Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายชื่อผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ]

3,786 views

Published on

รายชื่อผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 2555 ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ลงนามโดย ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานกรรมการ
จัดงานมอบรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

 • Be the first to like this

รายชื่อผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ]

 1. 1. ประกาศ คณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ เรื่อง รายชื่อผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ตามที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสือสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ่ได้ดาเนินโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคคล องค์กรภาครัฐ ํและองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีคณสมบัติครบถ้วนในการประดิษฐ์ คิดค้น และนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ุมาใช้ประกอบกิจกรรมหรือประกอบกิจการจนก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และประธานวุฒิสภาได้มีคําสั่งวุฒิสภา ที่ ๔๗/๒๕๕๕ ่เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ลงวันที่ ๑๒ กันยายนพ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่ออํานวยการ กํากับดูแล ให้คําแนะนําดําเนินโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนเสร็จสิ้น นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ได้พิจารณาและประเมินผลงานที่เสนอเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณจากประธานวุฒิสภาเสร็จสินแล้ว ้จึงประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จํานวน ๒๑๕ ผลงาน ดังนี้ ๑. ประเภทบุคคลทั่วไป ๑. นายไพรวัลย์ เกิดทองมี “การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมไมโครเวฟ เพื่อการอบแห้งและให้ความร้อน” ๒. นายมานพ แก้วบูชา “เครื่องดนตรีไทยไฟเบอร์กลาส” ๓. นายประพันธ์ วิไลเลิศ “เก้าอี้ทันตกรรมไทย” ๔. นายยุทธนา เมืองเล็ก “เกษตรกรรมธรรมชาติร่วมกับจุลินทรีย์ทมีประสิทธิภาพ” ี่ ๕. นายอธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ “การผลิตแก๊ส NGV จากมันสําปะหลังด้วยจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย” ๖. นายเมธี บุตรทรัพย์ “การปศุสัตว์ของกลุ่มรวมพลคนพอเพียง”
 2. 2. -๒-๗. นางสาวเนาวรัตน์ บุญมี “รณรงค์ป้องกันกําจัดแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้าง”๘. นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ “การเปรียบเทียบยาต้านไวรัสในผู้ป่วยเอชไอวี”๙. รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม “พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ”๑๐. ศ.ดร.นพ.สุธี ยกส้าน “การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก”๑๑. ศ.ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ “ห้องปฏิบัติการวิจัยทางคลีนิค”๑๒. นายแพทย์บันลือ กองไชย “การผสมผสานการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก”๑๓. นายณรงค์ สกุลศิรรัตน์ ิ “เครื่องจักรการผลิตยาเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ”๑๔. นายทรงธรรม ขจรชัยธนัง “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา (เทควันโด) ให้เด็กและเยาวชน”๑๕. นายเจษฎา เงางามดี My Mom Made “ข้าวแกงออนไลน์”๑๖. นายแสวง ดาปะ “เครื่องตะบันน้ํา” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําน้ําไปใช้ในพื้นที่สูง๑๗. รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ “ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน”๑๘. ดร.วารุณี วารัญญานนท์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร”๑๙. ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา “การลดภาวะโลกร้อน”๒๐. เภสัชกรหญิง ศ.(พิเศษ) ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ “ยาต้านไวรัสเอดส์”๒๑. รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ “การแพทย์แผนไทยประยุกต์”
 3. 3. -๓-๒. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ๒๒. ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน “E-Learning” ๒๓. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ (รศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์) “การพัฒนาแผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหม” ๒๔. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รศ.สพ.ญ.ดร.เจนนุช ว่องธวัชชัย และคณะ) “การควบคุมโรคเสตรปโตคอคโคซิสในปลานิลเพาะเลี้ยงด้วยออโตจีนัสวัคซีน” ๒๕. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (รศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ และคณะ) “การพัฒนาคาร์บอนที่มีรูพรุนในระดับอนุภาคนาโนเมตร” ๒๖. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ (ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร และคณะ) “บทบาทของ G6PD Mahidol ต่อการป้องกันมาลาเรียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ๒๗. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล) “ขุนสมุทรจีน 49A2 ต้นแบบการแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะหาดโคลน” ๒๘. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ) “การจัดการน้ําระดับชุมชนโดยระบบสารสนเทศ” ๒๙. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ (รศ.ดร.ส่งศรี กุลปรีชา) “โครงการผลิตแบคทีเรียเพื่ออุตสาหกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ” ๓๐. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ (ผศ.นพ.ถนอม พรรณประเสริฐ) “การพัฒนาผิวหนังสังเคราะห์” ๓๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์) “การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและเอกสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม” ๓๒. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (ดร.วีรวัฒน์ ปัญญาธนคุณ) “ความร่วมมือเชิงนวัตกรรมของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์” ๓๓. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี (ผศ.เพ็ญพรรณ เจริญพร) “การบูรณะโบราณสถานหลังมหาอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ๓๔. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ (อาจารย์วีระ ภาคอุทัย) “การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย” ๓๕. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร (ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์) “เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” สําหรับข้าวโพด ข้าวและอ้อย”
 4. 4. -๔-๓๖. มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล) “การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง และผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ํา”๓๗. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล) “สารสกัดยางพารา (Hb Extract) : ผลิตภัณฑ์เวชสําอางจากเซรั่มยางพารา”๓๘. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร และคณะ) “การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติในทางเภสัชกรรมและเครื่องสําอาง”๓๙. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรสวดี) ั “การพัฒนาอัลกอริทึ่มประมาณค่าหยาดน้ําฟ้าทั่วโลก สําหรับดาวเทียมมัลลิมิเตอร์เวฟแบบพาสซีฟ”๔๐. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ) “วงจรรวมพลังงานคลื่นสําหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่อนาคต”๔๑. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ (ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และคณะ) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์”๔๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์) “การออกแบบและสร้างเครื่องระเบิดเยื่อไม้ปาล์มต้นแบบ”๔๓. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล) “เกษตรกรรมนวัตกรรมการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคพื้นเมืองธรรมชาติ”๔๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา) “พัฒนาซอฟต์แวร์โทรศัพท์สาหรับผู้สูงอายุ” ํ๔๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ศ.เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ) “การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ”๔๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ดร.สุรเชฐ เดชฟุ้ง) “การออกแบบระบบเชื้อเพลิงร่วม น้ํามันดีเซลกับก๊าซแอลพีจี”๔๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ผศ.สมพันธุ์ ชาญศิลป์ และ ผศ.ดร.คะชา ชาญศิลป์) “ระบบสอบออนไลน์และระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบ”๔๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์) “ดาวเทียมไทพัฒ”๔๙. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย) “การลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย”๕๐. มหาวิทยาลัยรังสิต (รศ.นันทชัย ทองแป้น) “การพัฒนาสื่อการสอนและเครื่องมือห้องปฏิบัติการ”
 5. 5. -๕-๕๑. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์) “การกําจัดแก๊สพิษที่มีโมเลกุลน้ําหนักเบา”๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน) “เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก”๕๓. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) “นวัตกรรมการส่งเสริมความแข็งแรงข้อต่อคานเสา เพื่อต้านแผ่นดินไหว”๕๔. วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ) “เตาแก๊สชุมชน (Wood Gas Stove)”๕๕. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี “การประดิษฐ์รถจักรยานยนต์ช็อปเปอร์ย่อส่วน”๕๖. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก (นายวิราษ เหรียญทอง) “รถตัดหญ้าจอมพลัง และตะกร้อสอยมะละกอ”๕๗. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (นางสาววาสนา พานมั่ง) “ครูที่ปรึกษาในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์”๕๘. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (นายพิทักษ์ อุปัญญ์) “การใช้ประโยชน์จากเส้นใยลูกตาลเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ”๕๙. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด (นางยุพาพิน จันทรวงษ์) “ครูต้นแบบสืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน” ่๖๐. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี (ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร) “ระบบจําลองสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ”๖๑. โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม (นางภาวิณี สุพลแสง) “กรดจากการหมักน้ําซาวข้าวเพื่อการจับตัวของน้ํายางพารา”๖๒. โรงเรียนบ้านป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก (นายวีนัส แก้วป้องปก) “พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสํานึก อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม”๖๓. โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (นางประภาพร ทองดี) “การจัดรูปแบบการสอนแบบโครงงานและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจร”๖๔. โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม (นายจตุรงค เจริญรัตน์) “เครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากใบไม้”๖๕. โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (นายทวีศักดิ์ หาญสมุทร) “โครงการประหยัดพลังงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”๖๖. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” (นางสาวสุภาพร กางทะวร) “อิฐบล็อกประสานลดภาวะโลกร้อน”
 6. 6. -๖-๖๗. โรงเรียนหนองพระพิทยา จังหวัดพิษณุโลก (นางวิไลวรรณ อุทธตรี) “การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนและชุมชน”๖๘. โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ จังหวัดพิษณุโลก (นายพิริยะ ตระกูลสว่าง) “การพัฒนาบทเรียน e-Learning”๖๙. โรงเรียนสตีระนอง จังหวัดระนอง (นางนาถฤดี แซ่ตัน) “การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับ ICT”๗๐. โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี (นางอุดมลักษณ์ ชูปานกลีบ) “การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์”๗๑. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี (นางสาวจารุภรณ์ ศรีประเสริฐ) “โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา”๗๒. โรงเรียนวัดนาพรหม (มนมหาวิริยาคาร) จังหวัดเพชรบุรี (นางวรรณภา เสรีรักษ์) “การกําจัดมดด้วยสมุนไพรท้องถิ่น”๗๓. โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ (นายมนตรี อรชร) “เครื่องฉีดพ่นละอองน้ํา DC แบบดูดกลับ”๗๔. โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (นายพรชัย มีทอง) “สิ่งประดิษฐ์เอนกประสงค์ภารกิจ” และ “กล่องเก็บหลอดทดลองไฮเทค”๗๕. โรงเรียนบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ “เครื่องร่อนทราย (Sand Vibrate Machine)”๗๖. โรงเรียนท่าลี่วิทยา จังหวัดเลย (นายสนาม อินหันต์) “ท่าลี่วิทย์พิชิตโลกร้อน”๗๗. โรงเรียนธาตุพิทยาคม จังหวัดเลย (นางอภิญญา โยวะ) “เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์”๗๘. โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บํารุง) จังหวัดสมุทรสาคร (เด็กหญิง ชลธิชา พินิจมนตรี) “แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากพืชสมุนไพร”๗๙. โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บํารุง) จังหวัดสมุทรสาคร (นางสาวดวงสมร อ่องแสงคุณ) “การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์”๘๐. นางสาวอรวรรณ บุญรอด “การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์กับนาข้าว”๘๑. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี (ว่าที่รอยตรี วุฒิชัย เหมาะใจ) ้ “การใช้ระบบจ่ายน้ํามันแบบหัวฉีด เพื่อประหยัดเชื่อเพลิง”
 7. 7. -๗- ๘๒. นายกิตติศักดิ์ แพบัว “การวิเคราะห์การกระจัดกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโครงสร้างผิวโค้ง” ๘๓. นายทองหล่อ ทองสุข “นวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา” ๘๔. ดร.กันต์ อินทุวงศ์ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน (เครื่องปลิดฝักถั่ว)” ๘๕. อาจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง “การพัฒนาเครื่องจักรตอกไม้ไผ่แบบเลาะข้อ” ๘๖. เรืออากาศโท สุรบถ มีวันดี “สื่อการสอนชุดทดลองไฟฟ้าอเนกประสงค์” ๘๗. โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (พันจ่าอากาศเอก สุกิจ มโนภินิเวศ) “การควบคุมแขนกลด้วยแขนกลจําลองผ่านทางเครือข่าย”๓. ประเภทผู้ประกอบการใหม่ ๘๘. บริษัท แฮลเซียน เมทอล จํากัด ่ “แฮลเซียน: ข้อเข่าและขาเทียมแบบสี่จุดหมุน” ่ ๘๙. บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จํากัด “น้ําหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์” ๙๐. บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จํากัด “วัสดุปิดบาดแผลชนิดไม่ติดแผลสําหรับแผลโพรง” ๙๑. บริษัท เทอร์มล เทค จํากัด ั “เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพสําหรับขยะชุมชน” ๙๒. บริษัท ลานเกียร์เทคโนโลยี จํากัด “สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง” ๙๓. บริษัท ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด “สารชีวภาพเพื่อกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาข้าว” ๙๔. บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จํากัด “พลาสม่าเย็นเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตชั้นต่ํา” ๙๕. บริษัท พีทเอส โปรเกรสซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ี “สุริยาโบยวาริน” เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ ๙๖. บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จํากัด “การให้บริการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
 8. 8. -๘- ๙๗. บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด “การกระจายแสงโคมไฟฟ้าและห้องปฏิบัติโคมไฟฟ้า” ๙๘. บริษัท ไทยโปรดักส์ อิน โนเวชั่น จํากัด “แป้งพัฟจากแป้งข้าวเจ้า” ๙๙. บริษัท โปรดิจส์ จํากัด ิ “แพทย์ออนไลน์ (Thai Telemedicine)” ๑๐๐. บริษัท ที-เน็ต จํากัด “เครื่องป้องกันทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล” ๑๐๑. บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จํากัด “การออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์” ๑๐๒. บริษัท กิสโค จํากัด “กรรมวิธีการเตรียมโลหะกึ่งของแข็ง”๔. ประเภทองค์กรภาคเอกชน ๑๐๓. ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) “PTT Corrosion Inhibitor” ๑๐๔. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ดร.วรกันต์ บูรพาธนะ และคณะ) “พัฒนาเอนไซม์เพื่อย่อยชีวมวล เพื่อผลิตเอทานอล” ๑๐๕. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (นายธเนศ ศรีเธียรอินทร์ และคณะ) “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงสาหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ” ๑๐๖. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ดร.วิวรรณ ธรรมมงคล และคณะ) “แก้วเครื่องดื่มเย็นย่อยสลายได้” ๑๐๗. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (นางแกมกาญจน์ ธรรมเดชศักดิ์ และคณะ) “การบําบัดฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารปิโตรเลียมด้วยวิธีชีวภาพ” ๑๐๘. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) “ทรูปลูกปัญญา” ๑๐๙. บริษัท แปซิฟค ไบโอเทค จํากัด ิ “ชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็ว” ๑๑๐. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ์ “เครื่องกักเก็บและฟอกน้ํายาแอร์รถยนต์ เพือนํากลับมาใช้ใหม่” ่ ๑๑๑. บริษัท ซันสวีท จํากัด “การพัฒนาเทคโนโลยีการนําของเสียจากกระบวนการผลิตมาผลิตพลังงานทดแทน”
 9. 9. -๙-๑๑๒. บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด (SCG) “ปูนซิเมนต์สตรถนอมเครื่องจักร” ู๑๑๓. บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จํากัด “ห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยและบริการทางการแพทย์”๑๑๔. บริษัท นาโน-กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปเปอเรชั่น จํากัด “ปุ๋ยอินทรีย์แบบก้อนกลม”๑๑๕. บริษัท สยาม โยโกะ จํากัด “ผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพร”๑๑๖. บริษัท เพชรบูรณ์ อินโนเวชั่น จํากัด “อุตสาหกรรมสุขภาพและนวัตกรรม”๑๑๗. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอริส อินดัสเทรียล “กระเบื้องเคลือบผลึกจากเศษกระจกรีไซเคิล”๑๑๘. บริษัท พี.เอส.เจ. เอเนอร์จีเซฟ จํากัด “ระบบควบคุมแสงสว่างและประหยัดพลังงาน”๑๑๙. บริษัท ทีเอ็มจีไอ จํากัด “หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน”๑๒๐. บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จํากัด “การผลิตกากถั่วเหลืองคุณภาพสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์”๑๒๑. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประยูร ออร์คิดส์ “ขนส่งต้นอ่อนกล้วยไม้ทางเรือ”๑๒๒. บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จํากัด “ธุรกิจสิ่งพิมพ์แบบครบวงจรที่ได้รับเครื่องหมายคาร์บอน ฟุตพริ้นท์”๑๒๓. บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จํากัด (มหาชน) “การผลิตสุขภัณฑ์ประหยัดน้ํา”๑๒๔. บริษัท โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จํากัด “เครื่องนวดข้าว”๑๒๕. บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จํากัด “การใช้ควันเหลวถนอมรักษาเนื้อสัตว์แทนการรมควันแบบธรรมดา”๑๒๖. บริษัท ศรีราชา โมด้า จํากัด (ดร.ธีรนันท์ เต็มศิริพงษ์ และนายยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์) การเลี้ยงจระเข้ขุนระบบปิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “โมด้าพลาส”๑๒๗. บริษัท วชิระยนต์ ๓๖ จํากัด “อุปกรณ์ป้องกันการสตาร์ทรถยนต์ (กันขโมย)”
 10. 10. - ๑๐ -๑๒๘. บริษัท เอราวัณรับเบอร์ จํากัด “การแปรรูปยางธรรมชาติด้วยวิธประหยัดพลังงาน” ี๑๒๙. บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด “การผลิตวัคซีนในระดับต้นน้ําในประเทศไทย”๑๓๐. บริษัท มายเฮลตี้ฟู้ด จํากัด “การผลิตอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า”๑๓๑. บริษัท เอ็น อาร์ อินดัสตรีส์ จํากัด “ระบบการวัดแรงตอกในเครืองตอกเม็ดยาแบบหมุนรอบ” ่๑๓๒. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) “ระบบชุมสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (MSAN)”๑๓๓. บริษัท มาร์ซัน จํากัด “รถสะเทินน้ําสะเทินบก”๑๓๔. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) “สายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง (Fiber Optic)”๑๓๕. บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จํากัด “พัฒนาระบบอินฟราดา (Infradar) ”๑๓๖. บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด “พาลาทีน” นวัตกรรมน้ําตาลเพื่อสุขภาพ๑๓๗. บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จํากัด “รถเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังอัตโนมัติ”๑๓๘. บริษัท ฟอร์แคร์ จํากัด “กะทิธญพืช ครีมสดคืนรูป และน้ํามันรําข้าวชนิดผง” ั๑๓๙. บริษัท เซนนิเมด (ประเทศไทย) จํากัด “การผลิตหลอดเก็บตัวอย่างเลือดสุญญากาศ”๑๔๐. บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จํากัด “Dental CNC สําหรับผลิตครอบฟันและสะพานฟันเซอร์โคเนีย”๑๔๑. หจก.บี.เอ็น.บราเดอร์ “เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์-สีนาโนสะท้อนความร้อนและรังสียูวี”๑๔๒. บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จํากัด “อ่างอาบน้ําอัจฉริยะ”๑๔๓. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จํากัด “เครื่องแปลงขยะชีวมวลเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง”
 11. 11. - ๑๑ -๑๔๔. บริษัท ไวเบรโต จํากัด แซกโซโฟนพลาสติก “ไวเบรโต”๑๔๕. บริษัท ไทยซีแครบ จํากัด “การเลี้ยงกุ้งระบบเปิด และฟาร์มเลี้ยงปูม้านิ่มเชิงซ้อนระบบปิด”๑๔๖. บริษัท พัฒนกิจบ้านโป่ง จํากัด “รถตัดอ้อยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว”๑๔๗. บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จํากัด “การผลิตสารสกัดโอลิโกแซคคาไรด์จากไคโตซาน”๑๔๘. บริษัท เมก้า ฟอร์ซ อินเตอร์ จํากัด “เครื่องฝึกการรบประชิดด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Close-Combat Simulator : LCCS)”๑๔๙. บริษัท น้ํามันมะพร้าวไทย จํากัด “นวัติกรรมการผลิตน้ํามะพร้าวบริสุทธิ์”๑๕๐. บริษัท ยูไนเต็ดเท็กซ์ไทล์มิลล์ จํากัด “ผลิตภัณฑ์ส่งทอเพื่อป้องกันแบคทีเรียด้วยเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์” ิ๑๕๑. บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชองปาก”๑๕๒. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จํากัด “ระบบให้ความร้อนสําหรับกกลูกสุกร โดยใช้น้ําหล่อเย็นของเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ”๑๕๓. บริษัท จี อีโวลูชั่น จํากัด “จีไลฟ์” ระบบบําบัดน้ําและอากาศร่วมสําหรับน้ําเสียของสถานพยาบาล๑๕๔. บริษัท ภูเก็ตเป๋าฮื้อ ฟาร์ม จํากัด “นวัตกรรมระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อครบวงจร”๑๕๕. บริษัท อุตสาหกรรมจอบไท จํากัด “ถังคอมโพสิตบรรจุก๊าซแอลพีจี”๑๕๖. บริษัท ซูกาเวีย จํากัด “สารให้ความหวานจากหญ้าหวาน”๑๕๗. บริษัท สุธาสินี เด็นทัล จํากัด “เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบลําแสงทรงกรวยสําหรับงานทันตกรรม”๑๕๘. บริษัท สยาม วอเตอร์เฟลม จํากัด “เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนอัจฉริยะ”๑๕๙. บริษัท ไอนอคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด “Ecogreen Paper Pallet พาเลทกระดาษที่รับน้ําหนักได้ถึง ๒ ตัน”
 12. 12. - ๑๒ -๑๖๐. บริษัท อินโนฟีน จํากัด “Graphene Conductive Ink Technology”๑๖๑. บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด “เตาเผาขยะแบบหมุนปลอดไดออกซิน”๑๖๒. บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด “บีเอเอสเอฟ คิดส์แล็บ”๑๖๓. บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด “ช่องทางและเทคโนโลยีพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย”๑๖๔. บริษัท Google ประเทศไทย “ธุรกิจไทย Go Online”๑๖๕. บริษัท ควอลิตี้ คอมโพเน้นท์ (ไทยแลนด์) จํากัด “เครื่องมือทดสอบคุณสมบัตของอุปกรณ์จุดระเบิด (CDI) สําหรับรถจักรยานยนต์” ิ๑๖๖. บริษัท ครีเอเชียมิลล์ จํากัด “แชลแลคขาวพร้อมใช้สําหรับใช้เคลือบผิวเม็ดยา”๑๖๗. บริษัท เอกเซลแลคส์ จํากัด “การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์เพื่อบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตเชลแล็คขาว”๑๖๘. บริษัท เด่นชัยทรัพย์เกษตร จํากัด “การพัฒนาเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชขนาดเล็ก”๑๖๙. บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จํากัด “ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้บด (ชนิดกรดต่ํา) ในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพ้าช์”๑๗๐. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามารถเกษตรยนต์ “รถตัดอ้อย”๑๗๑. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด “ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิด”๑๗๒. บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูเฟคเจอร์ริง จํากัด “การนําวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตจาระบี”๑๗๓. Wealth Management Systems Limited “โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการบริหารการลงทุน”๑๗๔. Open Source Technology Co., Ltd “ระบบสารสนเทศสําหรับบริหารโรงพยาบาลชุมชน”๑๗๕. โรงพยาบาลพระราม ๒ “เวชศาสตร์ชะลอวัยและการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย”
 13. 13. - ๑๓ - ๑๗๖. บริษท Innovative Design and Consultancy Co., Ltd. (ดร.อัฐวุฒิ จ่างวิทยา) ั “การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการออกแบบ” ๑๗๗. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (ดร.จรูญ จันแทน) “นวัตกรรมของระบบความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตด้วยพลวัตการเคาะแป้นข้อความอิสระ” ๑๗๘. บริษัท โวเน่ จํากัด “ระบบสืบค้นกิจกรรมอัจฉริยะ” ๑๗๙. บจก.อรุณสวัสดิ์ ดอท คอม “i lert u” 1ST Thailand Mobile SOS ๑๘๐. วิสาหกิจชุมชนพริกไทยดําปลอดเชื้อจุลินทรีย์บ้านหนองป่าหมาก จังหวัดจันทบุรี (นายณรงค์ สุทธาทิพย์) “พริกไทยดําปลอดเชื้อจุลินทรีย์” ๑๘๑. สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง “การทําผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์แบบครบวงจร” ๑๘๒. ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน “การจัดการพันธุกรรมพืช และการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง”๕. ประเภทองค์กรภาครัฐ ๑๘๓. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสารสกัดจากเมล็ดลําไย” ๑๘๔. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (รศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์) “ผลกระทบของการได้รับสารก่อมะเร็งที่เป็นมลพิษในอากาศต่อสุขภาพของประชากร” ๑๘๕. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา และคณะ) “อุทกพลวัต” ๑๘๖. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ “นวัตกรรมทดสอบโรคของสัตว์” ๑๘๗. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รศ.โกวิท คําพิทักษ์ และคณะ) “หุ่นยนต์ช่วยถือและเคลื่อนกล้องผ่าตัด สําหรับการผ่าตัดในอุ้งเชิงกราน” ๑๘๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “วิทยาศาสตร์เพื่อบริการภาครัฐ การศึกษา เกษตรกรรม อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” ๑๘๙. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา “สารป้องกันรองเท้ากัด”
 14. 14. - ๑๔ -๑๙๐. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) “การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”๑๙๑. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน์) “ลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout)”๑๙๒. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเทียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ่ “ดาสต้าบอล” เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเสียในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง๑๙๓. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “การผลิตละมังสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ตัวแรกของโลกจากการปฏิสนธินอกร่างกาย” ่๑๙๔. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๓.๔ จังหวัดตราด (นางยุพิน วรฉัตร และคณะ) “ตะไคร้หอม และสมุนไพรไล่ยุง”๑๙๕. สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์) “การผลิตสารกรองสนิมเหล็กและผลิตเครืองกรองน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค” ่๑๙๖. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (นางวรรณดี มหรรณพกุล) “การผลิตข้าวกระป๋อง”๑๙๗. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ดร.ปาษาณ กุลวานิช) “เรือหุ่นยนต์สําหรับเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางน้ํา”๑๙๘. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) “ชุดอักษรเบรลล์ ๓ เซลล์ สําหรับผู้พิการทางสายตา”๑๙๙. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) “สารไอโซโทปรังสี และสารสกัดโปรตีนไหม”๒๐๐. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) “เภสัชพันธุศาสตร์ และชีวภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่าสูง”๒๐๑. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”๒๐๒. ศูนย์พันธุวศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ิ “การปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ”๒๐๓. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ “นาโนเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพการแพทย์และสังคม”๒๐๔. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ “เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขส่วนบกพร่องต่างๆ ของร่างกาย”๒๐๕. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ “การเชื่อมโยงซอฟแวร์ ไมโครชิป และอิเล็กทรอนิกส์ กับอุตสาหกรรมอื่น”
 15. 15. - ๑๕ -๒๐๖. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) “นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยและการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”๒๐๗. สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ (พลเรือเอก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี) “ยานใต้น้ําไร้คนขับ สําหรับฝึกปราบเรือดําน้ํา”๒๐๘. สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ (พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์) “การพัฒนาระบบเฝ้าตรวจและรายงานเคลื่อนที่”๒๐๙. สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ (นาวาเอก กฤชพล เรียงเล็กจํานงค์) “จัดสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเลขนาดเล็ก ๒-๔ ที่นั่ง”๒๑๐. กรมช่างอากาศ (พลอากาศตรี พลานันทน์ ปะจายะกฤตย์) “โครงการสร้างอากาศยานต้นแบบ บ.ทอ.๖”๒๑๑. กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (นาวาอากาศโท ณัฐวุฒิ สามไพบูลย์) “โปรแกรมเข้ารหัสข้อมูลลับและฝังแทรกลงในไฟล์ภาพ”๒๑๒. คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน “เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา”๒๑๓. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ “การบริหารเพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กรภาครัฐด้วยการสร้างตัวชี้วัดจากเมทาเดตา”๒๑๔. การประปานครหลวง “กระบวนการผลิตน้ําประปาแบบไร้ของเหลือทิ้ง”๒๑๕. สํานักการจราจรและขนส่ง “ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร” ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน) ประธานกรรมการ จัดงานมอบรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

×