Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Robotic Arm for EOD and
Convoy Protection Task Forces.
ระบบแขนกลหุ่นยนต์ แบบติดหน้ารถลาเลียงพลหุ้มเกราะ
สาหรับภารกิจพิทักษ...
ความจาเป็นในความต ้องการใช ้แขนกลแบบหุ่นยนต์
• เกิดจากความท ้าทายในการพิสูจน์ทราบ สิ่งกีดขวางและวัตถุที่เป็นอุปสรรคใน
การเ...
ผลที่ได ้ จากการใช ้งานแขนกลแบบหุ่นยนต์โดยกองทัพในกลุ่ม
ประเทศในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต ้
• ความปลอดภัยที...
รูปแบบแขนกลแบบหุ่นยนต์ที่มีการใช ้งาน
ในกองทัพต่างประเทศ
• ระบบแขนกลแบบหุ่นยนต์ เป็นระบบที่ออกแบบใน
ลักษณะเป็น โมดุลล่าอเนกประสงค์ ที่สามารถถอดเข ้า
ออกและปรับแต่งให ้ใช ้งานได ้ก...
• แขนหุ่นยนต์ต ้องมีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์โดย
เจ ้าหน้าที่หน่วย อีโอดี สมารถควบคุมผ่าน แป้นควบคุม
(แบบเกมส์แพด) ที่ได ...
การยืดออกและการเก็บตัวของ
แขนกล ซึ่งจะสามารถเก็บตัวเอง
ได ้แบบอัตโนมัติโดยการกดปุ่ ม
Home เพียงปุ่ มเดียว
ตัวควบคุมแขนกลมั...
ภารกิจการเคลียร์
เส ้นทางและ
พิทักษ์กาลังรบ
ตรวจจับทุ่นระเบิดหรือระเบิดแสวงเครื่องด ้วย
ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะและทุ่นระเ...
ภารกิจการเคลียร์
เส ้นทางและ
พิทักษ์กาลังรบ
เคลื่อนย ้ายวัตถุต ้องสงสัยหรือสิ่งกีด
ขวางออกจากเส ้นทาง
เพื่อรอการตรวจสอบหรื...
เพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติภารกิจของ หน่วยทาลายล ้างวัตถุ
ระเบิด (ทรล.) โดย
• แขนกลแบบหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่ง สามารถยกรถยนต์ต ้...
อุปกรณ์ที่สามารถ
บูรณาการรวมอยู่
ในระบบแขนกล
แบบหุ่นยนต์
• กล ้องหลักที่มีความสามารถในการซูมไม่น้อย
กว่า 10x พร ้อมกล ้องต...
ยินดีรับฟังทุกข ้อเสนอแนะ
โซลูชันส์ ข ้างต ้นนี้เป็นแค่ข ้อมูลและแนวคิด ซึ่งผู้เขียนคิดและ
หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหน่ว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Robotic Arm for EOD and Convoy Protection Tasks

แขนกลแบบหุ่นยนต์ สำหรับภารกิจ ทรล และ พิทักษ์กำลังรบ เป็นแขนกลสำหรับติดบริเวณด้านหน้ารถลำเลียงพลหุ้มเกราะ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง และ วัตถุต้องส่งสัยว่าจะเป็นวัตถุอันตราย โดย ธนรุ่ง ธนธิติ

 • Login to see the comments

Robotic Arm for EOD and Convoy Protection Tasks

 1. 1. Robotic Arm for EOD and Convoy Protection Task Forces. ระบบแขนกลหุ่นยนต์ แบบติดหน้ารถลาเลียงพลหุ้มเกราะ สาหรับภารกิจพิทักษ์กาลังรบ ภารกิจเคลียร์เส ้นทาง และ งานเก็บกู้วัตถุระเบิด โดย ธนรุ่ง ธนธิติ (บ็อบ) Thanarung Thanathiti Bob
 2. 2. ความจาเป็นในความต ้องการใช ้แขนกลแบบหุ่นยนต์ • เกิดจากความท ้าทายในการพิสูจน์ทราบ สิ่งกีดขวางและวัตถุที่เป็นอุปสรรคใน การเข ้าถึงพื้นที่หรือวัตถุต ้องสงสัย ที่อาจสร ้างความเสียหายต่อชีวิตประชาชน เจ ้าหน้าที่ กาลังรบ และทรัพย์สินของหน่วยงานราชการและประชาชน โดยการ เพิ่มความสามารถในการป้องกันและเพิ่มความปลอดภัยของเจ ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ และหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในระหว่างการเดินทางในรูปแบบขบวนรถ ใน ภารกิจการลาดตระเวน การพิทักษ์กาลังรบ การส่งกาลังบารุง และการสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานเก็บกู ้วัตถุระเบิด หน่วยทหารวิทยาศาสตร์ งาน ป้องกันอาวุธเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ (คชรน.) • โซลูชั่นส์ในการแก ้ปัญหา โดย การออกแบบพัฒนาและบูรณาการ แขนกลแบบ หุ่นยนต์ที่มีความสามารถในยื่นแขนออกไปตรวจสอบวัตถุต ้องสงสัยที่มีสี่งกีด ขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรค โดยมีความสามารถในการมองเห็นภาพวัตถุต ้อง สงสัยได ้ในระยะใกล ้ชิด สามารถขุดคุ ้ย ซอกซอน ฉีก ยก พร ้อมติดตั้งเครื่องมือ ในการตรวจจับ ระเบิดแสวงเครื่อง ถังบรรจุ และหีบห่อที่คาดว่าจะมีสารอันตราย (คชรน.)ซุกซ่อนอยู่ภาพใน โดยสามารถติดตั้งบนรถหุ ้มเกราะที่มีการใช ้งานอยู่ ในหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพในปัจจุบัน • ใช ้แขนกลแบบหุ่นยนต์แทน ตัวเจ ้าหน้าที่ ในการเข ้าถึงวัตถุต ้องสงสัยว่าจะเป็น วัตถุอันตรายหรือระเบิดแสวงเครื่อง โดยที่เจ ้าหน้าที่ไม่ต ้องออกไปจากตัวรถ หุ ้มเกราะ
 3. 3. ผลที่ได ้ จากการใช ้งานแขนกลแบบหุ่นยนต์โดยกองทัพในกลุ่ม ประเทศในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต ้ • ความปลอดภัยที่สูงกว่า และ เวลาที่ใช ้ในการตรวจสอบหรือเก็บกู้วัตถุระเบิดที่สั้นกว่า • รายงานการเพิ่มขึ้นของ ความปลอดภัยของหน่วยรักษาความปลอดภัยพิทักษ์กาลังรบ และเวลาที่ใช ้ในการดาเนินงานที่สั้นกว่าของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด อีโอดี (เช่นจาก 10 ชั่วโมง เหลือ 15 นาที) สาหรับภารกิจลาดตระเวนและการเฝ้าระวังพื้นที่ รวมถึง ภารกิจ การป้องกันขบวนรถทหาร
 4. 4. รูปแบบแขนกลแบบหุ่นยนต์ที่มีการใช ้งาน ในกองทัพต่างประเทศ
 5. 5. • ระบบแขนกลแบบหุ่นยนต์ เป็นระบบที่ออกแบบใน ลักษณะเป็น โมดุลล่าอเนกประสงค์ ที่สามารถถอดเข ้า ออกและปรับแต่งให ้ใช ้งานได ้กับยานพาหนะทางทหาร ทุกประเภท สามารถติดตั้ง และ ถอดออก ได ้โดยง่าย โดยมีความต ้องการในการปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงตัว รถและแชชซีของยานพาหนะน้อยที่สุด • กรงเล็บเก็บกู้วัตถุระเบิด และ มือจับมีความแข็งแรงและ แม่นยาสูง สามารถหมุนข ้อมือได ้360 องศา • สามารถบูรณาการเข ้ากับระบบตรวจหาโลหะ สาหรับ ตรวจจับทุ่นระเบิด และ ระเบิดแสวงเครื่องพร ้อมแจ ้ง ตาแหน่ง โดยเชื่อมต่อได ้อย่างสมบูรณ์ กับคอนโซล ควบคุม คุณลักษณะที่ระบบแขนกลแบบหุ่นยนต์พึงมี
 6. 6. • แขนหุ่นยนต์ต ้องมีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์โดย เจ ้าหน้าที่หน่วย อีโอดี สมารถควบคุมผ่าน แป้นควบคุม (แบบเกมส์แพด) ที่ได ้รับการออกแบบให ้เป็นระบบมัลติ ฟังก์ชั่นจากภายในของรถหุ้มเกราะ เพื่อ เป็นที่กาบัง จากการระเบิดหรือพลซุ่มยิง และควบคุมได ้จาก ภายนอกรถผ่านการควบคุมระยะไกล (รีโมทอคนโทรล) หากมีความจาเป็น • แขนกลแบบหุ่นยนต์ควรมีความสามารถในการยกวัตถุ ต ้องสงสัยได ้ถึง 500 กิโลกรัม สามารถเปลี่ยนหรือกด วัตถุที่มีขนาดใหญ่และหนัก คุณลักษณะที่ระบบแขนกลแบบหุ่นยนต์พึงมี
 7. 7. การยืดออกและการเก็บตัวของ แขนกล ซึ่งจะสามารถเก็บตัวเอง ได ้แบบอัตโนมัติโดยการกดปุ่ ม Home เพียงปุ่ มเดียว ตัวควบคุมแขนกลมักจะมีรูปแบบเป็ น จอยสติ๊กเป็นส่วนใหญ่
 8. 8. ภารกิจการเคลียร์ เส ้นทางและ พิทักษ์กาลังรบ ตรวจจับทุ่นระเบิดหรือระเบิดแสวงเครื่องด ้วย ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะและทุ่นระเบิด ตะ กรุยหาวัตถุระเบิดหรือวัตถุต ้องสงสัยด ้วยกรง เล็บโลหะ • ระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถนามาบูรราการเข ้า กับระบบแขนกลแบบหุ่นยนต์ได ้แก่ เครื่อง ตรวจหาวัตถุระเบิดแบบจมูกอิเลคทรอนิคส์ เครื่องตรวจจับรังสี เคมีพิษ • ระบบเครื่องมือเก็บกู้วัตถุระเบิดได ้แก่ ปืนยิง น้าแรงดันสูงทาลายวัตถุระเบิด
 9. 9. ภารกิจการเคลียร์ เส ้นทางและ พิทักษ์กาลังรบ เคลื่อนย ้ายวัตถุต ้องสงสัยหรือสิ่งกีด ขวางออกจากเส ้นทาง เพื่อรอการตรวจสอบหรือทาลาย
 10. 10. เพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติภารกิจของ หน่วยทาลายล ้างวัตถุ ระเบิด (ทรล.) โดย • แขนกลแบบหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่ง สามารถยกรถยนต์ต ้อง สงสัยทั้งคันเพื่อตรวจหาระเบิดใต ้ท ้องรถยนต์ หรือ สามารถ ทาการฉีกเปิดประตูรถ หรือ ฉีกเปิดกระโปรงหลังรถยนต์ เพื่อตรวจหาและทาลายวัตถุระเบิด • ติดตั้งและบูรณาการเข ้ากับเครื่องตรวจจับโลหะและทุ่น ระเบิด • ติดตั้งและบูรณาการระบบจมูกอิเล็คทรอนิคส์เพื่อตรวจหา วัตถุระเบิดหรือเคมีพิษ • ติดตั้งและบรูณาการเข ้ากับระบบเรดาห์เจาะใต ้พื้นดิน • ติดตั้งและบรูณาการเข ้ากับปืนยิงน้าแรงดันสูง เพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการปฏิบัติ ภารกิจ ของ หน่วย ทรล.
 11. 11. อุปกรณ์ที่สามารถ บูรณาการรวมอยู่ ในระบบแขนกล แบบหุ่นยนต์ • กล ้องหลักที่มีความสามารถในการซูมไม่น้อย กว่า 10x พร ้อมกล ้องตรวจจับความร ้อน หมุน ได ้รอบทิศทาง ใช ้ได ้ทั้งกลางวันและกลางคืน • กล ้องตรวจการณ์ระยะไกล • เครื่องเอ็กซ์เรย์วัตถุระเบิดแบบเคลื่อนที่ • ระบบเรดาห์เจาะถ่ายใต ้พื้น • แท่นติดปืนลูกซอง • แท่นติดปืนยิงน้าแรงดันสูง • มือจับ กรงเล็บเหล็ก มือคีบ มือตัด สว่าน ประเภทต่างๆ
 12. 12. ยินดีรับฟังทุกข ้อเสนอแนะ โซลูชันส์ ข ้างต ้นนี้เป็นแค่ข ้อมูลและแนวคิด ซึ่งผู้เขียนคิดและ หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจเสียง อันตรายต่อชีวิต โดยมุ่งหวังที่จะเห็นการพัฒนาต่อยอด จาก ยานขนส่งทางทหารที่มีใช ้อยู่แล ้วในกองทัพ ขอบคุณครับ ธนรุ่ง ธนธิติ (บ็อบ) Bob Thanarung Thanathiti อีเมล bob@thanarung.com โทร 0942294966

×