Distribute

373 views

Published on

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Distribute

  1. 1. 1 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีทั้งสิ้น 880 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ 25 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 70 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 727 แห่ง และโรงพยาบาลนอกสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีก 58 แห่ง สภาพภาระงานที่เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จากกราฟจะเห็นว่าจำานวนผูป่วยนอกและในเพิ่มขึ้นอย่างต่อ ้เนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปี 2549 เป็นต้นมา โดยผู้ปวยนอกมีอัตรา ่เพิ่มขึ้น 32% และผู้ป่วยในมีอัตราเพิ่มขึ้น 23% ซึ่งแสดงถึงภาระงานที่โรงพยาบาลต้องรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อดูจากจำานวนผู้ป่วยที่ได้รบการส่งต่อเข้าสู่โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล ัทัวไปพบว่ามีจำานวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆดังกราฟ ในขณะเดียวกันค่า ่Adjusted RW ซึ่งแสดงถึงความซับซ้อน ความยุงยากในการรักษา ่จำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรมีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกราฟ
  2. 2. 2 ภาระด้านการเงินการคลัง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาภาระงานทั้งจำานวนและความยุ่งยากซับซ้ อ นในการรั ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ก ารจั ด สรรเงิ นรายรับจากกองทุนต่างๆโดยเฉพาะสปสช.มีความไม่สมดุล คือในปี2552 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัวไปมีค่าใช้จาย 37,026 ล้าน ่ ่บาทแต่ได้รับจัดสรรกลับมาเพียง 17,636 ล้านบาท คิดเป็น 48%ของค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะที่ โ รงพยาบาลชุ ม ชนได้ รั บ จั ด สรรกลั บ มาถึ ง 78% ของค่ า ใช้ จ่ า ย อย่ า งไรก็ ต ามในภาพรวมได้ รั บจัดสรรเพียง 61% ทำา ให้เกิดสภาวะขาดทุนแก่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ดังกราฟ
  3. 3. 3 จากกราฟแสดงถึ ง จำา นวนโรงพยาบาลที่ ข าดทุ น เพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อ ยๆ คื อ ปี 2552 ไตรมาสสุ ด ท้ า ย ขาดทุ น 505 แห่ ง ปี 2553ไตรมาสที่ 2 ขาดทุ น 540 แห่ ง ไตรมาสที่ 3 ขาดทุ น 579 แห่ งไตรมาสที่ 4 ขาดทุน 585 แห่ง ซึ่งถ้าคาดการณ์ตามกราฟ ใน 2 ปีข้ า งหน้ า จะมี โ รงพยาบาลขาดทุ น ประมาณ 770 แห่ ง (เกื อ บทั้ งประเทศ) ถ้า เทีย บเป็ น เม็ ดเงิ น พบว่า ยอดเงิ น ขาดทุ น เป็ น จำา นวนมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ จากขาดทุ น รวม 1,246 ล้ า นบาทเพิ่ ม เป็ น ขาดทุ นรวม 4,691 ล้านบาท ภาระด้านบุคลากร จำานวนบุคลากรมีการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงาน แต่ด้วยนโยบายลดอัตรากำาลังข้าราชการของรัฐบาลทำาให้อัตราการจ้างบุคลากรทดแทน (ลูกจ้างเงินบำารุง) เพิ่มขึ้น ในขณะที่ตำาแหน่งข้าราชการลดลง ดังกราฟ
  4. 4. 4 ด้านพรบ.คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายจาก บริการสาธารณสุข ตามพรบ.ดั ง กล่ า วกำา หนดให้ มี ก ารหั ก เงิ น เข้ า กองทุ น ตามจำานวนผู้ป่วยนอกรายละ 5 บาท/ปี และผู้ป่วยในรายละ 80 บาท/ปีเมื่อคำานวณจากยอดผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มารับบริการในสถานบริการของสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2552 ยอด OPD visit 174.8 ล้านครั้ง x 5 บาท = 874 ล้านบาท ยอด IPD 5.5 ล้านราย x 80 บาท =440 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,314 ล้านบาทต่อปี สถานบริการของรั ฐ จะนำา เงิ น ก้ อ นนี้ ม าจากที่ ใ ด ถ้ า นำา มาจากเงิ น บำา รุ ง ของโรงพยาบาล จะทำา ให้ เกิ ดผลกระทบต่ อคุ ณ ภาพในการให้ บริ ก ารต่ อประชาชน ถ้าท่านเป็นรัฐบาล ท่านจะแก้ไข ปัญหาเหล่านี้อย่างไร!!

×