Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

เกณฑ์การประเมินค่า Reference resources

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

เกณฑ์การประเมินค่า Reference resources

  1. 1. 1. พิจารณาความต้องการผู้ใช้เป็นหลัก (เป็นใคร สนใจสาขาใด) 2. วัตถุประสงค์การจัดทา 2.1 เป็น Reference Resources หรือไม่ 2.2 ลักษณะเนื้อหาสาระที่รวบรวม (เรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ครอบคลุมทุกเรื่อง) เช่น สารานุกรมปรัชญา = รวมเรื่องเฉพาะด้านอย่างครบถ้วน ละเอียด ลึกซึ้ง Encyclopedia Americana = รวมทุกเรื่อง ให้รายละเอียดอย่างกว้าง ๆ 2.3 กลุ่มผู้อ่าน (เด็ก ผู้ใหญ่ นักวิชาการ ฯลฯ) ถ้าตรงกับกลุ่มผู้ใช้เรา ---------> สารวจการใช้ภาษา & การนาเสนอเนื้อหา เหมาะสม.
  2. 2. 3. ขอบเขตเนื้อหา 3.1 เป็น Reference Resources ประเภทใด (ให้สารสนเทศโดยตรง, ชี้แนะแหล่งสารสนเทศ ) รู้แล้ว -----> ตรวจสอบสิ่งที่ควรมีใน Reference Resources ประเภทนั้น ๆ 1) ให้สารสนเทศโดยตรง ดูวา เนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ลึกซึง ่ ้ 2) ชี้แนะแหล่งสารสนเทศ ดูว่า รวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด ให้ข้อมูลทาง- บรรณานุกรมครบถ้วน +Abstract +Full text 3.2 เนื้อหาสาระมีคุณค่า 3.3 ครอบคลุมสารสนเทศช่วงปีใด 3.4 สารสนเทศทันสมัย มีการUpdateข้อมูลสม่าเสมอ 3.5 เสนอเนื้อหาเป็นแบบแผนเดียวกัน
  3. 3. 4. ความน่าเชื่อถือ 4.1 ผู้จัดทา (ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม/บรรณาธิการ) --> คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 4.2 สานักพิมพ์ ---> ความมีชื่อเสียง เช่น ดรรชนีและสาระสังเขป  H W Wilson 4.3 แหล่งความรู้ที่ใช้อ้างอิง (บรรณานุกรม) ทันสมัย ปฐมภูมิ 4.4 ความเป็นกลางในการนาเสนอสารสนเทศ (ลัทธิความเชื่อ ศาสนา สีผิว เชื้อชาติ )
  4. 4. 5. ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา 5.1 หนังสืออ้างอิง ดูที่ - การจัดเรียงเนื้อหา - เครื่องมือช่วยค้นเนื้อหาภายในเล่ม (เช่น ดรรชนี, ส่วนโยง, คานาทาง) 5.2 ฐานข้อมูล ดูที่ “วิธีการสืบค้น” และ “เทคนิคการค้นคืน” - ค้นจาก Keyword หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสือ ISBN ... - การใช้ตรรกบูล (Boolean Logic) - การใช้ Truncation (การตัดคา) - การหยุดสืบค้นกลางคัน - การพิมพ์ผลการสืบค้น (ย่อ เต็ม) ฯลฯ
  5. 5. 6. ราคา เหมาะสมกับคุณภาพ ราคาแพงแต่ใช้เยอะ OK 7. ลักษณะพิเศษอื่น ๆ (ให้สารสนเทศที่ไม่มีในชื่อเรื่องอื่น, ค้นข้อมูลง่ายกว่า)
  6. 6. กรณีเป็นฐานข้อมูล หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้ 1. มีเรื่อง Hardware/ Software เข้ามามีส่วนช่วยตัดสินใจ - ความสามารถเข้ากับ/ ใช้ได้กับ IT เดิม - ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้าน Hardware/ Software - มีระบบการจัดการเพื่อการค้นคืนสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. เทคนิคพิเศษในการค้นหาสารสนเทศ เช่น คลังคา (Index) ค้นระบุ Fields … 3. การได้รับอนุญาตเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ - หนังสือ คุ้มครองโดยอัตโนมัติตามพรบ.ลิขสิทธิ์ - ฐานข้อมูล จะมีเรื่อง License เข้ามาเกี่ยวข้อง (สิทธิในการใช้ ทาสาเนา ซอฟต์แวร์ และทาสาเนาข้อมูล)
  7. 7. 4. ค่าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ จะแตกต่างไปแต่ละฐาน (อัตราค่าใช้ฐาน ค่าคาสั่งพิมพ์ ค่าใช้สารสนเทศบนจอภาพ ฯลฯ) 5. บริการจากสานักพิมพ์/ ผู้จัดจาหน่ายฐานข้อมูล จะแตกต่างไปแต่ละฐาน - บริการ Hotline - การคิดค่าบริการในอัตราพิเศษ (ลดราคา) - บริการจัดส่งเอกสาร - คู่มือการใช้ฐาน (มี? ปรับปรุง?) - บริการจัดฝึกอบรมการใช้ฐาน - บริการ Newsletter เพื่อ? ส่งแบบใด? ฯลฯ
  8. 8. 6. ถ้าเป็นซีดีรอม เลือกที่มีปริมาณสารสนเทศเต็มแผ่น & ใช้ CD-Networking 7. ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และเก็บข้อมูลในปริมาณมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ 8. เป็น Multimedia น่าสนใจกว่าสื่อสิ่งพิมพ์

Views

Total views

4,051

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

25

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×