Ò±ª»³¾»®                îððç        ©©©ò½¸»ò½±³×²¼«-¬®·¿´É·®»´»--Ü·¿¹²±-¬·½-æÍ·³°´·º§·²¹Ñ°¬·³·¦¿¬·...
»¨°¿²¼»¼ -±´«¬·±²-               ر²»§©»´´Ž- º·»´¼ -±´«¬·±² °±®¬º±´·± µ»»°-               ¹»...
Ý·®½´» ðì ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóðì
×Ò Ì ÛÒ Í Û Ø ÛßÌò ß Ù Ù Î ÛÍ Í ×ÊÛ ÝØ ÛÓ× Ýß Ô Í ò Û È ÌÎ ÛÓÛ ÝÑ Ô Ü òÐÛÎÚÑÎÓßÒÝÛ ÇÑË ÝßÒ ÍÛÌ ÇÑËÎ ÉßÌÝØ ÞÇò       ...
ÒÑÊÛÓÞÛÎ îððç                   ×Ò ÌØ×Í ×ÍÍËÛ                   ÊÑÔËÓÛ ïïêô ÒÑò ïî ...
We’re raising expectations.                    The presence of polar gas or steam is no        ...
É·²²»® ±º Û·¹¸¬ Ö»--» Øò Ò»¿´ ß©¿®¼- º±® Û¼·¬±®·¿´ Û¨½»´´»²½»                              ...
Ô»¬¬»®-                            Ý¿´´ º±® °¿°»®-æ ß×Ý¸Û Í°®·²¹ ³»»¬·²¹            ...
Ù±¬ Ô»¿µ-áݱ®¦¿²r з°·²¹ ͧ-¬»³- ±ºº»® ¬¸» ®»´·¿¾·´·¬§ §±« ²»»¼ô-± §±« ¼±²Ž¬ ¸¿ª» ¬± ¾¿¾§ §±«® °·°»-òÍ·³°´§ ¼»¿´·²¹ ©·¬¸ ½...
Þ±±µ-¸»´ºÞ·±³¿-- ¿²¼ ß´¬»®²¿¬» Ú«»´ ͧ-¬»³-æ ß² Û²¹·²»»®·²¹ ¿²¼    ½±²ª»®¬·²¹ ¾·±³¿-- ¬± ¸»¿¬ô °±©»®Û½±²±³·½ Ù«·¼»ò Û¼·...
¼·®»½¬ ½±³¾«-¬·±² ¿²¼ ¹¿-·º·½¿¬·±² ¿- ©»´´ ¿- ¬¸» -§-¬»³-²»½»--¿®§ ¬± -«°°±®¬ ¬¸» ´¿®¹»ó-½¿´» «-» ±º ¾·±³¿--ò  ̸» ¾±±µ ¿...
Ý·®½´» ïï ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóïï
Û¼·¬»¼ ¾§ Ù»®¿´¼ Ѳ¼®»§                                                  ...
ß ²»© -°·² ±² ®»¼«½·²¹³»³¾®¿²»óº·´¬®¿¬·±² º±«´·²¹  ¿-¬ ³±²¬¸ ¿¬ Ú·´¬»½¸ øÉ·»-¾¿¼»²ôÔ Ù»®³¿²§å ѽ¬±¾»® ïíŠïë÷ô Ú·´ Ó¿¨×²½...
Ú·®-¬ ½±³³»®½·¿´ ¬®¿²-°±®¬ô½±¿´ó¹¿-·º·»® ½±²¬®¿½¬ ¿©¿®¼»¼  ½±²¬®¿½¬ º±® ¬¸» ©±®´¼Ž- º·®-¬ ½±³ó    ̸» ½·®½«´¿¬·²¹ó¾»...
̸» ¾»-¬ ©¿§ ¬± ¸»¿¬ ¿²¼ ½±±´ ¬¸» ³±-¬ ½±®®±-·ª» ³¿¬»®·¿´-ò                               ...
Þ·±ó±¨·¼¿¬·±²                                              ß ¬©±ó°¸¿-» ³·½®±...
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Fundamentals of spray drying
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fundamentals of spray drying

1,493 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fundamentals of spray drying

 1. 1. Ò±ª»³¾»® îððç ©©©ò½¸»ò½±³×²¼«-¬®·¿´É·®»´»--Ü·¿¹²±-¬·½-æÍ·³°´·º§·²¹Ñ°¬·³·¦¿¬·±²Ú¿½¬- ¿¬ DZ«®Ú·²¹»®¬·°-æͬ±®¿¹» Ì¿²µ-з°» Í·¦» Í»´»½¬·±²Í¬®»¿³´·²» ÎúÜ̱ Ó¿²«º¿½¬«®·²¹ ÐßÙÛ íìÜ·®»½¬óÚ·®»¼ Ø»¿¬»®-Ú±½«- ±²É¿¬»® Ì®»¿¬³»²¬
 2. 2. »¨°¿²¼»¼ -±´«¬·±²- ر²»§©»´´Ž- º·»´¼ -±´«¬·±² °±®¬º±´·± µ»»°- ¹»¬¬·²¹ ¾·¹¹»® ¿²¼ ¾·¹¹»®ò λ´·¿¾´» ¿²¼ ½±-¬ó»ºº»½¬·ª»ô ©» ±ºº»® ¿ ½±²-¬¿²¬´§ »¨°¿²¼·²¹ °±®¬º±´·± ±º º·»´¼ -±´«¬·±²- ¬± -¿¬·-º§ ¿ ¾®±¿¼ ®¿²¹» ±º §±«® °®±½»-- ²»»¼-ò Ú®±³ ¿²¿´§¬·½¿´ -»²-±®- ¿²¼ ¬®¿²-³·¬¬»®-ô ¬± °®»--«®» ¿²¼ ¬»³°»®¿¬«®» ¬®¿²-³·¬¬»®-ô ¬± º´±© ¿²¼ ¬¿²µ ¹¿«¹·²¹ -±´«¬·±²-ô ر²»§©»´´ ±ºº»®- ³¿²§ -±´«¬·±²-ò ر²»§©»´´Ž- ½±´´»½¬·±² ±º º·»´¼ -±´«¬·±²- ´»¬ §±« ¬¿½µ´» ¿²§ ¶±¾ ©·¬¸ »¿-» ¬± ·³°®±ª» ¾«-·²»-- °»®º±®³¿²½»ò ̱ ´»¿®² ³±®» ¿¾±«¬ ر²»§©»´´ º·»´¼ -±´«¬·±²-ô °´»¿-» ½¿´´ ïóèééóìêêóíççí ±® ª·-·¬ ©©©ò¸±²»§©»´´ò½±³ñ°- w îððè ر²»§©»´´ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ô ײ½ò ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ò Ý·®½´» ðï ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóðï
 3. 3. Ý·®½´» ðì ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóðì
 4. 4. ×Ò Ì ÛÒ Í Û Ø ÛßÌò ß Ù Ù Î ÛÍ Í ×ÊÛ ÝØ ÛÓ× Ýß Ô Í ò Û È ÌÎ ÛÓÛ ÝÑ Ô Ü òÐÛÎÚÑÎÓßÒÝÛ ÇÑË ÝßÒ ÍÛÌ ÇÑËÎ ÉßÌÝØ ÞÇò ÇÑËÎ ÝßÔÛÒÜßÎ ÌÑÑòÓßÌÛÎ×ßÔ ÌÛÝØÒÑÔÑÙÇÛÒÙ×ÒÛÛÎÛÜ ÚÑÎÝØÛÓ×ÝßÔ ÐÎÑÝÛÍÍ×ÒÙÌØÛÎÓ×ÝËÔ×ÌÛrèíë Í°·®¿´ ɱ«²¼ Ú·´´»® ö ´±¹ ±²¬±æ ßÔÍÑ ßÊß×ÔßÞÔÛ ×Òæ èïë Ì¿²¹»¼ ͸»»¬ ±® ½¿´´æ èïë Ý«¬ Ù¿-µ»¬- ËÍ õï îèïòêðìòîìðð èìë Ú´»¨°®±‡ ËÕ õìì øð÷ ïîéì èëïîéí Ý·®½´» ðë ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóðë
 5. 5. ÒÑÊÛÓÞÛÎ îððç ×Ò ÌØ×Í ×ÍÍËÛ ÊÑÔËÓÛ ïïêô ÒÑò ïî ÝÑÓÓÛÒÌßÎÇ ë Û¼·¬±®Ž- п¹» Ò±¾»´ °«¬- ÝÐ× ±² ©±®´¼ -¬¿¹» ̸» Ò±¾»´ °®·¦»- ¿®» ¬¸» ³±-¬ ¸·¹¸ó ©©©ò½¸»ò½±³ °®±º·´» ®»½±¹²·¬·±²- ±º ¬©± ½±®²»®ó -¬±²»- ±º ±«® °®±óÝÑÊÛÎ ÍÌÑÎÇ º»--·±²ô ½¸»³·-¬®§íì ݱª»® ͬ±®§ ß Ð®·³»® ±² Í°®¿§ Ü®§·²¹ ¿²¼ °¸§-·½-ò ̸»-» ß² «²¼»®-¬¿²¼·²¹ ±º ¬¸» ¾¿-·½ ·²º±®³¿ó ¿©¿®¼- ¿®» ¿ ¹±±¼ ¬·±² °®»-»²¬»¼ ¸»®» ©·´´ ¸»´° °®±¼«½» °®»¼·½¬±® ±º ¬¸» °±©¼»®»¼ °®±¼«½¬- ©·¬¸ ¼»-·®»¼ ½¸¿®¿½ó ÝÐ× -»½¬±®- ¬¸¿¬ ¬»®·-¬·½-ô ©¸·´» ±°»®¿¬·²¹ ¬¸» ¼®§·²¹ °´¿²¬ ©·´´ ½±²¬·²«» ¬± -¿º»´§ ¿²¼ ©·¬¸ ³·²·³«³ »²»®¹§ -¬®»²¹¬¸»² ·² ¬¸»ÒÛÉÍ º«¬«®»ïï ݸ»³»²¬¿¬±® ̸·- ¸·¹¸ó»ºº·½·»²½§ ½±±´ó ·²¹ ¬±©»® -´¿-¸»- »³·--·±²- º®±³ ³»¬¿´ó ÜÛÐßÎÌÓÛÒÌÍ ´«®¹·½¿´ °®±½»--»-å Ý¿°-±-±³»-æ ¿ ²»© Ô»¬¬»®- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ´¿«²½¸·²¹ °´¿¬º±®³ º±® ¼»´·ª»®·²¹ ¼®«¹- ©¸»®» ²»»¼»¼å ß ²»© -°·² ±² ®»¼«½·²¹ Þ±±µ-¸»´º ò ò ò ò ò ò ò èô ç ³»³¾®¿²»óº·´¬®¿¬·±² º±«´·²¹å Ü»³±²-¬®¿ó ɸ±Ž- ɸ± ò ò ò ò ò ò ò íï ¬·±² ±º ¿ -¬®¿©ó¬±ó¾·±»¬¸¿²±´ °®±½»--å ß ¾±±-¬ º±® ¿½»¬±²·¬®·´»å ¿²¼ ³±®» λ¿¼»® Í»®ª·½»ïé Ò»©-º®±²¬ ײ¼«-¬®·¿´ É·®»´»--æ °¿¹» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êî Ю±ª»² Í«½½»--ô ˲¬»¬¸»®»¼ ᬻ²¬·¿´ ÛÏË×ÐÓÛÒÌ ú ÍÛÎÊ×ÝÛÍ Û½±²±³·½ ß² »¨°´±-·±² ±º -«½½»-- -¬±®·»-ô º·²¿´ ®¿¬·ó íîÜóî ݸ»³Í¸±© Ю»ª·»© øܱ³»-¬·½ ײ¼·½¿¬±®- ò ò ò ò ò êíô êì º·½¿¬·±² ±º ¬¸» ×Íß ïððòïï¿ -¬¿²¼¿®¼ ¿²¼ Û¼·¬·±²÷ ̸·- º´±¿¬·²¹ ¾¿´´ ª¿´ª» «-»- ®»ó ¬»½¸²±´±¹·½¿´ ·³°®±ª»³»²¬- ¸¿ª» ±ºº·½·¿´´§ ·²º±®½»¼ Ì»º´±² -»¿¬-å ׳°®±ª»¼ °¿®¬·½´» ßÜÊÛÎÌ×ÍÛÎÍ ®»³±ª»¼ ¬¸·- ¬»½¸²±´±¹§ º®±³ ¬¸» ¾´¿½µ ·³¿¹»® ·- ¿ª¿·´¿¾´» ¿¬ ´±©»® ½±-¬å Ô±©»® ¾±¨ ±º •°®±³·-»¼Œ ¾»²»º·¬- ³»¿-«®»³»²¬ ¬·³»- ©·¬¸ ¬¸»-» ¸¿²¼¸»´¼ Ю±¼«½¬îë Ò»©-º®±²¬ Ü·¿¹²±-¬·½-æ Í·³°´·º§·²¹ ¿²¿´§¦»®-å ̸»-» °«³°- ¿®» ¼»-·¹²»¼ º±® ͸±©½¿-» ò ò ò ò ò ò ò ò ëê Ñ°¬·³·¦¿¬·±² ׳°®±ª»¼ °®±¹®¿³³·²¹ ¸¿®-¸ ½¸»³·½¿´-å Í¿ª» -°¿½» ©·¬¸ ¬¸»-» ¾´¿-¬ó®»-·-¬¿²¬ ³±¼«´»-å ̸·- °¿-¬·´´¿¬·²¹ Ý´¿--·º·»¼ ¿²¼ ·²¬»®º¿½»- ¿®» ³¿µ·²¹ ·¬ »¿-·»® º±® ß¼ª»®¬·-·²¹ ò ò ò ò òëéŠêð »²¼ «-»®- ¬± ³¿®®§ °®±½»-- ½±²¬®±´ô -§-¬»³ ·- ¼»-·¹²»¼ º±® ´±© ³¿·²¬»²¿²½»å ¿--»¬ ³¿²¿¹»³»²¬ ¿²¼ ¼·¿¹²±-¬·½ ¼¿¬¿ Í¿ª» ¬·³» ¾§ ¼®§·²¹ °®±¼«½¬ ·²-·¼» ¬¸·- ß¼ª»®¬·-»® ײ¼»¨ ò ò ò êï ½»²¬®·º«¹»å ¿²¼ ³±®»ÛÒÙ×ÒÛÛÎ×ÒÙ íî×óî Ò»© Ю±¼«½¬- ú Í»®ª·½»- øײ¬»®²¿ó ÝÑÓ×ÒÙ ×Òíî Ú¿½¬- ߬ DZ«® Ú·²¹»®¬·°- ß¾±ª»¹®±«²¼ ¬·±²¿´ Û¼·¬·±²÷ ̸·- ³·²· ¼¿¬¿ ´±¹¹»® ÜÛÝÛÓÞÛÎ ¿²¼ ˲¼»®¹®±«²¼ ͬ±®¿¹» Ì¿²µ- ¸¿²¼´»- ´±¬- ±º ¼¿¬¿ °±·²¬-å ̸·- ³¿¹ó¼®·ª» ̸·- ±²»ó°¿¹» ¹«·¼» ±«¬´·²»- ¬¸» °®±- ¿²¼ °«³° ¸¿²¼´»- ¸·¹¸»® °®»--«®»å Æ·®½±²·«³ Ô±±µ º±®æ Ú»¿¬«®» ½±²- ±º «-·²¹ ¿¾±ª»¹®±«²¼ó ¿²¼ «²¼»®ó ·³°®±ª»- ½±®®±-·±² ®»-·-¬¿²½» ·² ¬¸·- ¼»²ó λ°±®¬- ±² ݸ»³·ó ¹®±«²¼ó-¬±®¿¹» ¬¿²µ- -·¬§ ³»¬»®å ̸·- -½®»»²»® ²±© ¸¿- -·¼» ¿½ó ½¿´ ú Û²¹·²»»®·²¹ ½»-- ¼±±®-å Û²¸¿²½»¼ ¹®¿°¸·½¿´ -±º¬©¿®» ͱº¬©¿®»å ¿²¼ Ø»¿¬ìï Ú»¿¬«®» λ°±®¬ ܻ󻳰¸¿-·¦» Ý¿°·¬¿´ º±® ¾»¬¬»® ©»´¼·²¹å Ü·ºº»®»²¬·¿´ó°®»--«®» Ì®¿²-º»® Ú´«·¼-å ß² ݱ-¬- Ú±® з°» Í·¦» Í»´»½¬·±² Ú±½«- ¬®¿²-³·¬¬»®- º±® -¬»®·´» ¿°°´·½¿¬·±²-å ß ²»© Û²¹·²»»®·²¹ Ю¿½ó ³±®» ±² ³¿-- º´±©®¿¬»-ô º´«·¼ ¼»²-·¬·»- ª¿´ª»ó°±-·¬·±² ³±²·¬±® ¬¸¿¬Ž- »¿-§ ¬± ½±²ó ¬·½» ¿®¬·½´» ±² Ó·´´·ó ¿²¼ ±°»®¿¬·²¹ ¸±«®- º±® ®»¿´ -¿ª·²¹- º·¹«®»å ¿²¼ ³±®» ½¸¿²²»´ ®»¿½¬±®- º±®ìì Û²¹·²»»®·²¹ Ю¿½¬·½» Ó¿µ·²¹ ¬¸» Ô»¿° и¿®³¿ д¿²¬-å ß ëî Ú±½«- É¿¬»® Ì®»¿¬³»²¬ Ô»¿¼»®- ·² ©¿¬»® º®±³ ÎúÜ ¬± Ó¿²«º¿½¬«®·²¹ Ý®¿º¬·²¹ ¬¸» Ú±½«- ±² Ô»ª»´ Ó»¿ó ¬®»¿¬³»²¬ -¸¿®» ¬¸»·® ·²-·¹¸¬- ±² ¬¸» ½«®ó ®·¹¸¬ ·²º±®³¿¬·±²ó³¿²¿¹»³»²¬ -¬®¿¬»¹§ ·- -«®»³»²¬ ú ݱ²¬®±´å ®»²¬ -¬¿¬» ±º ©¿¬»® ¬®»¿¬³»²¬ ¿²¼ ¬»½¸ó »--»²¬·¿´ ¬± -½¿´·²¹ «° °®±³·-·²¹ ¼·-½±ª»®·»- Ò»©- ¿®¬·½´»- ±² ²±´±¹·»-å λ¼«½» »²»®¹§ ½±-¬- «-·²¹ ¬¸·- Ü®§·²¹å ͽ®»»²·²¹åìé Ñ°»®¿¬·±²- ú Ó¿·²¬»²¿²½» Ü·®»½¬óÚ·®»¼ ÎÑ ¸·¹¸ó°®»--«®» °«³°å Ë-» ¬¸·- »´»½¬®±ó ¿²¼ ¬¸» Õ·®µ°¿¬®·½µ Ø»¿¬»®-æ Ûª¿´«¿¬» ̸»®³¿´ л®º±®³¿²½» ³¿¹²»¬·½ ³»¬»® ©¸»®» ²± °±©»® ·- ¿ª¿·´ó ß©¿®¼ É·²²»®-å ¿²¼ ¬¸» Ûºº»½¬- ±º Ú±«´·²¹ ß- °®±½»-- ¿¾´»å ß ³»³¾®¿²» ¾·±®»¿½¬±® -§-¬»³ ¬¸¿¬ Ú¿½¬- ¿¬ DZ«® Ú·²ó -°»½·º·½¿¬·±²- ½¸¿²¹»ô ¸»¿¬»®- ±º¬»² ²»»¼ ·- ¼»-·¹²»¼ º±® ¬¸» ÝÐ×å Í´«¼¹» ¬¸·½µ»²·²¹ ¹»®¬·°- ±² ݱ²¬®±´ ¬± ¿½½±³³±¼¿¬» ·²½®»¿-»¼ ½¿°¿½·¬§ò Ë-» ¿²¼ ¸»¿¬ó¬®¿²-º»® -±´«¬·±²-å ̸·- ¾·±º·´³ Ê¿´ª»-å ¿²¼ ³±®» ¬¸»-» ½¿´½«´¿¬·±²- ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» »ºº»½¬- ¬®»¿¬³»²¬ -§-¬»³ ±ºº»®- ¸·¹¸ -«®º¿½» ¿®»¿-å ±º ¼±·²¹ -± ±² º±«´·²¹ ¿²¼ ³±®» ݱª»®æ ÙÛß Ò·®± ÝØÛÓ×ÝßÔ ÛÒÙ×ÒÛÛÎ×ÒÙ ÉÉÉòÝØÛòÝÑÓ ÒÑÊÛÓÞÛÎ îððç í
 6. 6. We’re raising expectations. The presence of polar gas or steam is no match for dynamic gas phase compensation When highly accurate liquid level measurement is required, Levelflex M goes to work. Microwave pulses are directed down the instrument’s probe and reflected from the medium’s surface. Level is determined by the time required for the pulse to travel to the surface and back. This means reliable measurement is not affected by changes in process conditions, turbulence or foam. Continuous gas phase compensation technology is one way Endress+Hauser is raising expectations. With traditional level instruments, the presence of polar gas or steam can cause an error of 28% or greater depending on the pressure in the application. Levelflex M uses dynamic gas phase compensation to virtually eliminate this error. One more reason Endress+Hauser is the preferred supplier for difficult and critical level measurement applications. www.us.endress.com/levelEndress+Hauser, Inc2350 Endress PlaceGreenwood, IN 46143 Sales: 888-ENDRESSinquiry@us.endress.com Service: 800-642-8737www.us.endress.com Fax: 317-535-8498 Ý·®½´» ðê ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóðê
 7. 7. É·²²»® ±º Û·¹¸¬ Ö»--» Øò Ò»¿´ ß©¿®¼- º±® Û¼·¬±®·¿´ Û¨½»´´»²½» Û¼·¬±®Ž- п¹» Ы¾´·-¸»¼ -·²½» ïçðî Ò±¾»´ °«¬- ÝÐ× ±² ©±®´¼ -¬¿¹» ¿®´§ ²»¨¬ ³±²¬¸ô ¬¸» α§¿´ Í©»¼·-¸ ß½¿¼»³§ ±º ͽ·»²½»- ©·´´ ¸±´¼ ·¬- Û ß² ß½½»-- ײ¬»´´·¹»²½» Ы¾´·½¿¬·±²ÐËÞÔ×ÍØÛÎ ßÎÌ ú ÜÛÍ×ÙÒ ¿©¿®¼ ½»®»³±²·»- º±® ¬¸» îððç Ò±¾»´ Ю·¦»-ô ¬¸» ©·²²»®- ±º ©¸·½¸ ©»®»Ó×ÕÛ ÑŽÎÑËÎÕÛ ÜßÊ×Ü ÉØ×ÌÝØÛÎ ¿²²±«²½»¼ ·² ѽ¬±¾»®ò ̸» °®»-¬·¹·±«- ¿©¿®¼- ¿®» ¿®¹«¿¾´§ ¬¸» ³±-¬Ð«¾´·-¸»® ß®¬ Ü·®»½¬±®ñ ¸·¹¸ó°®±º·´» ®»½±¹²·¬·±²- ±º ¬¸» ¬©± ½±®²»®-¬±²»- ±º ±«® °®±º»--·±²ô ½¸»³ó ½¸»³³±®±«®µ»à½¸»ò½±³ Û¼·¬±®·¿´ Ю±¼«½¬·±² Ó¿²¿¹»® ¼©¸·¬½¸»®à½¸»ò½±³ ·-¬®§ ¿²¼ °¸§-·½-ô ¿²¼ «²¼»®-½±®» ¬¸» °®±´·º·½ ¾»²»º·¬- ¬¸¿¬ ¬¸» ½¸»³·½¿´ÛÜ×ÌÑÎÍ ÐÎÑÜËÝÌ×ÑÒ °®±½»-- ·²¼«-¬®·»- øÝÐ×÷ °®±ª·¼» ¬± -±½·»¬§ò Ó»¿²©¸·´»ô ¬¸»§ ¿®» ¿ ¹±±¼ °®»ó°®»ÎÛÞÛÕÕßØ Öò ÓßÎÍØßÔÔÛ¼·¬±® ·² ݸ·»º Ó×ÝØßÛÔ Üò ÕÎßËÍ ¼·½¬±® ±º ¬¸» ÝÐ× -»½¬±®- ¬¸¿¬ ©·´´ ½±²¬·²«» ¬± -¬®»²¹¬¸»² ·² ¬¸» º«¬«®»ò ÊÐ ±º Ю±¼«½¬·±² ú Ó¿²«º¿½¬«®·²¹®³¿®-¸¿´´à½¸»ò½±³ ³µ®¿«-࿽½»--·²¬»´ò½±³ ̸» Ò±¾»´ Ю·¦» ·² ݸ»³·-¬®§ º±® îððç ¿©¿®¼- -¬«¼·»- ±º ±²» ±º ´·º»Ž- ½±®»ÜÑÎÑÌØÇ ÔÑÆÑÉÍÕ× ÍÌÛÊÛ ÑÔÍÑÒ °®±½»--»-æ ¬¸» ®·¾±-±³»Ž- ¬®¿²-´¿¬·±² ±º ÜÒß ·²º±®³¿¬·±² ·²¬± ´·º»ò η¾±-±³»-Ó¿²¿¹·²¹ Û¼·¬±®¼´±¦±©-µ·à½¸»ò½±³ Ü·®»½¬±® ±º Ю±¼«½¬·±² ú °®±¼«½» °®±¬»·²-ô ©¸·½¸ ·² ¬«®² ½±²¬®±´ ¬¸» ½¸»³·-¬®§ ·² ¿´´ ´·ª·²¹ ±®¹¿²·-³-ò Ó¿²«º¿½¬«®·²¹ÙÛÎßÔÜ ÑÒÜÎÛÇ øÚ®¿²µº«®¬÷ -±´-±²à¿½½»--·²¬»´ò½±³ ß- ®·¾±-±³»- ¿®» ½®«½·¿´ ¬± ´·º»ô ¬¸»§ ¿®» ¿´-± ¿ ³¿¶±® ¬¿®¹»¬ º±® ²»© ¿²¬·¾·±¬ó ¿²¬·¾·±¬Í»²·±® Û¼·¬±® ÖÑØÒ ÞÔßÇÔÑÝÕóÝÑÑÕÛ ·½-ò ̸·- §»¿®Ž- Ò±¾»´ Ю·¦» ·² ݸ»³·-¬®§ ¿©¿®¼- Ê»²µ¿¬®¿³¿² ο³¿µ®·-¸ó ο³¿µ®·-¸¹±²¼®»§à½¸»ò½±³ ß¼ Ю±¼«½¬·±² Ó¿²¿¹»® ¶½±±µ»à¿½½»--·²¬»´ò½±³ ²¿² øÓÎÝ Ô¿¾±®¿¬±®§ ±º Ó±´»½«´¿® Þ·±´±¹§ô Ý¿³¾®·¼¹»ô ËòÕò÷ô ̸±³¿- ßòÍÝÑÌÌ ÖÛÒÕ×ÒÍß--±½·¿¬» Û¼·¬±® ÓßÎÕÛÌ×Ò٠ͬ»·¬¦ øÇ¿´» ˲·ª»®-·¬§ô Ò»© Ø¿ª»²ô ݱ²²ò÷ ¿²¼ ß¼¿ Ûò DZ²¿¬¸ øÉ»·¦³¿²²-¶»²µ·²-ླྀ»ò½±³ ØÑÔÔÇ ÎÑËÒÌÎÛÛ ×²-¬·¬«¬» ±º ͽ·»²½»ô λ¸±ª±¬ô ×-®¿»´÷ º±® ¸¿ª·²¹ -¸±©² ©¸¿¬ ¬¸» ®·¾±-±³»ÝÑÒÌÎ×ÞËÌ×ÒÙ ÛÜ×ÌÑÎÍ Ó¿®µ»¬·²¹ Ó¿²¿¹»® ¸®±«²¬®»»à¿½½»--·²¬»´ò½±³ ´±±µ- ´·µ» ¿²¼ ¸±© ·¬ º«²½¬·±²- ¿¬ ¬¸» ¿¬±³·½ ´»ª»´ò ß´´ ¬¸®»» ¸¿ª» «-»¼ ¿ÍËÆßÒÒÛ ßò ÍØÛÔÔÛÇ ßËÜ×ÛÒÝÛ ³»¬¸±¼ ½¿´´»¼ È󮿧 ½®§-¬¿´´±¹®¿°¸§ ¬± ³¿° ¬¸» °±-·¬·±² º±® »¿½¸ ¿²¼ »ª»®§--¸»´´»§à½¸»ò½±³ ÜÛÊÛÔÑÐÓÛÒÌ ±²» ±º ¬¸» ¸«²¼®»¼- ±º ¬¸±«-¿²¼- ±º ¿¬±³- ¬¸¿¬ ³¿µ» «° ¬¸» ®·¾±-±³»òÝØßÎÔÛÍ ÞËÌÝØÛÎ øËòÕò÷ ÍÇÔÊ×ß Í×ÛÎÎß½¾«¬½¸»®à½¸»ò½±³ Í»²·±® Ê·½» Ю»-·¼»²¬ô ÜÒß ³±´»½«´»- ½±²¬¿·² ¬¸» ¾´«»°®·²¬- º±® ¸±© ¿ ¸«³¿² ¾»·²¹ô ¿ °´¿²¬ÐßËÔ Íò ÙÎßÜ øß«-¬®¿´·¿÷ ݱ®°±®¿¬» ß«¼·»²½» Ü»ª»´±°³»²¬ ±® ¿ ¾¿½¬»®·«³ô ´±±µ- ¿²¼ º«²½¬·±²-ò Þ«¬ ¬¸» ÜÒß ³±´»½«´» ·- °¿--·ª»ò --·»®®¿à¿½½»--·²¬»´ò½±³°¹®¿¼à½¸»ò½±³ ̸» ¾´«»°®·²¬- ¾»½±³» ¬®¿²-º±®³»¼ ·²¬± ´·ª·²¹ ³¿¬¬»® ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ©±®µÌÛÌÍËÑ ÍßÌÑØ øÖ¿°¿²÷ ÖÑØÒ ÎÑÝÕÉÛÔÔ¬-¿¬±¸à½¸»ò½±³ Ê·½» Ю»-·¼»²¬ô ±º ®·¾±-±³»-ò Þ¿-»¼ «°±² ¬¸» ·²º±®³¿¬·±² ·² ÜÒßô ®·¾±-±³»- ³¿µ» °®±ó °®±ÖÑÇ ÔÛÐÎÛÛ øÒ»© Ö»®-»§÷ ß«¼·»²½» Ü»ª»´±°³»²¬ ݸ»³·½¿´ ¬»·²-æ ±¨§¹»²ó¬®¿²-°±®¬·²¹ ¸»³±¹´±¾·²ô ¿²¬·¾±¼·»- ±º ¬¸» ·³³«²» -§-¬»³ô ¶®±½µ©»´´à¿½½»--·²¬»´ò½±³¶´»°®»»à½¸»ò½±³ ÔßËÎ×Û ØÑÚÓßÒÒ ¸±®³±²»- -«½¸ ¿- ·²-«´·²ô ¬¸» ½±´´¿¹»² ±º ¬¸» -µ·²ô ±® »²¦§³»- ¬¸¿¬ ¾®»¿µÙÛÎßÔÜ ÐßÎÕ×ÒÍÑÒ ß«¼·»²½» Ó¿®µ»¬·²¹ Ü·®»½¬±® ¼±©² -«¹¿®ò ̸»®» ¿®» ¬»²- ±º ¬¸±«-¿²¼- ±º °®±¬»·²- ·² ¬¸» ¾±¼§ ¿²¼ ¬¸»§ ´¸±º³¿²²àß½½»--·²¬»´ò½±³øÝ¿´·º±®²·¿÷ ¹°¿®µ·²-±²à½¸»ò½±³ ¿´´ ¸¿ª» ¼·ºº»®»²¬ º±®³- ¿²¼ º«²½¬·±²- ¿¬ ¬¸» ½¸»³·½¿´ ´»ª»´ò ÌÛÎÎÇ ÞÛÍÌÛÜ×ÌÑÎ×ßÔ ß«¼·»²½» Ü»ª»´±°³»²¬ Ó¿²¿¹»® ß² «²¼»®-¬¿²¼·²¹ ±º ¬¸» ®·¾±-±³»Ž- ·²²»®³±-¬ ©±®µ·²¹- ·- ·³°±®¬¿²¬ßÜÊ×ÍÑÎÇ ÞÑßÎÜ ¬¾»-¬à¿½½»--·²¬»´ò½±³ º±® ¿ -½·»²¬·º·½ «²¼»®-¬¿²¼·²¹ ±º ´·º»ò ̸·- µ²±©´»¼¹» ½¿² ¾» °«¬ ¬± ¿ °®¿½ó °®¿½ÖÑØÒ ÝßÎÍÑÒ ÙÛÑÎÙÛ ÍÛÊÛÎ×ÒÛÖ»²·µ» ú Ö±¸¿²-±²ô ײ½ò Ú«´º·´´³»²¬ Ó¿²¿¹»® ¬·½¿´ ¿²¼ ·³³»¼·¿¬» «-»å ³¿²§ ±º ¬±¼¿§Ž- ¿²¬·¾·±¬·½- ½«®» ª¿®·±«- ¼·-»¿-»-ÜßÊ×Ü Ü×ÝÕÛÇ ¹-»ª»®·²»à¿½½»--·²¬»´ò½±³ ¾§ ¾´±½µ·²¹ ¬¸» º«²½¬·±² ±º ¾¿½¬»®·¿´ ®·¾±-±³»-ò É·¬¸±«¬ º«²½¬·±²¿´ ®·¾±ó ®·¾±Ó·¨Ì»½¸ô ײ½ò ÖÛÒ ÚÛÔÔ×ÒÙ -±³»-ô ¾¿½¬»®·¿ ½¿²²±¬ -«®ª·ª»ò ̸·- §»¿®Ž- ¬¸®»» ݸ»³·-¬®§ Ô¿«®»¿¬»-ÓËÕÛÍØ ÜÑÞÔÛ Ô·-¬ Í¿´»-ô ͬ¿¬´·-¬·½- øîðí÷ ééèóèéðð××Ì Ó¿¼®¿-ô ײ¼·¿ ¶òº»´´·²¹à-¬¿¬´·-¬·½-ò½±³ ¸¿ª» ¿´´ ¹»²»®¿¬»¼ íÜ ³±¼»´- ¬¸¿¬ -¸±© ¸±© ¼·ºº»®»²¬ ¿²¬·¾·±¬·½- ¾·²¼ ¬±ØÛÒÎÇ Õ×ÍÌÛÎ ÝÑÒÚÛÎÛÒÝÛÍ ¬¸» ®·¾±-±³»ò ̸»-» ³±¼»´- ¿®» ²±© «-»¼ ¾§ °¸¿®³¿½»«¬·½¿´ ®»-»¿®½¸»®-Ú´«±® ݱ®°ò ÜßÒß Üò ÝßÎÛÇ ·² ±®¼»® ¬± ¼»ª»´±° ²»© ¿²¬·¾·±¬·½-ò Ü·®»½¬±®ô Ù´±¾¿´ Ûª»²¬ Í°±²-±®-¸·°-ÌÎÛÊÑÎ ÕÔÛÌÆ ¼½¿®»§à½¸»³©»»µò½±³ ̸» Ò±¾»´ Ю·¦» ·² и§-·½- ·- ¿©¿®¼»¼ º±® ¬©± -½·»²¬·º·½ ¿½¸·»ª»³»²¬-òÔ±«¹¸¾±®±«¹¸ ˲·ª»®-·¬§ô ËòÕò ÐÛÝÕ Í×Ó Ì¸» º·®-¬ ¸¿´º ±º ¬¸» °®·¦» ¹±»- ¬± ݸ¿®´»- Õò Õ¿±ô ¿ ݸ·²»-»óÞ®·¬·-¸ °¸§-·ó °¸§-·ÙÛÎØßÎÜ ÕÎÛÇÍßÜÛÝØÛÓß »òÊò Í»²·±® Ó¿²¿¹»®ô ½·-¬ ©¸± ¸¿- °´¿§»¼ ¿ ³¿¶±® ®±´» ·² ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ³±¼»®² º·¾»® ±°¬·½ ݱ²º»®»²½» Ю±¹®¿³³·²¹ÎßÓ ÎßÓßÝØßÒÜÎßÒ °-·³à½¸»³©»»µò½±³ ¬»½¸²±´±¹§ò Õ¿± ®»¿´·¦»¼ ¬¸¿¬ ´·¹¸¬ ¬®¿²-³·--·±² ±ª»® ´±²¹ ¼·-¬¿²½»- ·- °±-ó°±-ÞÑÝ ÞÛßÌÎ×Æ ÍËßÎÛÆ -·¾´» ±²´§ ©·¬¸ «´¬®¿°«®» ¹´¿--ò ß² ·³°±®¬¿²¬ ®¿© ³¿¬»®·¿´ º±® °®±¼«½·²¹ Ü·®»½¬±® ±º ݱ²º»®»²½» Ñ°»®¿¬·±²-×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ ¾-«¿®»¦à½¸»³©»»µò½±³ ¬¸·- «´¬®¿°«®» ¹´¿-- ·- ½¸´±®±-·´¿²» -·´·½±² ¬»¬®¿½¸´±®·¼» øÍÌÝ÷ò ̸» ½´»¿®ôÍÛÎÊ×ÝÛÍÎÑÞÛÎÌ ÐßÝ×ÑÎÛÕ ÝÑÎÐÑÎßÌÛ ½±´±®´»-- ´·¯«·¼ ·- °®±¼«½»¼ ¾§ ¿ ²«³¾»® ±º ÝÐ× ½±³°¿²·»-ô ·²½´«¼·²¹Í»²·±® ÊÐ ú ݸ·»º ײº±®³¿¬·±² Ѻº·½»® ÍÌÛÊÛ ÞßÎÞÛÎ Ûª±²·µ ײ¼«-¬®·»- ßÙ øÛ--»²å ©©©ò»ª±²·µò½±³÷ô º®±³ -·´·½±² ¿²¼ ¸§¼®±¹»²®°¿½·±®»µà¿½½»--·²¬»´ò½±³ ÊÐô Ú·²¿²½·¿´ д¿²²·²¹ ú ײ¬»®²¿´ ß«¼·¬ -¾¿®¾»®à¿½½»--·²¬»´ò½±³ ½¸´±®·¼»ò ̸» ¿¼ª¿²¬¿¹» ¸»®» ·- ¬¸¿¬ -·´·½±² ·- ¿ª¿·´¿¾´» ·² ª·®¬«¿´´§ «²´·³ó «²´·³ÝØßÎÔÛÍ ÍßÒÜÍÍ»²·±® Ü»ª»´±°»® ÞÎ×ßÒ ÒÛÍÍÛÒ ·¬»¼ ¯«¿²¬·¬·»-ô «²´·µ» ¬¸» ½±°°»® ¬¸¿¬ ·- ®»¯«·®»¼ º±® ±¬¸»® ½¿¾´»-òÉ»¾ñ¾«-·²»-- ß°°´·½¿¬·±²- ß®½¸·¬»½¬ Ù®±«° Ы¾´·-¸»® ̸» -»½±²¼ °¿®¬ ±º ¬¸» °¸§-·½- ¿©¿®¼ ¹±»- ¬± É·´´¿®¼ Íò Þ±§´» ¿²¼½-¿²¼-࿽½»--·²¬»´ò½±³ ¾²»--»²à¿½½»--·²¬»´ò½±³ Ù»±®¹» Ûò ͳ·¬¸ ø¾±¬¸ Þ»´´ Ô¿¾±®¿¬±®·»-ô Ó«®®¿§ Ø·´´ô ÒòÖò÷ º±® ·²ª»²¬ó ·²ª»²¬ØÛßÜÏËßÎÌÛÎÍ ·²¹ ¬¸» º·®-¬ -«½½»--º«´ ·³¿¹·²¹ ¬»½¸²±´±¹§ «-·²¹ ¿ ¼·¹·¬¿´ -»²-±®ô ¿ ÝÝÜïïð É·´´·¿³ ͬ®»»¬ô ïטּ Ú´±±®ô Ò»© DZ®µô ÒÇ ïððíèô ËòÍòÌ»´æ îïîóêîïóìçðð Ú¿¨æ îïîóêîïóìêçì ø½¸¿®¹»ó½±«°´»¼ ¼»ª·½»÷ò ̸» ÝÝÜ ¬»½¸²±´±¹§ ³¿µ»-ÛËÎÑÐÛßÒ ÛÜ×ÌÑÎ×ßÔ ÑÚÚ×ÝÛÍ «-» ±º ¬¸» °¸±¬±»´»½¬®·½ »ºº»½¬ô ·² ©¸·½¸ ´·¹¸¬ ·- ¬®¿²-ó ¬®¿²-Æ»·´©»¹ ììô Üóêðìíç Ú®¿²µº«®¬ ¿³ Ó¿·²ô Ù»®³¿²§ º±®³»¼ ·²¬± »´»½¬®·½ -·¹²¿´-ô ¿²¼ -»®ª»- ¿- ¿ ¼·¹·¬¿´Ì»´æ ìçóêçóîëìéóîðéí Ú¿¨æ ìçóêçóëéððóîìèì ½¿³»®¿Ž- »´»½¬®±²·½ »§»ò ÝÝÜ ®»ª±´«¬·±²·¦»¼ °¸±¬±¹®¿ó °¸±¬±¹®¿Ý×ÎÝËÔßÌ×ÑÒ ÎÛÏËÛÍÌÍæ °¸§ô ¿- ´·¹¸¬ ½±«´¼ ²±© ¾» ½¿°¬«®»¼ »´»½¬®±²·½¿´´§ ·²ó ·²Ì»´æ èìéóëêìóçîçð Ú¿¨æ èìéóëêìóçìëíÚ«´´º·´´³»²¬ Ó¿²¿¹»®å ÐòÑò Þ±¨ íëèèô -¬»¿¼ ±º ±² º·´³ò Í·²½» ¬¸» ¼·¹·¬¿´ º±®³ º¿½·´·¬¿¬»- ¬¸»Ò±®¬¸¾®±±µô ×Ô êððêëóíëèè »³¿·´æ ½´·»²¬-»®ª·½»-ླྀ»ò½±³ °®±½»--·²¹ ¿²¼ ¼·-¬®·¾«¬·±² ±º ¬¸»-» ·³¿¹»-ô ·¬ ¸¿- ®»ªó®»ªßÜÊÛÎÌ×Í×ÒÙ ÎÛÏËÛÍÌÍæ -»» °ò êî ±´«¬·±²·¦»¼ ¬¸» °±--·¾·´·¬·»- º±® ·²´·²» °®±½»--󿲿´§-·-Ú±® °¸±¬±½±°§ ±® ®»«-» ®»¯«»-¬-æ èððóééîóííëð ±® ·²º±à½±°§®·¹¸¬ò½±³Ú±® ®»°®·²¬-æ ½¸»³·½¿´»²¹·²»»®·²¹à¬¸»§¹-¹®±«°ò½±³ ¬»½¸²·¯«»-ô -«½¸ ¿- -°»½¬®±-½±°§ò λ¾»µµ¿¸ Ó¿®-¸¿´´ ÝØÛÓ×ÝßÔ ÛÒÙ×ÒÛÛÎ×ÒÙ ÉÉÉòÝØÛòÝÑÓ ÒÑÊÛÓÞÛÎ îððç ë
 8. 8. Ô»¬¬»®- Ý¿´´ º±® °¿°»®-æ ß×Ý¸Û Í°®·²¹ ³»»¬·²¹ ̸» ½¿´´ º±® °¿°»®- °®±½»-- º±® ¬¸» îðïð ß×Ý¸Û Í°®·²¹ Ó»»¬·²¹ øÍ¿² ß²¬±²·±ô Ì»¨òô Ó¿®½¸ îïŠîëô îðïð÷ ·- ²±© ±°»²ò Ю±º»--·±²¿´- ©±®µ·²¹ ·² ¿´´ ¿®»¿- ±º ½¸»³·ó ½¿´ »²¹·²»»®·²¹ ¿²¼ ®»´¿¬»¼ ¼·-½·°´·²»- ¿®» ·²ª·¬»¼ ¬± -«¾³·¬ °®±°±-¿´-ò Í«¾³·--·±²- ·² ¬¸» º±´´±©·²¹ -«¾¶»½¬ ¿®»¿- ¿²¼ º±® ¬¸»-» ¬±°·½¿´ ½±²º»®»²½»- ¿®» °¿®¬·½«ó ´¿®´§ ©»´½±³»æ Í«¾¶»½¬ ¿®»¿-æ ̱°·½¿´ ½±²º»®»²½»-æ ¬¸» î문 ÝÝÐÍ ×²¬»®²¿¬·±²¿´ ݱ²º»®»²½»ô ¬¸» ì쬸 Ô±-- Ю»ª»²¬·±² ͧ³°±-·«³ ¿²¼ ¬¸» ï Ю±½»-- д¿²¬ Í¿º»¬§ ͧ³°±-·«³ ̱ -«¾³·¬ ¿ °®±°±-¿´ô ª·-·¬ ©©©ò¿·½¸»ò±®¹ñ-°®·²¹ ¿²¼ óÝ·®½´» ðé ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóðé б-¬-½®·°¬-ô ½±®®»½¬·±²- Ú»¾®«¿®§ô ó ß ½±®®»½¬»¼ ª»®-·±² ·- ¿ª¿·´¿¾´» ¿¬ ©©©ò½¸»ò½±³ñº¿½¬-ò Ö«´§ô ·²½±®®»½¬´§ -¬¿¬»¼ ¿- ͬ·´´©¿¬»®ô Ý¿´·ºò ̸» ½±®®»½¬ ´±½¿ó ó ¿²¼ ¸·- ©·º» º±® ¾®·²¹·²¹ ¬¸» »®®±® ¬± ±«® ¿¬¬»²¬·±²ò ܱ §±« ¸¿ª» ‰ ׺ -± ‰ ݸ»³·½¿´ Û²¹·²»»®·²¹
 9. 9. Ù±¬ Ô»¿µ-áݱ®¦¿²r з°·²¹ ͧ-¬»³- ±ºº»® ¬¸» ®»´·¿¾·´·¬§ §±« ²»»¼ô-± §±« ¼±²Ž¬ ¸¿ª» ¬± ¾¿¾§ §±«® °·°»-òÍ·³°´§ ¼»¿´·²¹ ©·¬¸ ½±®®±-·±² ·- ¿² »¨°»²-·ª» °®±°±-·¬·±² º±® ¬¸» °´¿²¬ ¿²¼ º±®¬¸» ³«²·½·°¿´·¬§ò DZ« ²»»¼ ¿ °·°·²¹ -§-¬»³ ¬¸¿¬Ž- ¬±«¹¸ »²±«¹¸ ¬± -¬¿²¼ «° ¬±½±®®±-·ª» ½¸»³·½¿´-ô ¸·¹¸ ¬»³°»®¿¬«®»- ¿²¼ ¸¿®-¸ ¿°°´·½¿¬·±² ½±²¼·¬·±²-òݱ®¦¿² °·°·²¹ -§-¬»³- ±ºº»® ¿² »¨½»´´»²¬ ¾¿´¿²½» ±º °®±°»®¬·»-¿²¼ ´·º» ½§½´» ½±-¬-ò Ó¿¼» º®±³ ¸·¹¸ °»®º±®³¿²½» ÝÐÊÝô¬±¼¿§Ž- ¬±«¹¸ ©¿¬»® ¬®»¿¬³»²¬ °·°·²¹ ½¸¿´´»²¹»-ò̱ ´»¿®² ³±®»ô ½¿´´ èèèóîíìóîìíê ±® ª·-·¬©©©ò½±®¦¿²½°ª½ò½±³ òݱ®¦¿²r ·- ¿ ®»¹·-¬»®»¼ ¬®¿¼»³¿®µ ±º ̸» Ô«¾®·¦±´ ݱ®°±®¿¬·±²òÚÞÝÌÓ ·- ¿ ¬®¿¼»³¿®µ ±º ̸» Ô«¾®·¦±´ ݱ®°±®¿¬·±²ò w ̸» Ô«¾®·¦±´ ݱ®°±®¿¬·±² îððçô ¿´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ Ý·®½´» ðè ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóðè
 10. 10. Þ±±µ-¸»´ºÞ·±³¿-- ¿²¼ ß´¬»®²¿¬» Ú«»´ ͧ-¬»³-æ ß² Û²¹·²»»®·²¹ ¿²¼ ½±²ª»®¬·²¹ ¾·±³¿-- ¬± ¸»¿¬ô °±©»®Û½±²±³·½ Ù«·¼»ò Û¼·¬»¼ ¾§ ̸±³¿- Úò Ó½Ù±©¿²ò Ö±¸² É·´»§ ¿²¼ º«»´-ò Ô¿¬»® ½¸¿°¬»®- »¨¿³·²»¿²¼ ͱ²- ײ½ò ïïï 窻® ͬòô ر¾±µ»²ô ÒÖ ðéðíðò É»¾æ ©©©ò °®¿½¬·½¿´ ¯«»-¬·±²- ±² ½±³°»¬·²¹©·´»§ò½±³ò îððçò îêì °¿¹»-ò üèçòçë ®±«¬»- ¿²¼ »½±²±³·½-ô ¿²¼ ·²½´«¼» ®»¿´ó©±®´¼ »¨¿³°´»-òλª·»©»¼ ¾§ ̸±³¿- Þò λ»¼ô ̸» Þ·±³¿-- Û²»®¹§ Ú±«²ó Þ·±³¿-- ½¿² º·¬ ·²¬± ¿ ©±®´¼ ·²ó¼¿¬·±²ô Ú®¿²µ¬±©²ô ݱ´±ò ½®»¿-·²¹´§ -»²-·¬·ª» ¬± ¬¸» ¸«³¿² »ºº»½¬ ±² ½´·³¿¬» ¿²¼ »¨°´±·¬¿¬·±² ±º ²¿¬«®¿´ ®»-±«®½»-ò Ю±½»--·²¹ ¾·±³¿-- ·² ¿ ½±-¬ó»ºº»½¬·ª» ¿²¼ ¬»½¸²·½¿´´§ º»¿óÞ ·±³¿-- ¿²¼ ©±±¼ ¿®» -´»»°»®- ·² ¬¸» ¿´¬»®²¿¬» -·¾´» ³¿²²»® ½±«´¼ ®»¼«½» ±«® ¼»°»²¼»²½» ±² º±--·´ º«»´- »²»®¹§ º·»´¼ò ɸ·´» ©·²¼ ¿²¼ -«² °®±ª·¼» ¬®¿²ó ¿²¼ ½±«´¼ ®»¿´·¦» ¿¼ª¿²¬¿¹»- ±º »²»®¹§ °®±¼«½¬·±² º®±³ -·»²¬ -±«®½»- ±º »²»®¹§ô ¬¸» Û¿®¬¸ ·- ½±ª»®»¼ ©·¬¸ ½±¿´ ¿²¼ ±·´ô ¾«¬ ©·¬¸±«¬ ¬¸»·® ¼·-¿¼ª¿²¬¿¹»-ò¾·±³¿--ô ½±²¬·²«¿´´§ -¬±®·²¹ »²»®¹§ ¿- ¿ º«»´ ¬¸¿¬ ½¿² ¾» ײ¬»®»-¬ ·² ¾·±³¿-- »²»®¹§ ³«-¬ -¬¿®¬ ©·¬¸ ¿ µ²±©´»¼¹»½±²ª»®¬»¼ ¬± ¸»¿¬ô °±©»® ±® ´·¯«·¼ º«»´- ©·¬¸ ¬¸» ®·¹¸¬ ±º ·¬- °±¬»²¬·¿´ -«°°´§ò Ý·ª·´·¦¿¬·±²- ¸¿ª» º¿´´»² ¾»½¿«-» ±º½¸»³·½¿´ °®±½»-- ¬»½¸²±´±¹§ò ̸» ¿¹®·½«´¬«®» ¿²¼ º±®»-¬®§ ±ª»®¸¿®ª»-¬·²¹ ±º ©±±¼ ¿²¼ «²-«-¬¿·²¿¾´» ¿¹®·½«´¬«®»ô -±·²¼«-¬®·»- ¹«¿®¿²¬»» ¿ ½±²¬·²«·²¹ -«°°´§ ±º ¿ª¿·´¿¾´» ¿²§ º«¬«®» «-» ³«-¬ ¾» -«-¬¿·²¿¾´»ò ͬ«¼·»- ¿¬ Ñ¿µ η¼¹»©¿-¬» ¾·±³¿--ò ̸» -½·»²¬·º·½ ¿²¼ »²¹·²»»®·²¹ ½±³³«²·¬§ Ò¿¬·±²¿´ Ô¿¾±®¿¬±®§ øÑ¿µ η¼¹»ô Ì»²²òå ©©©ò±®²´ò¹±ª÷ -«¹óµ²±©- ¸±©ô ·² °®·²½·°´»ô ¬± ½±²ª»®¬ ¾·±³¿-- ¬± ¸»¿¬ô °±©»® ¹»-¬ ¬¸¿¬ ©» ½±«´¼ -«-¬¿·²¿¾´§ ¸¿®ª»-¬ íëð ³·´´·±² ø¼®§÷¿²¼ º«»´ô ¾«¬ ±²¹±·²¹ ©±®µ ·- ²»»¼»¼ ¬± ·¼»²¬·º§ ¬¸» ³±-¬ ¬±²ñ§® ±º ©±±¼ ®»-·¼«»-ò ̸» ËòÍò ¿¹®·½«´¬«®¿´ ·²¼«-¬®§°®¿½¬·½¿´ ¿²¼ »½±²±³·½ ®±«¬»- º±® -«½¸ ½±²ª»®-·±²-ò ½«®®»²¬´§ ¾«®²- ±® ¾«®·»- çðð ³·´´·±² ¬±²ñ§®ò ̸·- ¬±¬¿´ ·- Ú±® ¬¸» °¿-¬ ¬©± ¼»½¿¼»-ô ¬¸» ¿«¬¸±®- ¸¿ª» ¼»ª»´±°»¼ ½±³°¿®¿¾´» ©·¬¸ ¬¸» ¬±¬¿´ ËòÍò ½±¿´ °®±¼«½¬·±² ©¸·½¸ô ±² ¿²°·´±¬ó ¿²¼ ½±³³»®½·¿´ó-½¿´» ¾·±³¿--ó½±²ª»®-·±² °®±ó »²»®¹§ ¾¿-·-ô ·- »¯«·ª¿´»²¬ ¬± ïòì ¾·´´·±² ¬±²- ±º ¾·±³¿--ò½»--»-ò ߺ¬»® ¿² ±ª»®ª·»© ½±ª»®·²¹ ¬¸» «-»-ô °®±°»®¬·»- Þ·±³¿-- ³±-¬ »¿-·´§ -«¾-¬·¬«¬»- º±® ±¬¸»® º«»´- ·² ·²¼«-ó¿²¼ °±¬»²¬·¿´ ±º ¾·±³¿-- º±® º«»´ ¿²¼ »²»®¹§ô ¬¸» ¿«¬¸±®- ¬®·¿´ ¾±·´»®- ©¸»®» ½±¿´ ±® ©±±¼ ½¿² ¾» ¾«®²»¼ ·²¬»®½¸¿²¹»ó¼»¬¿·´ ¬¸» °®±½»--»- ±º ¿½¯«·®·²¹ô ¾«®²·²¹ô ¹¿-·º§·²¹ ¿²¼ ¿¾´§ ©·¬¸ ³·²±® ¿´¬»®¿¬·±²- ¬± ¬¸» -§-¬»³ò ̸» ¾±±µ ½±ª»®- Ô±©»® ±°»®¿¬·²¹ ½±-¬- ©·¬¸ ª¿®·¿¾´» °·¬½¸ ®±¬¿®§ -½®»© ª¿½««³ °«³°- ÝÑÞÎß ª¿®·¿¾´» °·¬½¸ ¼®§ -½®»© °«³°- ¸»´° ±°¬·³·¦» ª¿½««³ ©·¬¸ ´±© °±©»® ½±²-«³°¬·±² ¿²¼ ®»¼«½»¼ «¬·´·¬·»-ò ݱ²¬¿½¬ «- ¬±¼¿§ º±® ¿ º®»» ½±-¬ ¿²¿´§-·- º±® §±«® °®±½»-- ¿°°´·½¿¬·±²ò Ê·-·¬ «- ¿¬ ¬¸» ݸ»³ ͸±© Ò±ª»³¾»® ïéóïç Ò»© DZ®µô ÒÇ Þ±±¬¸ ýîïð Ý·®½´» ðç ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóðçè ÝØÛÓ×ÝßÔ ÛÒÙ×ÒÛÛÎ×ÒÙ ÉÉÉòÝØÛòÝÑÓ ÒÑÊÛÓÞÛÎ îððç
 11. 11. ¼·®»½¬ ½±³¾«-¬·±² ¿²¼ ¹¿-·º·½¿¬·±² ¿- ©»´´ ¿- ¬¸» -§-¬»³-²»½»--¿®§ ¬± -«°°±®¬ ¬¸» ´¿®¹»ó-½¿´» «-» ±º ¾·±³¿--ò ̸» ¾±±µ ¿´-± ½±ª»®- ¬¸» ¼»²-·º·½¿¬·±² ±º ¾·±³¿-- ¬±º±®³ °»´´»¬-ô ½«¾»- ¿²¼ ´±¹- ¬¸¿¬ ³¿µ»- ¼·ºº»®»²¬ º±®³-±º ¾·±³¿-- ¿ª¿·´¿¾´» ¿- ¿ «²·º±®³ º«»´ ¬¸¿¬ ½¿² ¾» -¬±®»¼ô-¸·°°»¼ô -±´¼ ¿²¼ º»¼ »¿-·´§ º±® ³¿²§ ¿°°´·½¿¬·±²-ò ß²±¬¸»® ¿´¬»®²¿¬·ª» º«»´ ¬±°·½ ·² ¬¸» ¾±±µ ·- »¬¸¿²±´¿- ¿ ¹¿-±´·²» -«¾-¬·¬«¬» ±® ¿¼¼·¬·ª»ò ׬- °®±¼«½¬·±² ¸¿-¹®±©² ¾»½¿«-» ±º ·¬- »¿-» ±º °®±¼«½¬·±² º®±³ -«¹¿®½¿²»¿²¼ ½±®²ô ¾«¬ ·- ´·³·¬»¼ ¾»½¿«-» ¬¸»-» º»»¼-¬±½µ- ¿®» º±±¼-±«®½»-ò Ó±®» ¿¼ª¿²½»¼ °®±½»--»- ¬± °®±¼«½» »¬¸¿²±´ º®±³½»´´«´±-» ¸¿ª» ¾»»² -´±©»® ¬± ³¿¬«®»ô ¾«¬ ¿®» ·²½®»¿-·²¹´§©»´´óº«²¼»¼ò Þ·±¼·»-»´ °®±¼«½»¼ º®±³ º®»-¸ ¿²¼ «-»¼ ª»¹»¬¿¾´» ±·´-¿²¼ ¿²·³¿´ º¿¬- ¾§ ¬®¿²-»-¬»®·º·½¿¬·±² ©·¬¸ ³»¬¸¿²±´ ·-¿´-± ½±ª»®»¼ò × ®»½±³³»²¼ ¬¸» ¾±±µ º±® °®¿½¬·½¿´ ¿²¼ »½±²±³·½ ¯«»-ó¬·±²- ±² ¬¸» -½·»²½» ¿²¼ »²¹·²»»®·²¹ ±º ¾·±³¿-- ½±²ª»®-·±²ò Ú®¿³»©±®µ º±® ݸ»³·½¿´ η-µ Ó¿²¿¹»³»²¬ «²¼»® ÎÛßÝØò λó -»¿®½¸ ¿²¼ Ó¿®µ»¬-ò Ù«·²²»-- Ý»²¬®»ô Ì¿§´±®- Ô¿²»ô Ü«¾´·² èô ×®»´¿²¼ò É»¾æ ©©©ò®»-»¿®½¸¿²¼³¿®µ»¬-ò½±³ò îððçò üïíîòðð б´§³»® Û´»½¬®±²·½-æ ß Ú´»¨·¾´» Ì»½¸²±´±¹§ò ͳ·¬¸»®- ο°®¿ Ì»½¸²±´ó ±¹§ °«¾´·-¸·²¹ô ͸®»©-¾«®§ ͸®±°-¸·®»ô ËòÕò É»¾æ ©©©ò·-³·¬¸»®-ò²»¬ò îððçò ïëè °¿¹»-ò üïììòðð 묮±´»«³ Ú«»´- Ó¿²«º¿½¬«®·²¹ Ø¿²¼¾±±µæ ײ½´«¼·²¹ Í°»½·¿´¬§ Ю±¼«½¬- ¿²¼ Í«-¬¿·²¿¾´» Ó¿²«ó º¿½¬«®·²¹ Ì»½¸²·¯«»-ò Þ§ Í«®·²¼»® п®µ¿-¸ò Ó½Ù®¿©óØ·´´ô ïîîï ߪ»²«» ±º ¬¸» ß³»®·½¿-ô Ò»© DZ®µô ÒÇ ïððîðò É»¾æ ©©©ò³¸°®±º»--·±²¿´ò½±³ò îððçò ÞÛËÓÛÎ -±´«¬·±²- º±® ìêì °¿¹»-ò üïëðòð𠬸» ½¸»³·½¿´ ·²¼«-¬®§ò Ø»¿¬ Ì®¿²-º»® ·² Ю±½»-- Û²¹·²»»®ó ·²¹ò Þ§ Û¼«¿®¼± Ý¿±ò Ó½Ù®¿©óØ·´´ò ïîîï ߪ»²«» ±º ¬¸» ß³»®·½¿-ô Ò»© DZ®µô ÒÇ ïððîðò É»¾ò ©©©ò³¸°®±º»--·±²¿´ò ½±³ò îððçò ëéê °¿¹»-ò üèçòçë ̸» Ю»--«®» ͬ®¿·² ¿²¼ Ú±®½» Ø¿²¼¾±±µô 笸 »¼ò ʱ´ò ÓÓÈ×ò ѳ»¹¿ Û²¹·²»»®·²¹ò Ѳ» ѳ»¹¿ ¼®·ª»ô ͬ¿³º±®¼ô ÝÌò ðêçðéò É»¾æ ©©©ò±³»¹¿ò ½±³ò îððçò ïôîðð °¿¹»-ò ²± ½±-¬ò Þ¿-·½ Ю±½»-- Ó»¿-«®»³»²¬-ò Þ§ Ý»½·´ ͳ·¬¸ò Ö±¸² É·´»§ ¿²¼ ͱ²- ײ½ò ïïï 窻® ͬò ر¾±µ»²ô ÒÖ ðéðíðò É»¾æ ©©©ò©·´»§ò½±³ò îððçò íìê °¿¹»-ò üèçòçë ͽ±¬¬ Ö»²µ·²- ©©©ò¾»«³»®ò½±³ Ý·®½´» ïð ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóïð
 12. 12. Ý·®½´» ïï ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóïï
 13. 13. Û¼·¬»¼ ¾§ Ù»®¿´¼ Ѳ¼®»§ Ò±ª»³¾»® îððç̸·- ¸·¹¸ó»ºº·½·»²½§ ½±±´·²¹ ¬±©»®-´¿-¸»- »³·--·±²- º®±³ ³»¬¿´´«®¹·½¿´ °®±½»--»- «¬±¬»½ ѧ¶ øÛ-°±±ô Ú·²´¿²¼å ©©©ò º´±©®¿¬»÷ô º®±³ íèpÝ ¬± ííòëpÝô ¬¸» Ñ«¬±óÑ ±«¬±¬»½ò½±³÷ ¸¿- ½±³³»®½·¿´·¦»¼ ¿²»© ½±±´·²¹ ¬±©»® ¬¸¿¬ ±ºº»®- ·²½®»¿-»¼ ¬»½ ¬±©»® ¿½¸·»ª»- Ʋ »³·--·±²- ±º ïîð µ¹ñ§® ¿²¼ -«´º«®·½ ¿½·¼ »³·--·±²- ±º íéð½±±´·²¹ ½¿°¿½·¬§ ©·¬¸ -·¹²·º·½¿²¬´§ ´±©»® µ¹ñ§® ‰ ³«½¸ ´±©»® ¬¸¿¬ ¬¸» ïôîðð µ¹ñ»³·--·±²- ¬± ¿·® ©¸»² ½±±´·²¹ -±´«¬·±²- §® ±º Ʋ ¿²¼ íôêðð µ¹ñ§® ØîÍÑì ®»´»¿-»¼·² ³»¬¿´´«®¹·½¿´ °®±½»--»-ò ̸» ²»© º®±³ ½±²ª»²¬·±²¿´ ¼»-·¹²-ô ¸» -¿§-ò¬±©»® ½¿² ¾» «-»¼ ·² ¿ ©·¼» ®¿²¹» ±º Ñ«¬±¬»½ ¬±©»®Ž- •¼®¿³¿¬·½¿´´§ ¸·¹¸»®°®±½»-- -±´«¬·±²-ô ·²½´«¼·²¹ ¦·²½ °´¿²¬ ½±±´·²¹ »ºº·½·»²½§Œ ³»¿²- º»©»® ¬±©»®-»´»½¬®±´§¬» ½±±´·²¹ô ¹§°-«³ ¿²¼ ½¸´±®·¼» ¿®» ®»¯«·®»¼ ¬± ¸¿²¼´» ¿ ¹·ª»² ½¿°¿½ó®»³±ª¿´ ¾§ ½±±´·²¹ô ¿²¼ ¹§°-«³ ®»³±ª¿´ ·¬§ô ¬¸«- ·²ª»-¬³»²¬ ½±-¬ °»® ½±±´·²¹º±® -±´ª»²¬ »¨¬®¿½¬·±² °´¿²¬-ò ½¿°¿½·¬§ ·- ´±©»® ¬¸¿² ·² ½±²ª»²¬·±²¿´ ײ ¬¸» Ñ«¬±¬»½ ¼»-·¹² ø¼·¿¹®¿³÷ô ¬¸» »¯«·°³»²¬ò ß- ¿ ®»-«´¬ô ¬¸»®» ·- ¿ ½±®ó©¿®³ -±´«¬·±² ·- -°®¿§»¼ ·²¬± ¬¸» ½±±´·²¹ ®»-°±²¼·²¹ ®»¼«½¬·±² ·² ¾±¬¸ ±°»®¿¬·²¹¬±©»® ¬¸®±«¹¸ ²±¦¦´»- ²»¿® ¬¸» ¬±°ô ¿²¼ ¿²¼ ·²ª»-¬³»²¬ ½±-¬-ô ¿- ©»´´ ¿- -¿ªó½±±´»¼ ´·¯«·¼ »¨·¬- ¿¬ ¬¸» ¾±¬¬±³ò ݱ±´ó ·²¹- ·² ¿½½»--±®§ »¯«·°³»²¬ ø°«³°-·²¹ ¿·® ·- ¾´±©² ·²¬± ¬¸» ¬±©»® ¬¸®±«¹¸ ¿²¼ ª¿´ª»-÷ô º±«²¼¿¬·±²- ¿²¼ ½±²-¬®«½ó¿ º¿² ¬«²²»´ ¿¬ ¬¸» -·¼»ô ¬¸»² »³»®¹»- ¬·±² -°¿½»ô -¿§- Ø·®-·ò ̸» ²»© ¼»-·¹²¬¸®±«¹¸ ¸±®·¦±²¬¿´ ¼»³·-¬»®- ¿¬ ¬¸» ¬±°ò ¿´-± ±ºº»®- ¸·¹¸»® ¿ª¿·´¿¾·´·¬§ ¿²¼ ±²´·²»Ì¸» ³¿·² ¼·ºº»®»²½» ¾»¬©»»² ¬¸» Ñ«¬±ó ³¿·²¬»²¿²½» °±--·¾·´·¬·»-ô »´·³·²¿¬·²¹¬»½ ¿²¼ ½±²ª»²¬·±²¿´ ¼»-·¹²- ·- ¬¸» °¿¬ó ¬¸» ²»»¼ º±® ¾¿½µ«° »¯«·°³»²¬ô ¸» -¿§-ò»²¬»¼ ¬±° -¬®«½¬«®»ô ©¸·½¸ »²¿¾´»- ¿¾±«¬ ݱ²-¬®«½¬·±² ±² ¬¸» º·®-¬ ½±³³»®½·¿´¬©·½» ¬¸» ¿·® º´±©®¿¬»- ©·¬¸ -³¿´´»® ¿°°´·½¿¬·±² ±º Ñ«¬±¬»½ ½±±´·²¹ ¬±©»®- Ʋ ¬¿²µ ¸±«-»ò Ú·ª» «²·¬- ©·´´ ¾» «-»¼»³·--·±²-ô -¿§- °®±½»-- ³»¬¿´´«®¹·-¬ ·- «²¼»®©¿§ ·² Ê´¿¼·µ¿ª¿µ¿¦ô Ϋ--·¿ô ·² ¬¸» »´»½¬®±©·²²·²¹ °®±½»--ô ¿²¼ ¬©±Ì«±³¿- Ø·®-·ò Ú±® »¨¿³°´»ô ©¸»² ½±±´ó ©¸»®» -»ª»² Ñ«¬±¬»½ êððð ݱ±´·²¹ ̱©ó «²·¬- º±® ¹§°-«³ ®»³±ª¿´ò ͬ¿®¬«° ·-·²¹ ¿ Ʋ »´»½¬®±´§¬» øîôïïî ³íñ¸ -±´«¬·±² »®- ©·´´ ¾» ·²-¬¿´´»¼ ¿¬ ¬¸» Û´»µ¬®±¦·²½ -½¸»¼«´»¼ º±® îðïïò ÍßÚÌ ·²¬± ¹ÐÎÑÓÍÝ¿°-±-±³»-æ ¿ ²»© ´¿«²½¸·²¹ °´¿¬º±®³ Ю±½»-- ͧ-¬»³- Û²¬»®°®·-» Ô¬¼ò øÐÍÛå Ô±²¼±²ô ËòÕòå ©©©òº±® ¼»´·ª»®·²¹ ¼®«¹- ©¸»®» ²»»¼»¼ °-»²¬»®°®·-»ò½±³÷ ·- ¬± ³¿µ» ²»© ¿¼ª¿²½»¼ ¬¸»®³±¼§²¿³·½ ®¿²-°±®¬ -§-¬»³- ¬¸¿¬ ½¿² »²½¿°-«´¿¬» ½®»¿¬·²¹ ½¿°-±-±³»- ‰ °±´§³»® ½¿°-«´»-Ì ³»¼·½¿¬·±²- º±® ®»´»¿-» ©¸»² ¿²¼ ©¸»®»²»»¼»¼ ¿®» ¬¸» -«¾¶»½¬ ±º ³«½¸ ®»-»¿®½¸ ¬¸¿¬ ½±²¬¿·² ´·°±-±³¿´ -«¾½±³°¿®¬³»²¬- ¬± ³¿¨·³·¦» ¬¸» ¾»²»º·¬- ±ºº»®»¼ ¾§ ¾±¬¸ô °±´§ó ³±¼»´·²¹ ¬±±´- º±® °®»¼·½¬·±² ±º ´·¯«·¼ ¿²¼ ¹¿- ¬¸»®³±¼§²¿³·½ °®±°»®¬·»- ¿ª¿·´¿¾´» ¬¸®±«¹¸ ·¬-¿²¼ ¼»ª»´±°³»²¬ô »-°»½·¿´´§ º±® ¬©± °±ó ³»® ³«´¬·´¿§»® ½¿°-«´»- ¿²¼ ´·°±-±³»-ò ̸» ¹ÐÎÑÓÍ °®±½»--ó³±¼»´·²¹¬»²¬·¿´ -§²¬¸»¬·½ ª»--»´-æ ´·°±-±³»- ¿²¼ ¹®±«° ¸¿- -¸±©² ¬¸¿¬ ½¿°-±-±³»- ·²¸»®·¬ »²ª·®±²³»²¬ò ̸» ¬»½¸²±´±¹§³«´¬·´¿§»®»¼ °±´§³»® ½¿°-«´»-ò Þ±¬¸ô ¸±©ó ¬¸» -¬®«½¬«®¿´ -¬¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» °±´§³»® ½¿°ó ³¿µ»- ·¬ °±--·¾´» ¬± ½±²-·¼»®ó ¿¾´§ -°»»¼ «° ¬¸» ±°¬·³¿´»ª»®ô »²¬¿·´ ´·³·¬¿¬·±²-ò ̸» °»®³»¿¾·´·¬§ -«´»-ô ¿²¼ ¸¿ª» ¿ -»³·°»®³»¿¾´» ²¿¬«®»å ¼»-·¹² ±º ²»© °®±½»-- °´¿²¬-±º °±´§³»® ½¿°-«´»-ô ¿´¬¸±«¹¸ °¿®¬´§ ¼»-·®ó ¿²¼ ¬¸» ´·°±-±³»- ¿®» ½¿°¿¾´» ±º ®»-¬®·½¬ó ¾§ ·²¬»¹®¿¬·²¹ ³±´»½«´» ¿²¼¿¾´»ô ¿´-± ³¿µ»- ¬¸»³ «²-«·¬¿¾´» º±® °®±ó ·²¹ ¬¸» ¿½½»-- ±º -±´«¬»- ¬± ¿² »²½¿°-«´¿¬»¼ °®±½»-- ¼»-·¹²ô -¿§- Ó¿®µª·¼·²¹ ¿ °®±¬»½¬·ª» ¾¿®®·»® º±® -³¿´´ ¼®«¹- ³±¼»´ »²¦§³»ô ó´¿½¬¿³¿-»ò Ó¿¬¦±°±«´±-ô ÐÍÛŽ- ÝÑÑ ¿²¼¿²¼ ®»¿¹»²¬-ò Ѳ ¬¸» ±¬¸»® ¸¿²¼ô -³¿´´ ̸·- ²»© °´¿¬º±®³ ‰ ½¿°-±-±³»- ‰ ½¿² ³¿®µ»¬·²¹ ¼·®»½¬±®ò«²·´¿³»´´¿® ´·°±-±³»- ½¿² ¾» -«-½»°¬·¾´» ¾» ±°¬·³·¦»¼ ¬± ¿½½±³³±¼¿¬» -»ª»®¿´ ¾·±ó ÐÍÛ ¸¿- -·¹²»¼ ¿² ¿¹®»»ó¬± -¬®«½¬«®¿´ ·²-¬¿¾·´·¬§ ¿²¼ ¿®» ´¿®¹»´§ ·³ó ³»¼·½¿´ ¿°°´·½¿¬·±²-ô -¿§ ¬¸» ®»-»¿®½¸»®-ò ³»²¬ ¬± ½±³³»®½·¿´·¦» ׳°»ó°»®³»¿¾´» ¬± ¬¸»·® -«®®±«²¼·²¹-ò ̸» ¹®±«° ·- ²±© »¨¬»²¼·²¹ ¬¸» -§-¬»³ ¬± ½±ó ®·¿´ ݱ´´»¹» Ô±²¼±²Ž- ø©©©íò ̱ ±ª»®½±³» ¬¸±-» ´·³·¬¿¬·±²-ô ¿ ¹®±«° »²½¿°-«´¿¬» ¼·ºº»®»²¬ »²¦§³»-ô ©¸·´» »¯«·°ó ·³°»®·¿´ò¿½ò«µ÷ ͬ¿¬·-¬·½¿´±º ®»-»¿®½¸»®- º®±³ ¬¸» ˲·ª»®-·¬§ ±º °·²¹ ¬¸» ´·°±-±³»- ©·¬¸ -°»½·º·½ ¬®·¹¹»®- ß--±½·¿¬·²¹ Ú´«·¼ ̸»±®§ øÍßÚÌ÷ ®»-»¿®½¸ò ÍßÚÌ ¿´´±©-Ó»´¾±«®²» ø©©©ò«²·³»´¾ò»¼«ò¿«÷ ¿²¼ ¬±©¿®¼ »²½¿°-«´¿¬»¼ »²¦§³¿¬·½ ½¿-½¿¼» ®»ó ³¿²§ ¼·ºº»®»²¬ ¬¸»®³±¼§²¿³·½ÝÍ×ÎÑ Ó±´»½«´¿® ¿²¼ Ø»¿´¬¸ Ì»½¸²±´±ó ¿½¬·±²- ©·¬¸±«¬ ¼»-¬®±§·²¹ ¬¸» -«¾½±³°¿®¬ó °®±°»®¬·»- ±º ³·¨¬«®»- ¬± ¾»¹·»- øп®µª·´´»ô Ê·½¬±®·¿ô ¾±¬¸ ß«-¬®¿´·¿÷ ³»²¬-ò ׬ ·- ·²ª»-¬·¹¿¬·²¹ ¬¸» °±¬»²¬·¿´ ±º ¼»¬»®³·²»¼ ¿½½«®¿¬»´§ ¾¿-»¼¿²¼ ´»¼ ¾§ °®±º»--±® Ú®¿²µ Ý¿®«-±ô Ü»°¬ò ½¿°-±-±³»- º±® »²½¿°-«´¿¬·±² ¿²¼ ¬¸» ½±³ó ±² °¸§-·½¿´´§ ®»¿´·-¬·½ ³±¼»´- ±º±º ݸ»³·½¿´ ¿²¼ Þ·±³±´»½«´¿® Û²¹·²»»®·²¹ ¾·²»¼ ¼»´·ª»®§ ±º ¸§¼®±°¸±¾·½ ±® ¸§¼®±°¸·´·½ øݱ²¬·²«»- ±² °ò ïî÷¿¬ Ó»´¾±«®²»ô ¸¿- ¼»ª»´±°»¼ ¿ ³»¬¸±¼ º±® ¼®«¹- ¿²¼ ²¿²±°¿®¬·½´»-òÒ±¬»æ Ú±® ³±®» ·²º±®³¿¬·±²ô ½·®½´» ¬¸» íó¼·¹·¬ ²«³¾»®±² °ò êîô ±® «-» ¬¸» ©»¾-·¬» ¼»-·¹²¿¬·±²ò ÝØÛÓ×ÝßÔ ÛÒÙ×ÒÛÛÎ×ÒÙ ÉÉÉòÝØÛòÝÑÓ ÒÑÊÛÓÞÛÎ îððç ïï
 14. 14. ß ²»© -°·² ±² ®»¼«½·²¹³»³¾®¿²»óº·´¬®¿¬·±² º±«´·²¹ ¿-¬ ³±²¬¸ ¿¬ Ú·´¬»½¸ øÉ·»-¾¿¼»²ôÔ Ù»®³¿²§å ѽ¬±¾»® ïíŠïë÷ô Ú·´ Ó¿¨×²½ò øÞ®»¿ô Ý¿´·ºòå ©©©òº³¨º·´¬®¿¬·±²ò½±³÷ »¨¸·¾·¬»¼ ¿ ²»© ¿°°´·½¿¬·±² º±®·¬- ÚÓÈ ª±®¬»¨ó¹»²»®¿¬·²¹ô ³»³¾®¿²»óº·´¬®¿¬·±² ¬»½¸²±´±¹§ ‰ ¬®»¿¬·²¹ ©¿-¬»ó©¿¬»® º®±³ ¿ ¾·±¹¿- °´¿²¬ò Ú·´ Ó¿¨·²-¬¿´´»¼ ·¬- º·®-¬ ½±³³»®½·¿´ -§-¬»³‰ ¬¸®»» ÕÚÍ «²·¬- ©·¬¸ îîð ³î ±º º·´ó¬®¿¬·±² -«®º¿½» ¿®»¿ ‰ º±® ¬¸·- ¿°°´·½¿ó¬·±² ·² ß«¹«-¬ ¿¬ ¿ êóÓÉ ¾·±¹¿- º¿½·´ó·¬§ ·² Û«®±°»ò ̸» -§-¬»³ ·²¬»¹®¿¬±® ±º¬¸» °´¿²¬ ¸¿¼ »¨°»®·»²½»¼ ½±²-·¼»®¿¾´»°®±¾´»³- ¼«» ¬± ½´±¹¹·²¹ ±º ¬¸» °®»ª·ó±«- ¬«¾«´¿® «´¬®¿º·´¬®¿¬·±² -§-¬»³ô »¨ó°´¿·²- Ú·´ Ó¿¨ ¼·®»½¬±® ̦«óÔ«²¹ Ô·²òз´±¬ ¬®·¿´- ø½±²¼«½¬»¼ ·² Ó¿®½¸÷ ¼»³ó±²-¬®¿¬»¼ ÚÓÈ ¬»½¸²±´±¹§Ž- ¿¾·´·¬§ ¬±²±¬ ±²´§ ³»»¬ ÛË ©¿¬»®ó¯«¿´·¬§ -¬¿²ó¼¿®¼-ô ¾«¬ ¿´-± ¬± ·²½®»¿-» ³»¬¸¿²» °®±¼«½ó º·´¬®¿¬·±² -§-¬»³-ô ©¸·½¸ ®»´§ ±² ¿ ½®±-- º´±© øݱ²¬·²«»¼ º®±³ °ò ïï÷¬·±² ·² ¬¸» ¾·±¹¿-ó°´¿²¬ ¼·¹»-¬»®ò ¬± ®»³±ª» ¬¸» ¾±«²¼¿®§ ´¿§»® ¾«·´¬ «° ¾§ ³±´»½«´»- ¿²¼ ¬¸»·® ·²¬»®¿½¬·±²- ÚÓÈ ½±²-·-¬- ±º ¿ -¬¿½µ ±º ³»³¾®¿²» º·´ó º±«´¿²¬-ô ¿®» ´»-- »ºº·½·»²¬ ¾»½¿«-» ¬¸» -¸»¿® ©·¬¸ ±¬¸»® ³±´»½«´»-ò ׬- µ»§ ¿¼ó¬»®- ©·¬¸ ¿ ª±®¬»¨ó¹»²»®¿¬·²¹ ¾´¿¼» -¿²¼ó º±®½» ·- ±º¬»² ©»¿µ»-¬ ²»¿® ¬¸» ³»³¾®¿²» ª¿²¬¿¹» ·- ¬¸» ¿¾·´·¬§ ¬± °®»¼·½¬©·½¸»¼ ¾»¬©»»² ¬¸» ³»³¾®¿²»-ò ̸» ¾´¿¼» -«®º¿½» ø¼·¿¹®¿³ô ¾±¬¬±³÷ò ª»®§ ¿½½«®¿¬»´§ ¬¸» ¾»¸¿ª·±® ±º‰ ¶±·²¬´§ ¼»ª»´±°»¼ ¾§ ¬¸» Õ±®»¿² ײ-¬·¬«¬» ÚÓÈ ³¿¼» ·¬- ½±³³»®½·¿´ ¼»¾«¬ ·² îððë -¬®±²¹´§ ¿--±½·¿¬·²¹ -§-¬»³-ô±º Ó¿½¸·²»®§ ¿²¼ Ó¿¬»®·¿´- øÜ¿»¶»±²å ©©©ò º±® ¬®»¿¬·²¹ ©¿-¬»©¿¬»® º®±³ ¿ ³»¬¸§´ ½»´´«ó -«½¸ ¿- ¿¦»±¬®±°·½ ®»º®·¹»®¿²¬µ·³³ò®»òµ®÷ ¿²¼ Ú·´ Ó¿¨ ‰ ·- -°«² ¾§ ¿ ª¿®·ó ´±-» °´¿²¬ ±º Í¿³-«²¹ Ú·²» ݸ»³·½¿´-ò Í·²½» ³·¨¬«®»-ô ¿¯«»±«- -±´«¬·±²- ±º¿¾´»ó-°»»¼ ¼®·ª» ½®»¿¬·²¹ ¿ -©·®´·²¹ °¿¬¬»®² ¬¸»²ô ¬¸» ¬»½¸²±´±¹§ ¸¿- º±«²¼ ¿°°´·½¿¬·±²- ²±²ó·±²·½ -«®º¿½¬¿²¬- ¿²¼ »ª»² -¬®±²¹ »´»½¬®±´§¬» -±´«¬·±²-ò ׬µ²±©² ¿- Õ?®³?² ª±®¬·½»-ô ©¸·½¸ ¹»²»®¿¬» ·² ¬¸» ±·´ó¿²¼ó»²»®¹§ô ½¸»³·½¿´ ¿²¼ »²ª·®±²ó ó¿ -¬®±²¹ ¬«®¾«´»²½» ©·¬¸ ³·²·³«³ »²»®¹§ò ³»²¬¿´ ·²¼«-¬®·»-ò ˲·¬- ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» ©·¬¸ ¸¿ª·±® ±º -§-¬»³- ·²ª±´ª·²¹ ¸·¹¸Ì¸·- ¬«®¾«´»²½» ¼·-´±¼¹»- º±«´¿²¬- º®±³ ¬¸» ³»³¾®¿²» ¿®»¿- ±º ï𠬱 ïðð ³îô ¿²¼ ¬¸» ³±´»½«´¿® ©»·¹¸¬ ½±³°±²»²¬-ô³»³¾®¿²» -«®º¿½»ô »²¿¾´·²¹ ¬¸» º±«´¿²¬- ¬± ³±¼«´¿® ¼»-·¹² »²¿¾´»- -¬¿½µ·²¹ ¿- ³¿²§ -«½¸ ¿- °±´§³»®ó¹¿- -§-¬»³-ò¾» ½¿®®·»¼ ¿©¿§ ¾§ ¬¸» º»»¼ -¬®»¿³ ø¼·¿¹®¿³ô ³»³¾®¿²»- ¿- ²»»¼»¼ ¬± ³»»¬ ¬¸» ®»¯«·®»¼ ß´´ ±º ¬¸»-» -§-¬»³- ¿®» ¬§°·½¿´´§¬±°÷ò ײ ½±²¬®¿-¬ô ½±²ª»²¬·±²¿´ ³»³¾®¿²» ½¿°¿½·¬§ô -¿§- Ô·²ò ®»°®»-»²¬»¼ °±±®´§ ¾§ ½±²ª»²ó ¬·±²¿´ ¬»½¸²·¯«»-ô -«½¸ ¿- ½«¾·½ »¯«¿¬·±²- ±º -¬¿¬»òÜ»³±²-¬®¿¬·±² ±º ¿ -¬®¿©ó¬±ó¾·±»¬¸¿²±´ °®±½»-- Ó·½®±¾·¿´ Øî ¸·- ³±²¬¸ô Ó·¬-«¾·-¸· Ø»¿ª§ ײ¼«-¬®·»-ô -¿½½¸¿®·º·»¼ ·²¬± °»²¬±-» ¿²¼ ¸»¨±-»ô ©¸·½¸Ì Ô¬¼ò øÓØ×å ̱µ§±å ©©©ò³¸·ò½±ò¶°÷ ·- -¬¿®¬ó·²¹ «° ¿ ¼»³±²-¬®¿¬·±² °´¿²¬ º±® °®±¼«½·²¹ ½¿² ¬¸»² ¾» º»®³»²¬»¼ ·²¬± »¬¸¿²±´ò ÓØ× ¬»½¸²±´±¹·»- «-»¼ ·² ±¬¸»® -»½¬±®- ¸¿ª» -¬®¿¬·±² ±º ¸§¼®±¹»² °®±¼«½ó ¬·±² º®±³ ©¿-¬»©¿¬»® «-·²¹ ¿ ó¾·±»¬¸¿²±´ º®±³ ¬¸» -¬®¿© ±º ®·½» ¿²¼ ©¸»¿¬ò ¾»»² ¿¼¿°¬»¼ º±® ¬¸·- ¿°°´·½¿¬·±²ô -«½¸ ¿-æ ³·½®±¾·¿´ »´»½¬®±´§-·- -§-¬»³Ô±½¿¬»¼ ¿¬ ¬¸» Ú«¬¿³· Ú¿®³ ±º ÓØ× Õ±¾» ¿² ·²¶»½¬·±² ³±´¼·²¹ ³¿½¸·²»ô º±® ·²¶»½¬·²¹ ¸¿- ¾»»² -»¬ «° ¿¬ ¿ Ý¿´·º±®²·¿Í¸·°¾«·´¼·²¹ д¿²¬ô ¬¸» º¿½·´·¬§ ‰ ¼»ª»´ó -±º¬ -¬®¿© ·²¬± ¬¸» ½´±-»¼ ®»¿½¬±®å ©»´¼·²¹ ©·²»®§ò л²² ͬ¿¬» ˲·ª»®-·¬§ ø˲·ª»®-·¬§ п®µô пòô ©©©ò°-«ò±°»¼ ·² ½±´´¿¾±®¿¬·±² ©·¬¸ Ø¿µ«¬-«®« Í¿µ» ¬»½¸²±´±¹§ ¿²¼ ½±²-¬®«½¬·±² ³¿¬»®·¿´- º®±³ »¼«÷ »²ª·®±²³»²¬¿´ »²¹·²»»®Þ®»©·²¹ ݱò øÕ±¾»å ©©©ò¸¿µ«¬-«®«ò½±ò¶°÷ ²«½´»¿® °±©»® »¯«·°³»²¬ô º±® ¬¸» ¸·¹¸ ¬»³ó Þ®«½» Ô±¹¿² ¿²¼ ½±´´»¿¹«»-¿²¼ Õ¿²-¿· ݸ»³·½¿´ Û²¹·²»»®·²¹ ݱò °»®¿¬«®» ¿²¼ ¸·¹¸ °®»--«®» ®»¿½¬±®å ¿²¼ ¬¸» -»¬ «° ¬¸» ïôððð Ôñ¼ ³·½®±¾·¿´øß³¿¹¿-¿µ·ô ¾±¬¸ Ö¿°¿²å ©©©òµ½»ò½±ò¶°÷ ‰ ¿¯«»±«- °§®±´§-·- °®±½»--ô ©¸·½¸ ·- «-»¼ º±® »´»½¬®±´§-·- -§-¬»³ ¿¬ Ò¿°¿©·´´ °®±¼«½» îðð Ô ±º »¬¸¿²±´ º®±³ »¿½¸ ¬±² ¬¸» ¼»¹®¿¼¿¬·±² ±º °±´§½¸´±®·²¿¬»¼ ¾·°¸»ó É·²» ݱò øÑ¿µª·´´»ô Ý¿´·ºò÷ò ̸»±º -¬®¿©ò ²§´- øÐÝÞ-å ÝÛô Ò±ª»³¾»® ïççèô °ò îí÷ò ¼»³±²-¬®¿¬·±² ©·´´ ¸»´° ¼»¬»®ó ÓØ× ¸¿- ¼»ª»´±°»¼ ¬©± °®»¬®»¿¬³»²¬ Þ§ Ó¿®½¸ îðïðô ÓØ× ¿·³- ¬± °®±¼«½» »¬¸ó ³·²» ©¸¿¬ §·»´¼- ±º ¸§¼®±¹»²-¬»°- º±® ¬¸» °®±¼«½¬·±² ±º ¾·±»¬¸¿²±´ò Ú·®-¬ô ¿²±´ ©·¬¸ ¿ °®±¼«½¬·±² ½±-¬ ±º {çðñÔ ø¿¾±«¬ ¿®» °±--·¾´»ò ̸» ¬¿®¹»¬ ·- ¬±³·´´»¼ -¬®¿© ·- °§®±´§¦»¼ ·² ¿ ®»¿½¬±® «-·²¹ üíòéëñ¹¿´÷ò ̸» ½±³°¿²§ °´¿²- ¬± ½±³³»®ó °®±¼«½» ïôððð Ô Øî °»® ïôððð Ô°®»--«®·¦»¼ ¸±¬ ©¿¬»® ø´»-- ¬¸¿² íððpÝ÷ò ½·¿´·¦» ¬¸» »¯«·°³»²¬ º±® ¿¯«»±«- °§®±´§-·- ±º ©¿-¬»©¿¬»®ò øݱ²¬·²«»- ±² °ò ïì÷Ч®±´§-·- °®±¼«½¬- ¿®» ¬¸»² -»°¿®¿¬»¼ ¿²¼ ·² îðïïò ïî ÝØÛÓ×ÝßÔ ÛÒÙ×ÒÛÛÎ×ÒÙ ÉÉÉòÝØÛòÝÑÓ ÒÑÊÛÓÞÛÎ îððç
 15. 15. Ú·®-¬ ½±³³»®½·¿´ ¬®¿²-°±®¬ô½±¿´ó¹¿-·º·»® ½±²¬®¿½¬ ¿©¿®¼»¼ ½±²¬®¿½¬ º±® ¬¸» ©±®´¼Ž- º·®-¬ ½±³ó ̸» ½·®½«´¿¬·²¹ó¾»¼ ¹¿-·º·»® «-»- ¿ ¼®§ß ³»®½·¿´ ¬®¿²-°±®¬ó¹¿-·º·½¿¬·±² º¿ó½·´·¬§ ©¿- ¿©¿®¼»¼ ¬± ÕÞÎ øر«-¬±²ô º»»¼ ¿²¼ ±°»®¿¬»- ¿¬ ¬»³°»®¿¬«®»- ¾»´±© ¬¸» ³»´¬·²¹ °±·²¬ ±º ¿-¸ô -± ·¬©©©òµ¾®ò½±³÷ ¾§ Þ»·¶·²¹ Ù«±²»²¹ ·- -«·¬¿¾´» º±® ´±©»®ó½±-¬ º«»´- ©·¬¸Ç·²¹¸«· Ý´»¿² Û²»®¹§ Û²¹·²»»®·²¹ ¸·¹¸ ¿-¸ ±® ³±·-¬«®» ½±²¬»²¬ô ÕÞÎ »¨óݱò º±® ¿ ½±¿´ °±©»® °´¿²¬ ·² ݸ·²¿Ž- °´¿·²-ò •Ý±¿´- ©·¬¸ «° ¬± ëðû ¿-¸ ½¿²Ù«¿²¹¼±²¹ °®±ª·²½»ò ¾» °®±½»--»¼ ·² ¬¸» ÌÎ×Ù ¹¿-·º·»®ôŒ ¬¸» ̸» ¬©±ó°¸¿-» °®±¶»½¬ ©·´´ -¸±©ó ½±³°¿²§ ²±¬»-ò Building process plants is not a½¿-» ÕÞÎŽ- ¬®¿²-°±®¬ ·²¬»¹®¿¬»¼ ¹¿-ó ײ ¬¸» ®·-»® °±®¬·±² ±º ¬¸» ¹¿-·º·»® game. You need partners who have a·º·½¿¬·±² øÌÎ×Ù÷ ¬»½¸²±´±¹§ô ©¸·½¸ ·- «²·¬ô ÌÎ×Ù ¬¿µ»- ¿¼ª¿²¬¿¹» ±º ¬¸» proven track-record of supplying¼»-·¹²»¼ -°»½·º·½¿´´§ º±® ¬¸» »ºº·½·»²¬ ®»¿½¬·ª·¬§ ±º ´±©ó®¿²µ ½±¿´- ¬± º±®³ coded process equipment and plants½±²ª»®-·±² ±º ´±©ó®¿²µ ½±¿´ ¬± -§²¬¸»ó ®¿© -§²¹¿- ·² ¿ -¸±®¬ °»®·±¼ò ̸» to global clients. You need partners-·- ¹¿- ø-§²¹¿-÷ò ̸» º·®-¬ °¸¿-» ±º ¬¸» -§²¹¿-ô ´¿¼»² ©·¬¸ «²®»¿½¬»¼ -±´·¼-ô who have a single-minded focus on°®±¶»½¬ ©·´´ ¾» ¿ ïîðóÓÉ ·²¬»¹®¿¬»¼ ¬¸»² ³±ª»- ¬¸®±«¹¸ ¿ -»®·»- ±º ½§ó creating value by maximizing yields¹¿-·º·½¿¬·±² ½±³¾·²»¼ ½§½´» ø×ÙÝÝ÷ ½´±²»- ©¸»®» ¬¸» -±´·¼- ¿®» ®»³±ª»¼ò and profitability.°±©»® °´¿²¬ô -½¸»¼«´»¼ º±® ½±³°´»¬·±² ÌÎ×Ù ¬»½¸²±´±¹§ «-»- ¿ °®±°®·»¬¿®§·² îðïïò ̸¿¬ º¿½·´·¬§ ©·´´ ¾» º±´´±©»¼ ®»º®¿½¬±®§ ©·¬¸ »¨¬»²¼»¼ ´·º» ¿- ©»´´ At Dipesh Engineering Works, we¾§ ¿² èððóÓÉ ×ÙÝÝ °´¿²¬ ©·¬¸ ÌÎ×Ù ¿- ¿ °®±°®·»¬¿®§ ¿-¸ó®»³±ª¿´ -§-¬»³ we know how to help you succeed.¬»½¸²±´±¹§ô -½¸»¼«´»¼ º±® ½±³°´»¬·±² ¼»-·¹²»¼ ¬± ¿¼¼®»-- ¬¸» ¬»½¸²·½¿´ ¼·ºó We have supplied thousands of·² îðïîò º·½«´¬·»- ±º ¸¿²¼´·²¹ -´¿¹ò customized and standards-based ÌÎ×Ù ¬»½¸²±´±¹§ ·²½´«¼»- ¿ ®»º®¿½ó ײ ¿¼¼·¬·±² ¬± °®±¼«½·²¹ -§²¹¿- º±® process equipment and plants to¬±®§ó´·²»¼ô ½·®½«´¿¬·²¹ó¾»¼ ¹¿-·º·»® »´»½¬®·½ °±©»® ¹»²»®¿¬·±²ô ÌÎ×Ù ¬»½¸ó demanding clients under third-party¬¸¿¬ »²¿¾´»- »½±²±³·½ ½±²ª»®-·±² ±º ²±´±¹§ ½¿² ¾» ¿°°´·»¼ ¬± ¬¸» ³¿²«º¿½ó acceptance of Lloyds, TUV, Jacobs´±©ó¹®¿¼» ½±¿´-ô -«½¸ ¿- ´·¹²·¬»ô -«¾ó ¬«®» ±º ¿³³±²·¿ô ³»¬¸¿²±´ô -«¾-¬·¬«¬» H&G,BVIS, AKER, SAIPEM, and TCS.¾·¬«³·²±«- ¿²¼ ¸·¹¸ó¿-¸ô ·²¬± -§²¹¿-ò ²¿¬«®¿´ ¹¿- ¿²¼ ¬®¿²-°±®¬¿¬·±² º«»´-ò Some of these equipment include: Process Reactors ͧ²¹¿- 뽧½´» -§²¹¿- Hydrogenators ß·® ݱ³°®»--±® ß·® ݱ³°®»--±® Autoclaves with Quick Opening Ô·ª» ͧ²¹¿- Doors -¬»¿³ Gas/Liquid Impellers ÞÚÉ ØÐ -¬»¿³ Rotary Vacuum Dryers Ø»¿¬ ÕÞΠﮬ·½«´¿¬» ®»½±ª»®§ ͧ²¹¿- Spherical Paddle Choppers/ ݱ¿´ ݱ¿´ °®»° Ì®·¹ ͧ²¹¿- ½±±´»® ½±²¬®±´ ¿²¼ -§²¹¿- Dryers ο© °«®·º·½¿¬·±² ¹¿-·º·»® ¼»ª·½» °¿®¬·½«´¿¬»ó Rotocone Dryers Ê»²¬ º®»» -§²¹¿- Silicon Carbide Heat Exchangers ØîÑ ¹¿- Conical Screw Dryers ß-¸ ¿²¼ ª»²¬ ¹¿- GMP Heat Exchangers ß-¸ ®»³±ª¿´ô Process Heat Exchangers -¬±®¿¹» ¿²¼ ͬ»¿³ ¿²¼ ²±²ó½±²¼»²-·¾´»- º®±³ -±«® ©¿¬»® -¬®·°°»® Pressure Vessels ´±¿¼·²¹ Call us when you are considering a ß-¸ ¬± ¼·-°±-¿´ new project or upgrade of the existing plant. We will ensure thatײ¬»¹®·¬§ ͱº¬©¿®»æ º·®-¬ ¬± you get the winning hand. Always.³¿° ¬¸» •¿«¬±³¿¬·±² ¹»²±³»Ž Dipesh Engineering Works A member of J. B. Patel Group of Companies ¿-¬ ³±²¬¸ô ÐßÍô ײ½ò øر«-¬±²å ©©©ò -»¬- ©¸·´» ³¿°°·²¹ ¼¿¬¿º´±©ò ̸» -±º¬óÔ °¿-ò½±³÷ ´¿«²½¸»¼ ײ¬»¹®·¬§ ß«¬±ó³¿¬·±² Ù»²±³» ͱº¬©¿®»ô -¿·¼ ¬± ¾» ©¿®» ·²¬»®º¿½»- ©·¬¸ »¿½¸ ·²¼·ª·¼«¿´ ¼¿¬¿ -±«®½» ¬¸®±«¹¸ ¿ ´·¾®¿®§ ±º ¿--»¬ 3, Sheroo Villa, 87 J.P. Road, Andheri West, Mumbai 400053. India. Tel:+91.22.2674 3719/2674 3729 Fax:+91.22.2674 3507 E-mail:sales@dipeshengg.net¬¸» ©±®´¼Ž- º·®-¬ -±º¬©¿®» ½¿°¿¾´» ±º ³±¼»´-ô ©¸·½¸ ·²½´«¼» ¬¸» ³¿¶±®·¬§ ±º¿²¿´§¦·²¹ ¿--»¬-ô º«²½¬·±²¿´·¬§ ¿²¼ ¼·-¬®·¾«¬»¼ ½±²¬®±´ -§-¬»³- øÜÍÝ-÷ô¼¿¬¿º´±© ©·¬¸·² ¿²¼ ¿³±²¹ ¿«¬±³¿ó °®±¹®¿³³¿¾´» ´±¹·½ ½±²¬®±´´»®- øÐÔÝ-÷¬·±² ¿²¼ °®±¼«½¬·±² -§-¬»³-ò ײ¬»¹®·¬§ -¿º»¬§ ·²-¬®«³»²¬»¼ -§-¬»³- øÍ×Í-÷ô°®±ª·¼»- ¿ «²·ª»®-¿´ º®¿³»©±®µ º±® ØÓ×ñÍÝßÜß °¿½µ¿¹»-ô ¸·-¬±®·¿²- ¿²¼¿¹¹®»¹¿¬·²¹ ¿²¼ ½±²¬»¨¬«¿´·¦·²¹ ¿-ó øݱ²¬·²«»- ±² °ò ïê÷ Ý·®½´» ïî ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóïî
 16. 16. ̸» ¾»-¬ ©¿§ ¬± ¸»¿¬ ¿²¼ ½±±´ ¬¸» ³±-¬ ½±®®±-·ª» ³¿¬»®·¿´-ò ß ¾±±-¬ º±® ¿½»¬±²·¬®·´» ½»¬±²·¬®·´»ô ¿ ¾§°®±¼«½¬ ±º ¿½®§´±ó ß ²·¬®·´» °®±¼«½¬·±²ô ¸¿- ¾»»² ·² -¸±®¬ -«°°´§ º±® ¿¾±«¬ ¿ §»¿® ¾»½¿«-» ±º ¿ ¼®¿³¿¬·½ ®»¼«½¬·±² ·² ¬¸» ¼»³¿²¼ º±® ¿½®§´±²·¬®·´»ô «-»¼ ·² °´¿-¬·½- º±® ¬¸» Ò±¬¸·²¹ ½±²¬®±´- ³¿²«º¿½¬«®» ±º ½¿®-ô ¿°°´·¿²½»- ¿²¼ ¬»³°»®¿¬«®»- ±º »´»½¬®±²·½ ¹±±¼-ò ß °®±½»-- ³±¼·º·½¿¬·±² ½±®®±-·ª»- ¿²¼ ¸·¹¸ ¬¸¿¬ °®±³·-»- ¬± ®»´·»ª» ¬¸» -¸±®¬¿¹» ¾§ °«®·¬§ ³¿¬»®·¿´- ¾»¬¬»® ·²½®»¿-·²¹ ¬¸» §·»´¼ ±º ¿½»¬±²·¬®·´» ¸¿- ¬¸¿² ßÓÛÌÛÕ º´«±®±°±´§ó ¾»»² ·³°´»³»²¬»¼ ¾§ ײ»±- Ò·¬®·´»- ³»® ¸»¿¬ »¨½¸¿²¹»®-ò Ò±¬ øر«-¬±²å ©©©ò·²»±-ò½±³÷ ·² ·¬- ¿½®§ó ¹´¿--ò Ò±¬ -·´·½±² ½¿®¾·¼» ´±²·¬®·´» °´¿²¬- ¿¬ Ô·³¿ øѸ·±÷ô Ù®»»² ±® ¹®¿°¸·¬» «²·¬-ò ߪ¿·´¿¾´» Ô¿µ» øÌ»¨ò÷ ¿²¼ Í»¿´ Í¿²¼- øËòÕò÷ò ̸» ©·¬¸ -¬»»´ ±® ²±²ó³»¬¿´´·½ ¬»½¸²±´±¹§ ¿´´±©- ײ»±- •¬± °®±¼«½» -¸»´´-ô ¼·¿³»¬»®- º®±³ íþ ¿®±«²¼ ëðû ³±®» ¿½»¬±²·¬®·´» ¼«®·²¹ °»®·±¼- ±º ©»¿µ ¿½®§´±²·¬®·´» ¼»³¿²¼ ¬± ïìþ ¿²¼ ³»¬®·½ ¼»-·¹²-ô ©·¬¸±«¬ ¸¿ª·²¹ ¬± ·²½®»¿-» ¬¸» °®±¼«½ó ßÓÛÌÛÕ ¸»¿¬ »¨½¸¿²¹»®- ¬·±² ±º ¿½®§´±²·¬®·´»ôŒ -¿§- α¾ Ò»ª·²ô ·²½´«¼» ÌÛÓßñßÒÍ× ²±¦¦´» ¿²¼ ÝÛÑ ±º ײ»±- Ò·¬®·´»-ò »²¼ ½±²²»½¬·±²-ò ̱ ´»¿®² ³±®» ß½®§´±²·¬®·´» ·- °®±¼«½»¼ ¾§ °®±°§´ó ½¿´´ øíðî÷ ìëêóììíï ±® ª·-·¬æ »²» ¿³³±¨·¼¿¬·±²ô ·² ©¸·½¸ °®±°§´»²» ©©©ò¿³»¬»µº°°ò½±³ ·- ®»¿½¬»¼ ©·¬¸ ¿³³±²·¿ ¿²¼ ¿·® ±ª»® ¿ º´«·¼·¦»¼ó¾»¼ ½¿¬¿´§-¬ ¬¸¿¬ ½±²¬¿·²- ¾·-³«¬¸ô ½»®·«³ ¿²¼ ³±´§¾¼»²«³ò ̸» °®±½»-- ¬¿µ»- °´¿½» ¿¬ ìððŠëïðpÝ ¿²¼ Ý·®½´» ïí ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóïí ëŠíð °-·¹ ¿²¼ ½±°®±¼«½»- ¿¾±«¬ íû ¿½»¬±²·¬®·´»ò ̸» ½±³°¿²§ ¼»½´·²»- ¬± -¿§ ¸±© ¬¸» ¿¼¼·¬·±²¿´ ¿½»¬±²·¬®·´» ·- °®±¼«½»¼ô »¨½»°¬ ¬± -¿§ ¬¸¿¬ ·¬ ·²ª±´ª»- ¿ °®±½»-- ³±¼·º·½¿¬·±²ò ײ»±- -«°°´·»- ¿®±«²¼ ìðû ±º ¬¸» ©±®´¼Ž- ¿½»¬±²·¬®·´»ò ßËÌÑÓßÌ×ÑÒ ÙÛÒÑÓÛ ÓßÐÐ×ÒÙ øݱ²¬·²«»¼ º®±³ °ò ïí÷ ¿--»¬ ³¿²¿¹»³»²¬ °¿½µ¿¹»-ò ײ¬»¹®·¬§ ·³°±®¬- -§-¬»³ ¼¿¬¿¾¿-»Unlimited life eliminates ½±²º·¹«®¿¬·±²-ô ½¸»½µ- ¼¿¬¿ ½±²-·-¬»²½§expensive filter housing ¿²¼ ¿«¬±³¿¬·½¿´´§ ¹»²»®¿¬»- ½±²¬®±´ ¼·óreplacement ¿¹®¿³- ¬± ¿--·-¬ ©·¬¸ ½±²¬®±´ -¬®¿¬»¹§Removable filter basket for ª·-«¿´·¦¿¬·±²ò ̸» ¼»¬¿·´- ±º ¬¸» ·²¬»®óextremely easy cleaning ®»´¿¬·±²-¸·° ±º ¼¿¬¿ ±¾¶»½¬- ¿®» ¼·-óDesigned to accept cartridges °´¿§»¼ ¬±¹»¬¸»® ©·¬¸ ¿°°®±°®·¿¬» ¼±½«ófrom any manufacturer, with ³»²¬¿¬·±²ô ©¸·½¸ ½¿² ¾» •¿¬¬¿½¸»¼Œ ¾§any flow regime, inside out or ³»¿²- ±º ¿ ͳ¿®¬ Ô·²µòoutside inCan be adapted to provide øݱ²¬·²«»¼ º®±³ °ò ïî÷pre-filtration and final filtration Þ¿½¬»®·¿ ½¿² °®±¼«½» -³¿´´ ¿³±«²¬-within a single housing ±º ¸§¼®±¹»²ô ¿´±²¹ ©·¬¸ ±¬¸»® º»®³»²óSignificantly reduces down time ¬¿¬·±² °®±¼«½¬- ·² ²±®³¿´ ®»-°·®¿¬·±²during line changes °®±½»--ò Þ§ ·²¬®±¼«½·²¹ »´»½¬®±¼»- ¿²¼- Interchangeable hardware TM ¿°°´§·²¹ ¿ -³¿´´ øðòîë Ê÷ ª±´¬¿¹» ¬± ¬¸» -§-¬»³ô Øî °®±¼«½¬·±² º®±³ ¿½»¬¿¬» ·-www.flexflo.net ·²½®»¿-»¼ ¾»½¿«-» ¬¸» ¬¸»®³±¼§²¿³ówww.morfabinc.com ·½- ±º ¬¸» ®»¿½¬·±² ¿®» ³¿¼» º¿ª±®¿¾´»(315) 729.2139Moravia, NY 13118 ¾§ ¬¸» -³¿´´ ª±´¬¿¹» ¾±±-¬ò ̸» -§-¬»³ US Patent No. 7115199 ®»¯«·®»- ¿¾±«¬ ±²» ¬»²¬¸ ±º ¬¸» ª±´¬¿¹» See us at Chem Show 2009 ²»»¼»¼ º±® ¬¸» ¼·®»½¬ »´»½¬®±´§-·- ±º ©¿¬»® øÝÛô Ó¿§ îððëô °ò ïç÷ò Ý·®½´» ïì ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóïì
 17. 17. Þ·±ó±¨·¼¿¬·±² ß ¬©±ó°¸¿-» ³·½®±¾·¿´ ¾·±ó±¨·¼¿¬·±² -§-¬»³ º±® ®»³±ª·²¹ ª±´¿¬·´» ±®¹¿²·½ ½±³°±«²¼- øÊÑÝ-÷ º®±³ ¿·® -¬®»¿³- ¿¬•Û´»½¬®±²·½ ³¿®-¸¿´´·²¹Ž «°®±±¬- íë §»¿®- ½¸»³·½¿´ °®±½»--·²¹ °´¿²¬- ¸¿- ¾»»² ·²ó -¬¿´´»¼ ¿¬ ¬»² ©±±¼ó°®±¼«½¬- º¿½·´·¬·»- ·²±º -°¿¹¸»¬¬· ©·®·²¹ °®¿½¬·½»- îððçô -¿§- Þ·±óλ¿½¬·±² ײ¼«-¬®·»- ÔÔÝ øÌ«¿´¿¬·²ô Ñ®»òô ©©©ò¾·±®»¿½¬·±²ò½±³÷ô ¿-¬ ³±²¬¸ô ·² «²ª»·´·²¹ ¬¸» ÍóÍ»®·»- ®»ó ·- ®·¹·¼´§ ½±²º·¹«®»¼ ¿²¼ ¼·¿¹®¿³»¼ ·²Ô ´»¿-» ±º ·¬- Ü»´¬¿Ê ¼·¹·¬¿´ ¿«¬±³¿¬·±²-§-¬»³ô Û³»®-±² Ю±½»-- Ó¿²¿¹»³»²¬ ½±³°´»¨ ¼®¿©·²¹ -»¬-ò ײ º¿½¬ô º±® ¿ °®±¶ó »½¬ ©·¬¸ ïëôíìï ¸¿®¼©·®»¼ °±·²¬-ô »´»½ó ¬¸» °«®ª»§±® ±º ¬¸» ¬»½¸²±´±¹§ò ײ ¬¸» °®±½»--ô ½±²¬¿³·²¿¬»¼ ¿·® -¬®»¿³- ¿®» °«´´»¼ ¬¸®±«¹¸ ¿ ¸«³·¼·óøß«-¬·²ô Ì»¨òå ©©©ò»³»®-±²°®±½»--ò ¬®±²·½ ³¿®-¸¿´´·²¹ ½¿² ¿½¸·»ª» ¿ ëðû½±³÷ ·²¬®±¼«½»¼ »´»½¬®±²·½ ³¿®-¸¿´´·²¹ô ®»¼«½¬·±² ·² ¬¸» ²«³¾»® ±º ½±²¬®±´´»® ½±³°±«²¼- ¿®» -»°¿®¿¬»¼ò б´´«¬¿²¬-¿ ²»© ½±²½»°¬ ·² ·²°«¬ñ±«¬°«¬ ø×ñÑ÷ ½±²ó ½¿¾·²»¬-ô ¿ ìðû ®»¼«½¬·±² ·² ¬¸» ½¿¾·²»¬ ¿®» ®»³±ª»¼ ¾§ °¿--·²¹ ¬¸» ÊÑÝó´¿¼»²º·¹«®¿¬·±² ¬¸¿¬ °®±³·-»- ¬± -¬®»¿³´·²» º±±¬°®·²¬ ¿²¼ ¿ çðû ®»¼«½¬·±² ·² ·²¬®¿ó -¬®»¿³- ¬¸®±«¹¸ ¿ °¿½µ·²¹ ±º ½±³°±-¬ó¬¸» ¼»-·¹² ¿²¼ ·²-¬¿´´¿¬·±² ±º ¿«¬±³¿ó ½¿¾·²»¬ ©·®·²¹ ©¸»² ½±³°¿®»¼ ¬± ½±²ó ³·½®±¾»-ò Þ·±ó±¨·¼¿¬·±² ®»¯«·®»- çðû ´»--¬·±² -§-¬»³-ô -«¾-¬¿²¬·¿´´§ ®»¼«½» ¸¿®¼ó ª»²¬·±²¿´ ×ñÑ ³¿®-¸¿´´·²¹ô -¿§- 묻®©¿®» ¿²¼ ©·®·²¹ ²»»¼-ô ¿²¼ »´·³·²¿¬» Ʊ®²·±ô ½¸·»º -¬®¿¬»¹·½ ±ºº·½»®ò øݱ²¬·²«»- ±² °ò ïê÷¼»´¿§- ¿²¼ ½±-¬ ±ª»®®«²- ¬¸¿¬ ¿®» ±º¬»² ̸» Ü»´¬¿Ê ÍóÍ»®·»- ¿´-± -«°°±®¬-¿¬¬®·¾«¬»¼ ¬± ¬¸» ¿«¬±³¿¬·±² °±®¬·±² ±º ©·®»´»-- ¿²¼ º·»´¼¾«- ×ñÑô ¿´´±©·²¹ «-»®- -¸¿´´·²¹ ¿²¼ ×ñÑ º´»¨·¾·´·¬§ ¿¼¼®»--»- ¿½¿°·¬¿´ °®±¶»½¬-ò ¬± »¿-·´§ ·²¬»¹®¿¬» ¿²¼ -©¿° ±«¬ ¿ ½±³ó ½¸®±²·½ °®±¾´»³ ¬¸¿¬ ¸¿- °´¿¹«»¼ ½¿°·¬¿´ Ò»© -·²¹´»ó½¸¿²²»´ ݸ¿®¿½¬»®·¦¿¬·±² ¾·²¿¬·±² ±º ×ñÑ ±°¬·±²- ¿¬ ¿²§ -¬¿¹» ±º °®±¶»½¬- º±® ¬¸» °¿-¬ íë §»¿®-ò ɸ»®»¿-Ó±¼«´»- øÝØßÎÓÍ÷ ³¿µ» ¬¸·- °±--·¾´» ¿ °®±¶»½¬ò ß²¼ -·²½» ¬¸» ÍóÍ»®·»- ·²¬»ó ¬®¿¼·¬·±²¿´ °®±¶»½¬ »²¹·²»»®·²¹ ®»¯«·®»-º±® ·²¼·ª·¼«¿´ °±·²¬ó©·®»¼ º·»´¼ ¼»ª·½»-ô ¹®¿¬»- º·»´¼¾«- °±©»® ½±²¼·¬·±²»®- ±²¬± ½±²-·¼»®¿¾´» ¬·³» ¿²¼ ½±-¬ ·² ½¸¿²¹óº»¿¬«®·²¹ ¾«·´¬ó·² »´»½¬®±²·½- ¬¸¿¬ ®»´¿§ ¬¸» ×ñÑ ½¿®¼- ¬¸»³-»´ª»-ô ¿ ´¿®¹» º·»´¼¾«- ·²¹ ®¿½µó®±±³ ×ñÑ ©·®·²¹ ¿²¼ ¬»®³·²¿ó×úÝ ¼¿¬¿ ¬± ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» Ü»´¬¿Ê ½±²ó °®±¶»½¬ ©·¬¸ îôëðï -»¹³»²¬- ½±«´¼ ¿ª±·¼ ¬·±²- ¿- °®±½»-- ¼»-·¹² ·- ®»º·²»¼ ¼«®ó¬®±´´»® ª·¿ Û¬¸»®²»¬ ¾¿½µ¾±²»ò Í«½¸ »´»½ó ¬¸» ²»»¼ º±® ëôððî °±©»® ½±²¼·¬·±²»®- ·²¹ °®±¶»½¬ »¨»½«¬·±² ¿²¼ ½±²-¬®«½¬·±²ô¬®±²·½ ³¿®-¸¿´´·²¹ ½·®½«³ª»²¬- ¬¸» ²»»¼ ¿²¼ ¬¸» íî °±©»® ½¿¾·²»¬- ¬¸¿¬ ©±«´¼ ¾» ¬¸» Ü»´¬¿Ê Íó-»®·»- ¸¿®¼©¿®» ¿¼¿°¬- ¬±º±® «-»®- ¬± ½®±-- ©·®» »¿½¸ º·»´¼ ¼»ª·½» ²»»¼»¼ ¬± -«°°±®¬ ¬¸»³ô º±® »¨¿³´»ò ½¸¿²¹»- »¿-·´§ò •Ì¸» ¾±¬¬±³ ´·²» ·- ¬¸¿¬¬± -°»½·º·½ ½±²¬®±´´»®ó×ñÑ ½¿®¼-ô ¬¸»®»¾§ Þ»§±²¼ ©·®·²¹ ¿²¼ ¸¿®¼©¿®» -¿ªó ·¬ ¬¿µ»- ¿«¬±³¿¬·±² ±«¬ ±º ¬¸» -½¸»¼«´ó¿ª±·¼·²¹ -±ó½¿´´»¼ -°¿¹¸»¬¬· ©·®·²¹ ¬¸¿¬ ·²¹-ô ¬¸» ½±³¾·²¿¬·±² ±º »´»½¬®±²·½ ³¿®ó ·²¹ ¾±¬¬´»²»½µôŒ -¿§- Ʊ®²·±ò •ÍØÑËÔÜŒ •ÍØÑËÔÜ ÊÛÒÌ×ÒÙ ÍËÐÐÎÛÍÍ×ÑÒ ÎËÐÌËÎÛ Ü×ÍÝÍ ÌÛÍÌ×ÒÙ Ê·-·¬ «- ¿¬ ¬¸» ݸ»³ ͸±© ïóèêêóéëèóêððì ÉÉÉòÚ×ÕÛòÝÑÓ Ý·®½´» ÈÈ ±² °ò ÈÈ ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðîðóïë Ý·®½´» ïë ±² °ò êî ±® ¹± ¬± ¿¼´·²µ-ò½¸»ò½±³ñîíðÈÈóÈÈ ÝØÛÓ×ÝßÔ ÛÒÙ×ÒÛÛÎ×ÒÙ ÉÉÉòÝØÛòÝÑÓ ÒÑÊÛÓÞÛÎ îððç ïë

×