รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#9

387 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 9 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

 • Be the first to comment

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#9

 1. 1. 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง
 2. 2. 2 ครั้ง ที่ 9/2554 วัน อัง คารที่ 13 กัน ยายน เวลา 18.30 -22.00 น . ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายก สมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม
 3. 3. 33. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ4. นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก5. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา6. นายอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์7. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 4. 4. 48. นายชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ9. นายสุวิชพรรณ สิงโตทอง อนุกรรมการ10. มาสเตอร์ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา11. มาสเตอร์สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษา12. มาสเตอร์เผ่าชัย เทพยศ ที่ปรึกษา13. นายมนัสพี เดชะ ที่ปรึกษา14. มาสเตอร์จรัล เทพสาร ผู้แทนครู
 5. 5. 5 15. มาสเตอร์เกษม กุลชิงชัย ผู้แทนครูผู้ไ ม่ม าประชุม 1. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่าย บริหาร 2. นายประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม 3. นายสถาพร สุขสุมิตร นายทะเบียน 4. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก
 6. 6. 6 5. นายปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม 6. นายวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม 7. นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา 8. นายเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียนเปิด ประชุม เวลา 18.30 น.
 7. 7. 7 นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เชิญร่วมต้อนรับและให้สัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554
 8. 8. 8 1.2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เชิญร่วมในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาตร์และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติยุวชน อัศวินทรู ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน2554 1.3 ทางสมาคมฯ ได้ดำาเนินการยื่นเอกสารการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดณ ที่ว่าการอำาเภอเมืองลำาปาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ป ระชุม รับ ทราบ
 9. 9. 9ระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 8/2554 เมื่อ วันพฤหัส บดีท ี่ 4 สิง หาคม 2554 ที่ป ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554โดยมีการแก้ไขดังนี้ 2.1 หน้า 2 “นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมศิษ ย์เ ก่า โรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปาง ” แก้ไขเป็น“นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ”
 10. 10. 10 2.2 หน้า 2 วาระที่ 1 ข้อ 1.1 “สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ร ่ว มเป็น เจ้า ภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี”แก้ไขเป็น “สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้เป็น เจ้า ภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี” 2.3 หน้ า 2 วาระที่ 1 ขอ้ 1.2 “โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ลำา ป า ง ไ ด้เชิญ สมาคมฯ เข้า ร่ว มงาน “ฉลองรางวัล พระราชทาน ” ในวัน จัน ทร์ท ี่15 สิง ห า ค ม 2554 เ ว ล า 18.30 น ณ อ า ค า ร ยิ ม เ น เ ซี่ ย ม โ ร ง เ รี ย น อัสสั ม ชั ญ ลำา ป า ง ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ ร่ ว มมื อ ร่ ว มของคณะภราดา คณะครู
 11. 11. 11คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชุมชนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการศึกษาให้สำาเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำาปางเขต 1 หน่วยงานต่ างๆ ที่ส่ งเสริมให้โรงเรียนอัส สัม ชัญ ลำา ปาง ซึ่งเป็ นโรงเรีย นเครื อมู ลนิ ธิค ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้บริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจนประสบผลสำาเร็จและได้รับรางวัลดังที่ปรากฏแล้วนั้น” แก้ไขเป็น“โรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปางได้เ ชิญ สมาคมฯ เข้า ร่ว ม
 12. 12. 12ง า น “ฉ ล อ ง ร า ง วั ล พ ร ะ ร า ช ท า น ” ใ น วั น จั น ท ร์ ท ี่ 15 สิ ง ห า ค ม 2554เวลา 18.30 น ณ อาคารยิม เนเซี่ย มโรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปาง 2.4 หน้า 2 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 บรรทัดที่ 1 “ประธานแจ้งว่า ทางคณะกรรมการสมาคมศิษ ย์เ ก่า ได้จำาหน่ายบัตรงาน” แก้ไขเป็น “ประธานแจ้งว่า ทางคณะกรรมการสมาคมศิษ ย์เ ก่า โรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปาง ได้จำาหน่ายบัตรงาน” 2.5 หน้า 2 วาระที่ 4 ข้อ 4.1 บรรทัดที่ 4 “อาคารเรีย นรัช ตสมโภช” แก้ไขเป็น “อาคารเรีย น สุว รรณสมโภช ”
 13. 13. 13 2.6 หน้า 3 วาระที่ 4 “ประธานได้แ จก กำาหนดการวันอัสสัมชัญ”แก้ไขเป็น “ประธานได้ม อบกำาหนดการวันอัสสัมชัญ
 14. 14. 14ระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญ ญิก แจ้ง สถานะการเงิน ของสมาคมฯ เหรั ญ ญิ ก กล่ า วรายงานบัญชีรายรับ -รายจ่าย ประจำาเดือนสิงหาคม 2554 ของสมาคมฯ มีดังนี้มี ร ายรั บ 118,453.00 บาท และรายจ่ า ย 192,347.00 บาท เงิ น ฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนฉัตรไชย เลขที่บัญชี 425 0 41953 0 ประจำาเดือนกรกฎาคม ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 จำานวนเงิน 318,331.28 บาทรายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม และได้แจ้งให้ทราบว่าใบเสร็จรับเงินของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เล่มที่ 21 เลขที่ 1001-1050 จำานวน 50
 15. 15. 15ฉบับ ได้สูญหาย หากท่านใดได้รับใบเสร็จรับเงินดังกล่าว ซึ่งทางสมาคมฯไม่ได้รับเงินจากท่าน จึงไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ที่ป ระชุม มีมติรับรองระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง 4.1 การจัด งานวัน อัส สัม ชัญ Home Coming Day Blue & White Back to school
 16. 16. 16 ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ขอขอบคุณคณะกรรมการ, อนุกรรมการและที่ ปรึกษากรรมการสมาคมศิ ษย์ เก่ าอั สสั มชั ญลำา ปาง ที่เสียสละเวลาร่วมจัดงานวั นอัสสัมชัญ Home Coming Day Blue& White Back to School ในโอกาสครบรอบ 54 ปี ในวั น เสาร์ ที่ 13สิงหาคม 2554 ณ อาคารยิมเนเซี่ ยม โรงเรี ย นอั สสั มชั ญลำา ปาง ตั้ งแต่เวลา18.00 - 23.00 น. โดยการจัด งานในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จั ด หารายได้สนั บ สนุ น การก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นสุ ว รรณสมโภชเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรียนที่รักของเรา ทางคณะกรรมการสรุปรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ โดย
 17. 17. 17ได้กำา ไร ประมาณ 97,000 บาท มอบให้กับทางโรงเรียนอัสสัมชัญลำา ปางเพื่อสนับสนุนอาคารสุวรรณสมโภช จำานวนทั้งสิ้น 100,000 บาท ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติ 4.2 การแข่ง ขัน กีฬ าวัน อัส สัม ชัญ ประธานแจ้งว่า การแข่งขันกีฬาวันอัสสัมชัญ ในวันจันทร์ ที่15 สิงหาคม 2554 โดยเริ่มการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และจัดงานเลี้ยง ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ
 18. 18. 18สนับสนุน งบประมาณในการแข่งขันกีฬาและงบประมาณการจัดงานเลี้ยงจำานวนเงินทั้งสิ้น 20,498.00 บาท รายระเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 5.2 การจัด ทำา วารสารประจำา ปี 2554 ของสมาคม ศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง
 19. 19. 19 ประธานแจ้งว่า ทางสมาคมฯ จะจัดทำาวารสารประจำาปี 2554สมัยที่ 18 พ.ศ. 2553-2555 เพื่อแถลงผลการดำาเนินงานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 5.3 สนับ สนุน งบประมาณเข้า ร่ว มแข่ง ขัน ยูโ ด ประธานแจ้งว่า มาสเตอร์จักรพันธ์ ลีลายุทธ ผูฝึกสอนและ ้ควบคุมทีมยูโดโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณเข้าร่วมแข่งขันยูโด ณ ประเทศอเมริกา โดยทางสมาคมยูโดประเทศ
 20. 20. 20อเมริกา UNITED STATES JUDO ASSOCIATION ได้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน JUDO AMERICA ที่เมืองLos Angeles, California ในระหว่างวันที่ 6-19 ตุลาคม 2554 ที่ประชุม มีมติอนุมัติเงิน จำานวน 5,000 บาท
 21. 21. 21ระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ 6.1 ใบเสร็จ รับ เงิน ของสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง พ.ต.ท.สัตยา คำารังษีี ผู้ช่วยกีฬา แจ้งว่า ใบเสร็จรับเงินควรลบชื่อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยออกจากใบเสร็จรับเงินเพราะถ้ามีชื่อมูลนิธิฯ ไม่สามารถนำาไปหักภาษีได้ ประธานแจ้งว่า ใบเสร็จรับเงิน เหลืออยู่ประมาณ 10 เล่ม ควรใช้ให้หมด และจะทำาการเปลี่ยนชื่อใหม่ เพื่อสามารถนำาไปหักภาษีได้
 22. 22. 22 6.2 สำา เนาสมุด บัญ ชีเ งิน ฝาก ของสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญลำา ปาง พ.ต.ท.สัตยา คำารังษีี ผู้ช่วยกีฬา แจ้งว่า ควรมีการถ่ายสำาเนาสมุดบัญชี แนบพร้อมกับรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่าน ทราบจำานวนเงินในบัญชี 6.3 เรื่อ งนัด หมายการประชุม ครั้ง ต่อ ไป
 23. 23. 23 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ที่ป ระชุมรับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น.
 24. 24. 24 (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นาย สุวรรณ นครังกุล) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×