แรงดันในของเหลว

291 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แรงดันในของเหลว

  1. 1. ใบความรูที่ 3.2 เรื่องแรงดันในของเหลวจุดประสงคของการเรียนรู เพื่อให นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับแรงดันในของเหลว และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดการพิจารณาแรงดันในของเหลว อาจแยกเปน1. แรงดันที่กนภาชนะ  3.1 แรงดันเฉลี่ยเนื่องจากความดันเกจ 1.1 แรงดันเนื่องจากความดันเกจ 3.2 แรงดันเฉลี่ยเนื่องจากความดันสัมบูรณ 1.2 แรงดันเนื่องจากความดันสัมบูรณ 4. แรงดันน้ําทีกระทําตอเขื่อนหรือประตูก้นน้า ่ ั ํ2. แรงดันเฉลี่ยดานขางภาชนะ 4.1 แรงดันเฉลี่ยทีน้ํากระทําตอเขื่อนหรือ ่ 2.1 แรงดันเฉลี่ยเนื่องจากความดันเกจ ประตูน้ําตั้งตรง 2.2 แรงดันเฉลี่ยเนื่องจากความดันสัมบูรณ 4.2 แรงดันเฉลี่ยทีนํากระทําตอเขื่อนหรือ ่ ้3. แรงดันเฉลี่ยดานขางภาชนะเอียง ประตูน้ําตั้งเอียง1. แรงดันของของเหลวที่กนภาชนะ 1.1 แรงดันที่กนภาชนะเนื่องจากความดันเกจ มีคาเทากับผลคูณของความดัน  ที่กนภาชนะกับพื้นที่ที่ตั้งฉาก แรงดัน = ความดันเกจ x พื้นที่ F =P×A = ρgh × Aหมายเหตุวัตถุรปทรงปริซึมหรือวัตถุทรงกระบอก แรงดันที่ ู วัตถุรูปทรงอื่น แรงดันที่คํานวณไดจะมีคาไมเทากับ คํานวณไดจะมีคาเทากับน้ําหนักของของเหลวพอดี น้ําหนักของของเหลว 1.2 แรงดันที่กนภาชนะเนื่องจากความดันสัมบูรณ มีคาเทากับผลคูณของ  ความดันสัมบูรณที่กนภาชนะกับพืนที่ที่ตั้งฉาก ้ แรงดัน = ความดันสัมบูรณ x พื้นที่ F = (ρgh +Pa) × A
  2. 2. 2. แรงดันเฉลียของของเหลวที่ดานขางของภาชนะ ่ 2.1 แรงดันเฉลี่ยเนื่องจากความดันเกจ แรงดันเฉลี่ย = ความดันเกจเฉลี่ย x พื้นที่ F = ( 1 ρgh ) × A 2 = ( 1 ρgh ) × Lh 2 1 = ρgLh 2 2 2.2 แรงดันเฉลี่ยของของเหลวทีดานขางของภาชนะ ่ เนื่องจากความดันสัมบูรณ แรงดันเฉลี่ย = ความดันสัมบูรณเฉลี่ย x พื้นที่ F = ( 1 ρgh +Pa) × A 2 1 = ( ρgh +Pa) × Lh 23. แรงดันเฉลียของของเหลวที่ดานขางของภาชนะเอียง ่ 3.1 แรงดันเฉลี่ยดานขางเอียงเนืองจากความดันเกจ ่ แรงดันเฉลี่ย = ความดันเกจเฉลี่ย x พื้นที่ F = ( 1 ρgh ) × h ×L 2 sin θ = ( 1 ρgh ) × hL cosec θ 2 1 = ρgLh 2 cosec θ 2 3.2 แรงดันเฉลี่ยดานขางเอียงเนืองจากความดันสัมบูรณ ่ แรงดันเฉลี่ย = ความดันสัมบูรณเฉลี่ย x พื้นที่ F = ( 1 ρgh + Pa) × h ×L 2 sin θ 1 = ( ρgh + Pa) × hL cosec θ 2
  3. 3. 4. แรงดันน้ําทีกระทําตอเขื่อนหรือประตูกั้นน้า หาไดเชนเดียวกับกรณีของภาชนะ ซึ่งอาจสรุปไดเปน ่ ํ 4.1 แรงดันน้ําทีกระทําตอเขื่อนหรือประตูกั้นน้ากรณีตั้งตรง ่ ํ 1 F= ρgLh 2 2 4.2 แรงดันน้ําทีกระทําตอเขื่อนหรือประตูกั้นน้ากรณีตั้งเอียง ่ ํ F = ( 1 ρgh ) × h ×L 2 sin θ = ( 1 ρgh ) × hL cosec θ 2 1 = ρgLh 2 cosec θ 2

×