Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

จาก Sopa ถึง ACTA โดย อธิป จิตตฤกษ์

902 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยาย "โรงเรียนพ(ล)บค่ำ" ปีที่ 1 ชั้นเรียนที่ 1 ตอน SOPA และทรัพย์สินทางปัญญา โดย อธิป จิตตฤกษ์ 17.2.12

Published in: Education
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

จาก Sopa ถึง ACTA โดย อธิป จิตตฤกษ์

 1. 1. จาก SOPA ถึง ACTA: กฏหมายลิขสิทธิ์ปะทะ สิทธิของสาธารณชนยุคอินเตอรเน็ต อธิป จิตตฤกษ
 2. 2. อะไรคือ SOPA?• Stop Online Piracy Act – รางกฎหมายทีถกเสนอผานสภา ู่ คองเกรส• “To promote prosperity, creativity, entrepreneurship, and innovation by combating the theft of U.S. property, and for other purposes”
 3. 3. กระบวนการยับยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลนที่ใชอยูในปจจุบัน (เกิดจาก DMCA) 2. ทําการนาไฟลออก ํ 1. สงจดหมายแจงการ จากเว็บ “อยางรวดเร็ว” ละเมิดผานทนาย และแจงเจาของ เว็บไซตที่ ผูอัปโหลดลิขสิทธิ์ โฮสตไฟล ไฟล 4. แจงการแยง  3. สามารถสงจดหมาย  แยงการละเมิดไดดวย ตัวเอง 5.1 ฟอง 5.2 ถาไมมีการฟองในเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห ทางเว็บไซต ตองนําไฟลกลับขึนเว็บดังเดิม ้เอกชนใชทรัพยากรของตนในการระงับการละเมิด ไมมีการ “บล็อค” เวบไซต  ็ แมแตสวนเดียว กอนจะมีการฟองรองในชั้นศาล
 4. 4. กระบวนการยับยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลนภายใต SOPA (ถาผาน) คําสงศาลให ั่ อัยการสงสุด ู บล็อกทั้ง เว็บไซตภายใน คําสงศาลใหถอนการ ั่ 5 วัน ใหบริการโฆษณาแก คําสั่งศาลใหถอด คําสั่งศาลใหถอน ผลการคนหา เว็บไซตภายใน 5 วัน การใหบริการทาง เว็บไซตภายใน 5 วัน การเงินเว็บไซต ภายใน 5 วัน ผูใหบริการ ผูใหบริการ ISP ธุรกรรม โฆษณา เสิรชเอ็นจิน ทางการเงิน ออนไลนรัฐใชทรัพยากรของตนในการระงับการละเมิด สามารถ “บล็อก” เว็บไซตที่ออกแบบมาเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ “อํานวยความสะดวก” ใหกับการละเมิดลิขสิทธิ์ไดทั้งเว็บ และตัดทอน้ําเลี้ยงตางๆ ของเว็บไซต กอนจะมีการฟองรองในชันศาล ้
 5. 5. สรุปการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดถา SOPA ผาน การดําเนินการทางกฏหมายกับเว็บ สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นถา SOPA สิ่งที่สามารถทําไดปจจุบัน ละเมิดลิขสิทธิ์ ผาน ผูเริ่มการดําเนินคดี เจาของลิขสิทธิ์เทานั้น อัยการสูงสุด ISP เสิรจเอ็นจิน ผู ตัวกลางที่มักจะถูกดําเนินคดี เสิรชเอ็นจิน เว็บฝากไฟล ใหบริการทางการเงิน ผู ใหบริการโฆษณา บล็อกโดเมนเนม ตัดผลการหนาที่ของตัวกลางที่จะตองทําเพื่อไมให ลบลิงคละเมิดออก สืบคนออก หยุดใหบริการทาง ถูกดําเนินคดี การเงิน หยุดใหบริการโฆษณา ระยะเวลาที่ตัวกลางตองดําเนินการให ภายใน 5 วันหลังไดรับคําสั่ง "อยางรวดเร็ว" ลุลวงเพื่อไมใหถูกดําเนินคดี ศาล สั่งใหเว็บปด URL ที่ละเมิดได สั่งให ISP ปดไดทั้งโดเมน อํานาจศาลในการปดเว็บ เทานั้น เนม ถาเว็บไมดําเนินการลบลิงคออก ไมจําเปน ขอคําสั่งศาลปดได ดําเนินการกับเว็บได ถาเว็บแพก็กระบวนการในชั้นศาลกอนการปดเว็บ เลย ISP ไมปดมีความผิด จะไดรับคําสั่งศาลใหปด URL ทันที นั้น
 6. 6. การปด Megaupload• Megaupload ถูกปดหลังจากที่ SOPA ตกไปจากคองเกรสแลว• เว็บจดทะเบียนในฮองกง• บรรดาเจาของและผูบริหารซึ่งเปนพลเมืองเยอรมนีโดนจับที่นิวซีแลนด ภายใตการขอความรวมมือของ FBI• มีความผิดทางอาญาหลาย กระทง 1. ฟอกเงิน 2. กออาชญากรรมแบบเปนองค กร 3. สมคบคิดกันละเมิดลิขสิทธิ์ 4.ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการคา
 7. 7. อันดับเว็บแชรไฟลตามจํานวนผูใช (ก.ค. 2011)
 8. 8. Megaupload Effect: เว็บฝากไฟล1. ปดตัวไป เชน Uploadbox, x7.to2. ยกเลิกการบริการการดาวนโหลดจากบุคคลที่ไมใชเจาของบัญชี เชน Filesonic, Fileserve, FileJungle, Uploadstation3. ยกเลิกบริการใหเงินสนับสนุนการอัปโหลดและลบไฟลออกจํานวนมากเชน  VideoBB, VideoZer, FilePost, 4shared4. บล็อกการดาวนโหลดจากอเมริกาทั้งหมด เชน Uploaded.to, Turbobit5. ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กลาววาตนไดใหความรวมมือกับทาง อุตสาหกรรมฯ ในการจัดการไฟลละเมิดอยูแลว เชน Rapidshare และ Mediafire
 9. 9. Megaupload Effect: เว็บทอรเรน• ปดตัวไป เชน Cheggit, btjunkie, FilePorn• ปรับตัวใหลื่นไหลขึ้น เชน Piratebay (เพิ่งแพคดี ในชั้นอุทธรณดวย)• สูตอ เชน isohunt• มีการพัฒนาโปรแกรมที่จะทําใหระบบการแชรไฟล ทอรเรนตไมตองใชกระทั่งเว็บเพื่อหาแทรคเกอร เชน โปรแกรม Tribler
 10. 10. ACTA: การตั้งมาตรฐานการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ระดับนานาชาติAnti-Counterfeiting Trade Agreement- เปนสนธิสัญญาการคาลับที่ไมทราบเนื้อหาชัดเจน มีหลายประเทศลงนามไปแลว แตทาที EU ยังไมชัดเจน เนื้อหาบางสวนก็เชน• การละเมิดลิขสิทธิ์ในทางการคาตองมีความผิดทางอาญา• การกําหนด Commercial Scale ที่ต่ํา และมีนยามทีกวาง ิ ่• DRM (Digital Right Management) ตองทําได การถอด หรัสเปนเรื่องผิดกฎหมาย• มีการคนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกเมื่อขามดินแดนเพื่อหาไฟลละเมิด ลิขสิทธิ์
 11. 11. ทําไมอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ถงตองการกฎหมายและมาตรการเหลานี้? ึ• อุตสาหกรรมลิขสิทธิ์อางวาเสียหายมหาศาลจาก การถูกละเมิด• ไมสามารถจัดการเว็บไซตละเมิดไดอยางเบ็ดเสร็จ• อํานาจรัฐเทานั้นจะจัดการได• ปญหา: รัฐมีหนาที่ในการปกปองผลประโยชนของ อุตสากรรมลิขสิทธิ์หรือ?
 12. 12. ทําไมเราตองมีกฎหมายลิขสิทธิ์?• ลิขสิทธิ์คอสิทธิ์ที่รัฐใหแกผูผลิตศิลปวัฒนธรรมเพือกระตุนใหมี ื ่ การผลิตศิลปวัฒนธรรมขึ้นมาในสังคม• ตามประวัติศาสตร ลิขสิทธิ์ไมใชสิทธิ์ตามธรรมชาติ แตเปน นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ• ดวยเจตจํานงของกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายตองสรางความ สมดุลระหวางสิทธิของผูสรางศิลปวัฒนธรรม กับสิทธิของ สาธารณชนในการใชศิลปวัฒนธรรมนั้น
 13. 13. ความเสียหายของ “อุตสาหกรรมลิขสิทธิ์” จากการละเมิดลิขสิทธิ์?• ปญหาการประเมินความเสียหายเกินจริง (การประเมินจากราคา ขายตอหนวย)• ปญหาการประเมินการรายไดของเว็บละเมิดลิขสิทธิ์เกินจริง (เว็บ Torrent สวนใหญดําเนินกันขนาดเล็ก)• ปญหาของผลประโยชนของผูบริโภคที่หายไปเสมอในการคิด คํานวณ (เม็ดเงินทุกเม็ดที่อุตสาหกรรมลิขสิทธิอางวาเสียไป ไม ์  เคยหลุดออกไปจากระบบ)
 14. 14. ความเสียหายของสาธารณชนจากระบอบลิขสิทธิในปจจุบน ์ ั• สิทธิผูบริโภคที่ถูกลิดรอน ผาน DRM และทําใหการแลกเปลี่ยน ไฟลผิดกฎหมาย• งานจํานวนทีแทบไมไดถูก (และแทบจะไมสามารถ) นํามาใหเกิด ่ คุณคาทางเศรษฐกิจไดยังไมเปนของสาธารณะ (Public Domain)• งานที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณสาธารณะผานรัฐ กลาย มาเปนทรัพยสินของเอกชน (กรณีของงานวิชาการและงาน ศิลปวัฒนธรรมตางๆ)
 15. 15. แนวทางการปฏิรูปกฏหมายลิขสิทธิ์แบบทางเลือก: แบบแกกฏหมายหลัก 2 ประการคือ เพิ่มอาณาเขตของ Fair Use และ Public Domain ตัวอยางเชน• ลดการคุมครองลิขสิทธิ์ลง เชน เปลี่ยนจากหลังผูสรางสรรคตาย 70 ป เหลือ 10 ปหลัง ผลิตงาน และสามารถตออายุไดอีก 10 ป (แนวทางแบบกฎหมายลิขสิทธิ์ยุคแรก) หรือ ทําใหลขสิทธิ์หมดลงหลังจาก Product-Life-Cycle หมด ิ• ทําใหการแลกเปลี่ยนไฟลไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์• ทําใหการดัดแปลงงานบางแบบ เชนการ Sample ไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ใน รูปแบบเดียวกับการ “อางอิง” ในงานเขียน• ยกเลิก DRM ทั้งหมด• ทําใหความผิดทางลิขสิทธิ์ทั้งหมดไมเปนความผิดทางอาญา และ/หรือ ปรับ Commercial Scale ใหสูงขึน ้
 16. 16. แนวทางการปฏิรูปกฏหมายลิขสิทธิ์แบบทางเลือก: แบบไมตองแก  กฏหมายรัฐตองใหการสนับสนุนการผลิตศิลปวัฒนธรรมตางๆ โดยมีเงื่อนไขวา ผลงานที่ไดจะเปนของรัฐหรือของสาธารณะ วิธีการก็เชน• ปรับเปลี่ยนสัญญาจางงานโดยรัฐ ใหลิขสิทธิ์งานเปนของรัฐ และรัฐก็ ประกาศเปนของสาธารณะ โดยมีฐานขอมูลใหสืบคนชัดเจน• ตั้งองคกรอิสระจํานวนหนึงที่ไดรับการสนับสนุนโดยรัฐมาดําเนินการ ่ ดังกลาว (อาจมีมาตรการบางอยางใหมการแขงขันในหมูองคกร) ี • มีมาตรการลดหยอนภาษีในการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (อาจเปนกา รบริจารองคกรหรือการบริโภคก็ได)• ฯลฯ
 17. 17. สิ่งที่รัฐควรพิจารณา• การแกกฏหมายลิขสิทธิ์จะมีผลตอการกระจาย รายไดและผลประโยชนของแตละฝายอยางไร?• การคุมครองลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นในรูปแบบใดๆ เปนไป ตามเจตจํานงรากฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม? หรือเปนการละเมิดหลักประชาธิปไตยพื้นฐานใด หรือไม?

×