1. ความน่าเชื่อถือ
   - มีชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดทาเว็บไซต์ หรือไม่
         ควรอยู่หน้าแรก/ หน้าใกล้เคียง
  ...
2. การเข้าถึงสารสนเทศ
 - ดูความแน่นอนในการเข้าถึง
   URL ไม่ควรเปลี่ยนบ่อย เปลี่ยนแจ้ง + เชื่อมโยงไปยัง URL ใหม่ได้ทันท...
3. คุณค่าของเนื้อหา
 - ถูกต้องสมบูรณ์ (สาระครบถ้วน ละเอียดลึกซึ้ง ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่าง
    ชัดเจน พิมพ์ถูกต้อง...
4. วิธีการนาเสนอเนื้อหา
  - วาง Layout ได้สวยงาม กระชับ ชัดเจน เรียบง่าย จัดเรียงหัวข้อต่างๆ เป็น
        ระบบ
  ...
• Assessing Web Reliability
 http://www.slideshare.net/khokanson/assessing-web-reliability

 • Evaluating4
  http://www....
การประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ้างอิงบนอินเทอร์เน็ต
การประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ้างอิงบนอินเทอร์เน็ต
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ้างอิงบนอินเทอร์เน็ต

3,002 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ้างอิงบนอินเทอร์เน็ต

 1. 1. 1. ความน่าเชื่อถือ - มีชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดทาเว็บไซต์ หรือไม่ ควรอยู่หน้าแรก/ หน้าใกล้เคียง - บุคคล ==> วุฒิการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์การทางาน เนื้อหาของเว็บต้องสอดคล้องกับคุณวุฒิผู้จัดทา - หน่วยงาน ==> รัฐ และ องค์กรไม่หวังผลกาไร องค์กรระหว่างประเทศ (.edu .gov .net) - ระบุจุดประสงค์การจัดทาเว็บไซต์(เพื่อการเรียนการสอน เผยแพร่สารสนเทศองค์กร) - มีการอ้างอิง หรือถูกเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น ๆ - ให้ที่อยู่ที่ติดต่อกลับได้ เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้จัดทา
 2. 2. 2. การเข้าถึงสารสนเทศ - ดูความแน่นอนในการเข้าถึง URL ไม่ควรเปลี่ยนบ่อย เปลี่ยนแจ้ง + เชื่อมโยงไปยัง URL ใหม่ได้ทันที - สามารถค้นหาสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และได้สารสนเทศจริง
 3. 3. 3. คุณค่าของเนื้อหา - ถูกต้องสมบูรณ์ (สาระครบถ้วน ละเอียดลึกซึ้ง ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่าง ชัดเจน พิมพ์ถูกต้อง อาจดูเปรียบเทียบกับเว็บที่มีเนื้อหาเหมือนกัน) - ทันสมัย (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา ดูปีเผยแพร่/ ปีปรับปรุง ตรวจสอบ Links ต่าง ๆ ว่ายังใช้การได้อยู่หรือไม่) - เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับผู้ใช้ (การนาเสนอเนื้อหา การใช้ภาษา) - ข้อมูลเป็นกลาง (ไม่มีอคติ ไม่ชักจูงทางความคิด)
 4. 4. 4. วิธีการนาเสนอเนื้อหา - วาง Layout ได้สวยงาม กระชับ ชัดเจน เรียบง่าย จัดเรียงหัวข้อต่างๆ เป็น ระบบ - ง่ายต่อการใช้ โดยในแต่ละหน้าควรมีคาสั่ง Back Home Top ฯลฯ - การเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง และเหมาะสม - ไอคอน (icon) ชัดเจนเป็นตัวแทนของสิ่งที่ต้องการสื่อได้ - กราฟิกดี สื่อ หรือเกี่ยวข้องกับสาระในส่วนนั้น ๆ - กรณีเว็บไซต์นั้นมีสาระจานวนมาก ต้องสามารถค้นคืนได้ โดย search box อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม มี help Search Tips ฯลฯ
 5. 5. • Assessing Web Reliability http://www.slideshare.net/khokanson/assessing-web-reliability • Evaluating4 http://www.slideshare.net/AudreyPowers/evaluating4 • Choosing Reliable Websites http://www.slideshare.net/neptuneflame/reliable-websites-3100404

×