A kommunikációs technológiák történetéhez

367 views

Published on

Diasor a kommunikációs technológiák történetéhez (Ong, Innis, Donald)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A kommunikációs technológiák történetéhez

 1. 1. A KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK TÖRTÉNETÉHEZ Ong, Innis, Donald
 2. 2. Harold Innis és a Torontói Iskola
 3. 3.       Innis szerint az emberi társadalom szerveződésében bekövetkező átalakulások, változások fő kiváltója a technika, ezen belül is a kommunikációs technológia területén bekövetkező innováció. Kommunikációs elfogultságok címen 1951-ben megjelent művében a következő fontosabb médiakorszakokat különböztette meg: A szóbeliség kora Az agyag, az íróvessző és az ékírás kora A papirusz, az ecset és a képírás kora A nádtoll és az ábécé kora A toll és a papír kora
 4. 4.     A kézműves módszerekre épülő nyomtatott sajtó kora A géppel gyártott papír és a sajtó hatalmi célokra való felhasználásának kora A celluloid elterjedése és a mozi kora A rádió diffúziójának korszaka
 5. 5. Ong hármas felosztása   1982-ben megjelent Walter Ong Írásbeliség és szóbeliség című műve. A mű az ún. Torontói Iskola kommunikációelméleti eredményeit összegzi és építi tovább.
 6. 6. Ong: Szóbeliség és írásbeliség
 7. 7.  1. 2. 3. Ong három korszakot különít el: az elsődleges szóbeliség (primary orality) az írásbeliség (literacy) a másodlagos szóbeliség (secondary orality) korszakát
 8. 8. Az elsődleges szóbeliség  Az írásbeliség által nem érintett kultúrát és gondolkodást Ong elsődlegesen szóbelinek nevezi.
 9. 9. Az írásbeliség  Az írásbeliségen azokat az évezredeket (hangsúlyosabban a könyvnyomtatás megjelenésétől a 20. század derekáig tartó évszázadokat) érti Ong, amikor az írásbeliség a „minőségi” kommunikáció szinte kizárólagos technológiája volt.
 10. 10. A másodlagos szóbeliség    Ong a másodlagos szóbeliségen a hangrögzítés és -átvitel lehetővé válása révén újra szerephez jutó szóbeliséget érti. Azonban hozzá kell tennünk, hogy Ong szerint a  könyvnyomtatás kultúráját nem felváltja, hanem kiegészíti, teljesebbé teszi a másodlagos szóbeliség kultúrája. Így ír erről Ong: „Az új szóbeliség feltűnő hasonlóságokat mutat a régivel: részvételi misztikájában, a közösségi érzés fokozásában, a jelen pillanatra történő összpontosításában, még az állandó fordulatok használatában is [...] de lényegét tekintve ez akartabb és tudatosabb szóbeliség, mely állandó jelleggel az írás és nyomtatás használatára alapozódik.”
 11. 11. Merlin Donald három evolúciós fázisa
 12. 12.  Az első evolúciós átmenetet, az emberszabású majmok epizodikus gondolkodásától a ho m o e re c tus  összefüggőbb gondolkodásáig, „az emberi reprezentáció legalapvetőbb szintjének, az események mímelésére vagy újra-megjelenítésére való képességnek kialakulása”, egyfajta mimetikus kultúra jellemzi.
 13. 13. Antropogenezis Epizodikus kultúra Elme Külvilág dinamikus prediktív A tanulás egyéni útja szimulatív reprezentációk, modellek Eseményészlelés, helyzetelemzés- és felidézés, korlátozott reprezentáció. Kontextuális, szituációs, az idegrendszer saját világába zárt tudás.
 14. 14. A mimetikus kultúra Külvilág Szociális szemantika Szociális szemantika Szemiotikus készség ! A személy B személy Közös tudás, megosztott tapasztalatok A saját testtel való reprezentáció Természetes pedagógia referenciális, vizuális, motoros A belső reprezentációkban tárolt információk válnak a legfontosabb kognitív erőforrássá és a további változások legfontosabb forrásává
 15. 15.  A második átmenet, a homo erectustól a homo sapiensig, lezárta a modern ember biológiai evolúcióját. Ezen átmenet kulcsmozzanata az emberi beszédképesség megjelenése volt.
 16. 16.  A harmadik evolúciós átmenet „közelmúltbeli és nagyrészt nem biológiai, de tisztán kognitív szempontból mégis az evolúció új szakaszához vezetett, melyet a kognitív architektúra fő tényezőiként a vizuális szimbolika és a külső memória kialakulása jellemzett”, tudniillik a rajzolt-festett képek, a képírás és végül a betűírás megjelenése.
 17. 17. Főemlősök A mitikus kultúra Epizodikus Korai emberfélék Homo erectus Mimetikus Homo sapiens Mitikus intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel
 18. 18. Merlin Donald 1991 Információs forradalmak Főemlősök Epizodikus 6 millió év Korai emberfélék kulturális átadás Mimetikus Mitikus Homo erectus 2 millió év Homo sapiens 100 ezer év 2 ezer év intencionalitás elmeteória mentális autonómia szociális szemantika pedagógia szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel külső memória eszközök Teoretikus 500 év Gutenberg 50 év Antropogenezis Hálózati hálózati tudásreprezentáció A kulturális evolúció szakaszai
 19. 19. Felhasznált irodalom       Benczik Vilmos: Korszakok a kommunikációs technológiák történetében.  http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/kmkt/Benczik_book/1_2.htm Czeizer Zoltán: http://www.kodolanyi.hu/szabadpart/archiv/czeizer.htm Forgó Sándor: Médiumismeret I., In: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_26_mediumismer http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/informaciotortenelem/29_12/ http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/informaciotortenelem/29_04/ http://wap.phil-inst.hu/nyiri/donald/firstquotes.htm
 20. 20.        Nyíry Kristóf: A multimedialitás ismeretfilozófiája http://www.fil.hu/uniworld/kkk/mm/mm.htm Nyíry Kristóf: ADALÉKOK A SZÓBELISÉG-ÍRÁSBELISÉG PARADIGMA TÖRTÉNETÉHEZ http://nyitottegyetem.philinst.hu/filtort/ktar/szny/nyiri_bev.htm Nyíry Kristóf: Hagyomány és képi gondolkodás, 2002. február http://mek.oszk.hu/09900/09953/09953.htm Nyíry Kristóf: Hagyomány és társadalmi kommunikáció, http://www.philinst.hu/uniworld/Kurzusok/oktatas/page_1/HTML/Nyiri.htm Nyíry Kristóf: Hajnal István időszerűsége, Világosság, 1992. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/kutatas/nyiri/hajn_id.htm Svennik Hoyer: A média a harmadik évezred küszöbén, In: Médiakutató 2001 tél http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_04_tel/02_media_a_harmadik_evezre d_kuszoben/#02 Walter J. Ong: Szóbeliség és írásbeliség, Gondolat Kiadó, 2010. , 136. o. 
 21. 21.   Készítette: Török Éva Magyartanár–Mozgóképkultúramédiaismeret-tanár MA I. évfolyam és

×