Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PDF pikaopas: Arvioi verkkopalvelusi taso itse

1,619 views

Published on

Tiedätkö missä kunnossa oma verkkopalvelusi on? Haasteita voi olla monia: tietoturva rapautuu, kapasiteetti loppuu kesken ja niin edelleen.

Lue tämä 44-sivuinen pikaopas, niin saat käsityksen mitä osa-alueita modernin verkkopalvelun (esim. verkkosivusto, verkkokauppa tai verkkosovellus) kehittämiseen liittyy.

Published in: Technology

PDF pikaopas: Arvioi verkkopalvelusi taso itse

 1. 1. Teemu MalinenArvioiverkkopalvelusitaso itse• Muistuttaako palvelusi tietoturva reikäjuustoa?• Tuottaako palvelusi?• Yskiikö palvelusi isoilla käyttäjämäärillä?• Säästäisitkö riihikuivaa järjestelmiä yhdistelemällä?• Antaako palvelusi luotettavan kuvan?
 2. 2. Sofokus – Vikkelä sähköisenliiketoiminnan ammattilainenTeemu MalinenTeemu on Sofokus Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Teemu on erikoistunutratkaisemaan organisaatioiden liiketoimintaongelmia verkkopalveluiden avustuksella. Teemu on sarjayrittäjä ja osallistuu aktiivisesti useamman IT-yrityksenkehittämiseen. Teemu on myös Varsinais-Suomen suurimman IT-yritysyhteisön, VSIT ry:nvarapuheenjohtaja.SofokusSofokus on liiketoimintaa edistäviin verkkoratkaisuihin erikoistunut ohjelmistotalo, jokahaluaa asiakkaansa menestyvän. Tyytyväisyystakuulla. Palvelemme yrityksiä, oppilaitoksia, virastoja ja julkishallintoa. Yritys on perustettu2000, yksityisomistuksessa ja kuuluu Soliditetin parhaaseen AAA-luottoluokkaan.Copyright © 2012 Sofokus OyTeksti: Teemu Malinen / Sofokus OyUlkoasu ja taitto: Aleksandra Forslund / Leimahdus OyKuvitukset: Eppu Vainonen / Leimahdus Oy
 3. 3. Sisällysluettelo1 Alkusanat 52 Miksi lukisit tämän oppaan? 63 Mikä on verkkopalvelu? 74 Tiedätkö missä palvelusi pyörii? 10 4.1 Oma palvelintila 10 4.2 Ulkoistettu palvelintila 11 4.3 Pilvipalvelimet 11 4.4 Pisteytys 12 4.5 Yhteenveto 125 Onko verkkopalvelusi kaltevalla pohjalla? 13 5.1 Sovelluskehys 14 5.2 Alustatuote 15 5.3 Tuoterunko 15 5.4 Avointa lähdekoodia vai suljettu ohjelmistotuote? 16 5.5 Pisteytys 17 5.6 Yhteenveto 176 Päältä kauniit kakut 18 6.1 Käyttöliittymän mukautuvuus erilaisille päätelaitteille 18 6.1.1 Mobiilikäyttöliittymä 19 6.1.2 Mukautuva suunnittelu (responsive design) 20 6.1.3 Mobiilisovellus 21 6.2 Visuaalinen suunnittelu 21 6.3 Käytettävyyssuunnittelu 23 6.4 Pisteytys 23 6.5 Yhteenveto 24
 4. 4. 7 Integraatiot 24 7.1 Master data 24 7.2 Single sign-on 25 7.3 Facebook sign-on 25 7.4 Ulkoiset rajapinnat 25 7.5 Pisteytys 26 7.6 Yhteenveto 268 Turvallisuus 27 8.1 Salasanat 27 8.2 SSL-sertifikaatti 28 8.3 Tietoturvan ylläpito 29 8.4 Pisteytys 30 8.5 Yhteenveto 309 Palvelun kehittäminen 31 9.1 Ohjelmistokehitys 32 9.2 Analytiikka 32 9.3 Hakukoneoptimointi 33 9.4 Konversio 34 9.5 Palvelun tärkeät peruselementit 34 9.6 Pisteytys 35 9.7 Yhteenveto 3510 Sosiaalinen media 36 10.1 Kenelle sosiaalinen media sopii? 37 10.2 Entäpä riskit? 37 10.3 Jakonapit 37 10.4 Tykkääminen, seuraaminen ja kommentointi 38 10.5 Facebook-sivut 39 10.6 Pisteytys 40 10.7 Yhteenveto 4011 Yhteenveto 4112 Lähteet 42
 5. 5. 51. AlkusanatMaailma muuttuu, Eskoseni. on kasvanut nopeassa tahdissa monimutkai- Verkkopalveluiden merki- Olen vuosien varrella osallistunut kaikkeen nen kokonaisuus, vaikka ulospäin palvelut näyt- tys on kasvanut nörttienkotisivujen näpräämisestä, verkkosovelluk- tävät jotakuinkin samalta kuin 90-luvun puolivä- näpertelystä pakolliseksisiin pohjautuvien liiketoimintojen rakentamis- lissä. Vajaassa parissakymmenessä vuodessa osaksi jokaisen organisaa-projekteihin. Se on opettanut paljon. On ollut on tapahtunut uskomattoman paljon. tion toimintaa.hauska huomata 1990-luvun alussa alkaneen Tämän oppaan tarkoitus on avata asioitainternet-innostuksen muuttumista pikkuhiljaa tavalla, joka ei vaadi vuosien teknistä kokemus-ammatiksi. ta IT-järjestelmistä tai verkkopalveluista. Sinun Verkkopalveluiden merkitys on kasvanut ei siis tarvitse olla pesunkestävä nörtti. Riittää,nörttien näpertelystä pakolliseksi osaksi jo- kun osaat esittää oikeita kysymyksiä ja tarkas-kaisen organisaation toimintaa. Koska verkko- tella relevantteja asioita. Sen jälkeen osaat ky-palveluita yhä edelleen leimaa hiukan IT-kup- syä toimittajiltasi oikeita asioita.lavuosilta periytyvä harrastelun leima, haluan Hyvin suunnitellulla verkkopalvelulla voittodistaa, että kyseessä on ihan oma erikois- säästää puoli miljoonaa euroa riihikuivaa vuo-alansa, jolla on ratkaiseva merkitys liiketoimin- den aikana. Esimerkkini perustuu todelliseen,nallesi – toimialasta riippumatta. eräälle asiakkaalle toteutettuun ratkaisuun. Tunnettu tietokirjailija Petteri Järvinen tiivis- Maailma todellakin muuttuu, lue tämätää asian osuvasti syyskuun 2011 Tietokone- opas ja muutu sen mukana.lehden kolumnissaan: “Joskus väitetään, etteitietotekniikka enää anna yrityksille todellista Turussa 4.11.2012kilpailuetua. Kaupan esimerkki todistaa aivanpäinvastaista trendiä: tietotekniikan tehokaskäyttö on kriittinen kilpailutekijä.” [1] Ymmärrys verkkopalveluista on edelleenyleisesti ottaen heikkoa. Se on hyvin ymmärret- Teemu Malinentävää, koska veljenpojan tekemistä kotisivuista Verkkopalveluguru V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 1. A l kus a n at
 6. 6. 6 2. iksi lukisit M tämän oppaan?Kun mietit verkko­ alvelun p Kun menet ruokakauppaan ostamaan kokkaus- nen ei vaadi IT-tutkintoa, vain hieman kärsivälli-ostamista, saattavat hinta tarpeita, onnistut todennäköisesti täyttämään syyttä ja maalaisjärkeä.ja laatu vaihdella hurjasti: ruokakorisi ihan mainiosti, vaikka et olisikaan Jos organisaatiollasi on jo verkkopalvelu, voit saada kohtuuhinnalla kokki. Ei ole väliä onko juusto Arla Ingmanin voit käyttää tätä opasta arvioimaan, missä hyvää tai kalliilla sutta ja tai Valion, molemmat ovat todennäköises- kunnossa se on. Verkkopalvelusi inventointi sekundaa. ti laadukkaita ja hintaerokaan ei veny ihan saattaa herättää uusia ajatuksia siitä, miten mahdottomaksi. kehittää palveluasi eteenpäin. Jos olet vasta Kun mietit verkkopalvelun ostamista, saat- hankintaprosessissa, voit pyrkiä varmistamaan, tavat hinta ja laatu vaihdella hurjasti: voit saada että saat varmasti sitä, mitä olet tilaamassa. kohtuuhinnalla hyvää tai kalliilla sutta ja sekun- Kappaleiden loppuun olen laittanut leikki- daa. Keskimääräisen ostajan on kertakaikkisen mielisen pisteytyskappaleen. Pisteytyksen avulla hankalaa ostaa verkkopalveluita optimaalisella voit saada viitteitä verkkopalvelusi tilasta nope- tavalla, koska se vaatii paljon ostokokemusta asti. Huomaa kuitenkin, että koska verkkopalve- ja ymmärrystä asioista, jotka eivät välttämättä lu on käsitteenä laaja, pisteytys ei välttämättä ole lainkaan tuttuja. jokaiselta kohdaltaan sovellu täydellisesti juuri Tämä on opas tarkoitettu kaikille henkilöil- sinun verkkopalveluusi. Pisteytys-kohdan perim- le, jotka osallistuvat organisaatiossaan verkko- mäisenä tarkoituksena onkin antaa ajattelemi- palveluiden hankinta- ja kehitysprosesseihin. sen aihetta: mihin asioihin ammattimainen verk- Oppaan esille nostamien asioiden ymmärtämi- kopalveluiden suunnittelija kiinnittäisi huomiota?V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 2. M iksi lu kisit tä m ä n oppa a n?
 7. 7. 73. ikä on M verkkopalvelu?Jotta voisi arvioida omaa verkkopalveluaan, on sesta käyntikortista (kotisivuista) monimutkai- Kun mietit verkko­ alvelun pymmärrettävä mitä se tarkoittaa. siin kokonaisuuksiin, joita käyttävät useat or- ostamista, saattavat hinta Verkkopalvelu on yksinkertaistettuna mikä ganisaatiosi sidosryhmät ja joka on liitetty jopa ja laatu vaihdella hurjasti:tahansa palvelu, jota voi käyttää tavallisella in- kymmeniin perinteisiin IT-ohjelmistoihin kuten voit saada kohtuuhinnallaternet-selaimella ja joka löytyy jostain verkko- toiminnanohjausjärjestelmään. hyvää tai kalliilla sutta jaosoitteesta (esim. sofokus.com). Seuraavassa luettelen muutamia erilaisia sekundaa. Verkkopalvelun laajuus ja monimutkaisuus verkkopalvelutyyppejä. On hyödyllistä ymmärtäävaihtelee yksinkertaisesta yrityksen elektroni- millaisia verkkopalveluja organisaatiollasi jo on. V e r k kopa lv e l u n a rv i o ija n pi k aopas | 3. M i k ä o n v e r k kopa lv e l u?
 8. 8. Verkkosivusto (verkkosivut, kotisivut, Blogi 8 nettisivut, internet-sivut, webbisivut) Blogi on verkkopalvelu, johon yksi tai useampi Verkkosivusto on nykyisin jokaisen organisaati- kirjoittaja säännöllisesti tuottaa sisältöä. Ero- on peruskauraa. Sivuilta löytyy minimissään yh- tuksena vaikkapa kotisivujen uutiset-osioon, teystiedot ja kuvaus organisaation toiminnasta. blogi sisältää yleensä epämuodollisempaa Verkkosivustot ovat julkisia ja niitä voi selailla tekstiä ja kirjoitustapana on yleensä enem- kuka tahansa ilman käyttäjätunnuksia. Verkko- mänkin kirjoittajan oma näkemys kuin yrityk- sivustojen alustana on yleensä jokin julkaisujär- sen markkinoinnin muotoilema virallinen kanta jestelmä (CMS, Content Management System). (vaikka kyseessä olisikin yritysblogi). Portaali (verkkoportaali) Portaali on verkkopalvelu, joka on ikään kuin portti joukkoon erilaisia palveluita. Palvelut ovat joko portaalin sisällä teknisesti tai se on vain sivusto, joka kokoaa ulkoiset palvelut yhteen paikkaan (kuten suomi.fi). Käytännössä portaa- lilla viitataan helposti jos jonkinlaisiin verkkopal- veluihin, joten kannattaa olla tarkkana mitä on ostamassa. Verkkokauppa (nettikauppa, sähköinen kauppapaikka, online-kauppa) Intranet ja ekstranet (extranet) Verkkokauppa tarkoittaa tietotekniikan keinoin Intranetin voi ajatella olevan organisaation tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden tarjon- verkkosivusto sisäiseen käyttöön ja ekstra- taa, kysyntää, myyntiä tai muuta kaupallista netin organisaation sidosryhmille. Molempien asiointia. Verkkokauppa mielletään usein syno- käyttäminen vaatii aina sisäänkirjautumisen. nyymiksi netanttila.com tyyppiselle B2C-kulut- Organisaation näkökulmasta asian voi mieltää tajakaupalle. Verkkokauppa voi olla kuitenkin yllä olevan kuvaajan mukaisesti, jossa ympyrän tyypiltään myös B2B (kuten tukun sähköinen koko kuvaa kyseiselle kohderyhmälle saatavilla tilausjärjestelmä) tai C2C (kuluttajien osto- ja olevaa tiedon määrää. myyntipaikka).V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 3. M ik ä o n verkkopa lvelu?
 9. 9. Varausjärjestelmä Toisin sanoen: jos haluat erikoistarpeisiin ra­ kennettavan verkkopalvelun, olet todennäköi­ 9Varausjärjestelmä on helppo tunnistaa. Se on sesti hankkimassa räätälöityä verkkosovellusta.verkkopalvelu, josta voi varata tuotteita. Useinpalvelusta voi varaamisen lisäksi myös ostaa Erilaisia verkkopalvelutyyppejä on lukemat­lippuja. VR:n lipunvarauspalvelu (vr.fi) on tyypil- tomia ja termejä käytetään surutta ristiin. Tä­linen esimerkki. män vuoksi määritelmien ei ole tarkoituskaan antaa tieteellisen tarkkaa kuvaa, vaan riittäväWiki yleiskäsitys, jotta osaisit paremmin kuvailla millaista järjestelmää olet hankkimassa. Esi­Wiki on jäsenneltyä tietoa sisältävä sivusto, jon­ merkiksi perusverkkosivuston hankintahintaka sisältö tuotetaan yhteisöllisesti. Julkiseen voi olla 5 000–10 000 euroa, kun monimut­Wikiin kuka tahansa voi tuottaa sisältöä, sisäi­ kainen räätälöity verkkosovellus voi kustantaaseen Wikiin vain ne, joilla on tunnukset. Wiki voi kymmenkertaisesti.olla osana esimerkiksi organisaation intranet-tai ekstranet-palvelua.VerkkosovellusVerkkosovellus on periaatteessa mikä tahansastaattista verkkosivustoa dynaamisempi ohjel­misto, jota voidaan käyttää selaimella. Räätälöidyn verkkosovelluksen voi myösmiel­ ää olevan yleisnimi mille tahansa verkkopal­ tvelulle, jolle ei ole vakiintunutta määritelmää. V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 3. M ik ä o n verkkopa lvelu?
 10. 10. 10 4. iedätkö missä T palvelusi pyörii? Citrix kertoo, että sen Monelle on epäselvää, missä omat verkkopalve- 4.1 Oma palvelintila tekemän tutkimuksen lut sijaitsevat. Pääasia toki on, että ne toimivat. mukaan peräti 51 prosent- Silti on hyödyllistä tietää millaisessa ympäris- Tuttavallisemmin määriteltynä oma palvelintilatia amerikkalaisista uskoo, tössä ne pyörivät ja kuka niistä vastaa ongelma- on ”oma kellari”. Vielä 10–15 vuotta sitten orga- että myrskysää aiheuttaa tilanteissa. Vastuu nimittäin saattaa olla jaettu: nisaatiot haalivat innokkaasti IT-palvelut omaan häiriöitä pilvi­palveluihin yksi toimittaja vastaa palvelinympäristöstä ja laitetilaansa ja omille palvelinkoneilleen. Nyky-– ilmeisesti monet olettavat, toinen varsinaisesta verkkopalvelusta. ään erityisesti verkkopalveluiden osalta on usein että pilvipalvelut sijaitsevat Palvelun sijainnin voi karkeasti jakaa seu- jo hankala keksiä hyviä perusteluita sille, miksi konkreettisesti pilvissä. raaviin kolmeen vaihtoehtoon: ne kannattaisi piilottaa omaan kellariin. 1) Oma palvelintila Oman laitetilan ylläpito vaatii asiantuntevaa Tietoviikon verkkosivut 2) Ulkoistettu palvelintila henkilökuntaa ja ylläpitoa. Tämä kaikki maksaa 1.9.2012 [2] 3) Pilvipalvelin melkoisesti. Verkkopalvelun tuottaminen ulkoa käsin on nykyisin mahdollista järjestää tietotur- vallisesti. Suorituskyvyn suhteen on kyse vain investoinnin koosta ja verkkokaistakin tulee yleensä esteeksi vain, jos liikutellaan todella iso- ja tiedostoja, mutta silloin lienee kyseessä jotain muuta kuin varsinainen verkkopalvelu (esimerkik- si mainostoimiston sisäinen dokumenttipalvelin). Mikäli sinun verkkopalvelusi pyörii edelleen omassa laitesalissasi, niin kannattaa selvittää, mitä palvelun ulkoistaminen vaatisi. Saatat huo- mata, että ulkoistettuna palvelusi pysyy parem- min pystyssä, vuosikustannus on pienempi ja unesi laatu paranee huomattavasti. Verkkopalveluiden osalta oman palvelintilan ylläpidon aika alkaa olla auttamattomasti ohi.V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 4. T iedätkö miss ä pa lvelusi pyö rii?
 11. 11. 114.2 Ulkoistettu palvelintila toimittajan intresseissä on hyödyntää palve- Koska palvelinresurssien linresurssinsa mahdollisimman hyvin, palveli- käyttö web-hotelleissaUlkoistettu laitetila on organisaatiosi ulkopuo- mia saatetaan ”ylibuukata”, mikä saa aikaan on yleensä maksimoitu,lella oleva ympäristö, johon voi asentaa verkko- sen, että palvelusi saattaa alkaa yskimään verkkopalvelun ylöspäinpalveluita. Tyypillisesti kyseessä on dedikoitu kuorman alla. Lisäksi yksi huonosti ohjelmoi- skaalaaminen ei välttä-palvelin (vain omia palveluitasi varten), virtuaali- tu verkkopalvelu saattaa jopa kaataa koko mättä onnistu.palvelin tai web-hotelli. hotellin. Virtuaalipalvelimia tämä ongelma ei Virtuaalipalvelin eroaa dedikoidusta palve- tyypillisesti vaivaa. Koska palvelinresurssienlimesta siten, että sen kapasiteetti on jaettu käyttö web-hotelleissa on yleensä maksimoitu,usean eri palvelun tai yrityksen kesken. Virtuaa- verkkopalvelun ylöspäin skaalaaminen ei vält-lipalvelinratkaisut ovat nykyisin jo kypsiä, joten tämättä onnistu.kapasiteetti joustaa tietyissä rajoissa hyvin ja Suosittelenkin web-hotellia sellaiseen tar-ympäristöt ovat vakaita. peeseen, jossa käyttäjiä on vähän, verkkopal- Ei ihme, että viime vuosina markkinoilla on velu on yksinkertainen, eikä palvelun merkittä-vallinnut virtualisointitrendi. Omista palvelimis- vään ylöspäin skaalaamiseen arvioida olevanta halutaan päästä eroon ja palvelut halutaan tarvetta.keskittää. Virtuaalipalveluita voit vertailla vaikka lin- 4.3 Pilvipalvelimetkistä: virtuaalipalvelinvertailu.fi. Valtaosa yksinkertaisista verkkosivustois- Pilvi on yksi päivän muotisanoista. Pilvipalveli-ta pyörii kuitenkin web-hotelleissa. Web-hotelli men voi tässä yhteydessä mieltää eräänlaiseksivalitaan useimmiten silloin, kun hinta ratkaisee. kehittyneeksi erikoistapaukseksi virtuaalipalve-Web-hotelli on yleensä selvästi halvin vaihtoehto, limesta. Tällä tarkoitan sitä, että pilvipalveli-vain euroja tai kymppejä kuussa. Lisäksi sen saa men kapasiteetti skaalautuu (muuttuu) huomat-yleensä käyttöönsä nopeasti ja vaivattomasti. tavasti laajemmin kuin virtuaalipalvelimen, Halvan hinnan oheen voit saada jotain, käytännössä lähes rajattomasti. Sen vuoksimitä et alkuunkaan ajatellut tilaavasi. Koska pilvipalvelin on mitä kiinnostavin vaihtoehto, V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 4. T iedätkö miss ä pa lvelusi pyö rii?
 12. 12. kun mietit mihin kovasti suosiotaan kasvattava 4.4 Pisteytys 12 verkkopalvelusi kannattaisi asentaa. Termi pilvipalvelin liittyy pilvipalveluihin. Kun olet selvittänyt missä ja miten verkkopal- Joillekin pilvipalvelu saattaa olla terminä hä- velusi pyörii, voit laskea pisteesi yhteen: märä, joten käydään se pikaisesti läpi. Pilvipal- velu jaetaan kolmeen eri tasoon: IAAS (infra- Oma kellari: 1 piste struktuurin vuokraus verkosta), PAAS (alustan Asiaan keskittyneen toimijan vuokraus verkosta) ja SAAS (verkkosovelluksen laitetila: 2 pistettä vuokraus verkosta). Dedikoitu palvelin: 1 piste Kaksi ensin mainittua (IAAS PAAS) viit- Virtualisoitu palvelin tai taavat mahdollisuuteen hankkia verkosta val- pilvipalvelin: 2 pistettä mis palvelin, jolle toimittajasi voi asentaa sinul- Ei lainkaan ylläpitoa: -1 piste le tehdyn verkkopalvelun. Oma ylläpito: 1 piste SAAS taas viittaa valmiin verkkopalvelun Ulkoistettu ylläpito: 2 pistettä vuokraamiseen verkosta. Selvitä, oletko hank- kinut verkkopalvelusi SAAS:na. Jos olet, räätä- Pisteet yhteensä: löintimahdollisuudet ovat todennäköisesti hyvin rajoitetut. Mukavana puolena pilvipalvelun käyt- Maksimipisteet: 6 pistettä. Mikäli sait 4 pistettä töönotto on yleensä nopeaa ja edullista. tai enemmän, tilanteesi on todennäköisesti hyvä. Lisää pilvipalveluista voit lukea seuraa- Jos sait 3 pistettä tai vähemmän, kannattaa tut- vista kansantajuisista oppaista: Kompozure: kia tarve mahdollisille kehitystoimenpiteille. kompozure.com/osaaminen/azuren-hyodyt Turun Yliopisto: soft.utu.fi/saas 4.5 Yhteenveto Vinkki Mikä edellä mainituista vaihtoehdoista sitten Huomaa, että sinulle voidaan tuputtaa lähes kannattaisi valita? Yhtä ja oikeaa patenttivasta- mitä tahansa ”pilvipalveluna”, vaikka lopputu- usta ei ole, mutta jos pitäisi jokin nyrkkisääntö loksella ei olisi aidon pilvipalvelun kanssa mi- antaa, se olisi seuraava: ulkoista verkkopalvelu- tään tekemistä. si ja sijoita se pilvi- tai virtuaalipalvelimelle.V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 4. T iedätkö miss ä pa lvelusi pyö rii?
 13. 13. 135. nko verkkopalvelusi O kaltevalla pohjalla?Edellisessä kappaleessa käsitellyllä palvelun Ennen kuin siirryn käsittelemään erilaisia vaih-sijaintipaikalla on merkitystä mm. palvelusi toehtoja, konkretisoin seuraavalla sivulla ole-nopeuteen, saavutettavuuteen ja vikasietoisuu- van kuvan avulla, mille tasolle IT-ammattilaistenteen. Toisaalta jos haluat muuttaa verkkopal- viljelemät termit suurin piirtein sijoittuvat. Kuvavelusi sijaintipaikkaa, se onnistuu yleensä am- ei pyri tyhjentävään ja tarkkaan esitykseen, ai-mattimaisella suunnittelulla melko kivuttomasti. noastaan antamaan kuvanKyse on karkeasti yleistäen vain ohjelman ja siitä, kumpaa ääri-sen tietojen siirtämisestä toiselle palvelimelle. päätä lähem- Tässä kappaleessa käsitellään ohjelmisto- pänä tiettypohjaa, jonka vaihtaminen ei ihan lennossa on- termi on.nistukaan ja jonka valinnassa onkin siksi syytäolla erityisen huolellinen. Ohjelmistopohjan voi käsittää koostuvanneljästä eri tasosta, joista ensimmäinen vaatiieniten ohjelmointityötä ja viimeinen on yleensäheti käyttöönotettavissa ilman ohjelmointia:1) Sovelluskehys (framework)2) Alustatuote (platform)3) Tuoterunko (julkaisujärjestelmä tms.)4) ilviohjelmisto (SaaS-palvelu, P Software-as-a-Service) Viimeinen vaihtoehto on valmis lopputuo-te, joka vaatii vain käyttöönoton. Esimerkkinäpilviohjelmistosta on vaikkapa Salesforce.com.Valmiit pilviohjelmistotkin ovat usein toteutettujonkinlaisen ohjelmistopohjan päälle. V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 5. O n ko verkkopa lvelusi k a lteva l l a pohja l l a?
 14. 14. 14 Wosbee Lyyti Magento GO Google Apps MyCashflow Salesforce Pilviohjelmisto Basecamp Kotisivukone webCRM Clovershop Joomla! Wordpress OpenKM Mediawiki eZ Publish Tuoterunko Redmine PrestaShop SugarCRM Episever Megento Confluence Plone SharePoint Typo3 Alfresco Umbraco Drupal Alustatuote Liferay MODx Zope DotNetNuke Hammerkit Yii Django Ruby on Rails Lift Vaadin CakePHP GWT Zend Sovelluskehys .NET Struts Spring Stripes Wicket Huom. putket vuotavat tai sokkeli rakoilee. Jos taas aloitat tekemisen valmiin perustuksen pääl- Koska oma verkkopalvelusi voi olla lähes mitä le, on talon valmistuminen paitsi nopeampaa, tahansa, olen ottanut vapauden kärjistää ja myös varmempaa ja turvallisempaa. yleistää rankasti, jotta asia pysyisi riittävän ym- Sovelluskehys on hyvä valinta, kun halu- märrettävänä vähemmän tekniselle ihmiselle. taan maksimaalinen räätälöintiaste tai tarpee- Vaihtoehtojen välisen teknisen vertailun suo- seen sopivaa ylemmän tason vaihtoehtoa ei löy- sittelen jättämään sellaiselle verkkopalveluke- dy. Tyypillisiä esimerkkejä sovelluskehyksestä hityksen ammattilaiselle, joka ymmärtää kaikki ovat Django, Spring ja CakePHP. eri tasot syvällisesti. Usein IT-toimittajasi tekee puolestasi valin- nan tällä tasolla. Tietyn sovelluskehyksen valin- 5.1 Sovelluskehys ta ei ole välttämättä projektisi tärkein päätös, mutta yleisesti ottaen on parempi, että toimit- Sovelluskehystä voisi verrata vaikka talon tajasi valitsee valmiin rungon kuin ohjelmoi kai- perustuksiin. Jos aloitat talosi rakentamisen ken alusta asti itse. Muutoin projektisi epäon- tyhjästä ilman ammattitaitoa, on riskinä, että nistumisen vaara saattaa kasvaa.V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 5. O n ko verkkopa lvelusi k a lteva l l a pohja l l a?
 15. 15. 5.2 Alustatuote 5.3 Tuoterunko 15Jos sovelluskehys on talon perustukset, niin Tuoterunko alkaa jo muistuttaa melko paljonalustatuote voisi olla talopaketti. Alustatuote valmista taloa. Valitset vain lattiamateriaalit jasisältää siis enemmän valmiita asioita kuin so- seinien värit, niin talosi on muuttovalmis. Tyypil-velluskehys, kun se kääritään ulos paketista. linen esimerkki on jokin verkkosivuston julkaisu- Tyypillinen esimerkki on Drupal tai Microsoft järjestelmä kuten WordPress tai Episerver.Sharepoint. Vaikka valmiina saattaa ollakin jo Jos sinulla on verkkosivusto, sen olisi hyväpaljon toiminnallisuutta, niin tyypillisesti alus- pyöriä jonkun julkaisujärjestelmän päällä. Jostan päälle tehtyä ratkaisua pitää vielä rukata, näin ei ole, niin verkkosivuston uusimisen yh-ennen kuin se on käyttövalmis organisaatiollesi. teydessä kannattaa yleensä korjata tilanne. Jul- Alustatuote on tyypillinen ratkaisumalli, kun kaisujärjestelmä sisältää työkalut sivujen ylläpi-haetaan hyvää kompromissia räätälöitävyyden toon kuten sisällöntuotantoon.ja valmiiden toiminnallisuuksien välillä. Tämä ontyypillinen tapa tuottaa esim. ekstranet-palveluja. Alustatuote on tyypillinen ratkaisumalli, kun haetaan Projektikustannus kasvaa Räätälöitävyys paranee hyvää kompromissia rää- tälöitävyyden ja valmiiden Pilvi- ohjelmisto toiminnallisuuksien välillä. projektikustannus pienenee Tuoterunko Käyttöönottoaika ja Alustatuote Sovelluskehys V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 5. O n ko verkkopa lvelusi k a lteva l l a pohja l l a?
 16. 16. 16 5.4 Avoin lähdekoodi vai suljettu • Kaupallisille tuotteille on yleensä mahdollista ohjelmistotuote? löytää sertifioitua osaamista. Avoimella puolel- la tämä saattaa olla vaikeampaa. Vastoin yleistä luuloa Avoimen lähdekoodin ohjelmistolla tarkoitetaan • Avoin lähdekoodi takaa sen, että muutoksia avoimen lähdekoodin ohjelmaa, jonka jatkokehitystä voi jatkaa kuka pystytään tekemään järjestelmiin (vrt. suljettu ohjelmistot ja kaupalliset tahansa ammattilainen. Suljettua ohjelmisto- koodi ja lukkiutuminen tiettyyn toimittajaan eli tuotteet voi useimmiten tuotetta voi kehittää eteenpäin vain ohjelmiston nk. ”vendor lock-in”). integroida toisiinsa raja- oikeudet omistava taho. • n hyvin tiedossa, että avoimen lähdekoodin O pintojen avulla. Edellisestä seuraa väistämätön kysymys: tuotteisiin on olemassa jopa tuhansia valmiita kumpi kannattaisi valita? Kuten yleensä tieto- lisäosia. Vähemmän puhutaan siitä, että lisäosi- tekniikassa, yhtä oikeaa vastausta ei ole. Usein en taso on hyvin kirjavaa. Kaupallisella puolella valintaa tuntuvat ohjaavan enemmänkin ”leiriy- lisäosien laatutaso on keskimäärin tasaisempi. tyminen”, kuin todelliset tietotekniset faktat. • Vastoin yleistä luuloa avoimen lähdekoodin oh- On hyvä havaita, että ratkaisutavoilla on jelmistot ja kaupalliset tuotteet voi useimmiten sellaisia eroja, joita ei välttämättä olisi heti tul- integroida toisiinsa rajapintojen avulla. lut ajatelleeksi: Organisaation näkökulmasta edellä mainit- • voimen lähdekoodin tuote on lisenssimaksu- A tua jakoa oleellisempaa on useimmiten ymmär- ton, mutta siitä voi olla myös kaupallisesti tu- tää seuraavat perusasiat: ettuja versioita (esim. Magento verkkokauppa). • linvoimainen avoimen lähdekoodin tuote on E • voimen lähdekoodin kehittäjäyhteisön koon A lähtökohtaisesti hyvä ja turvallinen valinta. ja aktiivisuuden perusteella voi usein arvioida • lobaalin IT-toimittajan tuote on lähtökohtai- G tuotteen jatkuvuutta. sesti hyvä ja turvallinen valinta. • aupallisen tuotteen jatkuvuutta on vaikeampi K • Pienen paikallisen IT-toimittajan oma suljettu arvioida, ellei kyseessä ole globaali IT-toimitta- kaupallinen tuote voi olla riski. Riski voi reali- ja (kuten Microsoft tai IBM). soitua esimerkiksi niin, että toimittaja lopettaa • voin lähdekoodi ei automaattisesti takaa A kokonaan toimintansa, eikä kukaan jatka tuot- maksimaalista liitettävyyttä. Kaupallisessa teen kehittämistä. Mikäli tuotteen lähdekoodi tuotteessa saattaa olla pidemmälle tuotteiste- ja muu dokumentaatio on saatavissa ongelma- tut rajapinnat. tilanteessa, riski pienenee oleellisesti.V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 5. O n ko verkkopa lvelusi k a lteva l l a pohja l l a?
 17. 17. 175.5 Pisteytys 5.6 YhteenvetoValitse yksi verkkopalvelusi ja tarkista onko palve- Ohjelmointikielellä, ohjelmistopohjalla tai kau- Ohjelmistosi ei juurilusi kehitys vakaalla pohjalla rastittamalla sopivat pallisuudella vs. avoimuudella ei ole niin suurta koskaan veny uusiinvaihtoehdot ja laskemalla pisteet yhteen: merkitystä lopputulokseen kuin usein annetaan tarpeisiisi tai jos käytät ymmärtää. yli kolme vuotta vanhaa Törmäät jatkuvasti tilanteeseen, jossa Tietotekniikan (ja erityisesti verkkopalvelui- ohjelmistoversiota. toimittajasi kertoo, että palvelusi ei taivu den) ollessa kyseessä ongelmalle löytyy aina haluamaasi tarpeeseen: -1 piste tusina erilaista ratkaisutapaa. Tämä on hiukan Palvelusi kehitys puksuttaa eteenpäin ja sama asia kuin pitääkö Nokian Lumiasta, Applen venyy useimmiten vaatimuksiisi: 1 piste iPhonesta vai Samsungin Android-puhelimesta. Palvelusi on toteutettu modernin sovellus- On kuitenkin muutamia oireita, joista voit kehyksen päälle: 1 piste aavistella, että syvempi analyysi olisi paikal- Palvelusi hyödyntää alustatuotetta tai tar- laan: ohjelmistosi ei juuri koskaan veny uusiin peisiini soveltuvaa tuoterunkoa: 1 piste tarpeisiisi tai jos käytät yli kolme vuotta van- Olet arvioinut pilviohjelmistojen käyttö- haa ohjelmistoversiota. Viimeistään kolmen mahdollisuudet ja mahdollisesti jo hyödyn- vuoden jälkeen aika alkaa yleensä ajaa verkko- nät niitä: 1 piste palvelutuotteen ohi, mikäli sitä ei ole päivitetty Verkkopalvelusi teknologiapohja on maksi- asianmukaisesti. missaan kolme vuotta vanha: 1 piste Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää miten va- littu ohjelmistoratkaisu sopeutuu tulevaisuuden Pisteet yhteensä: tarpeisiin mm. skaalautuvuuden, jatkokehitet- tävyyden ja liitettävyyden osalta. Erityisen tär­Maksimipisteet: 4 pistettä. Mikäli sait 3 pistettä keää on toimittajan ammattititaito.tai enemmän, tilanteesi on todennäköisesti hyvä.Jos sait 2 pistettä tai vähemmän, kannattaa tut-kia tarve mahdollisille kehitystoimenpiteille. V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 5. O n ko verkkopa lvelusi k a lteva l l a pohja l l a?
 18. 18. 18 6. äältä kauniit kakut P Optimitapauksessa Vaikka edellä mainitut asiat eivät kiinnostaisi 6.1 Käyttöliittymän mukautuvuus verkkopalvelusi toimii piirun vertaa, niin yhdestä asiasta sinulla on erilaisille päätelaitteille laitteesta ja ruudunkoosta takuulla mielipide: verkkopalvelusi ulkoasusta. riippumatta sujuvasti. Verkkopalvelun käyttöliittymä koostuu kar- Käyttöliittymän mukautuvuus tarkoittaa verk- keasti ottaen kahdesta osasta: visuaalisesta kopalvelusi kykyä reagoida käyttöön erilaisilla suunnittelusta ja käytettävyyssuunnittelusta. laitteilla, kuten tavallisella tietokoneella, tablet- Visuaalisella suunnittelulla tarkoitetaan titietokoneella tai älypuhelimella. Optimitapauk- graafikon suunnitteluprosessia: hän suunnitte- sessa verkkopalvelusi toimii laitteesta ja ruu- lee logon sekä määrittelee sopivat värit ja fontit. dunkoosta riippumatta sujuvasti. Puhutaan palvelun ulkoasusta tai ilmeestä. Valitettavasti todellisuus on aivan toisen- Käytettävyyssuunnittelussa keskitytään lainen. Jos et erikseen vaadi toimittajaltasi saumattomaan käyttäjäkokemukseen eli toisin yhteensopivuutta erilaisiin käyttöympäristöihin, sanoen mahdollisimman helppoon ja suju- on melko todennäköistä, että sivustosi ei toimi vaan palvelun käyttöön. niissä. Tuen erilaisille päätelaitteille voi raken- Ennen kuin sukelletaan taa muutamalla eri tavalla. Valitusta toteutus- tar­kemmin visuaaliseen tavasta riippumatta, työmäärä kasvaa pelkkään suunnitteluun ja käytettä- tavalliseen tietokoneen ruudun optimoimiseen vyyssuunnitteluun, käsi- verrattuna. tellään ensin molempia Perustapoja toteuttaa mukautuvuus eri- yhdistävä oleellinen laisille laitteille on kolme: voit joko hankkia asia; käyttöliittymän mobiilikäyttöliittymän, toteuttaa erillisen mo- toimivuus erilaisilla biilisovelluksen tai koko sivu voidaan suunni- päätelaitteilla (esimer- tella eri näytöille mukautuvaksi (responsive kiksi älypuhelimilla). design).V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 6. Pä ä Ltä k au n iit k a ku T
 19. 19. 19 www.finnkino.fi -verkkosivusto kannettavan näytöllä6.1.1 Mobiilikäyttöliittymä Mobiilikäyttöliittymä m.finnkino.fiMobiilikäyttöliittymä on erillinen, riisuttu versiotäydestä työpöytäkäyttöön suunnittelusta käyt-töliittymästä, joka on optimoitu toimimaan su-juvasti pienellä ruudulla. Tyypillinen esimerkkitästä on Finnkinon verkkosivusto. Kokeile syöttää pöytäkoneesi selaimeenensin osoite finnkino.fi, lopputulos näyttää jota-kuinkin yllä olevalta kuvalta. Verkkopalvelulla on hyvin visuaalinen ja ri-kas käyttöliittymä efekteineen. Avaa nyt selai-meesi osoite m.finnkino.fi ja kokeile pienentääselainikkuna älypuhelimesi ruudun kokoon. Lop-putulos näyttää jotakuinkin kuten kuva oikealla. V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 6. Pä ä Ltä k au n iit k a ku t
 20. 20. Mobiilikäyttöliittymään on valittu vain tärkeim- 6.1.2 Mukautuva suunnittelu 20 mät toiminnot ja nappeihin osuu kosketusnäy- (responsive design) tölläkin. Erillinen mobiilikäyttöliittymä on toimiva Erillisen mobiilikäyttöliittymän rakentamisen tapa rakentaa mobiilioptimointi verkkopalve- tuomia haasteita ratkaisemaan on kehitetty uusi lulle. Siinä on kuitenkin muutamia haasteita. tapa, mukautuva suunnittelu. Se on nopeasti Käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus joudu- suosiotaan kohottava trendi. Eikä syyttä, sillä taan tekemään erillisenä työpöytäversiosta. mukautuvalla suunnittelulla pystytään toteutta- Toisin sanoen se tuottaa enemmän työtä. Myös maan yksi ainoa käyttöliittymä, joka osaa muun- päivitykset joudutaan tekemään kahteen eri tautua ruudun koon mukaan oikeanlaiseksi. käyttöliittymäversioon. Seuraavassa on ruutukauppaukset keikkatori.fi Erillinen mobiilikäyttöliittymä oli vielä jokin -palvelusta parilla erilaisella ruutukoolla. aika sitten suosituin tapa rakentaa mobiiliyh- Lopputulos näyttää jotakuinkin vastaaval- teensopivuus, kunnes vuonna 2010 keksittiin ta kuin Finnkinolla eri ruudun koolla, mutta ky- mukautuva suunnittelu. seessä on vain yksi käyttöliittymä. Keikkatori.fi kannettavan näytölläV erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 6. Pä ä Ltä k au n iit k a ku T
 21. 21. Vaikka erillisen mobiilikäyttöliittymän hyödyntämi-sessä ei ole mitään vikaa, povaan, että mukau- 21tuva suunnittelu tulee tappamaan mobiilikäyttöliit-tymät. Toimivan mukautuvan käyttöliittymän tekovaatii enemmän suunnittelua ja erityistä osaamis-ta niin graafikolta kuin palvelun tekniseltä toteutta-jaltakin, mutta lopputulos maksaa vaivan. Jatkos-sa päivitykset pitää tehdä vain yhteen paikkaan.VinkkiKoska mobiilikäyttö kasvaa hurjaa vauhtia (useitaprosenttiyksiöitä) joka kuukausi, niin suosittelen,että uusi verkkopalvelu suunniteltaisiin ja toteutet- Keikkatori.fitaisiin mukautettavuuden periaatteet huomioiden. mobiililaitteella6.1.3 Mobiilisovellus optimaalisella tavalla. Tämän vuoksi kaikkiin isoimpiin verkkopalveluihin (kuten sosiaalisenYksi vahvasti nouseva trendi on myös mobii- median palveluihin Facebook, LinkedIn ja Twit-lisovellusten käyttö. Tämä tarkoittaa käytän- ter) on toteutettu mobiiisovellus kaikille yleisim-nössä sitä, että palvelulle suunnitellaan ja mille alustoille.toteutetaan erillinen mobiilisovellus AppleniOS-, Googlen Android- ja/tai Windows Phone 6.2 Visuaalinen suunnittelu-ympäristöön. Koska kyseessä on ihan oman sovelluksen Visuaalinen suunnittelu antaa verkkopalvelullerakentaminen, niin investoinnin järkevyys kan- sen ominaisilmeen. Se vaikuttaa suoraan pal-nattaa tarkoin harkita ennen toteuttamiseen velun luomaan mielikuvaa toimittajan ammatti-ryhtymistä. Mobiilisovelluksen käytön aloittami- maisuudesta. Hyvännäköinen visuaalinen ilmenen myös edellyttää, että käyttäjä lataa älypu- antaa luotettavan kuvan palvelusta ja edesaut-helimeensa tai tablettiinsa erillisen sovelluksen. taa käyttäjän sitouttamisessa palveluun. Hyvä puoli hienosti toteutetussa mobii- Visuaalisen ilmeen arviointi on subjektii­lisovelluksessa on yleensä erinomainen käyt- vista, mutta päätasolla helppoa: onko ulkoasuntökokemus. Koko sovellus latautuu nätisti ja tuottanut siihen perehtynyt taitava, verkkopal-hyödyntää valitun päätelaitteen ominaisuuksia veluihin erikoistunut graafikko? Graafikoilla on V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 6. Pä ä Ltä k au n iit k a ku t
 22. 22. monenlaisia taustoja, joten osaamistasoa kan- Toisaalta todella hyvin tehty visuaalinen 22 nattaa selvittää ennen palvelun tilaamista: suunnittelu on pitkäikäistä ja uhmaa trendivaih- • elvitä, mikä on graafikon kokemus nimen- S teluita. Kaikkien trendien perässä juokseminen omaan verkkopalveluiden ulkoasusuunnittelus- on muutenkin kyseenalaista liiketoiminnan ta. Ikänsä loistavaa printtisuunnittelua tehnyt kehittämisen näkökulmasta, joten harkitse graafikko ei välttämättä ymmärrä mitään verk- huolella. kopalveluiden ulkoasusuunnittelusta. Jos olet epävarma ulkoasun toimivuudesta, • yydä nähdä referenssejä ja arvioi miten graafi- P suosittelen kysymään mielipiteitä palvelustasi kon tyyli istuisi omaan verkkopalveluusi. käyttäjiltäsi. Mieluummin ihan uusilta käyttäjiltä, Ole valmis joustamaan, • elvitä millaisia verkkopalveluita graafikko on S jotka eivät ole vielä tottuneita palvelusi ulkoasuun. jos graafikon argumentit suunnitellut. Verkkokaupan, verkkosovelluksen Jos alan ammattilainen ei ole tehnyt pal- valitulle ratkaisulle ovat ja verkkosivuston ulkoasusuunnittelu eroaa velusi graafista suunnittelua, suosittelen läm- loogiset ja hyvin toisistaan monessa kohdassa. Erityyppisissä pimästi investoimaan kunnon tekijään. Kun- perustellut. verkkopalveluissa on myös useita vakiintunei- nollinen visuaalinen suunnittelu ei ole ilmaista, ta käytäntöjä. Toisin sanoen käyttäjä odottaa hinnat ovat alkaen nelinumeroisia. Suhtautuisin tiettyjen vakioelementtien olevan oikeilla pai- itse hyvin skeptisesti, mikäli minulle tarjottai- koillaan ja toimivan tietyllä tavalla. siin verkkopalvelun ulkoasun suunnittelua esi- Kun graafikko on valittu, on viisasta antaa merkiksi hintaan 350 euroa. ammattilaiselle riittävästi liikkumatilaa. Kuten Jos visuaalinen suunnittelu kuulostaa si- alussa totesin, jokaisella meistä on ulkoasusta nusta täysin turhalta, mieti hetki seuraavaa: oma mielipiteensä, mutta raudanluja ammattilai- Ostaisitko itse susirumasta verkkokaupasta? nen osaa perustella väri- ja tyylivalintansa. Ole valmis joustamaan, jos graafikon argumentit vali- Vinkki tulle ratkaisulle ovat loogiset ja hyvin perustellut. Siirrytäänpä hetkeksi takaisin nykyisen Jos olet jo päättänyt uusia verkkopalvelusi, älä verkkopalvelusi ulkoasun arvioimiseen. jätä hyödyntämättä graafisesta suunnittelusta Jos ulkoasun on suunnitellut ammattigraa- saatavaa tehoa. Visuaalisen ilmeen virkistys tai fikko, niin periaatteessa asia on kunnossa. Ul- uudelleensuunnittelu on yksi tehokkaimmista koasun pitäisi olla ammattimaisen näköinen ja tavoista viestiä palvelusi käyttäjille, että palve- ilmentää brändiäsi asianmukaisella tavalla. Sel- luasi on kehitetty. vitä milloin ulkoasusuunnittelu on tehty. Jos sii- tä on yli viisi vuotta, voi ulkoasun virkistäminen tai uusiminen olla harkinnan arvoista.V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 6. Pä ä Ltä k au n iit k a ku T
 23. 23. 6.3 Käytettävyyssuunnittelu • oimiiko verkkopalvelusi loogisesti ja intuitiivi- T sesti? Jos ei, palvelusi käyttöliittymä kaipaa 23 Käytettävyyssuunnittelu vaikuttaa suoraan pal- parantamista. Palautetta saat, kun houkut- velusi käyttäjätyytyväisyyteen. Koska aihe on telet ummikon kokeilemaan palveluasi. Jos varsin laaja, nostan esille vain muutaman asian: mahdollista, seuraa itse vierestä ja tarkkaile,• ukautuuko verkkopalvelusi erilaisille laitteille M sujuuko käyttö ongelmitta vai pysähteleekö kuten tableteille ja älypuhelimille? Jos ei, niin käyttäjä mietiskelemään vähän väliä, miten harkitse mukautuvaa käyttöliittymäsuunnitte- edetä? lua tai omaa mobiilisovellusta. Lähtökohtaisesti käytettävyyssuunnittelus-• iltä palvelusi näyttää, kun avaat verkkopal- M sa on kyse hyvien käytäntöjen noudattamisesta Lähtökohtaisesti käytet- velusi eri internet-selaimilla ja erilaisilla käyttö- ja sillä on suora vaikutus muun muassa verk- tävyyssuunnittelussa on järjestelmillä? Harjaantunut ostaja osaa vaatia, kokaupan ostosten määrään. Käytettävyyden kyse hyvien käytäntöjen että toimittaja testaa verkkopalvelun yhteen- kehittäminen on jatkuva prosessi ja siihen liit- noudattamisesta ja sillä sopivaksi käytetyimmille selainversioille. Jos tyy oleellisesti myös esimerkiksi sivuston kon- on suora vaikutus muun et pelkää järkyttyä, niin syötä verkkopalvelusi versio-optimointi, johon palaan myöhemmissä muassa verkkokaupan osoite seuraavaan palveluun: browsershots.org. kappaleissa. ostosten määrään. 6.4 Pisteytys Tarkista missä kunnossa verkkopalvelusi käyt- Palvelusi käytettävyyttä on testattu ja sitä töliittymä on, rastittamalla sopivat kohdat: kehitetään säännöllisesti: 1 piste Palveluasi on niin intuitiivinen käyttää, Palvelusi visuaalinen ulkoasu ei ole että käyttäjät löytävät haluamansa lähes ­ammattigraafikon toteuttama: -1 piste aina ilman ohjeita: 2 pistettä Palvelusi visuaalisen ulkoasun on tehnyt web-suunnitteluun harjaantunut graafisen Pisteet yhteensä: alan ammattilainen: 1 piste Palvelussasi on erillinen mobiilikäyttö­ Maksimipisteet: 6 pistettä. Mikäli sait 3 pistettä liittymä: 1 piste tai enemmän, tilanteesi on todennäköisesti hyvä. Palvelusi on toteutettu mukautetun suun- Jos sait 2 pistettä tai vähemmän, kannattaa tut- nittelun periaattein tai sille on tehty oma kia tarve mahdollisille kehitystoimenpiteille. mobiilisovellus: 2 pistettä V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 6. Pä ä Ltä k au n iit k a ku t
 24. 24. 6.5 Yhteenveto Käytettävyyden parantaminen on jatkuva pro- 24 sessi, jossa tulisi huomioida erityisesti sivuston Verkkopalvelun käyttöliittymä koostuu kah- optimointiin liittyvät asiat, jotta palvelusi käyt- desta asiasta: visuaalisesta suunnittelusta ja täjät käyttäytyisivät toivotulla tavalla palvelussa. käytettävyyssuunnittelusta. Optimaalisessa tilanteessa käyttäjä osaa käyt- Visuaalinen suunnittelu on suositeltavaa tää verkkopalveluasi lukematta lainkaan käyt- teettää graafisen alan ammattilaisella, joka on töohjeita. Tähän tilanteeseen pääsemiseksi on keskittynyt verkkopalveluihin. Ammattimainen tehtävä yleensä rajusti töitä. Älä unohda tukea ulkoasu antaa luotettavan kuvan palvelustasi ja mobiililaitteiden käyttäjiä. Mukautuva suunnitte- sitouttaa käyttäjiä. lu on tässä suositeltava perustapa. 7. Integraatiot Oikein suunniteltuna Integraatio tarkoittaa yksinkertaisesti kahden eri strategiasta löytyykin keskeisenä elementtinä integroimisella voidaan järjestelmän kytkemistä tietoteknisesti yhteen. ulkoinen integraatiorajapinta.saavuttaa merkittäviä kus- Tyypillinen esimerkki on toiminnanohjaus- tannussäästöjä. Yleensä­ järjestelmän kytkeminen verkkokauppaan, jotta 7.1 Master data integrointi vähentää tuotetiedon päivitys voitaisiin suorittaa keskite- henkilötyötä ja eliminoi tysti yhdessä pisteessä. Tästä ”keskipistees- Master data tarkoittaa perustietojen tallen- virhetilanteita. tä” tieto valuu muihin haluttuihin järjestelmiin tamista yhteen keskitettyyn paikkaan. Toteu- automaattisesti. tustavasta riippumatta on hyvä pohtia, onko Oikein suunniteltuna integroimisella voi- organisaation tieto tallennettu keskitetysti. Jos daan saavuttaa merkittäviä kustannussäästö- esimerkiksi tuote- tai käyttäjätietoja joudutaan jä. Yleensä integrointi vähentää henkilötyötä päivittämään useaan eri järjestelmään, olisi ja eliminoi virhetilanteita. Kokonaan uusia lii- hyvä selvittää pystyttäisiinkö päivitykset kes- ketoimintamahdollisuuksia voidaan saavuttaa kittämään yhteen paikkaan. Tällöin muut järjes- avaamalla integrointirajapintoja esimerkiksi telmät kannattaa usein integroida tähän tiedon kumppaneille. Monen isomman verkkopalvelun keskipisteeseen.V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 7. I n tegr a atiot
 25. 25. 7.2 Single sign-on Verkkopalveluun jätetty kommentti voi näkyä suoraan Facebookissa ja siten edistää palvelun 25Single sign-on eli kertakirjautuminen on yksi tunnettavuuden kasvua.tavoiteltu päämäärä ympäristössä, jossa sijait- Esimerkiksi musiikkipalvelu Spotify lähet-see erilaisia IT-ympäristöjä, joihin käyttäjän tuli- tää Facebookin kautta kirjautuneiden Facebook-si päästä käsiksi. Käyttö helpottuu, jos käyttäjä kavereille tietoa tämän musiikin kuuntelusta.pystyy tunnistautumaan useisiin eri palveluihin Moni muukin palvelu Facebookin lisäksi, esi-yhdellä kirjautumisella. Tässä oppaassa en pu- merkiksi LinkedIn, tarjoaa omia käyttäjätunnis-reudu aiheeseen kovin syvällisesti, sillä jokai- tusmekanismejaan, joita voi yleensä ottaa mel-nen tapaus on syytä analysoida erikseen. ko vapaasti käyttöön muissa verkkopalveluissa. Eräs tapa toteuttaa omassa verkkopal-velussa kertakirjautuminen on OpenID, jolla 7.4 Ulkoiset rajapinnatvoidaan mahdollistaa kirjautuminen useisiineri palveluihin yhdellä käyttäjätunnuksella. Itse asiassa Facebook-kirjautuminen on osaOpenID:tä tukee noin 50 000 verkkopalvelua Facebookin julkisesti palvelustaan ulospäin tar-mukaan lukien esimerkiksi Google, Microsoft, joamaa rajapintaa. Tämä on mainio esimerkkiYahoo! ja Facebook. siitä, miten verkkopalvelu voi tarjota uusia liike- toimintamahdollisuuksia kumppaneilleen raja-7.3 Facebook sign-on pintoja avaamalla. Facebookille on etua siitä, että käyttäjienVerkkopalveluiden osalta erityisen kiinnostava tunnistus muihin verkkopalveluihin tapahtuuasia on isojen sosiaalisen median palveluiden sen rajapintojen kautta. Käyttäjä sitoutuu yhähyödyntäminen omaan verkkopalveluun kirjau- tiukemmin Facebookiin ja kertoo verkossa toi-tumisessa. Moniin suurempiin verkkopalvelui- minnastaan entistä enemmän kavereilleen jahin (kuten tripadvisor.com) on mahdollista kir- siten myös Facebookille.jautua sisään Facebook-tunnuksilla. Jopa koko liiketoiminnan ansaintalogiikan voi Kun käyttäjä on jo kirjautuneena Face­ rakentaa ulkoisen rajapinnan varaan. Esimerk-bookiin, Tripadvisor päästä hänet kirjautumaan kinä tästä on Maventan verkkolaskutuspalvelu.suoraan palveluun. Käyttäjän kannalta tämä on Jos haluat omaan verkkopalveluusi tuen verkko-miellyttävän vaivatonta, koska hänen ei tarvitse laskuille, on useimmiten järkevämpää integroidaluoda taas yhtä uutta, erillistä käyttäjätunnusta. Maventan kaltaiseen valmiiseen palveluun kuinLisäksi palvelu voidaan automaattisesti perso- rakentaa oma verkkolaskutustoiminnallisuus.noida käyttäjälle sopivaksi. Maventan ansainta perustuukin siihen, että se Facebook tarjoaa monia muitakin mahdol- maksimoi sen läpi menevien verkkolaskujenlisuuksia rajapinnoistaan, kuten käyttäjäarviot. määrän ja ottaa siivun jokaisesta transaktiosta. V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 7. I n tegr a atiot
 26. 26. 7.5 Pisteytys 26 Tarkista kuinka hyvin olet hyödyntänyt integraati- Palvelullasi on rajapinta ja tiedät mistä on suomat mahdollisuudet: rajapintadokumentaatio löytyy: 1 piste Sidosryhmäsi pystyvät tekemään integraa- Mikä on integraatio? -1 piste tion palveluusi täysin itsenäisesti verkko­ Tieto, jota hyödynnetään useassa paikassa, pohjaisen rajapinnan kautta: 2 pistettä pitää syöttää vain yhteen paikkaan: 2 pistettä Pisteet yhteensä: Pääset hyödyntämään useita palveluita yh- dellä kirjautumisella (single sign-on): 1 piste Maksimipisteet: 7 pistettä. Mikäli sait 3 pistettä Palveluusi pystyy kirjautumaan sisään tai enemmän, tilanteesi on todennäköisesti hyvä. jollain sosiaalisen median verkkopalvelulla Jos sait 2 pistettä tai vähemmän, kannattaa tut- (esimerkiksi Facebook, Twitter, Google tai kia tarve mahdollisille kehitystoimenpiteille. LinkedIn): 1 piste 7.6 Yhteenveto Kannattaa myös miettiä voisiko tietyille sidos- ryhmille (esimerkiksi kumppaneille) tarjota raja- Integraatioiden hyödyntäminen on Suomessa pinta omaan verkkopalveluun. Monen ison verk- lastenkengissään verkkopalveluiden osalta. Kan- kopalvelun strategia on rakennettu vahvasti, nattaa arvioida voisitko omassa ympäristössäsi ellei jopa kokonaan, hyvin toimivien rajapintojen toteuttaa integraatioita, joilla saavutettaisiin au- varaan. tomaation kautta kustannussäästöjä.V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 7. I n tegr a atiot
 27. 27. 278. Turvallisuus”Jos organisaatiot jättävät ilmoitukset huomiotta ja nattaa jättää ammattilaiselle. Perusteellinen Ostaja ei todennäköisesti pysyvät vanhentuneessa versiossa, ne altistavat kartoitus selvittää myös lähdekoodista löytyvät tunne verkkokaupassa itsensä tällaisille murroille”, toteaa WordPressin turva-aukot päällepäin näkyvien lisäksi. asiointiaan turvalliseksi, avainkehittäjä Mark Jaquith Wall Street Journa- Seuraavaksi annan muutamia yksinkertai- jos palvelullasi ei ole SSL- lille Reuters-palveluun tapahtuneen tietomurron sia käytännön vinkkejä, joilla voit saada tuntu- sertifikaattia. Peloissaan jälkeen. [3] maa siihen, pitäisikö sinun olla huolissasi pal- käyttäjä kiikuttaa euronsa Edellä kuvatun kaltainen esimerkki ei tar- velusi turvallisuudesta. kilpailijan turvallisempaan koita sitä, että WordPress olisi alustana tur- puotiin. vaton, vaan että turvallisuus vaatii jatkuvaa 8.1 Salasanat panostusta. Turvallisuus on elinehto jokaiselle menes- Salasanoihin liittyy useita tietoturvan kannalta tyvälle verkkopalvelulle. Jos krakkeri pääsee oleellisia asioita. Osaan et voi juurikaan vaikut- palveluusi ja levittää verkkoon käyttäjien tun- taa – kuten siihen, miten käyttäjät säilyttävät sa- nukset ja salasanat, se voi olla lopun alku. lasanojaan – mutta onneksi on olemassa paljon Ostaja ei todennäköisesti tunne verkkokau- asioita, joilla voit parantaa turvallisuutta. passa asiointiaan turvalliseksi, jos palvelullasi Yksi usein laiminlyöty asia on salasano-ei ole SSL-sertifikaattia. Peloissaan käyttäjä jen kryptaus tietokantaan. Tämä perinteisissä kiikuttaa euronsa kilpailijan turvallisempaan IT-järjestelmissä itsestään selvä asia on usein puotiin. retuperällä verkkopalveluissa. Salasanojen Turvallisuuden perusteellinen arvioiminen kryptaamatta jättäminen on yleensä merkkioman verkkopalvelun osalta on hankalaa ja kan- huonosta tietoturvasuunnittelusta. V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 8 . t u rva l l isu us
 28. 28. Oikein tehtynä verkkopalvelusi kryptaa sala- Toinen salasanojen turvallisuuteen liittyvä seik- 28 sanat yksisuuntaisella algoritmilla ennen kuin ka ovat rajoitukset salasanojen luomisessa. ne tallennetaan tietokantaan. Yksisuuntainen Tämä on monelle tuttua: tarvitaan esimerkiksi kryptaus tarkoittaa, että salasanan tallennuk- vähintään kahdeksan merkkiä, josta osan pitää sessa suoritetaan matemaattisesti nopea ope- olla numeroita tai erikoismerkkejä. raatio, mutta purku on erittäin aikaa vievää. Käyttäjärekisteröinnistä voidaan tarkistaa sala- Tietoteknisesti yksinkertaisella menetelmällä sanan vahvuus automaattisesti. Tällä voidaan varmistat, että krakkeri ei saa palveluusi mur- estää se, että käyttäjät tekevät palvelusta hel- tautuessaan salasanoja haltuunsa ainakaan pon murtokohteen, valitsemalla salasanaksi suoraan selväkielisinä. vaikkapa ”password”. Keikkatori.fi-palvelun ­salasanan vahvuuden testaus 8.2 SSL-sertifikaatti Selaimessasi näkyy lukon kuva ja osoiterivin alussa lukee HTTPS. SSL-sertikaatti aktivoi- Toinen verkkopalveluihin usein liitetty asia on daan tyypillisesti vain silloin, kun liikutellaan SSL-sertifiointi. SSL-serfikaatti on varmenne, jol- erityistä turvallisuutta vaativia tietoja, kuten la salataan käyttäjän koneen ja verkkopalvelun maksuliikennettä. välinen yhteys. Mikäli haluat antaa käyttäjällesi luotettavan kuvan verkkokaupastasi, on SSL-ser- tifikaatti mielestäni pakollinen. On helppoa tarkistaa, toimiiko palvelusi SSL-salatusti. Kun olet suorittamassa salausta Cailap.fi verkkokaupassa ostoksen vaativaa toimenpidettä, esimerkiksi maksamas- maksu on SSL-suojattu. sa ostosta verkkokaupassa, selainrivisi tulisi näyttää suurin piirtein oheisen kuvan mukaiselta.V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 8 . t u rva l l isu us
 29. 29. 298.3 Tietoturvan ylläpito menpiteitä. Huomaa, että asianmukaiseen tieto- Jos tietokantaa, sovellus- turvaan eivät suinkaan riitä pelkästään hosting- palvelinta tai tuoterunkoaOhjelmistot ovat kautta historian olleet luon- talon tekemät käyttöjärjestelmäpäivitykset. ei aktiivisesti päivitetä,teeltaan sellaisia, että tietoturvan säilyttä- Jos käytössäsi on globaalin IT-toimittajan palvelusi alkaa pianminen on ollut aktiivisen työn takana. Mur- tuote tai elinvoimainen avoimen lähdekoodin muistuttaa krakkerintautumismenetelmät kehittyvät jatkuvasti ja ohjelmisto, todennäköisesti myös tietoturva- näkökulmasta Sveitsiläistäkaikista ohjelmistoista paljastuu koko ajan uu- aukkoja havaitaan ja niihin tehdään aktiivisesti reikäjuustoa.sia tietoturva-aukkoja. korjauksia. Jos käytössäsi on pienen toimittajan Verkkopalveluiden osalta tilanne on monil- suljettu ohjelmisto, tietoturvan ylläpito ei ole vält-ta osin vieläkin huolestuttavampi. Ensinnäkin tämättä kovin aktiivista.verkkopalvelu näkyy usein julkisesti internetissä. Jos tietokantaa, sovelluspalvelinta tai tuo-Toisin sanoen aivan kuka tahansa pääsee siihen terunkoa ei aktiivisesti päivitetä, palvelusi alkaakäsiksi ja voi kokeilla, löytyykö palvelustasi tun- pian muistuttaa krakkerin näkökulmasta Sveitsi-nettuja tietoturva-aukkoja. Toiseksi on ällistyttä- läistä reikäjuustoa.vän harvinaista, että joku aktiivisesti tukkisi verk-kopalvelun aukkoja tietoturvapäivityksillä. Väittäisin, että jopa kymmeniä prosenttejasuomalaista verkkopalveluista on koko ajan mur-tautumisalttiina vain sen takia, että kerran tilat-tuun verkkosivustoon ei ole kukaan vuosikausiintehnyt asianmukaisia tietoturvapäivityksiä! Suosittelenkin selvittämään verkkopalve-lusi ylläpitäjältä, tekeekö hän säännöllisesti jaerikseen pyytämättä tietoturvaa edistäviä toi- V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 8 . t u rva l l isu us
 30. 30. 30 8.4 Pisteytys Tarkista missä kunnossa verkkopalvelusi tieto- Käyttäjien salasanat on tallennettu tieto- turva on: kantaan kryptattuna: 1 piste Palvelusi antaa käyttäjän luoda vain Ei hajuakaan, milloin palveluuni on viimek- halutun turvatason täyttämiä si tehty tietoturvapäivityksiä: -2 pistettä salasanoja: 1 piste Palveluusi tehdään säännöllisesti kaikki tarvittavat tietoturvapäivitykset: 1 piste Pisteen yhteensä: Sinulla on verkkokauppa, mutta ei SSL- sertifikaattia: -1 piste Maksimipisteet: 4 pistettä. Mikäli sait 3 pistettä Palvelussasi on käytössä SSL- tai enemmän, tilanteesi on todennäköisesti hyvä. sertikaatti: 1 piste Jos sait 2 pistettä tai vähemmän, kannattaa tut- kia tarve mahdollisille kehitystoimenpiteille. 8.5 Yhteenveto Mikään tunnettu ohjelmisto ei ole murtautumi- sille immuuni. Riskiä on kuitenkin helppo radi- Turvallisuus on tärkeä elementti verkkopalvelu- kaalisti pienentää huolehtimalla säännöllisistä si käyttäjälle. Joissakin palveluissa, kuten verk- tietoturvapäivityksistä. Varmista, että sinun kokaupoissa, turvallisuus on yksi keskeisimmis- verkkopalvelusi ei päädy pääuutisiin tietoturvan tä elementeistä. laiminlyöntien vuoksi.V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 8 . t u rva l l isu us
 31. 31. 319. alvelun kehittäminen POletko koskaan kuullut menestyneestä kivijal- vuodeksi eteenpäin? Onko palveluusi asennet- On selvää, että eurotkaliikkeen omistajasta, joka näyteikkunan ker- tu analytiikka ja kehitetäänkö palveluasi sen ovat kaikilla tiukassa,ran sommiteltuaan, vain odottelee asiakkaiden perusteella säännöllisesti yhä paremmin vas- mutta­eikö lähes kaikessamarssivan kauppaansa ostoksille? taamaan käyttäjiesi tarpeita? toiminnassa ole kyse siitä, Verkkopalveluiden osalta edellä kuvattu ti- Verkkopalvelu mielletään yhä edelleen että koneisto viritetäänlanne on valitettavasti arkipäivää. On sitkeästi kertainvestoinniksi. On selvää, että eurot ovat tappiinsa, jotta saavutettuelävä harhaluulo, että toimintaa tukevan verkko- kaikilla tiukassa, mutta eikö lähes kaikessa tulos olisi maksimaalinen?palvelun rakentaminen olisi kertaurakka. toiminnassa ole kyse siitä, että koneisto viri- Verkkopalvelu on kuin omenapuu. Kun is- tetään tappiinsa, jotta saavutettu tulos olisitutat puun, se vaatii ison ponnistuksen: joudut maksimaalinen?kaivamaan ison kuopan, poistamaan saven ja Nykypäivän käyttäjä vaatii hyödyntämiltäänlisäämään multaa, jotta puu juurtuisi. Tämän verkkopalveluilta jatkuvaa kehittymistä.jälkeen puuta pitää säännöllisesti kastella, lan- Tästä on paljolti kiittäminen isojanoittaa, suojata pakkaselta tai auringolta ja niin amerikkalaisia toimijoita, jot-edelleen. Vaivasi palkaksi puu kasvattaa yhä ka ovat opettaneet käyttä-isompia ja mehevämpiä omenoita. Mitä enem- jät siihen (mieti vaikkamän hoivaat, sitä runsaampi sato on ja sitä Googlen verkkopalve-isommaksi puu kasvaa. luita). Optimointi on Aivan vastaavasti verkkopalvelua tulee ke- yleensä kannattavanhittää ja optimoida myös pystyttämisen jälkeen, verkkoliiketoiminnanjotta se tukisi toimintaasi optimaalisesti ja tuot- pohja. Se erottaataisi siihen investoituja euroja takaisin. Kuulos- välttävästi kannatta-taa itsestään selvältä, eikö totta? van ja erittäin tuottoi- Onko sinulla kirjallisessa muodossa tie- san kaupan toisistaan.kartta (roadmap), jossa on määritelty tärkeim- Mutta mitä kannattai-mät palvelusi kehitysaskeleet vähintään pariksi si kehittää ja miten? V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 9. Pa lvelu n kehittä mi n e n
 32. 32. 9.1 Ohjelmistokehitys Kuulostaa taas älyttömän yksinkertaiselta, ­­ eikö 32 totta? Verkkopalvelun kehitys mielletään usein sy- Kuitenkin melko harvoin törmään toimi- nonyymiksi tekniselle kehittämiselle, ns. oh- jaan, joka haluaa uuden verkkopalvelun ja on jelmistokehitykselle. Ajatellaan, että käyttä- omatoimisesti karsinut toivelistaltaan kaiken jät haluavat jatkuvasti uusia ominaisuuksia. sellaisen, jota ilman käyttäjä pystyisi vallan Kehityksen suunta on selkeä: lisää uusia mainiosti elämään. ominaisuuksia. Ketterät kehitysmenetelmät ja jatkuvat be- Jos asiaa kysytään käyttäjiltä itseltään, ta-versiot (perpetual beta) ovat onneksi tuoneet Viilaa ensin ydin­ niin toivelistalla on yleensä helpompi ja sel- tavan kehittää verkkopalveluita niin, että vain toiminnot, kehitä sitten keämpi peruskäyttö sekä nopeampi palvelu. välttämätön pyritään rakentamaan kustannuk- vasta uutta. Luo palvelusi Kehityspanos ohjautuu siis käyttäjän näkökul- set minimoiden ja kehitys tapahtuu etupäässä kehitykselle tiekartta masta väärään paikkaan. käyttäjien ehdoilla. Suosittelenkin kaikille läm- toimit­tajasi avustuksella. Mikään tuntemani verkkopalvelu ei ole pimästi hankkimaan verkkopalvelunsa toimitta- täydellinen. Toisaalta käyttäjille yleensä riittää, jalta, joka tuottaa palvelun pitkän mammuttipro- että tärkeimmät ydintoiminnot löytyvät ja nii- jektin sijasta pieninä usein kehittyvinä versioina. den toimivuus on hiottu sujuvaksi. Aina joku Ohjeeni ovatkin hyvin yksinkertaisia: kysy, ilahtuu lisäominaisuuksista, mutta valtaosal- älä arvaa. Viilaa ensin ydintoiminnot, kehitä le riittää toimiva ydin. Käsi ylös kaikki, joiden sitten vasta uutta. Luo palvelusi kehitykselle mielestä Wordissa on jo liikaa toimintoja? tiekartta toimittajasi avustuksella. Periaatteessa järkevä kehitys on ylätasol- la yleensä seuraavan kaltainen: 9.2 Analytiikka • unnista käyttäjän perustarpeet. Älä arvaa, T vaan kysy käyttäjiltä. Kuten edellisessä kappaleessa totesin, verk- • arsi listalta nice-to-have toiminnot ja toteuta K kopalvelukehitys on muutakin kuin uusien ydintoiminnot, joita ilman käyttäjä ei voi elää. toimintojen ohjelmoimista. Olemassa olevan • iilaa ydintoiminnot huippuunsa. V optimoiminen huippuunsa on paljon helpom- • ehitä säännöllisesti uusia toiminnallisuuk- K paa, kun sinulla on käsitys siitä, mitä käyttä- sia vastaamaan nousevia tarpeita, taklaa- jäsi puuhailevat palvelussasi. Tähän tarvitset maan esiin nousevia haasteita ja pitämään analytiikkadataa. kilpailijat takamatkalla. Otetaan esimerkiksi verkkosivusto. Aika • iilaa uudet toiminnot huippuunsa. V usein verkkosivustoprojektissa kanavoidaan • oista kehitysaskeleet, kunnes palvelu täyt- T paljon energiaa ulkoasuun ja tekstien sisältöön. tää kaikki tarpeet ja toimii kuin hyvin rasvattu Edellä mainitut asiat ovat toki erittäin tär- koneisto. keitä, mutta vain pintaraapaisu kokonaisuu-V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 9. Pa lvelu n kehittä mi n e n
 33. 33. desta. Tekevätkö käyttäjät haluamiasi asioita tointisi valuu joka tapauksessa enemmän taisivuilla? Kuinka moni poistuu suoraan etusivul- vähemmän harakoille. 33ta? Löytyykö palvelusi hakukoneista relevan-teilla hakusanoilla? Kaikki tämä on kriittistä 9.3 Hakukoneoptimointitietoa, jos haluat ulosmitata projektiin inves-toimiasi euroja. Hakukoneoptimointi tarkoittaa pieniä parannus- Sivujen optimoimiseen on monia työkaluja, toimenpiteitä, joiden johdosta palvelu löytyy ha-joista yksi erittäin toimiva (vieläpä ilmainen) on kukoneista helpommin ja kohdennetummin. Tä-Google Analytics. Google Analytics kerää auto- ten tämä osa-alue koskee erityisesti julkisessa Vinkki: Tiesitkö, että verk-maattisesti talteen massiivisen määrän tietoa: internetissä näkyviä verkkopalveluita. Aihe on kopalvelusi sivulataustenkuka sivuillasi liikkuu, mistä sivuillesi tullaan liian laaja tässä oppaassa kattavasti käsiteltä- nopeus vaikuttaa siihen,ja mitä siellä tehdään. En keksi montaa syytä, väksi, joten pitäydyn muutamassa perusjutussa. kuinka hyvin sivustosimiksi Analyticsia ei kannattaisi ottaa käyttöön Yksi perusasia on linkkien selkokielisyys. Se on löytyy hakukoneista?joka ikisessä julkisessa verkkosivustossa. onneksi asia, joka on enää harvemmin uudem- Tämän datan analysoinnin avulla on mah- missa palveluissa ongelmana. Asia on helppodollista kehittää palvelua niin, että yhä use- tarkistaa. Jos vaikkapa referenssisi löytyvätampi käyttäjä suorittaa haluamasi operaation linkistä, joka on muotoa yritys.fi/asiakkaat,(esimerkiksi yhteydenottopyynnön tai oston niin asia on kunnossa. Jos taas sivun nimi onverkkokaupasta), yhä harvempi poistuu sivuil- epämääräinen joukko merkkejä, pitäisi linkittasi löytämättä etsimäänsä tai yhä useampi ”selkokielistää”.potentiaalinen asiakas ylipäätään löytää sivus- Toinen huomioitava asia on sivujen raken-tosi miljoonien muiden joukosta. ne. Hakukoneet pitävät esimerkiksi siitä, että Varmista siis, että sivustoosi on asen- käytät yhtä pääotsikkoa (H1), useita aliotsikko-nettu ainakin jokin tiedonkeruuohjelmisto, ke- ja (H2) ja sivuja kuvaavia otsikoita (TITLE). Kan-rättyä dataa analysoi ammattilainen ja tiedon nattaa myös pitää mielessään, että käyttäjätperusteella tehdään säännöllisesti korjaavia silmäilevät verkkopalvelun sivuja. Sivujen tulisitoimenpiteitä. Kääntöpuolena tässä asiassa siis tukea myös silmäilyä. Kuvaileva otsikointiluonnollisesti on, että ammattilaisen työ ei ole on äärimmäisen tärkeää, jotta käyttäjä löytäi-ilmaista. si nopeasti silmäilemällä haluamansa. Toisaalta tuskin verkkosivustoasi on huvin Kolmas asia on sivujen sisältö. Sisällönvuoksi rakennettu. Todennäköisesti haluaisit olisi hyvä pitää sisällään relevantteja avain-saada enemmän myyntiyhteydenottoja tai li- sanoja mieluiten niin, että yhtä aihetta käsi-sää tuoteostoja. Harva enää tekee tuhansien teltäisiin kattavasti aina yhdellä sivulla. Myöseurojen investointia pelkän imagon parannuk- tekstin pitäisi olla sujuvaa ja oikeinkirjoitet-sen vuoksi. Sitä paitsi ilman tätä työtä inves- tua, sekin edesauttaa sivustosi löytymistä. V erkkopa lvelu n a rvioija n pik aopa s | 9. Pa lvelu n kehittä mi n e n

×