Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paradís, per un vocabulari comú

2,119 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Paradís, per un vocabulari comú

 1. 1. PER UN VOCABULARI COMÚ Informàtics i arxivers arribarem mai a parlar un mateix llenguatge?
 2. 2. Diverses maneres d’enfocar els problemes ESTRATÈGIES LINGÜÍSTIQUES 16/05/2010 2
 3. 3. CONÈIXER L’ALTRE • El meu llenguatge és el millor. • Ignoro altres llenguatges. • Desconec altres llenguatges. • No hi ha llenguatges millor que altres. • No es pot ignorar l’altre. • No ens podem permetre desconèixer l’altre (i més si volem fer-hi negocis!). 16/05/2010 3
 4. 4. ARXIVERS I [INFORMÀTICS] - Arxivers. - Informàtics. - Gestors documentals - Sistemes d’informació. - Informàtics de sistemes. - Administradors de domini. - Informàtics de desenvolupament. - Informàtics d’explotació - PMO. - Administrador de sistemes, infraestructures i operacions. - Gestors de la informació. - Infonomistes. - Technical Architects - Solution Architects - Client Architects. - Cloud computing manager. 16/05/2010 4
 5. 5. ELS ARXIVERS • No són documentalistes. • No són infonomistes. • També són Gestors de la informació. • No són Records managers, a seques. • No són Document managers ocasionals. • No sempre orienten la seva vista al passat. • S’ocupen del documents i del seu contingut. • Protectors del patrimoni documental del present. • Full Preservation Managers!!! 16/05/2010 5
 6. 6. Termes fonamentals que cal tenir ben clars. CONCEPTES BÀSICS 16/05/2010 6
 7. 7. QUIN VOCABULARI? • No vocabulari estandaritzat. • El de l’Ajuntament de Terrassa. • Altres vocabularis són possibles. • Utilitzable en el marc d’un Sistema de Gestió Documental Electrònic d’Arxiu. • Fonamentat en diferents projectes: – InterPares project. – ISO 15489 1 i 2. – Moreq 1 i 2. 16/05/2010 7
 8. 8. DADES Concepte Definició C.A. Arxivística Informàtica Dada Unitat elemental de contingut o Data element Dada Dada/Valor informació. Dades Conjunt d’unitats alfabètiques o Data Dades Dades/Valors alfanumèriques. Valor Conjunt d’unitats numèriques Value Valor Valor 16/05/2010 8
 9. 9. TIPUS DE DADES Concepte Definició C.A. Eina de gestió Dades Conjunt de dades Structured Data Base de Dades estructurades processades per aportar informació. Dades semi- Conjunt de dades Semistructured Document en estructurades processades parcialment i Data format XML informació associada. Dades no Conjunt d’informació no Unstructured Data Gestor estructurades processada, normalment en Documental; llenguatge natural. Explorador de Windows. 16/05/2010 9
 10. 10. INFORMACIÓ Concepte Definició C.A. Arxivística i Informàtica Informació Information Informació I = i (D,S,t) El resultat d’un procés d’interpretació d’un conjunt de dades, relacionades amb un preconeixement determinat, durant un període de temps concret.1 1. LANGEFORS, Börje. Essays of infology. Göteborg University, 1993. 16/05/2010 10
 11. 11. CONTINGUT Concepte Definició C.A. Arxivística Informàtica Contingut1 Missatge/Informació. Content Contingut Informació Contingut2 Contingut1 + Format de File Document Fitxer dades. electrònic Contingut3 Contingut2 + Metadades. Content / Objecte Digital Contingut Digital Object (DO) 16/05/2010 11
 12. 12. ESTABILITAT I REPRESENTACIÓ Cossificar en unitats intel·lectuals de Unitats Documentals i Sèries gestió. Documentals. Fixar-les en un suport. Electrònic o Analògic. Fixar-les en una entitat lògica Objecte Digital. Estabilitzar-les al llarg del temps per a Propietats essencials: Fiabilitat, poder ser representades en tot moment. Autenticitat, Integritat, Identitat, Usabilitat i Accessibilitat. 16/05/2010 12
 13. 13. UNITATS DOCUMENTALS Concepte Definició C.A. Arxivística Informàtica Unitat Document i document Document; Tipus documentals; Registre / documental d’arxiu. També els Record; File. Imatge; Audiovisual; Fitxer simple electrònics. etc… Unitat Agregació de documents. File; Folder. Expedient; Arxius documental Dossier; composta Base de Dades. 16/05/2010 13
 14. 14. UNITATS DOCUMENTALS SIMPLES Concepte Definició C.A. Arxivística Informàtica Document Informació digital Electronic UDS Registre/Fitxer electrònic enregistrada en un suport. Document; File Document Document electrònic Record; UDS Registre / electrònic producte d’un acte o fet de Electronic Fitxer d’arxiu natura jurídica resultat de Record; File l’activitat d’una persona física o jurídica. 16/05/2010 14
 15. 15. UNITATS DOCUMENTALS COMPOSTES Concepte Definició C.A. Arxivística Informàtica Expedient Agregació de documents Folder; UDC Registre / fruit d’un procediment. Subfolder Directori Dossier Agregació de documents Folder; UDC Registre / fruit d’un procés. Subfolder. Directori Base de Dades Agregació de dades o Database UDC Base de Dades documents. 16/05/2010 15
 16. 16. SÈRIE DOCUMENTAL • Element que vertebra i estructura les unitats documentals produïdes a l’interior d’un sistema. • Afavoreix l’Ordenació i la Classificació. • Disposició seriada. • Homogeneïtat quant a la forma, quant a l’afer jurídic, etc. • 1 Sèrie Documental = 1-n Expedients/ 1-n Dossiers/ 1-n Bases de Dades / 1-n UDS. • Categories. 16/05/2010 16
 17. 17. OBJECTE DIGITAL • Objecte d’Informació: unitat d’informació amb significació documental. • Objecte Digital: codificat de manera binària. • Informàtica orientada a objectes. • Interpretable tecnològicament i independent de qualsevol sistema. • Autodescrit i Autocontingut. • Extensible (XML). • Contingut3 = Content = Contingut + Format de Dades + Metadades (Encapsulament). • Digital Object (DO). • Content Object. • Digital Object Identifier (DOI). 16/05/2010 17
 18. 18. OBJECTE DIGITAL Expedient 2-n documents electrònics + Metadades. Base de Dades 1-n registres de dades que configuren tots ells un document + Metadades. Unitat documental simple 1 document electrònic + Metadades. 16/05/2010 18
 19. 19. METADADES • Metadata element = Metadada. • Metadata = Metadades. • “Dades sobre dades.” • Dades que descriuen els atributs d’un recurs. • Dades que expliquen les seves relacions. • Dades que donen suport a la seva recuperació. • Dades que en permeten la seva gestió i ús. • Dades que permeten aplicar mesures de control i prevenció. • Dades que suporten l’autenticitat i la fiabilitat dels documents. 16/05/2010 19
 20. 20. TIPUS DE METADADES Descriptives o de Descriptive Contingut Content Fer possible la Recuperació Metadata Metadata recuperació dels objectes digitals. Administratives o Recordkeeping Context Context Gestionar col·leccions o de Gestió Metadata Metadata agrupacions d’objectes digitals. Tecnològiques o Preservation Estructura Structure Conservar recursos de Preservació Metadata Metadata d’informació a curt i llarg termini. 16/05/2010 20
 21. 21. Control i gestió integral que qualsevol document produït a l’interior d’una organització. GESTIÓ DOCUMENTAL 16/05/2010 21
 22. 22. ECM • Enterprise Content Manager. Conjunt d’estratègies, metodologies i eines utilitzades per a capturar, gestionar, emmagatzemar, preservar i utilitzar el contingut i els documents relatius als processos productius d’una organització. • Les eines ECM i les estratègies a seguir permeten la gestió de la informació no estructurada d’una organització, sigui on sigui que aquesta informació es troba. 16/05/2010 22
 23. 23. ECM - Document Manager (DM) EDMS (Electronic SGDE (Sistema de - Registre General - Collaboration (Groupware) Document Gestió de Documents - Aplicacions de negoci - Web Content Manager Management Electrònics) (Gestió de (WCM) System) Notificacions; Gestió - Business Process Manager de Factura Electrònica; (BPM) Gestió de Padrons; - Data Assets Manager (DAM) etc.) - Document Imaging (GED) - Records Manager (RM) ERMS (Electronic SGDEA (Sistema de Records Gestió de Documents Management Electrònics d’Arxiu). System) OAIS (Open Archival SAD (Sistema d’Arxiu Information System) Digital) 16/05/2010 23
 24. 24. SGD • Sistema de Gestió Documental. • Un sistema integral (electrònic i analògic). • Cobreix qualsevol entorn de producció i utilització de documents. • EDRMS + SGD de documents convencionals. 16/05/2010 24
 25. 25. Sistema Gestió Documental EDMS ERMS DAM RM SAD GED BPM DM WCM Altres (Aplicacions (Gestió del (Gestió (Registre (Gestor (Gestor (Intranet i aplicacions d’Arxiu Físic i d’imatge i Calendari de General) d’Expedients) Documental) Extranet) de negoci. Electrònic) audiovisuals) Conservació) 16/05/2010 25
 26. 26. EDMS: REGISTRE GENERAL • No es troba dins del concepte ECM. • Registre d’entrada i sortida de documents. • Entorn de captura de documents en paper via digitalització. • Captura, indexació, descripció i registre automàtic de dades i documents. • Protocol register. • Document Imaging (GED). 16/05/2010 26
 27. 27. EDMS: BPM • Gestor d’Expedients. • Procediments vs. Processos. • Procediments i processos administratius. • Reenginyeria de processos informàtics. • Fluxes de treball. • Enregistrament de qualsevol esdeveniment. • Expedients Electrònics + Metadades = Objectes Digitals. • Business Process Management. • Process. • Procedure. • Workflow. 16/05/2010 27
 28. 28. EDMS: DM • Gestor documental. • Control de l’ús dels documents i dels privilegis d’accés (Check- in/Check-out; Versionat; etc.). • Gestió centralitzada d’usuaris (Connexió amb LDAP). • Gestió de procesos integrada amb l’ús dels documents. • Integració amb correu electrònic, intranet, etc. • Indexació sobre text lliure o sobre metadades. • Classification /Taxonomy. • Indexation. • Document Management; Content Management. 16/05/2010 28
 29. 29. EDMS: COL; WCM; DAM Collaboration Entorn colaboratiu on Intranet. persones de diferents departaments es posen d’acord davant d’un afer. Creen un espai puntual d’intercanvi d’informació i documents. Web Content Management Entorn de producció Gestors d’Extranet; Seu d’informació que es vol Electrònica. comunicar via web. Data Assets Management Entorn de gestió de Gestors de fons fotogràfics. documents icònics, audiovisuals, etc. 16/05/2010 29
 30. 30. ERMS: RECORDS MANAGEMENT • Cicle de Vida dels Documents. • Organització mitjançant un Quadre de Classificació. • Retenció, Disposició i Conservació dels documents. • Regles actives a nivell de sèrie documental o fins i tot a nivell de tipus documental. • Auditories. • Nivells de seguretat i accés aplicable a nivell d’UDS o UDC. • Life-cycle. • Information Life-Cycle Management (ILM). • Audit trail. 16/05/2010 30
 31. 31. SAD: SISTEMA D’ARXIU DIGITAL • No es troba dins del concepte ECM. • Arxiu Segur. • OAIS; iARXIU; RODA; DSPACE, etc. • Arxiu d’Objectes d’Informació / Digitals. • Emmagatzematge. • Cf. Model de continuïtat de negoci. • Repository. • Storage. • Hierarchical Storage Management: a data storage system that automatically moves data between high-cost and low- cost storage media. 16/05/2010 31
 32. 32. Dotar de contingut un ECM INSTRUMENTS PER A UNA GESTIÓ DOCUMENTAL INTEGRAL 16/05/2010 32
 33. 33. FILE PLAN Quadre de Classificació Definició de les funcions, activitats, Classification Scheme; procediments i tràmits que es documenten Categories Scheme; en una organització. Categorization; File Plan Quadre de Seguretat Definició dels grups de seguretat, Security plan. fonamentats en rols que tindran diferents permisos d’acció sobre la documentació a produir (ARWD). Quadre d’Accés Règim d’accés definit sobre cada una de les Access plan. sèries documentals del QdC. Vocabulari de Metadades Definició dels elements descriptius relatius Metadata scheme; Set of al contingut, context i estructura d’una metadata. entitat intel·lectual. Calendari de Conservació Definició del calendari d’aplicació de regles Retention; Disposition; d’eliminació o preservació de les unitats Retention Plan. documentals. Catàleg d’Autoritats Organigrama funcional i organigrama Active Directory (LDAP). competencial de l’organització. Catàleg de Tipus Llista controlada de tipus documentals que Categories Documentals descriuen unitats documentals simples. 16/05/2010 33
 34. 34. GRÀCIES!! 16/05/2010 34

×