การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน            ่      นำาเสนอ    ผศ.บุรินทร์ รุจจนพัน...
นโยบายของรัฐบาลยังกำาหนด     ให้หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบทนำา       มีการประยุกต์ เทคโนโลยีส...
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และการเลือกใช้ กลยุทธ์ (SWOT) สารสนเทศของ  การใช้เทคโนโลยีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมุ่งในลักษ...
(SWOT Analysis) ของเทคโนโลยี    แต่ละประเภทFacebookจุดแข็ง (Strength)  - เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุด และ...
จุดอ่อน (Weakness)  facebook    -มีการเข้าถึงจำานวนมากๆ ซึ่งบางทีเหมือนว่าระบบจะรองรับไม่ไหวโอกาส (Opportunity)   ...
www.themegallery.com                         LOGOTwittertwitter.com เป็นบริการส่งข้อความ เป็นประ...
twitterจุดอ่อน (Weakness)  - มีการแอบอ้างชือบุคคล การ           ่ ปลอมตัวนันทำาได้ไม่ยาก       ้   ...
twitterอุปสรรค-twitter อาศัย trust สูงมากการที่ผู้ใช้งานจะ follow ใครนั้นต้องดูวตถุประสงค์              ัในกา...
youtubeจุดแข็ง (Strength)2.YouTube สามารถช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของวีดโอของคุณได้มากขึ้น           ิ3.โปรแกร...
youtubeจุดอ่อน (Weakness)2.Youtube เป็นเครื่องมือที่คอนข้างมี              ่ปัญหาเรื่องความต่อเนื่อง3.ข้อเสน...
youtubeโอกาส (Opportunity) - เมื่อเราอัปโหลดวิดิโอผ่านยูทูป ก็ถือ เป็นการโฆษณาผ่าน google ไปในตัวด้วย อุปสรรค (Threat) ...
yammerจุดแข็ง (Strength)1.Yammer เปิดโอกาสให้ใช้ฟรีในการ บริการขั้นพื้นฐาน2. การใช้งาน Yammer จำาเป็นต้องใช้ อีเมล์องค์ก...
yammerจุดอ่อน (Weakness)1.Yammer ใช้ได้เฉพาะกับอีเมลล์ของ องค์กร ถ้าองค์กรนั้นไม่มีอีเมลล์เป็นของ ตัวเองแปลว่าYammer ขาด...
www.themegallery.com                            LOGOyammerโอกาส (Opportunity)1. Yammer มีโอกาสเ...
www.themegallery.com                          LOGOyammerอุปสรรค (Threat)1. ผู้ที่รู้จัก Yammer ไ...
วิธีการใช้งานสื่อสังคมFacebook 1. เริ่มต้น ต้องเริ่มจากการสร้าง Profile บน Facebook คือ เราต้องลงทะเบียน หรือ Register ...
twitter 1.เลือก usernameที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับ  องค์กร  2.สร้าง background สื่อถึงตัวตนใน องค์กร  3.ใช้ทวีตแต่ละครั้ง...
www.themegallery.com                         LOGOyoutube1.สร้าง Account ทีเหมาะสมสำาหรับ     ...
yammerYammer ปฏิวัติการสื่อสารภายในองค์กร โดยการนำาพนักงานทั้งหมดในองค์กร ให้ มาอยู่ใน Social Network ทีมีความเป็น    ...
www.themegallery.com                                LOGOกิจกรรมการใช้งานสื่อสังคม เนื่องด้...
 ในการดำาเนินกิจกรรมในกลุ่ม มีการแบ่งงาน และประชุม โดยใช้การสร้างกลุ่มใน Yammer.com
 มีการนัดหมายประชุมหรือทำากิจกรรม ผ่านสื่อ Google Apps สำาหรับ Thaiabe teen team
 มีการนำาเสนอนโยบาย ผลงาน หรือกิจกรรม ขององค์กร ในรูปแบบคลิปวิดโอประชาสัมพันธ์              ี ผ่าน Youtube
ระบบสารสนเทศช่วยสร้างประโยชน์ตอ               ่การดำาเนินงานขององค์กร1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศท...
LOGO
Group9
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Group9

522 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Group9

 1. 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ่ นำาเสนอ ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ โดย ร้อยตำารวจตรี หญิง ชิณาภัส ใจหงอกรหัส 5459004 จ่าสิบตำารวจ หญิง เบญจมาศ แก้วลังกา รหัส 5459005
 2. 2. นโยบายของรัฐบาลยังกำาหนด ให้หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบทนำา มีการประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน การปฏิบัตงานและ ิ บริหารงาน รวมทั้งการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารไปสู่ ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำางานและสามารถบูรณาการ ระบบข้อมูล เพื่อลดความ
 3. 3. วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และการเลือกใช้ กลยุทธ์ (SWOT) สารสนเทศของ การใช้เทคโนโลยีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมุ่งในลักษณะเพื่อการบริหารและการจัดการเป็นหลัก รวมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและพัฒนาระบบงาน IT เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆ ตลอดจนการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน
 4. 4. (SWOT Analysis) ของเทคโนโลยี แต่ละประเภทFacebookจุดแข็ง (Strength) - เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุด และมีผู้ใช้งานมากที่สุด - Facebook มีการเชื่อมต่อกันกับแอพและเว็บไซต์ภายนอกมากมาย - มีเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำา
 5. 5. จุดอ่อน (Weakness) facebook -มีการเข้าถึงจำานวนมากๆ ซึ่งบางทีเหมือนว่าระบบจะรองรับไม่ไหวโอกาส (Opportunity) -คนเข้าใช้ต่อวันยังมีจำานวนเยอะอยู่ มีมาใหม่เรื่อยๆ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบ แอพฯ ทั้งสำาหรับ PC มือถือ หรือเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์อื่นๆ อยู่ตลอดเวลาด้วยอุปสรรค (Threat) - สื่อบางอย่างอาจจะยังใช้ได้ผลดีกว่า - อาจจะมีการตกยุคได้ ตราบใดที่ยังมีการพัฒนาของเทคโนโลยีไปเรื่อยๆ
 6. 6. www.themegallery.com LOGOTwittertwitter.com เป็นบริการส่งข้อความ เป็นประโยคสันๆ ที่คณส่งไปนั้นจะ ้ ุ เป็นการบอกว่า คุณ กำาลังทำาอะไรอยู่ ในตอนนั้น เพื่อเป็นบันทึก ณ. ช่วง เวลานันว่าคุณทำาอะไรอยู่ ลงไปใน ้ เว็บไซต์จุดแข็ง (Strength) -ทวิตเตอร์สามารถเพิ่มความสำาคัญ ให้ตวเองด้วยการเป็นแหล่งข่าวสาร ั
 7. 7. twitterจุดอ่อน (Weakness) - มีการแอบอ้างชือบุคคล การ ่ ปลอมตัวนันทำาได้ไม่ยาก ้ - มีการจำากัดจำานวนตัวอักษร - ค่อนข้างเป็นการสื่อสารระหว่าง บุคคลโอกาส (Opportunity) - มีการพัฒนาระบบ แอพฯ ทั้งสำาหรับ
 8. 8. twitterอุปสรรค-twitter อาศัย trust สูงมากการที่ผู้ใช้งานจะ follow ใครนั้นต้องดูวตถุประสงค์ ัในการเล่น มีการจับกลุ่มกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่ม-ช่องโหว่ความปลอดภัยบน Twitter.com เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย สามารถใช้ทำาการเปิดหน้าเว็บไซต์ แสดงป็อปอัปโฆษณา หรือทำาการรีทวีตข้อความ โดย
 9. 9. youtubeจุดแข็ง (Strength)2.YouTube สามารถช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของวีดโอของคุณได้มากขึ้น ิ3.โปรแกรม Adobe Flash เรียบเรียงเนื้อหาบนเว็บไซต์ เป็นคลิปวิดิโอ ทำาให้ผู้ชม โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเห็นภาพได้อย่างชัดเจนตามเนือเรื่องที่นำาเสนอ ้4.เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนของ Google ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาที่ใหญ่ที่สดในโลก ุ5.ให้บริการใน 34 ภาษาทั่วทุกมุมโลกที่สามารถปรับเปลี่ยนตามกลุ่มผู้เข้าชมได้
 10. 10. youtubeจุดอ่อน (Weakness)2.Youtube เป็นเครื่องมือที่คอนข้างมี ่ปัญหาเรื่องความต่อเนื่อง3.ข้อเสนอแนะหรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมหรือการกด Unlike ของวิดีโอที่เราอัปโหลดจะส่งผลต่อองค์กรโดยตรงเมื่อผู้ชมเข้ามาชมจำานวนมาก ซึง่ไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้
 11. 11. youtubeโอกาส (Opportunity) - เมื่อเราอัปโหลดวิดิโอผ่านยูทูป ก็ถือ เป็นการโฆษณาผ่าน google ไปในตัวด้วย อุปสรรค (Threat) - Youtube นั้นมีวิดีโออัพโหลดต่อวัน จำานวนมาก ทำาให้วิดีโอของสินค้าและ บริการของเรานั้นอาจจะไม่ได้ถูกค้นพบ - อาจจะมี spams หรือ ผู้ที่ไม่หวังดี นำา ข้อมูลหรือคลิปวิดิโอไปใช้ ในทางที่ไม่ถูก
 12. 12. yammerจุดแข็ง (Strength)1.Yammer เปิดโอกาสให้ใช้ฟรีในการ บริการขั้นพื้นฐาน2. การใช้งาน Yammer จำาเป็นต้องใช้ อีเมล์องค์กร ซึ่งทำาให้งานที่เป็นความลับ ไม่รั่วไหล3. ผู้บริหารของ Yammer เป็นกลุ่มบุคลากร ที่มความสามารถ ี4. Yammer นอกจากจะใช้ภายในองค์กร
 13. 13. yammerจุดอ่อน (Weakness)1.Yammer ใช้ได้เฉพาะกับอีเมลล์ของ องค์กร ถ้าองค์กรนั้นไม่มีอีเมลล์เป็นของ ตัวเองแปลว่าYammer ขาดลูกค้ากลุ่มนั้น ไป2. การใช้ Yammer อาจส่งผลให้เกิดความ อึดอัดในหมู่พนักงาน เพราะมีความรูสึก้ เหมือนถูกควบคุม3. ไม่สามารถแจ้งข่าวองค์กรให้กับคน
 14. 14. www.themegallery.com LOGOyammerโอกาส (Opportunity)1. Yammer มีโอกาสเติบโตสูง2. เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย3.สำาหรับองค์กรทีไม่ต้องการให้พนักงานอยู่ ่ ในออฟฟิศ หรือ สำาหรับทีมเซล นี่เป็น โอกาสดีที่สามารถติดต่อสื่อสาร ดึงข้อมูลที่ จาเป็นต้องใช้ ได้โดยไม่จำาเป็นต้องอยู่ใน องค์กร4.แนวโน้มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีมากขึ้น ซึ่ง หมายถึงโอกาสของYammer ที่จะเข้าถึงผู้
 15. 15. www.themegallery.com LOGOyammerอุปสรรค (Threat)1. ผู้ที่รู้จัก Yammer ไม่มากเท่า Social Network อืน อย่าง Twitter หรือ ่ Facebook2. บางประเทศทีมีเครือข่ายระบบ ่ อินเตอร์เน็ตพื้นฐานไม่ดี เป็นอุปสรรคใน การเข้าถึง Yammer3. การใช้ Yammer จาเป็นต้องมีระบบเครือ ข่ายที่มีประสิทธิภาพไม่เอื้อต่อองค์กร
 16. 16. วิธีการใช้งานสื่อสังคมFacebook 1. เริ่มต้น ต้องเริ่มจากการสร้าง Profile บน Facebook คือ เราต้องลงทะเบียน หรือ Register เป็นสมาชิกกับ Facebook ก่อน 2. สร้างหน้า Page ของ Facebook 3. แนะนำาและหาคนมา Like บน Facebook page ของเรา เพื่อสร้างเครือข่าย 4. สะสม คน Like Facebook Page ของเรา 5. หลังจากที่เรามีคนมา Like จำานวนมากๆ ขั้นตอนต่อไป เราก็สามารถ Post ข้อความ หรือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่คนทั่วไป และ
 17. 17. twitter 1.เลือก usernameที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับ องค์กร 2.สร้าง background สื่อถึงตัวตนใน องค์กร 3.ใช้ทวีตแต่ละครั้งให้เกิดประโยชน์ 4.สร้างเครือข่ายติดต่อกับผู้อื่น 5.ใช้ทวิตเตอร์เพื่อส่งเสริมองค์กร 6.ติดตามผล ข้อดีอย่างหนึ่งของการ ใช้ทวิตเตอร์กับการดำาเนินงาน คือ
 18. 18. www.themegallery.com LOGOyoutube1.สร้าง Account ทีเหมาะสมสำาหรับ ่ องค์กร2. เพิ่มข้อมูลองค์กร3. สร้างและปรับแต่ง Theme ให้เข้ากับ องค์กร4. ตัดแต่งคลิปวีดโอ เพื่อ ี ประชาสัมพันธ์องค์กร5. เพิ่มจำานวนผู้ตดตาม ทั้งบุคคลทัวไป ิ ่
 19. 19. yammerYammer ปฏิวัติการสื่อสารภายในองค์กร โดยการนำาพนักงานทั้งหมดในองค์กร ให้ มาอยู่ใน Social Network ทีมีความเป็น ่ ส่วนตัว และปลอดภัย (micro-blogging )การใช้งาน Yammer นั้นง่ายสุดๆ ไม่ต่าง กับ Facebook หรือ Twitter เลย แต่ Yammer ถูกออกแบบมาสำาหรับการใช้ งานในภาคธุรกิจตั้งแต่ต้น เพื่อทำาให้เป้า หมายขององค์กรคุณบรรลุผลYammer ให้องค์กรทังองค์กรของคุณใช้งานได้ฟรี ้ ทำาให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถติดต่อกันได้
 20. 20. www.themegallery.com LOGOกิจกรรมการใช้งานสื่อสังคม เนื่องด้วยบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่ใช้สื่อ facebook ในการติดต่อสื่อสาร จึงเริ่มกิจกรรมในการใช้งานสื่อใน องค์กร ด้วยการสร้างเพจขององค์กรใน facebook
 21. 21.  ในการดำาเนินกิจกรรมในกลุ่ม มีการแบ่งงาน และประชุม โดยใช้การสร้างกลุ่มใน Yammer.com
 22. 22.  มีการนัดหมายประชุมหรือทำากิจกรรม ผ่านสื่อ Google Apps สำาหรับ Thaiabe teen team
 23. 23.  มีการนำาเสนอนโยบาย ผลงาน หรือกิจกรรม ขององค์กร ในรูปแบบคลิปวิดโอประชาสัมพันธ์ ี ผ่าน Youtube
 24. 24. ระบบสารสนเทศช่วยสร้างประโยชน์ตอ ่การดำาเนินงานขององค์กร1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ตองการ ้ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์2. ช่วยในการกำาหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการ วางแผนปฏิบัตการิ3. ช่วยในการตรวจสอบการดำาเนินงาน4. ช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา5. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธควบคุม ปรับปรุงและ ี แก้ไขปัญหา6. ช่วยลดค่าใช้จ่าย
 25. 25. LOGO

×