Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่

งานบรรยาย Thailand SME Expo 2012 วันที่ 9 พ.ย. 2555

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่

 1. 1. พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่Assoc.Prof. Dr. Thanachart NumnondaDirectorSoftware Park Thailand9 November 2012 1
 2. 2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2
 3. 3. Desktop Computer 3
 4. 4. Internet Desktop 4
 5. 5. การเปลี่ยนแปลงของไอทีครั้งสำคัญ 5
 6. 6. ความสามารถของมือถือใน 10 ปีข้างหน้าSource: Winning in a Digital World; Mark Mueller-Eberstein จะเป็นเหมือนอย่างนี้ในปัจจุบัน 6
 7. 7. กฎของการเปลี่ยนแปลง 7
 8. 8. สิ่งที่เด็กที่เกิดมาในยุคปัจจุบันจะไม่รู้จักวิดีโอเทปตัวแทนการท่องเที่ยวแผนที่ที่เป็นกระดาษโทรทางไกลโทรศัพท์ที่มีสายสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง 8
 9. 9. เทคโนโลยีปัจจุบันที่เด็กที่เกิดมาในยุคปัจจุบัน จะไม่รู้จักhttp://gizmodo.com/5901576/15-current-technologies-my-newborn-son-wont-use 9
 10. 10. เทคโนโลยีปัจจุบันที่เด็กที่เกิดมาในยุคปัจจุบัน จะไม่รู้จักhttp://gizmodo.com/5901576/15-current-technologies-my-newborn-son-wont-use 10
 11. 11. การปฎิวัติดิจิทัล 11
 12. 12. Smartphone ในประเทศไทยสัดส่วนการใช้ Smartphone ในประเทศประมาณ 18%ในปี 2553 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 60-65% ในปี 2558 (Frost & Sullivan) 12
 13. 13. ในปีนี้ยอดขาย smartphones ทั่วโลกจะโตขึ้น 46%เป็น 687.9 ล้านเครื่องและจะขึ้นถึง 1.05 พันล้านเครื่องในปั 2014 [Credit Suisse; Apr 2012] 13
 14. 14. iPad 14
 15. 15. ปี 2554 มียอดขาย Tablet 480,000 เครื่อง 15
 16. 16. ยอดขาย Tablet ในประเทศไทยจะเพิ่มเป็น 2.5 ล้านเครื่องในปี 2012 [NECTEC; Apr 2012] 16
 17. 17. ยอดขาย Tablet ทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 369.3 ล้านเครื่องในปี 2016 [Gartner; Apr 2012] 17
 18. 18. ในปี 2013 Mobile Devices จะเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึง ระบบอินเตอร์เน็ต 18Source :Gartner
 19. 19. 19
 20. 20. Mega IT TrendsCloud Computing Mobile ComputingSocial Technologies Intelligent Devices 20
 21. 21. Welcome toThe Post-PC Era 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23Source :London Futurists; mz@envisioningtech.com
 24. 24. 24
 25. 25. เครื่องวัดความดัน 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28Source :Simon Keap: We are social
 29. 29. ในปี 2020 คนชั้นกลางจะมีอุปกรณ์โดยเฉลี่ย 10 เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย 29
 30. 30. โทรทัศน์ส่วนใหญ่จะสามารถเชื่อมต่อ Internet 30
 31. 31. Cloud Computing 31Source: wikipedia
 32. 32. สถิติการใช้ไอทีในปัจจุบัน 32
 33. 33. 33Source :We are social
 34. 34. 34Source :We are social
 35. 35. 35Source :We are social
 36. 36. 36Source :We are social
 37. 37. 37Source :We are social
 38. 38. 38Source :We are social
 39. 39. 39Source :We are social
 40. 40. 40Source :We are social
 41. 41. 41Source :We are social
 42. 42. 42Source :We are social
 43. 43. Mobile Payment Readiness Index 43Source :MasterCard
 44. 44. 44Source :We are social
 45. 45. 45Source :We are social
 46. 46. 46Source :We are social
 47. 47. 47Source :We are social
 48. 48. 48Source :We are social
 49. 49. 49Source :We are social
 50. 50. 50Source :We are social
 51. 51. 51Source :We are social
 52. 52. Online Consumerization 52
 53. 53. การเปลี่ยนแปลงของ Digital Economyโอกาสทางการทำงานมากขึ้นสะดวก สบาย รวดเร็วมีความเป็นสากลมากขึ้นอาชีพบางอาชีพอาจเปลี่ยนแปลงธุรกิจและบริการต่างๆต้องปรับตัว 53
 54. 54. องค์กรในยุค 2012 Mobile Worker Global (ลูกค้า ผู้ร่วมงาน พันธมิตร) Anywhere, Anytime การทำงานอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) การเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตดิจิตอล (Digital Life Convergence) 54Source : http://www.rickscloud.com/
 55. 55. แนวโน้มการใช้ซอฟต์แวร์ต้องสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ Notebook,Tablet,SmartPhoneสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ทุกอุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงัก และข้อมูลไม่สูญหายคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน OPEX ไม่ใช่ CAPEXเป็นบริการ (Service) ไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ (Product) 55
 56. 56. Digital Life ของคนทำงาน 2012คนทำงานแบบ Mobileมีความเป็นสากล (ลูกค้า ผู้ร่วมงาน พันธมิตร)ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการทำงานการเปลี่ยนแปลงของสู่ Digital Lifeเส้นแบ่งระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเริ่มเปลี่ยนแปลง 56
 57. 57. องค์ประกอบในการสร้างศักยภาพการแข่งขัน Devices (Smartphone, Tablet, Notebook, Intelligent Device) Highspeed Internet (3G, Highspeed Broadband) Software Applications on Cloud 57
 58. 58. 58
 59. 59. GMail 59
 60. 60. Google Calendar 60
 61. 61. Google Calendar 61
 62. 62. Dropbox 62
 63. 63. Dropbox 63
 64. 64. Picasa 64
 65. 65. www.soda-gram.com 65
 66. 66. OokBee 66
 67. 67. 67
 68. 68. 68
 69. 69. B2S BookStore 69
 70. 70. 70
 71. 71. 71
 72. 72. 72
 73. 73. TV on iPad 73
 74. 74. e-Booking 74
 75. 75. 75
 76. 76. 76
 77. 77. e-Commerce 77
 78. 78. 78
 79. 79. Online Shopping 79
 80. 80. Online Shopping ข้อมูลของการสำรวจของ Mastercard ประเทศไทยนำ ในเรื่องของ online-mobile shopping ในเอเซีย ประเทศไทย (80%) จะโตขึ้นเป็น93% ในอีกหกเดือน เช่นเดียวกับจีน ส่วนประเทศอื่นคือ เกาหลีใต้(84%) มาเลเซีย (79%) และเวียดนาม (87%) ประเทศไทยมีการซื้อผ่าน mobile 59%Source : http://www.ttrweekly.com/site/2012/05/asian- 80shoppers-close-online-gap/
 81. 81. Tesco Korea 81
 82. 82. Internet Banking 82
 83. 83. Mobile Banking : Example 83
 84. 84. Your Bank 84Source : @2009 Tieto Corporation
 85. 85. 85
 86. 86. 86
 87. 87. ME by TMB 87
 88. 88. Internet/Mobile Banking ในไทย บัญชีที่ใช้ผ่านโทรศัพท์ 7.25 แสนบัญชี – ทำธุรกรรม 7.46 ล้านครั้ง – วงเงินทำธุรกรรม 8.2 หมื่นล้านบาท บัญชีที่ใช้อินเตอร์เน็ต 4.85 ล้านบัญชี – ทำธุรกรรม 28.8 ล้านครั้ง – วงเงินทำธุรกรรม 3.2 ล้านล้านบาท 88Source : ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงในโพสต์ทูเดย์ 5 มิถุนายน
 89. 89. กรมสรรพากร 89
 90. 90. สำนักงานประกันสังคม 90
 91. 91. การนำไอทีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร 91
 92. 92. เข้าสู่ยุค Post-PC 92Source: wikipedia
 93. 93. 93
 94. 94. เราจะเปลี่ยนองค์กรเราเข้าสู่ดิจิตอลได้อย่างไร? มันไม่ได้เริ่มจากองค์กร มันเริ่มจาก "ตัวเราเอง"ก่อนอันดับแรก [ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ : Tarad.com] 94
 95. 95. 95
 96. 96. 96
 97. 97. 97
 98. 98. 98Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 99. 99. 99Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 100. 100. 100Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 101. 101. 101
 102. 102. 102
 103. 103. 103
 104. 104. 104
 105. 105. 105Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 106. 106. 106Source : Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)
 107. 107. 107
 108. 108. 108Source :Simon Keap: We are social
 109. 109. 109Source :Simon Keap: We are social
 110. 110. 110Source :Simon Keap: We are social
 111. 111. 111Source :Simon Keap: We are social
 112. 112. บทสรุป 112
 113. 113. 5 แนวโน้มสู่ความสำเร็จนำ social network มาใช้นำ mobile technology มาใช้ต้องรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนได้ง่ายรับฟังลูกค้าให้สิทธิทีมงาน องค์กรเป็นแนวนอน 113
 114. 114. 114
 115. 115. เศรษฐกิจองค์ความรู้ ความรู้และความเร็วในการสร้างความรู้คือพลังในการแข่งขัน ลูกค้าคือผู้ใช้กลุ่มแรกและมีวงกว้าง ขนาดและสถานที่ไม่สำคัญมาก ความเร็วและความคล่องตัวเป็นเรื่องสำคึัญSource: Winning in a Digital World; Mark Mueller-Eberstein 115
 116. 116. www.thanachart.org 116
 117. 117. Thank youthanachart@swpark.or.thtwitter.com/thanachartwww.facebook.com/thanachartwww.swpark.or.thwww.facebook.com/softwareparkthailand 117

×