Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuan bi thuyet_trinh

368 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chuan bi thuyet_trinh

  1. 1. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V NK năng thuy t trình Không chu n b làCHU N B chu n b cho th t b i Tâm Vi t Group 1 2 Chu n b thuy t trình Chu n b thuy t trình Xác ñ nh tình hu ng Xác ñ nh tình hu ng Phân tích thính gi và di n gi Phân tích thính gi và di n gi Xác ñ nh m c tiêu Xác ñ nh m c tiêu Thu th p thông tin Thu th p thông tin T p luy n T p luy n 3 4 Gi i h n các v n ñ ðánh giá môi trư ng bên ngoài Cô l p và phân bi t g c r v n ñ Thông tin thư ng xuyên c p nh t Chi ti t hoá b ng các thông s Nh ng gì ñang x y ra trong lĩnh v c ðơn gi n hoá tình hu ng Nh ng gì ñang x y ra lĩnh v c liên quan Chia thành các ph n có th th c hi n S nh hư ng ph m vi qu c gia, qu c t 5 6 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 1 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
  2. 2. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N ðánh giá văn hoá t ch c Chu n b thuy t trìnhPhong cách giao ti p trang tr ng hay không Xác ñ nh tình hu ngĂn m c chuyên nghi p hay không Phân tích thính gi và di n giGi làm vi c c ng nh c hay linh ñ ng Xác ñ nh m c tiêuCơ c u ngang b ng hay c p b c Thu th p thông tinThái ñ an toàn hay m o hi m T p luy n 7 8 Xác ñ nh thính gi Phân tích thính gi Thu th p thông tin v cá nhân, ngh nghi p Thính gi cơ s Xác ñ nh thái ñ v : ch ñ , di n gi ,... Xác ñ nh lòng tin và giá tr Thính gi ti m n Tìm hi u mong mu n, quan tâm c a thính gi ðánh giá s thông minh và kh năng ngôn t Ngư i quy t ñ nh Xác ñ nh vãng lai, b t ñ c dĩ hay t nguy n 9 10 Phân tích di n gi ð ng cơ, m c ñích C m giác, s chú tâm Bi t mình bi t ngư i, S g n gũi và h p d n trăm tr n trăm th ng S tin tư ng c a thính gi ð a v , quy n l c 11 12 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 2 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
  3. 3. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Ba th i ñi m quan tr ng Trư c khi thuy t trình M t b cái lý không Gi gi i lao b ng m t tí cái tình Sau khi thuy t trình 13 14 Chu n b thuy t trình Ch ñ thuy tt trình Ch ñ thuy trình Xác ñ nh tình hu ng Phân tích thính gi và di n gi M c ñích tt ng quát M c ñích ng quát Xác ñ nh m c tiêu M c tiêu M c tiêu c th c th Thu th p thông tin T p luy n 15 16 Ch n ch ñ Thính gi mu n nghe Chuyên sâu t o Ch ñ m i m nên s khác bi t Mình bi t sâu 17 18 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 3ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
  4. 4. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Xác ñ nh m c ñích t ng quát Xác ñ nh m c tiêu M c ñích t ng quát: M c tiêu c th c a bài trình bày Ph thu c vào m c ñích Thông tin Ph thu c vào các phân tích Thuy t ph c Ph thu c vào nhu c u c a di n gi Gi i trí ð m b o yêu c u SMART 19 20 Vi t t o nên suy nghĩ Suy nghĩ t o ra hình nh Thành M c Phương Hình nh t o nên c m nh n công = tiêu + phápC m nh n d n ñ n hành ñ ng 100% 100% 0% Hành ñ ng t o ra k t qu 21 22 Phân tích cơ h i Hãy ch giùm tôi ph i ñi ñư ng nào? Ai s truy n ñ t thông ñi p? Th cô mu n ñi t i ñâu? Khi nào thì truy n ñ t thông ñi p? Tôi không quan tâm ñ n nơi tôi t i. Truy n ñ t thông ñi p ñâu? Th thì cô ñi ñư ng nào cũng th thôi. Lewis Carroll (Alice trong x s th n tiên) Truy n ñ t thông ñi p như th nào? 23 24 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 4 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
  5. 5. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Chu n b thuy t trình Thu th p thông tin Xác ñ nh tình hu ng Tra c u (thư vi n) Phân tích thính gi và di n gi Ph ng v n Xác ñ nh m c tiêu ði u tra Thu th p thông tin D gi T p luy n Quan sát, l ng nghe... 25 26Tinh th n c a con ngư i ch Nói là b c,có th ti n xa v i ñi u ki n: v a kiên nh n v a thinh im l ng là vàng,l ng, tư tư ng cá nhân thêm l ng nghe là kim cương vào tư tư ng các th h . 27 28 Thà d t 5 phút Cái gì cũng chép cũng ghi còn hơn ngu c ñ i.Không bi t thì h i t ti làm gì Thà d t trư c vài ngư i còn hơn ngu trư c thiên h . 29 30 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 5 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
  6. 6. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V NM u bút chì hơn trí nh t t S.O.S. Trí nh ñ m Significance Of Simplicities không b ng nét m c m 31 32 Th ghi ý ð cương C K.I.S.S. O Q L i gi i thi u N U Q C O U L Thành ng U T O I O N E T T U L ik tKeep It Short & Simple E R T O L Kích c : I N 1/3 t A4 E 33 34 Chu n b thuy t trình T p luy n Xác ñ nh tình hu ng T p m t mình Phân tích thính gi và di n gi Xác ñ nh m c tiêu T p trư c nhóm nh Thu th p thông tin Mô ph ng T p luy n 35 36 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 6 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn
  7. 7. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N 3 bí quy t thành công Chu n b thuy t trình Th nh t: Xác ñ nh tình hu ng T p Phân tích thính gi và di n gi Th nhì: Xác ñ nh m c tiêu T p Thu th p thông tin Th ba: T p T p luy n 37 38 Ngư i thuy t trình Ngư i vi t k ch b n ð o di n Thao trư ng ñ m hôi, Di n viên chi n trư ng ít ñ máu. Hu n luy n viên 39 40 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 7ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn

×