Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla d'orientació

490 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla d'orientació

 1. 1. El PLA D’ORIENTACIÓ INDIVIDUALITZAT.Per realitzar el pla, he cercat informacions de diferent tipus: • Conèixer què es fa al centre a nivell d’orientació sobretot a 4t d’ESO. (valorant el què poden seguir ells sols o amb ajuda) a partir del que verbalitzen els propis subjectes A i B, i amb les entrevistes realitzades a la Coordinadora pedagògica, al psicopedagog del centre i a la psicopedagoga de l’EAP. • Conèixer el funcionament de les sessions del Gabinet d’en Diego Mercado. • Coneixement dels Joves que fan 4t d’ESO que assisteixen al Gabinet A partir de: - Estudi de l’anamnesi - Entrevistes als propis joves, a la família,etc. - Observació directa - Test: - d’autoestima ( Orientared, Test de Rosembeg, AFA) -caràcter ( Test Internet autocorrectiu) - Orientació formativa (qüestionari d’Orienta`t, interessos professionals) - Afrontament de l’estrès ( CAE) - CI ( CATTELL) • Recursos TIC per poder consultar sobre Orientació formativa, laboral • Treball curricular per assegurar l’obtenció del titol de la ESO
 2. 2. 1. Competència metodològica. Saber que volen i poden fer en funció de les seves habilitats i de les seves capacitats, arribar a fixar-se uns objectius, unes metes o Conèixer el seu entorn social, ciutat... o Conèixer les diferents sortides formatives/laborals 2. Competència participativa. Saber treballar amb més persones de forma col·laborativa, activa, amb respecte, sent el màxim d’empàtic possible. 3. Competència personal. Desenvolupar al màxim la seva autonomia personal, que sàpiguen expressar les seves emocions, que puguin adaptar-se als canvis, que sapiguem sortir de les situacions negatives i prendre decisions. Per tant he potenciat : o L’autoestima o Autoconeixement o Presa de decisions. • Cercar diferents webs d’orientació, materials de presa de decisions, d’autoestima, autonomia, etc. A partir de les TIC. • Comunicació amb l’INS, família i Gabinet. • Desenvolupar activitats que poden sorgir quan cerquin feina: -entrevista -currículum - moure’s per Internet per aprendre a cercar feina. • Bibliografia i webgrafia sobre el tema.Es treballarà l’orientació a partir de les àrees següents. Podem veurel’esquema representatiu:
 3. 3. Passo a explicar el que hem realitzat durant les pràctiques al gabinet amb elssubjectes A i B, durant les sessions individuals i per parelles.Relacionant les àrees amb les competències el procés seguit ha estat elsegüent:ÀREA: SITUACIONAL Qui sóc (AUTOESTIM i AUTOCONEIXEMENT ) CONNATIVA (Què tinc?)ACTIVITAT/ SESSIONS EXPLICACIÓ RECURSOSPer parelles A; B realitzar Conèixer com és cada un dels Activitat oral, i escrita: paper iconversa sobre com són. joves de 4T. bolígraf. Poemes, frases, i elsContinuar amb la realització dels TEST( explicats en el quadre)test.VARIES SESSIONSTreballar les emocions, els Parlar-ne, verbalitzar els seus Amb la conversa inicial de cadasentiment, el raonament. sentiment aprofitat qualsevol sessió. aspecte que ha passat durant laA l’INICI DE CADA SESSIÖ i setmana. Aprendre a compartir isempre que faci falta acceptar.ÀREA: ACOMODATIVA PRESA DE DESICIONSACTIVITAT EXPLICACIÓ RECURSOS
 4. 4. Entre alguns jocs que es Deixar diferents jocs a la taula i Jocs de l’aula. UNO, escacs, altresproposen, ser capaç de posar-se fer que en triïn un. Jugar-hid’acord entre tots escollir en quinjuguen. COM A PREMI ALFINALITZAR ALGUNA SESSIÓParlar amb A i B, sobre el què Augmentar l’autonomia en la Entrevista amb un guió i unesvolen estudiar, prendre decisions presa de decisions. Aprendre a propostes clares.a partir de les reflexions que decidir i què fer per decidir-se.implica el fet de contestar test, Per exemple fer un llistat de prosde les reflexions que es fan en i contres....cada sessió tant individual comamb, parellesEN VARIES SESSIONS.ÀREA: CONATIVA AUTONOMIA per millorar les seves capacitatACTIVITAT EXPLICACIÓ RECURSOSSaber on cercar horaris de Fer perdre la por a parlar amb Ajudar-lo a moure’s per las pàginestrens ,autobusos, informació dels persones i poder demanar ajuda d’Internet. Visitar-les mirar quèesdiferents cicles formatius i on es quan calgui. necessita per poder realitzar el querealitzen.... És a dir millorar Iniciar-se en les TIC. Cercar ells volen, quines sortides laboralscompetències TIC. informació per Internet tenen...UNA SESSIÓSaber com respirar, per Respirar profundament amb les Exercicis de relaxació.tranquil·litzar- se quan tenen un mans sobre el ventre, pensantexamen o altres situacions que amb una paraula, com perels fa falta. exemple color blau.AL FIALITZAR UNA SESSIÓContinuar els seus Seguir amb el procés que tenen Els llibres que ells porten de l’INS.aprenentatges en les diferents les sessions al Gabinet i reforçaràrees curricular per tant les àrees curriculars quan els propis subjectes hoEN DIVESES SESSIONS necessiten.ÀREA: COGNITIVA Què conec, informació del context, acadèmica i laboral MÓN FORMATIU i MÓN LABORALACTIVITAT EXPLICACIÓ RECURSOSAprendre a fer entrevistes Cercar –ne a Internet i fer-ne Ordinador i Internet amb paper i altres directamentEN UNA SESSIÓ- Proposta del amb l’ordinador.practiucmAprendre a fer un currículum Cercar alguna adreça a Internet Internet, etcEN UNA SESSIÓ - Proposta del (o de les proposades)pràcticumMirar les adreces següents i Realitzar-la amb l’ordinador i WEBS: (són possibles Webs que hicercar-ne d’altres . anar guiant-los en els passos ha a Internet per a treballar sobre elRealitzar els test que hi podem que realitzen. tema) N’hem passat l’adreça alstrobar. alumnes.Saber trobar adreces que intel·ligències múltiplesfaciliten tant formació com ecomorientació. També pàgines per formació a REUStrobar feina. orientació orientació gencat edu365. WebQuest
 5. 5. programa dinserció laboralEN DIVERSES SESSIONS repsol. obrasocial.lacaixa En el pla, s’ha pogut observar el treballa que s’ha anat realitzat durant lessessions en que he desenvolupat el pràcticum.Un dels treballs com a psicopedagog correspon a l’assessorament. Quins sónels models d’intervenció a seguir?Model d’intervencióSegons la classificació, realitzada per Rodríguez Espinar et al. (1993,p.155-187), podem dir que hi ha quatre grups diferenciats d’intervenció:• models dintervenció directa individual (counseling), - a través del’entrevista . Com diu laforisme xinès: "Si veus una persona famolenca al costatdel mar, no li donis un peix, ensenya-li a pescar". En aquest cas, si la personafa molts dies que no salimenta, se li haurà de procurar la nutrició necessàriamentre aprèn les habilitats de la pesca, però sense perdre de vista quin éslobjectiu final: procurar-li instruments perquè sigui capaç de viure sensedependènciesÉs un model que s’utilitza bàsicament amb la família, Amb els alumnes s’ha defer servir junt amb el model grupal.• models dintervenció directa global, Són tècniques que s’utilitzen des delgrup classe, sobretot a tutoria a l’aula ordinària. També es poden treballar ambel petit grup de 4 subjectes a la USEE.• models dintervenció indirecta grupal i individual (consulta)• model tecnològic (aplicació de les TIC)El pla està pensat per que es realitzi a partir de models d’intervenció individuali tecnològic. En alguns casos es pot realitzar en petit grup (com per exempleper parelles) Tot està en funció de l’activitat a desenvolupar.Segons Romero (1996,pp. 239-240) les característiques generals dunprograma dorientació són:• Actua en el marc educatiu, formant part del currículum dorientació.• Està basat en principis teòrics clars i delimitats.• Requereix el treball en equip de totes les persones implicades.• Les necessitats dels destinataris són leix principal sobre el qualsestructuren objectius, continguts i metodologia.• Té un caràcter flexible i dinàmic amb relació al context dintervenció.• Totes les seves fases estan sotmeses a avaluació.• Lalumne és el centre de la intervenció.• Afavoreix lautoorientació i laprenentatge autòcton.Els objectius del programa poden complir els tres principis de prevenció,
 6. 6. desenvolupament i intervenció social, encara que es doni més importància aun que a altres, en funció de les necessitats que es pretenen cobrir amb unprograma específic.El disseny dun programa dorientació consta de diverses fases: 1. investigació de les mancances, 2. objectius a aconseguir, 3. elaboració del pla (formació i informació) , 4. avaluació i presa de decisió.L’avaluació serà un procés que s’ha de tenir present en tot moment, per apoder modificar alguna de les activitats, ampliar, o suprimir. En una sessióindividualitzada de vegades has de canviar el tema que s’havia preparat doncsels subjectes en qüestió tenen algun tipus d’inquietud que no s’havia previst enel pla i els objectius pensats per aquella sessió. Així que cal tenir present queen certs moments ens podem trobar modificant el pla del dia, però sempre ambuns objectius molt clars: per exemple la motivació, els aspectes curriculars, elsemocionals, i tots els referents a l’orientació del que s’ha de fer un copfinalitzada l’ESO.En funció de totes les sessions en les que he participat durant les practiquesn’he tret un pla individualitzat per cada un dels joves. He tingut en compta lesseves capacitats, les seves habilitats els seus interessos. També els recursosfamiliars.Primer exposo què n’he tret amb els test que he passat.El següent quadre explica amb detall els tests que he avaluat, els resultats i elscomentaris.
 7. 7. GRAELLA DE REGISTRE ( TEST I RESULTATS)PRACTICUMII D’ORENTIACIÓ LABORAL-FORMATIVATEST ADREÇA QUÈ ENS RESULTAT QUÈ ENS APORTA INTERNET/ APORTA/ DEL TEST A i B PER ELS JOVES A I B BIBLIOGRA PER A FIA QUÈ SERVEIX (de forma general)ORIENTA’T Informació sobre quines són Perfil de A: li ha sortit les A-O / O_A A: Ens aporta dadesOrientat -qüestionari seves aptituds A=artístic. Es mou per acabar de definir pels sentiments i la el què vol escollir. Li imaginació. agraden dues sortides: Demostren interès per la socio-sanitària i la les activitats d’estètica i creatives .Valoren el perruqueria. contacte amb els altres. O=Convencional. Són persones ordenades, sistemàtiques , perseverants. B: Ens aporta informació sobre el Perfil d’B li ha sortit seu perfil. I a més hem R-S / S-R observat que R= Realista. Ambient l’encerta. Li agrada la ofici. Interès per els part de mecànica. pràctiques., maquinària, etc. Li agrada mecànica. També interès per la natura (li agrada el camp) S= Social. Tipus social. Mostra desig d’ajudar als altres.Test CAE · Cuestionario Capacitat per Resultats:de afrontamiento del afrontar l’estrès. FSP=està a la mitjanaestrés FSP=Focalització de FSP 17 TEST dafrontament de la solució del procés AFN està a la mitjanalestrès. CEA ítem positiu ++ AFN 6 REP=està dins de la mitjana AFN= autofocalitzacióREP 14 negativa EEA=està dins de la Negatiu- - - EEA 7 mitjana REP= Reevaluació positiva EVT 11 EVT=està per sobre de Ítem positiu + + la mitjana alta *** a BAS 18 més és un ítem EEA= Expressió emocional negatiu. oberta RLG 2 Ítem positiu + BAS= està dins de la mitjana EVT = Evitació Ítem negatiu - - - RLG=està per sota de la mitjana *** BAS= Búsqueda de recolçament social FSP=està dins de la Ítem més aviat negatiu. - mitjana RLG= Religió Resultats AFN=està per damunt Ítem negatiu - - - de la mitjana ***a FSP 13 més és un indicador negatiu AFN 13 REP=està dins de la
 8. 8. Paralel·lament he seguit amb el quan, com, on i qui realitza el necessari perdonar resposta a l’assessorament. • Què necessiten: prendre consciencia de les seves possibilitats reals, saber què poden fer i com fer-ho realitat. Un pla d’orientació amb activitats relacionades amb les àrees exposades. Els joves necessiten un context favorable en el centre, ple de confiança; aspecte que s’ha de trobar també en l’àmbit famíliar, els donarà més seguretat i es sentiran més recolzats. • Quan: des de febrer fins a final de curs. Esl temes de les emocions, els valors, les competències curriculars,etc, s’ha de treballar durant tot el curs, però sobretot, no les podem deixar de banda un cop arriba al final de la ESO ,que és on es troben actualment. Incidir en aquest període és ja l’últim pas a fer. • Com: Fent ús de l’assessorament individualitzat o amb parelles. Amb el recurs de l’observació dels comportaments, del que diuen durant la sessió (prenent nota en fulls de registre) amb test d’ordinació, de personalitat, d’autoestima, d’Intel·ligència. Amb entrevistes als propis joves, als pares i als professors del centre educatiu. Amb el recurs d’Internet cercant pàg d’orientació apropiades i altres a on poder fer currículums, entrevistes... tot cap a un món formatiu i laboral. • On: al Gabinet, als despatxos on es realitzen les sessions i les entrevistes. Al INS on assisteixen i a casa seva. • Qui: els pares, professors que tenen classe amb els joves i en especial els Psicopedagogs del gabinet. (si hi intervenen altres professionals també cal tenir-los en compte) Així, doncs, He elaborat un pla d’orientació per alumnes que estan finalitzant una etapa educativa important, són de 4t d’ESO, En funció del que he anat observant al gabinet, de l’experiència com a docent i tutora de 4t, i a més de tot el que he anat aprenent als estudis de psicopedagogia, he elaborat un pla individualitzat, que es pot anar modificant en funció de les necessitats dels joves. És un pla obert, flexible però complert.
 9. 9. Aquest pla d’orientació que he elaborat m’ha servit de punt de partida per poder assessorar als dos joves. Al mateix temps, pretén ser un model d’orientació que poden seguir els psicopedagogs del gabinet.PLA D’ORIENTACIÓ . Procés d’orientació Individualitzat, en un gabinet psicopedagògic. Procés d’orientació (treball en xarxa, paral·lel , de la família, INS , i dels psicopedagogs delgabinet. ) Blog Orientació Teresa Elaborat per : Teresa MuñozQUÈ COM QUI ON QUANOBJECTIUS ACTIVITATS/RECURSO PROFESSIONALS S ALTRES IMPLICATSConèixer al .Entrevista . psicopedagog .Gabinet .Inici deljove individual al del gabinet. procés i al començament del finalitzar-lo procés i al final..Mantenir la .Xerrades en cada .Psicopedagogs .Gabinet .Sessionsmotivació pels sessió treballant del gabinet. Jo deestudis. també l’autoestima, mateixa com a reeducació valorant com la psicopedagoga en en el situació actual i la pràctiques gabinet necessitat de què . INS, cal formació de .Tutoria a l’INS aula . INS a forma continua. tutoria tutoria .Els joves, com a segons el . Valorar les seves part implicada pla tutorial. aptituds, els seus punts forts. .Millorar eles seus punts febles, reforçar-los..Desenvolupar .A partir de les .Psicopedagog de .Gabinet . Al llarg dela capacitat de xerrades en cada forma les sessionsAutoconeixent . sessió, us de individualitzada de diferents recursos .INS a reeducació per tal de no ser .Joves, treball tutoria al gabinet. monòton. individual. . Al llarg de la seva .Us de test que escolaritzaci reafirmen el que és ó observable a partir de les seves conductes. *veure el quadre de test, i els recursos del blog .Realitzar el qüestionari Orientat
 10. 10. Aprendre . Controlar l’estrès, Psicopedagog del . al En algunatècniques de els neguit i la gabinet gabinet sessió delrelaxació i incertesa. gabinet,d’autocontrol Música de relaxació Exercicis de relaxacióAprendre a .A partir de .Psicopedagog del .Gabinet . Durant lesprendre diferents situacions Gabinet. sessions deldecisions aprendre a decidir. .A l’aula gabinet tan . Professorat de -INS a les .Escollir a partir del l’INS. individuals que hem trobat a .A casa com a les Internet i dels test . Família i entorn. seva i en que són que hem anat els compartides realitzant- procés entorns . de reflexió del què li on es . durant agrada fer. mou. l’escolaritza ció . de forma continuada, és un procés que no finalitza..Aprendre a . valorar la Psicopedagogs del .Gabinet Durant les“perdre” i a possibilitat de que gabinet sessionsfer-se forts el que escollim no . A altres setmanals.davant les ens agradi, no ho Pares entorns( I Ha d’arribaradversitats. podem fer per NS, a.Aprendre a diferents Noi/-a família...) interioritzarresoldre motius(nota de tall, i al mateixdificultats altres) o ho hem de temps a deixar a mig fer. trobar la Així com un cop sortida si acabat no treballem les coses no del que hem surten com estudiat. ell /ella vol. “El concepte de “saber” ha canviat de ser capaç de recordar i repetir informació, a ser capaç de trobar-la i usar-la” Herbert Simon, Premi Novel de Economia 1978..Informació de Realitzar un anàlisis .Al A lesquè poden fer dels itineraris Psicopedagog gabinet sessionsun cop finalitat formatius: del gabinet durant les finals.els estudis. Xerrades a l’INS i sessions fora de l’INS Joves d’assessor proposades des ament d’orientació , altres: INS, psicopeda implicant recursos PARES, Companys gògic, i propers com per també exemple: Mas duran el Carandell a REUS, i seguiment
 11. 11. Pere Martell a dels Tarragona. Bus de defenents les professions... entorns blog de buscar feina escolar, i . Saber usar les TIC, familiar moure’s en les en que es adreces que els mou. facilitem i saber-ne trobar d’altres on hi .Altres hagi informació entorns: rellevant sobre el casa seva, què volen fer,del INS... què els agradaria treballar i a aprendre, formar- se. .Recerca d’informació per Internet de forma individualitzada. http://www.xtec.cat/~ena varro/WebQuest/index.ht m (seria un possible exemple).Entrevista .Recollir informació Psicopedagog En el Durant elamb la família de les expectatives gabinet mateix curs el que té sobre el seu Pares gabinet. gabinet fill/-a. joves realitza entrevistes, .Conèixer les es pot possibilitats aprofitar la econòmiques i la que té lloc a disponibilitat que meitat de tenen per continuar curs per estudiant. poder iniciar el procés d’ orientació. A l’iniciar el procés d’orientació o al finalitzar-lo.Traspàs . La informació .família i altres A Reunionsd’informació rellevant és implicats. l’INS, pactadesestablint un important entre el lloc ontreball en compartir-la. Les gabinet ixarxa. realitz actuacions són l’INS. diferents segons el en les context i es poden reunio complementar. ns entre gabine t i NS.
 12. 12. Estar al dia de . important no Psicopedagog del Al gabinet Durant totles dades de deixar passar les gabinet. el procés ,pre-matrícula i dades. Si cal fer la Altres: INS, ... en diferentsmatricula de prova d’accés, la sessions.les diferents pre-matrícula deopcions que CFGMtenen un copfinalitzada la Conèixer on poderESO trobar informació. Facilitar adreces d’Internat Aprendre a cercar la informació de formació de forma autònoma. dades prematricula a Cicles formatiusAprendre . Saber parlar en Psicopedagog del Gabinet Durant elhabilitats públic, com s’han de gabinet. procéssocials comportar quan Joves implicats. d’orientació, vagin a cercar feina, en algunes etc. Cal saber estar, sessions. saber fer i saber ser. .Facilitar estratègiesAprendre a . De forma Psicopedagog del Gabinet i Durant totcercar feina paral·lela cal gabinet. al seu el procésfent treballar també el Joves implicats entorn: d’orientació,currículum saber buscar feina. casa seva, en algunes Donar eines és INS, etc. sessions. facilitar el camí. Han de saber realitzar un currículum. el currículum PDF Currículum Cercar a Internet altres Webs. Realitzar a casa seva per tal de fer pràctiques
 13. 13. Aprendre a . Per tal de trobar Psicopedagog del Gabinet i Durant totcercar feina : feina cal saber què gabinet. al seu el procésl’entrevista s’ha de fer, on anar Joves implicats. entorn: d’orientació. a cercar-la, conèixer Casa què es pot dir i què seva, INS, no... cercant per altres. Internet altres webs que ofereixin recursos. Gravar-les i visionar-les per poder observar errors i modificar- los. Si cal, reforçar- lo en alguna sessió. entrevista Finalment he elaborat una proposta per a cada un dels dos joves, per tant es tracta d’una proposta individualitzada “pensada” de forma específiques per A i per B. He tingut en compte l’observació de les sessions (els seus gustos , les seves motivacions, el seu caràcter, com anaven amb les matèries curriculars, les notes dels trimestres, etc). També m’he basat amb els resutats dels tests que he contrarestat amb el que havia observat. Així doncs, el pla individualitzar va agafar forma i consistència. L’he dissenyat en un quadre, de forma esquemàtica i senzilla. Ràpida de llegir. Està distribuït en tres caselles: • Proposta de què estudiar • Llocs i Centres on estudiar • Proposta de què necessitaran per continuar estudiant. La proposta que he marcat en color blau, seria la que per diversos motius, semblaria la més idònia per cada un dels dos joves. Ara la tasca ja és de cada un del joves, han de fer diana i encertar!!!!! Sort a tots dos, ben segur que us la mereixeu!!!!! La proposta final Individualitzada, d’estudis a seguir un cop finalitzada la ESO, ha estat la següent:
 14. 14. SUBJECTE A (R.R)PROPOSTA DEL ON , LLOCS ON POT PROSPOSTA PERQUÈ ESTUDIAR REALITZAR ELS CONTINUAR LA SEVA ESTUDIS FORMACIÓ.CICLE FORMATIUDE GRAU MITJÀ. Tarragona, -Realitzar laPERRUQUERIA INS Cal·lípolis preinscripció i laCOSMÈTICA http://www.xtec.cat/ies-cal- matrícula. Tenir enCAPIL·LAR lipolis/ compte les dates i ( per les seves aptituds. En contra seria el desplaçament) quina documentació es necessita. http://emtanemambtu.cat/det Calendari de alldelineas/?linecode=04 preinscripció Horari de bus _ Finalitzar els estudisC FGM .Centre concertat a amb èxit al Juny. SiPERRUQUERIA Tarragona queda algunaCOSMÈTICA Escola Espallargues assignatura pelCAPIL·LAR http://www.escolaespallargas setembre treballar-la a .com/ (per les seves aptituds, a l’estiu i presentar-se per més és un centre ben ubicat tal d’aprovar-la. que li permet desplaçar-se No oblidar-se de de forma autònoma sense dificultats) matricular-se.CFGM ESTÈTICA TarragonaPERSONAL INS Cal·lípolis -Continuar treballantDECORATIVA http://www.xtec.cat/ies-cal- l’autoestima i laCARACTERITZACIÓ lipolis/ motivació. (nivell baix (està molt enfocat en caracterització) seria l’última obtingut a partir dels opció test)CFGM ESTÈTICA Centre concertat aPERSONAL Tarragona .Ajuda en elsDECORATIVA Escola Espallargues continguts http://www.escolaespallargas curriculars. (ja que ha .com/ seguit el currículum (possibilitat de realitzar-lo amb convalidacions , a més adaptat i també pel a la noia li agrada molt) nivell de CI obtingut alCICLE FORMATIU Reus, INS Gaudí. test GATTELL)DE http://www.xtec.cat/iesgaudiGRAU MITJÀ /paggaudi.htmSOCIOSANITARI (Molt a prop d’on viu, però complicat pel seu rendiment acadèmic)
 15. 15. SUBJECTE B ( J.G.)PROPOSTA DEL ON , LLOCS ON POT PROSPOSTA PERQUÈ ESTUDIAR REALITZAR ELS CONTINUAR LA ESTUDIS SEVA FORMACIÓ.CICLE FORMATIU DEGRAU MITJÀ. Riudoms -Realitzar laELECTROMECÀNICA INS J. Guinjoan preinscripció i la http://blocdelinstitutjoanguinjo matrícula. Tenir en an.blogspot.com.es/ compta les dates i (Té més dificultat per quina documentació desplaçar-se) es necessita. Tarragona, Calendari deCICLE FORMATIU DE INS Pere Martell. http:// PreinscripcióGRAU MITJÀ www.institutperemartell.cat/taELECTROMECÀNICA ulell-anuncis _ Finalitzar els. estudis amb èxit al Proposo aquest Juny. Si queda alguna perquè un familiar seu assignatura pel també realitza estudis setembre treballar-la a en aquest centre i li l’estiu i presentar-se serà més facil la per tal d’aprovar-la. mobilitat. No oblidar-se de http://emtanemambtu.cat/detal matricular-se. ldelineas/?linecode=04 Horari de Bus. -Continuar treballantCercar altres cicles l’autoestima i lasemblants sobre motivació. (nivellmecànica de cotxes. baix obtingut a partir dels test) .Ajuda en els continguts curriculars. (ja que ha seguit el currículum adaptat) -En el currículum adaptat de l’ESO ha demostrat tenir destresa en activitats relacionades en àrea científico- tecnològiques.

×