AACR2

4,355 views

Published on

library

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

AACR2

 1. 1. หลักการลงรายการแบบ ACCR2 โครงร่างของรายการ 1 ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับ ผิดชอบ บพิมพ์ 2 ส่วนฉบั 3 ส่วนรายละเอียดเฉพาะของวัสดุ (หรือ ประเภทของสิงพิการจำาหน่าย 4 ส่วนการพิม่ พ์ มพ์) 5 ส่วนลักษณะรูปร่าง 6 ส่วนชุด 7 ส่วนหมายเหตุ 8 ส่วนหมายเลขมาตรฐานและคำาที่ บอกถึงการได้รับ
 2. 2. แหล่งข้อมูลที่ กำำหนด ส่วน แหล่งข้อมูล ชือเรื่องและกำรแจ้งควำมรับ ำปกใน ่ หน้ ผิดชอบ หน้ำปกใน ส่วนนำำอื่นๆ และกำร ฉบับพิมพ์ แจ้งตอนท้ำยเล่ม กำรพิมพ์ กำรจำำหน่ำย หน้ำปกใน ส่วนนำำอื่นๆ และกำร ลักษณะรูปร่ำง แจ้งตอนท้ำยเล่ม ชุด สิ่งพิมพ์ทั้งเล่ม หมำยเหตุ สิ่งพิมพ์ทั้งเล่ม หมำยเลขมำตรฐำน แหล่งใดก็ได้ แหล่งใดก็ได้
 3. 3. ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับ ผิดชอบ ประกอบด้วย 1. ชื่อเรื่องจริง (รวมทังชื่อเรื่องอีกชื่อ ้ หนึ่งในภาษาเดียวกัน) 2. ชื่อเรื่องเทียบเคียง (ชื่อเรื่องจริงในอีก ภาษาหนึง) ่ 3. ข้อมูลอืนๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง (ชื่อเรื่องรอง ่ คำาอธิบายชื่อเรื่อง ฯลฯ) 4. การแจ้งความรับผิดชอบ
 4. 4. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 1. หน้าชื่อตอนหรือชือภาคผนวก ให้ ่ ลงเครืองหมาย . ่ 2. หน้าชื่อเรื่องเทียบเคียง ให้ลง เครืองหมาย = ่ 3. หน้าข้อมูลอื่นๆ เกียวกับชือเรืองแต่ละ ่ ่ ่ ให้ลงเครื่องหมาย : รายการ การแจ้งความรับผิดชอบรายการ 4. หน้า 5. ให้ลงเครืองหมาย / แรกหน้าการแจ้งความรับผิดชอบรายการ ่ ต่อมา ให้ลงเครื่องหมาย ;
 5. 5. ชื่อเรื่องจริง 1. ให้ลงชื่อเรื่องจริงตรงตามถ้อยคำา ลำาดับ และตัวสะกด แต่ไม่จำาเป็นต้องใช้ เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรตัวใหญ่ ตาม สำาหรับชื่อเรื่องของหนังสือภาษาต่าง ประเทศ เช่น ทำางานให้สนุกได้อย่างไร 3 เดือนสุดท้าย อังกฤษ 2000+ Speedball technique charts
 6. 6. 2. ชื่อเรื่องอีกชื่อในภาษาเดียวกัน เช่น มัทนะพาธา, หรือ, ตำานาน แห่งดอกกุหลาบ Under the hill, or, The story of Venus and Tannhauser 3. ชื่อเรื่องจริงทีปรากฏในหน้าปกในมี ่ เครื่องหมาย ... หรือ [ ] เช่น หนี-- (หน้าปกใน: หนี ...) เจ้า-ข้า--ฟ้าเดียวกัน (หน้าปก ใน: เจ้า-ข้า ... ฟ้า เดียวกัน) If elected-- (หน้าปกใน: If
 7. 7. 4. ชื่อเรื่องจริงในหน้าปกในมี เครื่องหมายทีไม่สามารถคัดลอกโดยใช้ ่ ตัวพิมพ์ทมีอยูได้ ี่ ่ เช่น I [love] a piano (หน้าปก ใน: ชื่อเรื่องจริงมีข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้ง 5. I  a piano) ความรับผิดชอบ เช่น จดหมายและข้อเขียนของ โกมล คีมทอง ชุมนุมข้อคิด อิสระของพุทธทาสภิกขุ The complete short stories of H.G. Wells
 8. 8. 6. ชื่อเรื่องจริงเป็นชื่อบุคคล หรือหน่วย งานทีรับผิดชอบสิงพิมพ์เพียงอย่างเดียว ่ ่ เช่น ชิน อยูดี่ ธนาคารแห่งประเทศไทย Georges Brassens 5. ชื่อเรื่องจริงมีความยาวมาก เช่น การศึกษาเปรียบเทียบผลก ระทบของความรู้สำานึกทางการเมือง ... The book of the foundation of St. Bartholomew’s church in London …
 9. 9. 8. ชื่อเรื่องจริงมีอักษรย่อ หรือชื่อย่อแยก กัน เช่น ปร. 42 เผด็จการ น.ส.พ. ขบถ ร.ศ. 121 ALA rules for filing catalog cards T.U.E.I. occasional papers in industrial relations
 10. 10. 9. ชื่อเรื่องจริงของสิ่งพิมพ์เป็นตอนหนึง ่ ของสิงพิมพ์ทมีหลายตอนจบ ่ ี่ เช่น แลไปข้างหน้า. ภาค มัชฌิมวัย ประวัติศาสตร์ไทย. ตอน 1 Faust. Part one Advanced calculus. Student handbook
 11. 11. 10. หนังสือรวมเรื่องทีมีทั้งชื่อเรื่องรวม ่ และชื่อเรื่องแต่ละตอน เช่น ชื่อเรื่องจริง: รวมเรื่องสั้นชั้น เยี่ยมของมธุรส หมายเหตุ: สารบัญ: อัสดงสี เลือด – หัวใจพเนจร – เคราะห์ดีของธัญญ วัน – ความรักหลงทาง – เถ้าแห่งความรัก ชื่อเรื่องจริง: รวมเรื่องน่ารู้เกียว ่ กับผู้สูงอายุ หมายเหตุ: สารบัญ: ปัญหา
 12. 12. ชื่อเรื่องเทียบเคียง 1. ให้ลงชื่อเรื่องเทียบเคียงตามลำาดับ ก่อนหลังหรือตามการวางรูปแบบทีปรากฎ ่ ในหน้าปกใน เช่น การศึกษาทางไกล = Distance learning 2. ชื่อเรื่อคนขี่เสือ = งทีไwhoปรากฎในหน้า งเทียบเคีย He่ ม่ได้ rides a ปกในให้ลงไว้ใน tiger หมายเหตุ เช่น แปลจาก: Jonathan Livingston Seagull
 13. 13. ข้อมูลอื่นๆ เกียวกับชื่อเรื่อง ่ 1. ให้คัดลอกข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง ตามลำาดับก่อนหลังทีปรากฎในหน้าปกใน ่ เช่น อาเซียน : การรวมตัวในด้าน การเงินและการลงทุน ถัวเหลือง (2515-2517) : บรรณ ่ นิทัศน์และบรรณานุกรม การศึกษาของเอกชน : นโยบาย ทีต้องทบทวน : โครงการติดตามผลการ ่ ช่วยเหลืออุดหนุนโรงเรียนราษฎร์
 14. 14. 2. ข้อมูลอืนๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่องมีความยาว ่ มาก เช่น ประวัติศาสตร์ศิลป์ : สมัย ก่อนประวัติศาสตร์ ... Encyclopedia of business information :เกี่ยวกับชื่อเรืlisting of ง a detailed ่องมีการแจ้ 3. ข้อมูลอืนๆ่ primary subjects of interest to ความรับผิดชอบหรือมีชื่อผู้จดพิมพ์ ผู้จัด ั managerial personnel … จำาหน่าย เป็นส่วนสำาคัญอยู่ในข้อมูล เช่น เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของท่านพุทธทาส Reflections of Thai culture :
 15. 15. 4. ให้ลงข้อมูลอื่นๆ เกียวกับชื่อเรื่องตาม ่ หลังชื่อเรื่องจริง หรือชื่อเรื่องเทียบเคียงที่ เป็นภาษาเดียวกัน เช่น การควบคุมอาชญากรรม จากสภาพแวดล้อม : หลักทฤษฎีและ มาตรการ = Crime control through environmental design : theory and practice
 16. 16. การแจ้งความรับผิดชอบ 1. ลงรายการแจ้งความรับผิดชอบที่ปรากฎ เด่นชัดในสิ่งพิมพ์ตามแบบทีปรากฎ ่ เช่น ข้อคิดนักบริหาร / สมศักดิ์ ชาญศิริ ศักดิ์สกุล หัวใจชายหนุม / โดย ราม จิตติ ่ 1 โหลในเมืองจีน / สมเด็จพระพี่นาง เธอเจ้าฟ้ากัลยานิวฒนา, ทรงรวบรวม ั ทบทวนการศึกษาไทย / บรรณาธิการ, ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ไทย หรือ สยาม : จากบันทึกของ นายปรีดี พนมยงค์ และจากรายงานการประชุม
 17. 17. 2. บุคคลหรือนิติบุคคลหลายรายที่ทำาหน้าที่ เดียวกัน เช่น จิตวิทยาการศึกษา = Educational psychology / โดย วารินทร์ สายโอบเอื้อ, สุณีย์ ธีรดากร ปิยชาติสยามบรมราชกุมารี / กุล ทรัพย์ เกษแม้นกิจ, สุภัทร สวัสดิรักษ์, บรรณาธิการ กลวิธีการเผยแพร่นวัตกรรม ทางการศึกษาสำาหรับผูบริหารและครู ้ ก้าวหน้า / สำาลี ทองธิว ร่วมด้วย เผ่าไท ทอง ธิว
 18. 18. 3. การแจ้งความรับผิดชอบรายการเดียวกัน มีชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลมากกว่า 3 ราย เช่น รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินผล งานของสภาสตรีแห่งชาติฯ พ.ศ. 2520-2522 / โดย ขัตติยา กรรณสูต ... [และคนอืนๆ] ่ การใช้ยาโรคติดเชื้อไวรัสและโรค มะเร็ง / บรรณาธิการ, สุภาภรณ์ พงศกร ... [และคนอื่นๆ] รายงานผลการสัมมนาเรื่องมะพร้าว และโกโก้ ณ ห้องประชุมโรงแรมพรสวรรค์ อำาเภอเมือง จังหวัดชุมพร, 19-23 กรกฎาคม 2525 / จัดโดย กรมวิชาการเกษตร ... [และ
 19. 19. 4. การแจ้งความรับผิดชอบมากกว่า 1 หน้าที่ เช่น ความลับในหัวใจ / โดย คาลิล ยิบ ราน ; เรณู ชูความคิด, วารินทร์ สินสูงสุด, ผู้ แปล การ์ตูนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน / คณะผูเรียบเรียง, นิกร วิสเพ็ญ ... ้ [และคนอื่นๆ] ; ภาพ, อาคม ทัพแสง Voice of social education 1937-1987 / National Council for the Social Studies ; edited by Daniel Roselle
 20. 20. 5. การแจ้งความรับผิดชอบที่เป็นชื่อบุคคลที่ มีคำานำาหน้านาม 5.1 คำานำาหน้านามที่แสดงตำาแหน่ง หรือ คุณวุฒิต่างๆ เช่น เสรี วงษ์มณฑา (ดร.เสรี วงษ์มณฑา) สุขุม นวลสกุล (รองศาสตราจารย์สุขุม นวล สกุล) สุรยุทธ์ จุลา นนท์ (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์)
 21. 21. 5.2 คำานำาหน้านามที่แสดงบรรณาศักดิ์ หรือ ราชสกุลวงศ์ หรือสมณศักดิ์ เช่น พระยาอนุมานราชธน หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์ คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร Sir Thomas Beecham Lord George Gordon
 22. 22. 5.3 คำานำาหน้านามที่เป็นส่วนหนึ่งของ นามแฝง เช่น นายรำาคาญ นายหนหวย Dr. Seuss 5.4 คำานำาหน้านามที่เป็นส่วนสำาคัญในการ แสดงตัวบุคคล เช่น นางวิจิตรมาตรา (ภรรยาของขุนวิจิตรมาตรา) Mrs. Charles H. Gibson (ภรรยาของ Mr. Charles H.
 23. 23. 6. หน้าปกในมีคำาแสดงหน้าที่ความรับผิด ชอบไม่ชัดเจนพอ เช่น เคมีสำาหรับเด็ก = Chemistry for children / Charles E. White ; [แปลโดย] วิวัฒนชัย สุขโข 7. ชื่อผูรับผิดชอบเป็นส่ตนหนึทของชื่อเรื่อง ้ พระราชบัญญั ว ิลิขสิ ่ง ธิ์ พ.ศ. 2521 / [รวบรวมโดย] ลอื่นๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่องแล้ว จริงหรือเป็นข้อมู วสันต์ ธีรานุรักษ์ เช่น รวมเรื่องสั้นชั้นเยี่ยมของมธุรส บันทึกของชาโดว์ / โดย ชาโดว์ Feminism and Vivian Gornick / Vivian Gornick
 24. 24. 8. ไม่มบุคคลหรือนิติบุคคลปรากฎ ี เช่น อารมณ์ขันจากป่า / โดย หลายนัก เขียน ทฤษฎีและปฏิบัติช่างเครื่องยนต์ / คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิค ไผ่ตง / กลุ่มเกษตรกร Korean phrases / by a group of students with a Korean resource person
 25. 25. 9. สิ่งพิมพ์ที่ไม่มีชื่อเรื่องรวม เช่น เสียงแห่งความสงบ ; และ ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน / โดย พุทธทาส ภิกขุ เสียสละ ; หัวใจชายหนุ่ม ; หัวใจ นักรบ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สีเจือปนอาหาร / เย็นจิต พรหมบุญ. เบาหวาน / เทพ หิมะทองคำา Lord Macaulay’s essays ; and, Lays of ancient Rome
 26. 26. ส่วนฉบับ ประกอบด้วย พิมพ์ 1. การแจ้งฉบับพิมพ์ 2. การแจ้งความรับผิดชอบเกี่ยวกับฉบับ พิมพ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 1. หน้าการแจ้งความรับผิดชอบรายการแรก ให้ลงเครื่องหมาย / 2. หน้าการแจ้งความรับผิดชอบในรายการต่อ มาให้ลงเครื่องหมาย ;
 27. 27. เช่น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม 1st American ed. 2nd ed. 3rd rev. ed. [New ed., repr.] / edited, with an introduction, by John Goode
 28. 28. ส่วนรายละเอียด เฉพาะของวัสดุ 1. ระบุประเภทของวัสดุ เช่น La mer [sound recording] ; Khamma ; Rhapsody for clarinet and orchestra / Claude Delbussy Focus on grammar [electronic resource] : basic level การสอนงาน [Computer file] = Job instruction
 29. 29. 2. ระบุตัวเลขและ/หรือตัวอักษร เช่น วารสารสำานักงานประกันภัย. -- ปี ที่ 1- Papers on formal linguistics. -- No. 1- 3. ระบุวันเดือpublications review. -- Policy นปี Vol. 1, no. 1- เช่น รายงานประจำาปี ... / ธนาคารกรุง ไทย จำากัด. -- 2550- สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย ปี ... = Forestry statistics of Thailand / ฝ่ายสถิติป่าไม้ กองแผนงาน กรมป่าไม้. -- 2522-
 30. 30. ส่วนสถานที่พิมพ์ ประกอบด้วย สถานทีจำาหน่าย ่ 1. สถานทีพิมพ์ สถานทีจำาหน่าย ฯลฯ ่ ่ 2. ชื่อสำานักพิมพ์ ผู้จัดจำาหน่าย ฯลฯ 3. ปีที่พิมพ์ ปีทจำาหน่าย ฯลฯ ี่ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 1. หน้าชื่อสถานที่พิมพ์ สถานที่ จำาหน่าย ฯลฯ ชื่อที่สองหรือ ชื่อที่ตามมา ให้ลงเครื่องหมาย ; 2. หน้าชื่อสำานักพิมพ์ ผู้จัดจำาหน่าย ฯลฯ ให้ลงเครื่องหมาย :
 31. 31. 1. ให้ลงสถานที่พิมพ์ ฯลฯ ตามรูปแบบและ ตัวพิมพ์ตามไวยากรณ์ที่ปรากฎ เช่น กรุงเทพฯ พระนคร 2. เติมชื่อประเทศ รัฐ ฯลฯ ต่อจากชื่อ สถานที่ ถ้าเห็นว่าจำาเป็น และให้ใช้ตัวย่อ ตามที่กำาหนด เช่น London [Ont.] Renens [Switzerland] Tolworth, England Englewood Cliffs, N.J.
 32. 32. 3. สำานักพิมพ์ ผู้จัดจำาหน่าย ฯลฯ มี สำานักงานมากกว่า 1 แห่ง และชื่อเหล่านั้น ปรากฏอยู่ในสิ่งพิมพ์ เช่น London ; New York : Longman, Green 4. สถานที่พิมพ์ สถานที่จำาหน่าย ฯลฯ ไม่ New York ; London : ทราบแน่ชัด McGraw-Hill เช่น [เชียงใหม่] [Canada] [Chili?] [S.l.] [ม.ป.ท.]
 33. 33. สำานักพิมพ์ ผู้จด ั จำาหน่าย ฯลฯ 1. ลงชื่อในรูปแบบที่สั้นที่สุดซึ่งเป็นที่ เข้าใจและรู้ได้ทั่วโลก เช่น ดวงกมล (ไม่ใช่: สำานักพิมพ์ดวง กมล) Penguin (ไม่ใช่: Penguin Books) Allen & Unwin W.H. Allen (ไม่ใช่: Allen)
 34. 34. 2. ห้ามตัดวลีที่กล่าวถึงสำานักพิมพ์ ผู้จัด จำาหน่าย ฯลฯ ในกรณีที่บ่งถึงหน้าที่ที่นอก เหนือจากการพิมพ์ หรือมีไว้เพื่อให้เห็น ความแตกต่าง เช่น : จัดจำาหน่ายโดย : Printed for the CLA by the Morriss Print Co. : Longmans, Green (ไม่ใช่ Longman) : Longmans Educational
 35. 35. 3. สำานักพิมพ์ ผู้จัดจำาหน่าย ฯลฯ ปรากฏ อยู่ในส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิด ชอบ เช่น การเงินธุรกิจ / คณะพาณิช ยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : คณะ, 2524 The wonder of new life / Cleveland Health Museum Cleveland : The Museum, 1971
 36. 36. 4. สำานักพิมพ์ ผู้จัดจำาหน่าย ฯลฯ เป็น บุคคลและปรากฏอยู่ในส่วนชื่อเรื่องและการ แจ้งความรับผิดชอบ เช่น Even the waitresses were poets / Daisy Warren 5. สำานักพิมพ์ ผู้จัดจำาหน่าย ฯลฯ 2 แห่ง หรือมากกว่านั้น City : D. Warren, 1971 Iowa เช่น กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับโอเดียนสโตร์ London : Macmillan for the University of York Toronto : McClelland and Stewart : World Crafte Council (สำานัก
 37. 37. 6. ไม่ทราบชื่อสำานักพิมพ์ ผู้จัดจำาหน่าย ฯลฯ เช่น [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.] Paris : [s.n.] 7. แจ้งหน้าที่ของการจัดจำาหน่ายไว้ใน วงเล็บเหลี่ยม เช่น กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก [ผู้จัด จำาหน่าย] กรุงเทพฯ : จัดจำาหน่ายโดยธน บรรณ
 38. 38. ปีพิมพ์ ปีที่ 1. ลงปีด้วยเลข าย ฯลฯ จำาหน่ อารบิค 2. ถ้าปีที่ปรากฏไม่ใช่ปีคริสตศักราช (สำาหรับหนังสือภาษาอังกฤษ) เช่น , 4308 [1975] , B.E. 2520 [1977] 3. ปีลิขสิทธิ์แตกต่างจากปีพิมพ์ ปีที่ จำาหน่าย ฯลฯ เช่น , 2008, c2007
 39. 39. 4. ไม่ทราบปีที่พิมพ์ ปีที่จำาหน่าย เช่น , c2006 , 2000 printing , 2005 pressing
 40. 40. 5. ถ้าไม่มีปีพิมพ์ ปีที่จำาหน่าย ฯลฯ ปี ลิขสิทธิ์และปีทตีพิมพ์ ี่ เช่น , [2005 or 2006] , [2008?] , [between 2000 and 2008] , [ca. 2008] , [199-] , [199-?] , [19- -]
 41. 41. 6. สิ่งพิมพ์มหลายเล่มจบ และมีปีพิมพ์ 2 ี ปี หรือมากกว่านั้น เช่น , 2549-51 , 1998-2000 7. สิ่งพิมพ์มหลายเล่ม และยังออกมาไม่ ี ครบทุกเล่ม เช่น , 2550- , 2007-
 42. 42. ตัวอย่างการลงรายการส่วนการพิมพ์ การจำาหน่าย ฯลฯ New York, N.Y. : Elsevier, 1984 Belfast : [s.n.], 1946 [reprinted 1965] [S.l. : s.n., 19- - ?] Paris : Gauthier-Villars ; Chicago : University of Chicaco Press, 1985 London : Macmillan, 1971
 43. 43. ส่วนลักษณะ ประกอบด้วย รูปร่าง 1. จำานวนหน้า / จำานวนเล่ม 2. ภาพประกอบ [ภาพประกอบ (ill.), แผนที่ (maps), แผนภูมิ (charts), โน๊ต เพลง (music)] 3. ขนาด (ไม่ใช้) 4. วัสดุทใช้ประกอบหนังสือ (ไม่ใช้) ี่ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน หน้ารายละเอียดของภาพประกอบ ให้ ลงเครื่องหมาย :
 44. 44. เช่น 327 หน้า ก-ฌ, 150, 105 หน้า : ภาพประกอบ 69, 132, [22] : ภาพประกอบ 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำาดับ) : ภาพ ประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ หน้า 587-840 [76] หน้า ประมาณ 300 หน้า : แผนที่ 3 เล่ม 4 เล่ม ใน 3
 45. 45. เช่น 250 p. : ill. xi, 215, [25], 110 p. 1 v. (various pagings) p. 342-500 [84] p. : ill., maps ca. 200 p. 5 v. 8 v. in 5 ... v.
 46. 46. ส่วน ประกอบด้วย ชุด 1. ชื่อเรื่องจริงของชุด 2. ชื่อเรื่องเทียบเคียงของ ชุด (ไม่ใช้) 3. ข้อมูลอืนๆ เกี่ยวกับชุด ่ 4. การแจ้งความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวกับชุด 5. ISSN ของชุด 6. หมายเลขของชุด 7. ชุดรอง
 47. 47. การใช้เครื่องหมายวรรคคอน 1. หน้าชื่อเรื่องเทียบเคียงของชุด ให้ลงเครื่องหมาย = 2. หน้าข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับชื่อชุด ให้ลงเครื่องหมาย : 3. หน้าการแจ้งความรับผิดชอบ รายการแรกทีเกี่ยวกับชุด ่ ให้ลง เครื่องหมาย / 4. หน้า ISSN ของชุด ให้ลง เครื่องหมาย ,
 48. 48. เช่น ชุดวรรณกรรมเยาวชน ชุดการศึกษา : สมัยสุโขทัย เอกสารวิชาการ / สถาบันไทย คดีศึกษา ชุดวรรณกรรมเอเซีย ; อันดับ ที่ 25 ชุดความรู้รอบตัว. รู้เรื่องพืช ; เล่ม 3
 49. 49. เช่น Research monograph / Institute of Economic Affairs Western Canada series report, ISSN 0317-3127 Environment science research ; v. 6 Russian titles for the specialists, ISSN 0305-3741 ; no. 78 Music for today. Series 2 ; no. 8 Viewmaster science series. 4.
 50. 50. ส่วน หมายเหตุ 1. ลักษณะขอบเขตหรือแบบทางศิลปะ เช่น “รวมปาฐกถา ส. ศิวรักษ์ที่ แสดงใน ร.ศ. 199” “Collection of essays on 2. ภาษาของสิ่งพิมพ์ การแปล การดัดแปลง economic subjects” เช่น มีคำาแปลภาษาอังกฤษเทียบเคียง แปลจากฉบับภาษาอังกฤษของ เซอร์ อาร์. เอฟ. เบอร์ตัน Translation of: Le deuxieme sexe Adaption of: The taming of
 51. 51. 3. ชื่อเรื่องที่แตกต่างกัน เช่น ชื่อเรื่องบนปก: ความทรงจำา ถึงเลนิน ชื่อเรื่องเดิม: เศรษฐกิจใน ชีวิตประจำาวัน Previously published as: Enter Psmith าหน่าย ฯลฯ 4. การพิมพ์ การจำ เช่น จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสมโภช Cover title: The fair American นทร์ 200 ปี กรุงรัตน์โกสิ พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร บี. อาร์. พ.ศ. 2517
 52. 52. 5. ลักษณะรูปร่าง เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ หน้าตรงข้าม เลขหน้าซำ้า 6. วัสดุทใช้ประกอบหนังสือ ี่ เช่น มีคู่มอประกอบ “คู่มือคณิตศาสตร์ ื ฉบับเตรียมสอบปริญญาโท” (334 หน้า) Accompanied by atlas “A Clemographic atlas of North-West Ireland” (39 p. : col. Maps.)
 53. 53. 7. วิทยานิพนธ์ เช่น วิทยานิพนธ์ (สค.ม.) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 Thesis (Ph. D.) - - University of Toronto, 1974 Thesis (M.A.) - - University College, London, 1969 Abstract of thesis (Ph. D.) - - University of Chicago, 1963 (ฉบับ ย่อ) Revision of thesis (Ph. D.)
 54. 54. เช่น เดิมเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ของผู้ แต่ง (อ.ม. - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ใช้ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างประเท ศรุสเซียและประเทศไทย ... Originally presented as the author’s thesis (doctoral - - Heidelberg) under the title: …
 55. 55. 8. สารบัญ เช่น สารบัญ: เล่ม 1. คุยกันเรื่อง ชีวิต - - เล่ม 2. มองชีวิต - - เล่ม 3. รู้จัก ชีวิต - - เล่ม 4. ชีวิต Content: Love and peril / Marquis of Lorne - - To be or not to be / Mrs. Alexander - - The 9. เล่มที่มในห้องสมุด ี melancholy hussar / Thomas Hardy เช่น ห้องสมุดมี: เล่ม 1-2 Library has: v.1, v.3-5, v.7
 56. 56. 10. หมายเหตุ “พร้อมด้วย” เช่น พร้อมด้วย: ข้อเท็จจริงด้าน แรงงานของประเทศไทย - - กฎหมาย แรงงานของประเทศไทย With: The reformed school / John Dury. London : Printed for R. Wadnothe, [1965] With: Out of the depths / Mary Ryan. [New York? : s.n., 1945?]
 57. 57. ส่วนหมายเลขมาตรฐานและคำา ที่บอกถึงการได้รับ เช่น ISBN 0-901212-04-0 ISBN 084535-332-1 (v.2) ISBN 0-08-019857-0 (set) ISBN 0-15-505746-4 (text) ISBN 0-15-505747-2 (Exercises)
 58. 58. การลงรายการทางบรรณานุกรม 1. สำาหรับสิ่งพิมพ์ตอเนื่อง ชื่อเรื่อง ่ เช่น ดิฉัน วารสาร อ.ส.ท. รายงานประจำาปีกระทรวง แรงงาน ... สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ รอบปีที่ ... รายงานกิจกรรมทางวิชาการ ประจำาปีการศึกษา ... รายงานประจำาปีมหาวิทยาลัยอัส
 59. 59. สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย ปี ... = Forestry statistics of Thailand Journal of polymer science. Part A, General papers Progress in nuclear energy. Series 2, Reactors Annual report (… Annual report)
 60. 60. 2. การแจ้งความรับผิดชอบ เช่น รายงานประจำาปี ... / ธนาคาร กรุงไทย จำากัด ภาวะการณ์ผลิตและส่งออกผ้า ผืน ปี ... / ฝ่ายวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรม เศรษฐกิจการพาณิชย์ สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย ปี ... = Forestry statistics of Thailand / ฝ่ายสถิติป่าไม้ กองแผน งาน กรมป่าไม้
 61. 61. รายงานความก้าวหน้าในรอบปี ที่ ... / ของสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ British Library news ARC research review Ethnic minorities and employment : quarterly journal of the Employment Section, Community Relations Commission
 62. 62. 3. ฉบับพิมพ์ เช่น Northern ed. Library ed. English ed. Reprint ed. 2nd ed. กรณีไม่แน่ใจจะถือคำาว่า edition, issue, version (หรือคำา ในภาษาอืนทีมีความหมายเหมือนกัน) ่ ่ เป็นการแจ้งฉบับพิมพ์
 63. 63. 4. การระบุตัวเลข ตัวอักษร วันเดือนปี หรือการระบุอื่นๆ เช่น วารวารสำานักงานประกันภัย. - - ปีที่ 1 - Population trends. - - Vol. 1 - Papers on Journal linguistics. - - No. 1 - Policy publications review. - - Vol. 1, no. 1 - รายงานประจำาปี … /
 64. 64. International commercial television rate and data book. - - 1961-2 - New locations. - - No. 1 (Apr./ May 1973) - [No. 1] - (ฉบับแรกไม่มีการระบุ) [Pt. 1] - (ฉบับแรกไม่มีการระบุ) Vol. 3, no. 7 - = No. 31 (ระบุ มากกว่า 1 ระบบ) Vol. 3, no. 6 (Aug./Sept. 1970) - v. 5, no. 3 (Mar.

×