Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autismin kirjo vanhempainilta 5.9.2017

102 views

Published on

Vanhempainillan 5.9.2017 diat. Autismin kirjon henkilöiden erityispiirteitä. Kolme selittävää teoriaa. Opiskelun järjestäminen oppiaineittain, yksilöllistetysti tai toiminta-alueittain. Laaja-alainen osaaminen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Autismin kirjo vanhempainilta 5.9.2017

 1. 1. Vanhempainilta 5.9.2017 TERO TOIVANEN ERITYISLUOKANOPETTAJA TVT-KEHITTÄJÄKOULUTTAJA
 2. 2. Autismin kirjo  Kieli- ja kommunikaatiohäiriöt  Sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat  Epätavalliset reaktiot ympäristöön
 3. 3. Kolme teoriaa  Mielen teoria (Theory of Mind)  Koherenssiteoria  Eksekutiivinen teoria
 4. 4. Mielen teoria  Vaikeus ymmärtää toisen ajatuksia  Vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan  Sosiaalisten ja kommunikoinnin taitojen opiskelu
 5. 5. Koherenssiteoria  Ympäristön havaitseminen yksityiskohtina  Vaikeus hahmottaa kokonaisuuksia  Jaettu huomio, aistiharjoitukset
 6. 6. Eksekutiivinen teoria  Oman toiminnan ohjaamisen vaikeus  Toiminnan aloittamisen vaikeus  Syy-seuraus-suhteen ymmärtäminen, struktuurit
 7. 7. Opiskelu  Opiskelu oppiaineittain perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti  Yksilöllistäminen  Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
 8. 8. Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)  Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle.  Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.
 9. 9. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)  Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen.  Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
 10. 10. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)  Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja.  Kyse on terveydestä, turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään elämäntapaan.
 11. 11. Monilukutaito (L4)  Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään.
 12. 12. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)  Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa.  Se on oppimisen kohde ja väline.  Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen.  Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
 13. 13. Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena.  Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.  Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.  Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.
 14. 14. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.  Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla.  Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet.  Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi.

×