Successfully reported this slideshow.

Varayti ng wika sa mga balitang showbiz

8,482 views

Published on

Published in: Sports, Technology
 • Be the first to comment

Varayti ng wika sa mga balitang showbiz

 1. 1. Varayti ng Wika sa mga Balitang Showbiz ni Larcy C. Abello Tagapag-ulat: Gertrudes A. Zaide Propesor: Dr. Lydia B. Liwanag Kurso: Filipino 608
 2. 2.  Hindi maitatatwa ang katotohanan na ang wika at lipunan ay magkaugnay. Ang wika ay mahalagang bahagi ng mga kaganapan sa lipunan. Ito ay nabubuhay at lumalaganap kung may lipon ng mga indibidwal na gumagamit, nagkakaunawaan at umuunlad sa pamamagitan nito.
 3. 3.  Isang napakagandang halimbawa ang lipon ng mga indibidwal sa industriya ng pelikula. Maituturing na maunlad at makulay na bahagi ito ng lipunang Filipino kung ibabatay ang mga ispekulasyon sa mga magaganda at nakatutuwang nasusulat sa mga magasin at tabloid na tumatalakay sa iba’t ibang karanasan ng mga artista.
 4. 4.  Ang mga artista at adbayser nito, manunulat at pabliser ay gumagamit ng iba’t iba at talagang kakaibang pamamaraan ng pagpapahayag. Napakainteresante ang pagbibigay pansin at pagsusuri sa lawak at lalim ng lenggwaheng showbiz upang lubusang maunawaan ito upang malinawan at malinang ang layon ng gamit nito.
 5. 5. Layunin Pangkalahatang layunin ng pag-aaral na ito na alamin at suriin ang estruktura at kaanyuan ng lenggwaheng showbiz na siyang labis na kinagigiliwan, itinataguyod at pinagkukunang kasiyahan ng mahihilig na kabataan at maybahay.
 6. 6. Wika at Showbiz Ang wika ay lenggwahe ng isang lipon ng indibidwal sa lipunan na ginagamit upang magkaunawaan at makapagpahayag ng mensahe sa bawat isa. Sa ganitong kapamaraanan, matatawag na mayroong code na sinusunod ang sistema. Ang pagkakaiba ng code ay batay sa gamit at layunin ng paggamit nito.
 7. 7.  Ang mga gumagamit ng wika ay may kalayaang pumili ng ekspresyon na aangkop sa kanilang panlasa at ninanais, subalit kailangan din naman na ito ay naaayon sa pinagkaisahang kumbensiyon ng komunidad o kultura. Sa kultura ng showbiz, maaaring pag- aralan at mapatunayan ang pagkilos ng tatlong teorya: ang teorya ng
 8. 8. lenggwahe partikular na ang sosyolinggwistika, teorya ng inobasyon at ang teorya ng gratifikasyon.Sa sosyolinggwistikong pananaw, ang mga tao sa larangan ng showbiz ay mayroong panlipunang diyalekto para sa kanilang mabilis na pagkakaunawaan.Hindi ito kataka-taka o kapani-panibago dahilan sa anumang grupo sa lipunan
 9. 9. ay may kani-kaniyang register at estilo na nagsisilbing palatandaan ng kanilang kaakuhan o identity.Sa teorya ng inobasyon, mailalarawan na sa anumang nagbabagong lipunan ang patuloy na daloy ng inobasyon. Maaaring ito ay hiniram o inimbento subalit sa ano pa mang proseso o pamamaraan ito nabuo ay hindi mapasusubalian na
 10. 10. bahagi ito ng pagsulong o pag-unlad. Ang mga pabliser at manunulat ng balitang showbiz ay lumilikha ng ibang putahe o varyasyon na naaakma sa pangangailangan , pagkakaunawaan at kasiyahan ng mga target na mambabasa.Sa teorya ng gratifikasyon ang mga mambabasa at mamimili ng magasin ay may layunin din sa pagtataguyod ng isang
 11. 11. partikular na showbiz magasin.Dito mapapatunayan na hindi lamang sila bumibili bagkus ay humahanap at pumipili ng magasin na naaayon sa kanilang panlasa.Patuloy na umuunlad at lumalaganap ang paggamit ng lenggwaheng showbiz dahil may mga miyembro ng komunidad na nagtataguyod nito.
 12. 12. - ito ang semantiko at sosyal na aspekto ng varyasyon ng wika.Malakas ang panghikayat at malawak ang naaabot ng sirkulasyon ng mga showbiz magasin.Malaki ang naitutulong ng radyo at telebisyon kung saan ay nagiging mga panauhin ang mga artista at manunulat na nagpapalaganap ng kanilang lenggwahe.
 13. 13. Wika ng Balitang Showbiz Sa kabuuan, masasabi na ang daigdig ng showbiz ay isang kalipunan na nagtataglay ng naiibang paggamit ng wika. Mayroong naimbento at may hiniram sa gay culture subalit nananaig pa rin ang katotohanan na mayroon itong identity at style na masasabing kanila. Ang mga salita at parirala ay naigrupo sa
 14. 14. apat(4) na iba-ibang kategorya na siyang pinagmumulan ng varyasyon ng wika:1. artificial coinage kasama ang shortening at acronym (AC)2. importations (I)3. attempts at verbal humor (AVH)4. novel assignments of meaning (NAM)
 15. 15.  Artificial coinage – isang paraan ng pag- imbento ng mga naiibang salita na naglalayong magtago ng kakaibang kahulugan upang magkaintindihan ang mga miyembro ng isang kultura.- kasama dito ang shortening o pagpapaikli o akronim kung saan ginagawang buong salita ang simulang letra ng bawat salita.
 16. 16.  Ang importasyon ay nangangahulugan ng tuwirang paggamit ng wikang banyaga partikular na ang wikang Ingles. Ito ay mga salitang tuwirang kinopya sa Ingles o pinalitan lamang ng baybay na nilakipan pa ng paggamit ng affixes.Hal. erase “Parang wala akong sinabi, erase”
 17. 17. Ang attempts at verbal humor (AVH) ay isang animo sundot-kalikot na paglalaro sa paggamit ng salita sa showbiz balita.- ang mga salita rito ay inimbento para magkaroon ng malakas na impact sa mga mambabasa na kalimitan ay natatawa, nangingiti o naiiling habang nagbabasa dahilan sa kakaibang paraan ng pangingiliti sa isip at imahinasyon.
 18. 18.  Ang novel assignments of meaning (NAM) ay nagpapakita ng makabago at mapangahas na pag-iimbento ng mga salita na may karampatang naiiba at mabulaklak na bagong kahulugan; makulay at kahanga-hangang kahulugan katulad ng plangak na ang ibig sabihin ay mismo.
 19. 19. Tunay na may kahirapan para sa isang hindi nakakaalam ng mga code na makaintindi ng mga mensaheng nais iparating ng mga istorya sa magasing showbiz, subalit bakit malakas ang sirkulasyon nito?Marahil, isa itong pagpapatotoo sa aplikasyon ng mga teorya.
 20. 20. Ang teoryang sosyolinggwistika, teorya nginobasyon at teorya ng gratifikasyon aynagpapatunay sa malawak, malalim atmakabuluhang paggamit ng varyasyon ngwika sa lenggwaheng showbiz ng mgashowbiz balita.
 21. 21. Kategorya na Pinagmumulan ng Varyasyon ng Wika sa mga Balitang ShowbizKategorya Salita at PariralaI Artificial coinage buking, bading shortening at acronym lukring,praning,dyeling, etching,kuning-kuning Dyowa,masyonda,balaysung nakaka-elyang eksena, ese kola, nanghahala
 22. 22. II. Importation (I) erase,boldie,sey,na-award, gets mo, may arrive, mag- on, ka-cheap-an, flopsina, pa-epek, dedma,bastedin, idinenay
 23. 23. III. Attempts at verbal kalukadidang, humor (AHV) kakuyangyangang, tsugi o tsugihin, baklesh, echos lang, hubadera, hataw, hirit, papa
 24. 24. IV. Novel assignments of meaning (NAM) kalukadidang, kakuyangy angan, tuhog ang linya, bagets, walang tienes,walang kiyeme, chicahan, tabo- tabo sa takilya
 25. 25. Pagsusuri Pinagtuunang pansin ng pag-aaral na ito ang mga katangian at banghay ng lenggwaheng showbiz na ginagamit sa showbiz balita ng mga magasin. Napatunayan na ang mga varyasyon ay nag-uugat sa artificial coinage kasama ang shortening at acronym,importation, attempts at verbal humor at novel assignments of meaning.
 26. 26.  Ang karamihan sa nailistang salita at parirala ay sensitibong nagpapahiwatig ng paniniwala o pagpapabor sa lenggwaheng bakla. Kung ibabatay naman ang pagsusuri sa pagkakaroon ng kabuluhan ng lenggwaheng showbiz sa aspektong sosyal at semantiko, masasabi naman na tagumpay ang mga pabliser at manunulat
 27. 27. sa kanilang desisyon na mag-ulat sa isang naiibang paraan.At sa panghuli, ang teoryang sosyolinggwistiko ay naipakita rin dahil sa ang mga code at register ng komunidad ng showbiz ay ginagamit ng mga miyembro para sa pagkakaunawaan (semantiko) at pakikipag-ugnayan (sosyal) sa kapwa.
 28. 28. Kongklusyon Nagsisilbing susi ang wikang showbiz para magkaroon ng social identity ang grupo. May malakas na suporta ang mga showbiz magasin sa masa- partikular na mula sa mga kabataan at maybahay dahilan sa malakas na impluwensya ng radyo at telebisyon. Nakikilala nila ang mga artista at manunulat dahil sa radyo at telebisyon.

×