Group5

486 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Group5

 1. 1. กลุ่มที่ 5ท้องถิ่นตัวอย่างนายอนันต์ ปิ่นน้อย 5459018 ส.อ.วีระชาติ หล้า มะณี 5459020
 2. 2. เทศบาลตำาบล เสริมซ้าย
 3. 3. สภาพทั่วไป1. ประวัติและความเป็นมาของ ตำาบลเสริมซ้าย เทศบาลตำาบลเสริมซ้ายเป็น ตำาบลหนึงที่อยู่ในเขตปกครอง ่ ของอำาเภอเสริมงาม โดยได้ ยก ฐานะเป็น สภาตำาบลมีอำานาจ
 4. 4. ลักษณะที่ตงและอาณาเขต ั้ลักษณะที่ตง เทศบาลตำาบล ั้เสริมซ้าย ปัจจุบันตังอยู่เลขที่ ้147 หมู่ที่ 8 บ้านนาสันติสุขอำาเภอเสริมงาม จังหวัดลำาปางใช้อาคารสำานักงานหลังใหม่ซึ่งก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2552ตังอยู่ห่างจากที่วาการอำาเภอไป ้ ่
 5. 5. เขตการปกครองจำานวนหมูบ้านในเขตเทศบาลตำาบลเสริม ่ ซ้าย มี 10 หมูบ้าน ได้แก่ ่ 1. บ้านแม่ตำา 6. บ้านนาเดา 2. บ้านสบแม่ทำา 7. บ้านนำ้าหลง 3. บ้านนาจะลา 8. บ้านนาสันตสุข
 6. 6. สภาพทางเศรษฐกิจการประกอบอาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ได้แก่ ทำานา ทำาไร่ ทำา สวน และเลี้ยงสัตว์ บางส่วนมี อาชีพค้าขาย รับจ้างทัวไป โดย ่ ออกไปรับจ้างทำางานนอกพื้นที่เป็น ส่วนใหญ่
 7. 7. ข้อจำากัดการพัฒนาด้านการ ประกอบอาชีพของประชาชน ประชาชนมีการศึกษาตำ่า และมีรายได้นอยมีการอพยพเคลื่อนย้าย ้ไปทำางานในโรงงาน-อุตสาหกรรม และไปทำางานต่างประเทศ นอกฤดูกาลทำานาประชาชนจะว่างงานมาก ซึ่งการประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ส่วนการค้าขาย รับราชการ และลูกจ้าง เป็นอาชีพทีมี ่
 8. 8. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล ตำาบลเสริมซ้าย-   ธนาคาร 1 แห่ง (มีธนาคารอยูใน ่ อำาเภอ 1 แห่ง คือ ธกส.)- โรงแรม …-...แห่ง- ปั๊มนำ้ามันและก๊าช…9…แห่ง- ร้านค้า…81…แห่ง- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก… 1...แห่ง
 9. 9. การโทรคมนาคม• ที่ทำาการไปรษณีย์อนุญาต เอกชน 1 แห่ง• ตูโทรศัพท์สาธารณะ หมู่ที่ 1 ้ – 10 มีจำานวน 20 ตู้ ประจำา หมู่บ้านละประมาณ 2 แห่ง บริการโทรศัพท์สาธารณะมี จำานวนทั้งหมด 20 แห่ง
 10. 10. การบริหารงานในเทศบาล ตำาบลเสริมซ้าย 3มีโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ฝ่าย ดังนี้1. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภา เทศบาลตำาบลเสริมซ้าย มีหน้าที่คอยตรวจ สอบการทำางานของฝ่ายบริหารให้เป็นไป ด้วยความถูกต้องและมีอำานาจอืน ๆ ตามที่ ่ กฎหมายบัญญัติ2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกฯ และ เลขานายกฯ3. ฝ่ายปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล
 11. 11. ที่ปรึกษา,เลขานุการ นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล รองนายกฯ รองนายกฯ ปลัดเทศบาล สำานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง
 12. 12. กลยุทธ์ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศที่ดีและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ปจจุบัน และอนาคต โดยสรุป ั ได้ 6 ข้อดังนี้1. มีกลยุทธ์ในการรับผิดชอบดูแลเรือง่ การประหยัดงบประมาณ การใช้จ่าย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซือจัดจ้างระบบเทคโนโลยี ้สารสนเทศ จำาเป็นต้องใช้งบประมาณค่อน ข้างสูง การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี ใหม่จึงเป็นความท้าทายขององค์กร
 13. 13. 2. กำาหนดแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศให้ชัดเจนและนำาไปปฏิบัติจริงได้ แผนยุทธ์ศาสตร์ในระยะยาวควร กำาหนดออกมาให้ชดเจน เพื่อเป็น ั แนวทางในการดำาเนินการด้าน สารสนเทศและการรักษาความ ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ จากนัน้แผนระยะกลางและแผนระยะสั้น ก็ควร
 14. 14. 3. เพิ่มความรู้และมีความรอบรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีทเหมาะสมและไม่ล้า ี่สมัย การเลือกใช้เทคโนโลยี การหมั่น เข้าร่วมฟังงานสัมมนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็เป็นเรืองจำาเป็นขององค์กร ่ ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกัน ซึ่ง ก็คงต้องปลีกเวลาการทำางานบ้างเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ทีเป็นประโยชน์ ่
 15. 15. 4. นำาองค์กรเข้าสูมาตรฐานกำาหนด ่ความปลอดภัยสารสนเทศทีสากล ่ให้การยอมรับและเตรียมพร้อมสำาหรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ การนำามาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เช่น มาประยุกต์ ใช้บางส่วน ถือเป็นเรื่องจำาเป็นต้องให้ ความสำาคัญเช่นกัน โดยองค์กรอาจจะไม่ จำาเป็นต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ใน กรณีที่องค์กรมองว่าประโยชน์ที่ได้รบจาก ั การได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านความ
 16. 16. 5. รักษาความสัมพันธ์ทดีกบผู้ร่วมงาน ี่ ัและพัฒนาการสือสารกับผู้ร่วมงานให้มี ่ความชัดเจนและความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ปัญหานายกเทศมนตรีในหลายองค์กร คือ ไม่สามารถอธิบายการทำางานด้านสารสนเทศ ต่าง ๆ ให้ผู้บริหารระดับสูง เช่น ผูปฏิบัตงาน ้ ิ เข้าใจ และให้การสนับสนุนได้อย่างมากพอ ทำาให้หลายโครงการด้านสารสนเทศ ไม่ ประสบความสำาเร็จ ควรต้องมีทักษะในการพูดคุย การติดต่อ ตลอดจนการนำาเสนอในรูปแบบมืออาชีพ ที่มี ความชัดเจน และ ง่ายต่อการเข้าใจของผู้
 17. 17. 6. เตรียมรับสถานการณ์ฉกเฉินด้านความ ุปลอดภัยสารสนเทศที่อาจเกิดขี้นได้ ควรจัดทำาแผนรองรับ เพื่อให้องค์กรพร้อมกับ การเตรียมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นและส่ง ผลกระทบต่อการทำางานโดยรวมขององค์กร กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนินงาน ขององค์กรในปัจจุบน การกำาหนดกลยุทธ์ในการ ั บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษา ความปลอดภัยสารสนเทศเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องจัด ทำาขึนผูถือปฏิบติด้านนี้จะต้องมีความรับผิดชอบใน ้ ้ ั เรืองดังกล่าวโดยปริยาย ทั้งนี้ เนืองจากในอนาคต ่ ่ กฏหมายต่าง ๆ ทีกำาลังจะถูกประกาศใช้ เช่น กฏ ่
 18. 18. จุดแข็งข้อดีของการนำาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของบุคลากร ให้มีความสะดวกรวดเร็ว 2. เพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน 3. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร4. ช่วยให้เกิดการติดต่อสือสารได้สะดวกรวดเร็ว ่ ทำาให้เกิดการประหยัดต้นทุนการดำาเนินการ
 19. 19. จุดอ่อนข้อเสียของนำาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ1. ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพง บางอย่าง ไม่สามารถนำามาใช้ได้ทันที แต่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจก่อน คือต้องได้รับการอบรมให้ความ รู้ความเข้าใจเสียก่อนจึงจะใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม2. เทคโนโลยีทำาให้เกิดช่องว่างความไม่เข้าใจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนผู้ใช้บริการ
 20. 20. เทศบาลตำาบลเสริมซ้ายในปัจจุบันได้เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือใช้ใน ่การบริหารงานในเทศบาลและใช้เป็นเครื่องมือในการบริการประชาชน ดังนี้ 1. คอมพิวเตอร์ 2. เครื่องปริ้นเตอร์ 3. เครืองโปรเจ๊คเตอร์ ่ 4. อินเตอร์เน็ต 5. เฟสบุค ๊ 6. โปรแกรม Microsoft Office
 21. 21. สรุป เทศบาลตำาบลเสริมซ้าย อำาเภอเสริมงาม จังหวัดลำาปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ่รูปแบบเทศบาลเป็นนิตบุคคลตามพระราชบัญญัติ ิ สภาตำาบล การให้บริการแก่ประชาชนเป็นหนึ่งในอำานาจ หน้าที่ที่องค์กรปกครองท้องถินทุกท้องถิ่นควร ่ ตระหนักและให้ความสำาคัญ การให้การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพทำาให้ประชาชนพึง พอใจเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนย่อมมาจาก การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด คณะผู้บริหารเทศบาลทำาโดยนายกเทศมนตรีควรจะมีนโยบายที่ ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การจัดการ (Management InformationSystem) เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาเท่าเทียมกับองค์กรอืน ๆ ทำาให้บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ ่ งานสะดวกรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
 22. 22. สรุป (ต่อ) ระบบสารสนเทศทำาให้การปฏิบตงานมีความ ั ิ รวดเร็วมากขึ้น โดยการใช้กระบวนการประมวลผลข้อมูลซึ่งจะทำาให้สามารถเก็บรวบรวม ประเมิน ผลและปรับปรุงข้อมูลให้กับสมัยได้อย่างรวดเร็ว ระบบสารสนเทศ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือมีปริมาณมากช่วยในการทำาให้การ เข้าถึงข้อมูล ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการติดต่อสื่อสารทำาให้เกิดการประหยัด เช่น การรับส่งเอกสารจากหน่วยงานที่เราจะไปติดต่อ ไม่ตองเสียเวลา เสียค่าใช้จายในการเดิน ้ ่ ทาง เป็นต้น ระบบสารสนเทศจึงมีความสำาคัญและ ประโยชน์ตอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำาให้ ่
 23. 23. ขอบจบการนำาเสนอ ขอบคุณครับ

×