Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
บทที่ 11 : การโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต                       บทที่                ...
ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร       11.1 กอนประชาสัมพันธเว็บไซตควรมีสิ่งใด            การ...
บทที่ 11 : การโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต        ขอมูลเหลานั้น เว็บไซตที่ใหบริการคนหาภาพเชน google.com allthe...
ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร       ของตนหรื อ ไม ที่ แ น ๆ คื อ ไม ใ ช เ ว็ บ ไซต ข องผู  เ ขี ย...
บทที่ 11 : การโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต            3. http://www.chaonet.com      10.http://www.thai2k.c...
ตอนที่  1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม           กระดานขาวหลายแหง เปนเปาหมายของ search engine ในการเขาไปอ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ch11

658 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ch11

 1. 1. บทที่ 11 : การโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต บทที่ 11 การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ เ ว็ บ ไซต 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร ตอนที่ ถามีเว็บเพจทีตองการเก็บไวดสวนตัว ไมตองสงเขาอินเทอรเน็ต ไมตองการบอกใคร เก็บไวดคนเดียว ่ ู   ู เชน ในเครืองคอมพิวเตอรของผูเ ขียน ก็มเี ว็บแบบนีอยูสวนหนึง จะไมบอกใครวาผูเ ขียนทําเว็บแบบนี้ แตแอบ ่ ้  ่ เก็บไวดคนเดียว จึงไมจาเปนตองประชาสัมพันธ ู ํ แตถาทําเว็บไซต แลวตองการใหคนทังโลกเห็นก็ตองวางแผน และทําการประชาสัมพันธ เพือใหคน  ้  ่ เขาเว็บไซตมากทีสดเทาทีจะมากได ถาทานมีความคิดทีจะทําเว็บสําหรับผูมอายุมากกวา 18 ป หรือเปนแหลง ุ่ ่ ่  ี เผยแพรเพลง MP3 ขอแนะนําวาใหเลิกคิด เพราะผิดศิลธรรม ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ถาทําก็ตองไมประชา- สัมพันธ เนืองจากตํารวจอาจเขาไปปดเว็บ หรือแกะรอยไปทีบานของทาน จึงขอแนะนําวาอยาลอง เอาเวลา ่ ่  ไปศึกษาอะไรทีมคาและยังยืนดีกวา ่ ี ่ วิธประชาสัมพันธทดทสดคือ การสรางเนือหาใหสมบูรณ และสรางความสัมพันธกบผูใชในอิน- ี ี่ ี ี่ ุ ้ ั  เทอรเน็ตใหมากทีสด ปญหาใหญ คือ การใชเวลาทีตองทุมเทใหกบการสือสาร ทานสามารถเขาไปเขียน ุ่ ่  ั ่ ขอความ หรือรวมตอบคําถามในกระดานขาวหลายแหงอยางสมําเสมอ โดยระบุขอมูลเกียวกับตัวทาน หรือ ่  ่ เว็บไซตของทาน การทําความรูจกกับผูทอาจเปนลูกคาโดยใชสอ หรือบริการทีอนเทอรเน็ตมีให การสราง ั  ี่ ื่ ่ิ ขอมูล หรือเนือหาในเว็บไซตไวอยางสมบูรณ จึงเปนการประชาสัมพันธทถกตอง ในมุมมองของผูเ ขียน ้ ี่ ู ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 91 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 2. 2. ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร 11.1 กอนประชาสัมพันธเว็บไซตควรมีสิ่งใด การประชาสัมพันธเว็บไซต ก็เหมือนการประชาสัมพันธในภาคธุรกิจ ทานควรมีความพรอมทีจะนํา่ สิงทีทานมีไปนําเสนอ ผูเ ขียนเห็นหลายเว็บเริมประชาสัมพันธ โดยไมมขอมูลในเว็บไซตอยางเพียงพอ เชน ่ ่ ่ ี หาขอมูลเพือติดตอผูจดทําไมพบ เนือหาไมสมบูรณ หรือไมมี logo ทีจะนําไปติดในเว็บของผูเ ขียน เปนตน ่ ั ้ ่ ปญหาใหญทนกประชาสัมพันธไมตองการใหเกิด คือ ความไมประทับใจ เมือใดทีเ่ ขาเว็บไซตแลวไมประทับใจ ี่ ั  ่ จะจําชือเว็บไซตนนไว ไมเขาไปอีก และอาจบอกคนอืนตอไปวาเว็บไซตนนไมดี กอนเริมประชาสัมพันธ จึง ่ ั้ ่ ั้ ่ ตองเตรียมความพรอมใหดี สิ่งควรเตรียม 7 ประการ 1. โดเมนเนม (Domain name) : ตองจํางาย บอกใครแลวไมสะกดผิด และไมควรมีเรืองเวลา ่ มาเกียวกับชือ ่ ่ 2. แผนงาน (Plan) : วางแผน การเริ่มตน การปรับปรุงงบประมาณ วิธีการ หนาตาเว็บ และบุคลากร 3. เปาหมาย (Goal) : มีเหตุผลในการสรางเว็บไซต เพื่อตอบคําถามวา ทําอะไร เพื่ออะไร เพื่อใคร 4. ความตังใจ (Attention): ความตังใจ จะมาพรอมกับความรัก และอดทน ้ ้ 5. เจาของ (Owner) : บอกขอมูลเจาของเชน ชื่อ สกุล e-mail เบอรโทร สถานที่ติดตอ หรือทีม เปนตน 6. สัญลักษณ (Symbol) : เครื่องหมายแสดงความเปนเอกลักษณของเว็บเชน Logo หรือ Banner เปนตน 7. เนือหา (Contents) : เนือหาคือสิงทีตองมี กอนเริ่มประชาสัมพันธ เพราะเนื้อหา คือแกน ้ ้ ่ ่  ของเว็บไซต 11.2 เครื่องมือสืบคนเว็บไซต (Search engine) จากแหลงขอมูลหลายแหลงใหขอมูลตรงกันวา ผูคนเขาเว็บไซตจากการประชาสัมพันธทาง search engine มากกวาหลายสือ ตนทุนทีใชในการลงทะเบียนไมสูง ลงทะเบียนไดงาย สิ่งที่สําคัญ คือ ่ ่ การกรอกคําอธิบายและคําสืบคนตองชัดเจน เชิญชวน และเปนที่นิยม จะสงผลใหเว็บไซตของทาน ถูกคนพบไดงาย  บริการสืบคนไมไดมเี ฉพาะคําอธิบาย หรือคําสืบคน ถาในเว็บของทานมีภาพถาย บางครัง Search ้ engine จะนําภาพของทาน ไปจัดทําฐานขอมูลภาพ ถาคนหาภาพดวยการพิมพชอของทาน อาจพบในฐาน ื่ <<< 92 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 3. 3. บทที่ 11 : การโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต ขอมูลเหลานั้น เว็บไซตที่ใหบริการคนหาภาพเชน google.com alltheweb.com หรือ altavista.com เปนตน ตัวอยางการคนหาภาพหญิงสาวชาวเอเชียคนหนึง โดยระบุชอของเธอวา kyoko fukada เมือพิมพชอนี้ ่ ื่ ่ ื่ จะพบภาพของเธอในเว็บไซตมากมาย ใหทานลองนึกชืออืนแลวพิมพลงไปในชองรับคําสืบคนภาพ จะพบ  ่ ่ ภาพทีตองการไดโดยงาย ่ ถาไมแนใจวาบรรดา search engine จะเขามาดูดขอมูลของทานหรือไม ทานควรไปลงทะเบียน แตละเว็บ ทีมบริการ add url หรือ submit url ทีละเว็บไซต ซึงการกระทําแบบนี้ มีบางเว็บไซตเปดบริการ ่ ี ่ ใหทานไปลงทะเบียนครังเดียว แตสงขอมูลเขาไปยัง search engine ตาง ๆ อยางอัตโนมัติ  ้  เว็บไซตทใหบริการลงทะเบียน search engine อยางสะดวก ี่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร 1. http://www.addme.com/submission.htm 2. http://www.autosubmit.com/promote.html 3. http://www.beseen.com/submit 4. http://www.hitbox.com/cgi-bin/page.cgi?tools/sub 5. http://www.siteadd.com ตอนที่ 6. http://www.thaiall.com/submit 7. http://www.thaistarter.com/promote 11.3 ใชบริการจัดอันดับ หรือตัวนับ (Counter) หลายทานบอกวาผูออนแอเทานันทีตองใชบริการจัดอันดับ หรือตัวนับ แตผเู ขียนเชือวา มีองคกร  ้ ่ ่ ไมกองคกรทีไมตองการทราบจํานวนคนเขาเว็บไซตในแตละวัน และไมสนใจวาจะมีคนเขามาชมเว็บไซต ี่ ่  ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 93 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 4. 4. ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร ของตนหรื อ ไม ที่ แ น ๆ คื อ ไม ใ ช เ ว็ บ ไซต ข องผู  เ ขี ย น เพราะเมื่ อ ทํ า เว็ บ ก็ ต  อ งการทราบว า แต ล ะวั น มี ค นเข า เว็ บ สั ก เท า ใด หรื อ ในระบบเว็ บ ทั้ ง หมดของเรา มี ห น า ใดนิ ย มมากที่ สุ ด หรือวันใดเครื่องบริการหยุดทํางาน เปนตน การเลือกผูใหบริการเปนสิงสําคัญ เพราะแตละเว็บไซตมบริการทีแตกตาง บางเว็บขอครังหนึง  ่ ี ่ ้ ่ ใชนบไดเพียงเว็บเพจเดียว แตมผใหบริการตัวนับ เชน truehits.net หรือ hitbox.com ทีขอใชบริการเพียง ั ี ู ่ ครังเดียว แตนบไดทกเว็บเพจ โดยนําผลการนับไปจัดอันดับและเก็บขอมูลสถิตโดยละเอียด ผูเ ขียนเคยสราง ้ ั ุ ิ ระบบใหบริการแบบ truehits.net แตไมสามารถใหบริการจํานวนสมาชิกไดมาก เพราะเกรงวาอัตรา data transfer จะเพิมขึนจนควบคุมไมอยู จึงมีแผนพัฒนา counterthai.com รวมกับ thainame.net ใหม โดยรวม ่ ้ เปนบริการเดียวกัน เพือเปดบริการตัวนับทีไมใช data transfer มาก พรอมกับจัดระบบฐานขอมูลของ ่ ่ thainame.net ใหม ใหมประสิทธิภาพ ี 11.4 การแลกเปลียนจุดเชือมเว็บไซต (Link exchange) ่ ่ บอยครังทีทานไดรบ e-mail ขอแลก link แตผเู ขียนไมเคยทํา เหตุผลสําคัญคือไมมนใจวาเว็บไซต ้ ่ ั ั่ ของตนจะดีไรทติ เมือคิดในทางกลับกันวาชวนเขามาดู ถาเว็บไซตเราไมสมบูรณ ผูเ ยียมชมอาจไมเขามาอีก ี่ ่ ่ หรือออกไปดวยความรูสกทีไมดี จึงไมรบเรงทีจะประชาสัมพันธดวยการสง e-mail ไปขอแลก link ึ ่ ี ่  ถาทานคิดจะขอแลก link ควรใชถอยคําทีชดเจน บอกลักษณะเว็บไซตของทาน ทีมความเกียวของ  ่ั ่ ี ่ หรือเอือประโยชนตอกันอยางไร เว็บทีทานสง e-mail ไป ควรมีนโยบายแลก link เพราะมีเว็บอีกมากมาย ้  ่ ทีไมมนโยบายนี้ ควรหาขอมูลเกียวกับเว็บไซตททานขอแลก เพือใหรายละเอียดวาทานทราบขอมูลอะไร ่ ี ่ ี่  ่ เกียวกับเขาบาง เปนการสรางความคุนเคยจากคนคุนเคย มิใชเขียน e-mail ฉบับเดียว แลวสงออกไปแบบ ่   cc คือ มีผรบคนหนึง แตกาหนด cc ไปใหผรบอีก 30 คนเปนตน ผูรบจะรูสกวาตนเองไมสาคัญ ในสายตา ู ั ่ ํ ู ั ั ึ ํ ของผูสง ถาผูเขียนไดรบจดหมายทีเปน cc สวนใหญจะไมอาน จึงไมตองการใหจดหมายของทานเปน   ั ่   จดหมายขยะ(Junk mail) การแลกเปลียนลิงคอกลักษณะหนึง คือ การเชือม link แบบจัดอันดับเพือเก็บสถิตการคลิกเขาและ ่ ี ่ ่ ่ ิ ๊ คลิกออก แลวนําผลการคลิกไปจัดอันดับ ถามีคนเขาไปยังเว็บไซตของผูใหบริการ แลกเปลียนลิงคผานการ ๊ ๊  ่  คลิกจากเว็บไซตของทานเขาไป เมือขอมูลเขาไปในฐานขอมูล เว็บไซตของทานจะถูกจัดไวในอันดับตน ๆ ๊ ่ และเปนผลใหคนทังประเทศเห็นเว็บไซตของทาน เปนวิธการประชาสัมพันธทมประสิทธิภาพมากวิธหนึง ้ ี ี่ ี ี ่ รายชือเว็บไซตทใหบริการจัดอันดับเว็บไซตแบบแลกลิงค ่ ี่ 1. http://www.108-1009.com 8. http://www.sansuk.com 2. http://www.bethai.net 9. http://www.tem100.com <<< 94 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 5. 5. บทที่ 11 : การโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต 3. http://www.chaonet.com 10.http://www.thai2k.com 4. http://www.maholarn.com 11. http://www.thaiall.com 5. http://www.mrpalm.com 12. http://www.thaiarea.com 6. http://www.ped1.com 13. http://www.thailandtopsites.de 7. http://www.sanook.com 14. http://www.webthaithai.com 11.5 ติดปายโฆษณา (Advertising banner) ปายโฆษณาขนาด 468 x 60 ทีมใหเห็นในเกือบทุกเว็บ ถานับจํานวนการ Click ผานปายเหลานี้ ่ ี 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร ไปยังเว็บไซตเจาของปาย จะเปนการประชาสัมพันธทไดผลไมมาก เมือป พ.ศ. 2540 มีเว็บไซตของบริษท ี่ ่ ั โฆษณาตางชาติมากมาย เปดใหเว็บไซตสมัครสมาชิก เพือนํา Banner ของลูกคา ไปแสดงตามเว็บไซต ่ ของสมาชิก เมือมีการแสดงปาย หรือมีการ Click ทีตวปาย สมาชิกเว็บไซตทนาปายไปแสดงจะมีรายได สวน ่ ่ั ี่ ํ บริษทโฆษณามีหนาทีไปหาลูกคา เพือนํารายเงินจากลูกคามาจายใหสมาชิกเว็บไซต โดยหักสวนหนึงเปน ั ่ ่ ่ คาใชจายในการบริการ  อาจเปนเพราะฟองสบูโลกแตก ทําใหเงินทีเ่ คยสะพัดในระบบอินเทอรเน็ตหายไป บริษทโฆษณา  ั ตอนที่ หายไปอยางตอเนือง บริษทโฆษณาตางชาติสวนใหญไมรบเว็บไซตทมเี นือหาเปนภาษาไทย หรือเว็บไซตทมี ่ ั  ั ี่ ้ ี่ ขนาดเล็ก เมือตนป พ.ศ. 2545 ผูเขียนไมมรายไดจากปายเลย ซึงแตกอนจะมีรายไดประมาณ 600 บาท ่  ี ่  ตอเดือน คําตอบทีไดคอ ไมมผเ ู ลือกลงโฆษณาในกลุมเว็บดานการศึกษา ่ ื ี  สามารถหาขอมูลเพิมเติมเกียวกับบริการ banner exchange ไดจาก http://www.thaile.com ่ ่ หรือ http://www.thaibanner.com เปนตน (http://www.thaiadclick.com กําลังปรับปรุง) 11.6 กระดานขาว (WWW Board, Usenet news หรือ Forum) กระดานขาว ในทีนขอรวมไปถึง Usenet news หรือกระดานขาวทุกรูปแบบ ทุกประเภททีสามารถ ่ ี้ ่ รับขอความจากผูสงไปประกาศใหคนทัวไปไดอาน หรือแสดงความคิดเห็นตอบ ตอขอความนันได  ่  ้ การสงขอมูลเขาไปในกระดานขาว ควรสงขอมูลทีเปนประโยชน มิใชเนนการเชิญชวนมาเปด ่ เว็บไซตเพียงอยางเดียว การเขาไปอานกระดานขาว และชวยตอบคําถาม จะฝกใหทานมีประสบการณ  เมือตอบคําถาม ระบุ e-mail พรอมกับเว็บไซตของทาน จะเปนวิธหนึงทีทาใหผคนรูจกเว็บไซตของทาน ่ ี ่ ่ ํ ู  ั บางครังสามารถตอบคําถามดวยการแนะนําเว็บของทานทีมคาตอบของคําถามนัน หรือทีเ่ ปนประโยชน เปนวิธี ้ ่ ีํ ้ ประชาสัมพันธทไดผล และเปนประโยชนตอสวนรวม แตตองใชเวลาอยางมาก อาจไมคมสําหรับผูไมพรอม ี่   ุ  ดานเวลา ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 95 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 6. 6. ตอนที่ 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม กระดานขาวหลายแหง เปนเปาหมายของ search engine ในการเขาไปอานขอมูล ทําใหสามารถ สืบคนขอมูลทีทานพิมพลงไปได นันคือ ผลงานของทานทีจะเปนสือใหผคนรูจกและเขาเว็บไซตทานได ่  ่ ่ ่ ู  ั  ถาเขียนไดดี เขียนไดมากเทาใด ก็ยงทําใหผคนรูจกทานมากขึนเทานัน ิ่ ู  ั ้ ้ ทานสามารถใหบริการกระดานขาวดวยตนเอง เพราะมีเว็บไซตของคนไทย ทีเ่ ปดใหทานมีกระดาน  ขาวของตนเอง คือ http://www.yourbbs.com, http://beseendb.looksmart.com/board/, http:// www.th2.net, http://www.dserver.org และ http://www.thaimisc.com เปนตน ทานเพียงไปสมัคร ใชบริการก็จะมีกระดานขาวเปนของตนเอง ขอดีของการไปใชบริการ คือ ไมตองดูแลมากเพราะกลัวถูกยิง  ไมมปญหาเรือง data transfer และโปรแกรมทีใหบริการมีการพัฒนาอยางตอเนือง เปนตน ี  ่ ่ ่ 11.7 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การสงอีเมล (E-mail) แนะนําเว็บไซตของทาน แบบสงไปใหทกคนในโลก ผูเ ขียนถือวาเปนจดหมาย ุ ขยะ (Junk mail) อยางหนึง แมจะมีผใชวธนประชาสัมพันธกนมาก แตกไมตองการใหทานไปใช เพราะจะ ่ ู ิ ี ี้ ั ็   มีคนไมชอบรับ e-mail ของทานอีกมากมาย ผูทเี่ คยใชวธนอาจจะไดรบจดหมายตอบกลับทีคาดไมถงก็ได  ิ ี ี้ ั ่ ึ การใชอเี มล (E-mail) เพือประชาสัมพันธทถกตอง ควรสงอีเมลทีมขอมูลทีเปนประโยชน โดยมี ่ ี่ ู ่ ี ่ ขอความบางสวนแนะนําเว็บของทาน เพือจะใหขอมูลทีเ่ ปนประโยชนแกผรบ มากกวาใหขอมูลเว็บไซตของ ่  ู ั  ทานเพียงอยางเดียว ผูทไดรบอีเมลจากทานควรเปนผูททานรูจก หรือเคยติดตอกันมากอนเทานัน  ี่ ั  ี่   ั ้ 11.8 สืออืน (Other media) ่ ่ สือมากมายในโลก พรอมทีจะรับใชเว็บไซตของทาน เพียงแตเตรียมคาบริการไปจาย เพือขอใชสอ ่ ่ ่ ื่ เหลานัน ประชาสัมพันธเว็บของทาน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร สงแฟกซ รวมงานนิทรรศการ ้ เปนตน แตมบางสือทีไมตองเสียคาใชจาย เพราะเปนสิงทีอยูรอบตัว เชน นามบัตร ทีวางบนกระจกหลังรถ ี ่ ่   ่ ่  ่ รัวหนาบาน เปนตน ้ <<< 96 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

×