อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

350 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 1. 1. LOGO อินเตอร์ เน็ตเบืองต้ น ้
 2. 2. คืออะไร ?Internet คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่อันเกิดมาจากการเชื่อมต่ อเครือข่ ายคอมพิวเตอร์เล็กๆจานวนมากในโลกเข้าด้วยกัน เป็ นเครือข่ายในการสือสาร ่ทีเปิ ดสู่โลกกว้าง โดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครืองที่เชื่อมโยง ่ ่เข้า ด้ว ยกัน นั้น อาจจะใช้อุ ป กรณ์ห รื อ ระบบปฏิ บ ติ ก ารที่ ัแตกต่ างกันก็ได้ การที่เครื่องมีคุณลักษณะที่แตกต่ างกันสามารถเชื่อมต่อกันได้ก็เพราะ มีการกาหนดมาตรฐานในการเชื่อมต่อเข้าหากัน
 3. 3. มาตรฐานของเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต1 โปรโตคอล (Protocol) TCP/IP2 ไอพี แอดเดรส (IP Address) โดเมนเนม3 Domain Name System (DNS)
 4. 4. รู้จกกับโปรโตคอล ั การที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสือสารกันได้ ่อย่างเข้าใจนั้น จาเป็ นต้องมีภาษาในการสือสารโดยเฉพาะ ่ส าหรับ ภาษาของการสื่ อ สารในคอมพิ ว เตอร์เ รี ย กว่ าโปรโตคอล (Protocol) เป็ นระเบียบวิธีที่กาหนดขึ้ นสาหรับการสื่อ สาร ให้สามารถติ ด ต่ อ สื่อ สารกัน หรื อ รับ ส่ งข้อ มู ลระหว่ างต้นทางกับปลายทางได้อย่า งถู กต้อ งไม่ ผิดพลาดส่ ว นมากที่ ใ ช้ ก ั น เป็ นหลั ก ก็ คื อ โปรโตคอล TCP/IP(Transmission Control Protocol /Internet Protocol)
 5. 5. TCP/IP โปรโตคอล TCP/IP (Transmission ControlProtocol /Internet Protocol)เป็ นโปรโตคอลที่ถูกพัฒนาในปี ค.ศ.1969 โดยเครือข่ ายทางทหารของสหรัฐอเมริกาเป็ นโปรโตคอลที่ เ ป็ นมาตรฐานส าหรับ การติ ด ต่ อ สื่อ สารในระบบInternet โดยสามารถท าให้ก ารเชื่ อ มโยงข้อ มู ล เป็ นไปในมาตรฐานเดียวกัน หรือเป็ นภาษาสือสารหลักในระบบอินเตอร์เน็ต ่
 6. 6. ไอพี แอดเดรส (IP Address) เมือเราต้องการสือสารกันเราจะต้องรูจกชื่อ ที่อยู่ของ ่ ่ ้ัผู ที่จ ะติ ด ต่ อ ด้ว ย ในเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์เ น็ ต จะเชื่ อ มโยง ้คอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องเข้าด้วยกัน ฉะนั้นจึ งจะต้องมีการกาหนดชื่อหรือเลขประจาเครื่องที่ไม่ซ้ ากันกับเครื่องอื่นๆ ซึ่งรูปแบบการกาหนดเช่นนี้ เรียกว่า ไอพีแอดเดรส(IP Address)
 7. 7. รูปแบบของไอพี แอดเดรส (IP Address)ไอพีแอดเดรส เป็ นตัวเลขหลัก 4 ชุดทีคนด้วยจุด (DOT) ่ ั่ ตัวอย่าง 192.168.0.1 ไอพีแอดเดรสก็เปรียบเหมือนกับเลขที่บาน โดยบ้าน ้แต่ ละหลังจะต้องมีเลขที่บานโดยต้องไม่ซ้ ากัน เพราะถ้า ้ซ้ ากันแล้ว บุรุษไปรษณียคงจะส่งจดหมายไม่ถูกแน่นอน ์
 8. 8. โดเมนเนม (Domain Name) โดเมนเนม คือ ระบบที่นาอักษรมาใช้แทนไอพีแอดเดรสที่ เ ป็ นตัว เลขของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ที่ยากต่อการจดจา โดยแต่ละโดเมนจะต้องไม่ซ้ ากันเช่นเดียวกับไอพีแอดเดรส การตั้งชื่อโดเมนนิยมตั้งชื่อให้สะดวกต่อการจดจา
 9. 9. รูปแบบโดเมนเนม (Domain Name)มี 2 รูปแบบ คือ ชื่อองค์ กร ประเภทองค์ กร ประเทศแบบ 2 ระดับ เช่น yahoo com yahoo.com bcoms net hotmail.com baandin orgแบบ 3 ระดับ เช่น tot co th riy.ac.th obec go th yala.go.th iuj ac jp
 10. 10. ตัวย่อประเภทองค์กรcom หรือ co : Commercial organization ตั ว ย่ อ ประเภทองค์ ก รเอกชน บริ ษั ท ห้ างร้ านโดยทั่ว ไปรวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว และมีบางครั้งนาไปใช้ ทาประเภทอื่นๆ ด้ วยedu หรือ ac : Education organization ตัวย่ อประเภทสถานศึกษาต่างๆ ชื่ อของโดเมนที่จดทะเบี ยนต้องเป็ นชื่ อของสถานศึกษานั้นๆ หรื อชื่ อย่อของชื่ อสถานศึกษา ใช้สาเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาเป็ นหลักฐาน
 11. 11. ตัวย่อประเภทองค์กร (ต่อ)gov หรือ go : Government organization ตัวย่อประเภทของส่วนราชการ ส่วนมากจะเป็ นองค์กรขนาดใหญ่mil หรือ mi : Milliary organization ตัวย่อประเภทขององค์กรที่เกี่ยวกับทหารnet : Network organization ตัวย่อของหน่วยงานที่ให้ บริการด้ านระบบเน็ตเวิร์ค หรือบริการอินเตอร์เน็ต ที่มีเครือข่ายเป็ นของตัวเอง แต่บางครั้งก็นาไปใช้ ด้านอื่น
 12. 12. ตัวย่อประเภทองค์กร (ต่อ)org หรือ or : Non-commercial organization ตัวย่อประเภทองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรint หรือ in : International organization ตัวย่ อสาหรับองค์กรนานาชาติ
 13. 13. ชื่อย่อประเทศau : ออสเตรเลีย ca : แคนาดาdk : เดนมาร์ค ru : รัสเซียit : อิตาลี jp : ญีปน ่ ุ่th : ไทย kr : เกาหลีin : อินเดีย uk : อังกฤษfr : ฝรังเศส ่ us : สหรัฐสาหรับประเทศ USA ไม่ตองใส่ส่วนขยายนี้ ก็ได้ ้
 14. 14. หลักเกณฑ์ท่ใช้ ในการตั้งชื่อ Domain name ี1. ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร2. สามารถใช้ตวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือ ัเครืองหมายขีด (-) ได้ ่3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ถือว่าเหมือนกัน4. ห้ามใช้เครืองหมายขีด (-) นาหน้าชื่อ Domain name แต่ ่สามารถใช้ในระหว่างคาได้5. ห้ามเว้นวรรคในชื่อ Domain6. การตั้งชื่อ Domain ควรสือถึงความหมายของเว็บไซต์เราให้ ่มากทีสุด เนืองจากมีผลต่อ Search Engine ( SEO ) ่ ่
 15. 15. ตัวอย่างเว็บไซต์ไปทาแบบฝึ กหัดคลิก
 16. 16. LOGO
 17. 17. LOGO
 18. 18. บริ การในอินเตอร์เน็ต1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail หรือ Electronic mail)2. เทลเน็ต(Telnet) หรือ SSH3. ไออาซี (IRC - Internet relay chat)4. ไอซีคิว (ICQ)5. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
 19. 19. บริ การในอินเตอร์เน็ต6. การเรียนรูผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning หรือ ้ ่Electronic learning)7. ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์(E-banking หรือ Electronicbanking)8. โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต (Internet Phone)9. เกมออนไลน์ (Game online)
 20. 20. บริ การในอินเตอร์เน็ต10. ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทนสมัย (Software updating) ั11. Wap, Palm หรือ PocketPC12. บริการกระดานข่าว (Usenet news)13. เอฟทีพี (FTP - File Transfer Protocol)14. เว็บไซต์(Web site) และบริการสืบค้น(Search engine)

×