Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

otevřený přístup: knihovnický základ

751 views

Published on

prezentace pro přednášku o otevřeném přístupu pro knihovníky uk, 4.12.2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

otevřený přístup: knihovnický základ

 1. 1. otevřený přístup: knihovnický základ tereza simandlová | @kliste mail: t.simandlova@gmail.com blog: zbleptarna.blogspot.com oa pro knihovníky UK, 04/12/2014
 2. 2. „Každé propracované a obecné empirické a rozumové poznání vycházející z pozorování,rozvažování nebo experimentu.“
 3. 3. „Nepublikovaná věda není žádnou vědou. I kdyby badatel bádal sebevíce, jeho knihy a protokoly pokusů nakonec obmotají pavučiny, sežerou myši a výsledek je nulový.“
 4. 4. 1665
 5. 5. jak funguje tradiční systém VK? rešerše nápad vědec výzkum publikace patent hodnocení poskytovatel financí výzkumná organizace knihovna vydavatel
 6. 6. open access / otevřený přístup „...autor/ři a držitel/é autorských práv garantují všem uživatelům svobodné, neodvolatelné, celosvětové právo na přístup a licenci ke kopírování, užití, distribuci, přeměnu a zobrazování práce veřejně, k distribuci odvozených děl na jakémkoli digitálním médiu z oprávněných důvodů při dodržení přiznání autorství, jakož i právo na vytvoření malého počtu tištěných kopií pro osobní potřebu.“
 7. 7. BBB iniciativy 1. Budapešťská iniciativa / Budapest Open Access Initiative (2002) 2. Prohlášení z Bethesdy / Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) 3. Berlínská deklarace / Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003)
 8. 8. open access / otevřený přístup ...požaduje bezplatný, okamžitý, svobodný a trvalý on-line přístup k výsledkům V&V a možnost jejich opětovného užití.
 9. 9. režim vědeckého publikování / mezinárodní hnutí (zatím) alternativa k tradičnímu způsobu vědecké komunikace
 10. 10. zlatá cesta / gold road cesta publikování v otevřených vědeckých recenzovaných časopisech 4 modely: čistý, placený, hybridní, pozdržený APC: article processing charge / publikační poplatek megačasopisy: PloS ONE, SAGE Open, PeerJ...
 11. 11. doaj.org
 12. 12. doabooks.org
 13. 13. road.issn.org
 14. 14. otevřeně za body 1. DOAJ JRC, WoS → / Scopus / ERIH / RVVI… 2.Open Access Journal Title List (pouze WoS) 3.ROAD ISSN / Scopus title list (pouze Scopus) 4.VUT seznam (WoS i Scopus, aktual. 2014) 5. ...knihovník/kolega ;)
 15. 15. scho larlyoa.com/publishers/
 16. 16. qoam.eu
 17. 17. oaspa.org
 18. 18. paperity.org
 19. 19. pkp.sfu.ca/ojs/
 20. 20. benefity zlaté cesty... opravdu! lepší vyhledatelnost / vyšší viditelnost práce → čtenost, citovanost u impaktovaných oa časopisů body → finance... přístup k finální recenzované verzi publikace → zajišťuje vydavatel, ne autor článek projde kontrolou kvality (peer-review, open peer-review, postpublikační recenze...) autorům zůstává copyright
 21. 21. překážky zlaté cesty... opravdu? u placených oa časopisů je široký rozsah APC (desítky až tisíce €/$) absence kvalitních časopisů v některých oborech nulový, nízký impakt faktor u části oa časopisů hybridi, predátoři → špatná pověst oa
 22. 22. zelená cesta / green road cesta uložení a zpřístupnění autorského rukopisu prostřednictvím otevřeného repozitáře typy: institucionální, předmětový, víceoborový, datový, poskytovatele financí, (vědecké sociální sítě) článek: preprint, postprint, vydavatelská verze CTA: copyright transfer agreement
 23. 23. openaire.eu...
 24. 24. sherpa.ac.uk/romeo
 25. 25. opendoar.org
 26. 26. roar.eprints.org
 27. 27. repozitar.cuni.cz
 28. 28. zenodo.org
 29. 29. oa agregátory / databáze openaire base oaister core
 30. 30. benefity zelené cesty... opravdu! lepší vyhledatelnost / vyšší viditelnost práce → čtenost, citovanost bez nákladů pro autora dlouhodobé uchování a identifikace instit. publikační činnosti okamžité zveřejnění preprintu / postprintu → urychlení komunikace verzování + přidružené materiály alternativní metriky
 31. 31. překážky zelené cesty... opravdu? nenutí ke změně tradičního modelu autorsko-právní problematika → neznalost v případě preprintů chybí kontrola kvality (peer-review) časová náročnost pro autory
 32. 32. www.openaccess.cz
 33. 33. https://mailman.muni.cz/mailman/listinfo/openaccess
 34. 34. https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/open-access
 35. 35. Guidelines on Open Access to Scientific Pub lications and Research Data in Horizon 2020
 36. 36. „In the context of research funding, open access requirements in no way imply an obligation to publish results. The decision on whether or not to publish lies entirely with the fundees. Open access becomes an issue only if publication is elected as a means of dissemination.“
 37. 37. oa v rámci #h2020 pokud publikuji, je oa povinný u ...all peer-reviewed scientific publications (research articles) relating to its results 1.povinnost zajistit dlouhodobou archivaci 1. povinnost uložit nejpozději v den vydání článku jeho strojově čitelnou elektronickou kopii nebo finální recenzovanou verzi rukopisu do repozitáře 2. měla by být uložena také výzkumná data nutná k validaci výsledků 2.povinnost zajistit otevřený přístup (alespoň: on-line číst, stahovat, tisknout) k publikaci 1. prostřednictvím otevřeného repozitáře (zelená cesta) do 6 / 12 měsíců od publikování + povinnost zajistit otevřený přístup k metadatům 2. prostřednictvím otevřeného časopisu (zlatá cesta), náklady na publikování (APC) uznatelné po dobu trvání grantu
 38. 38. www.h2020.cz
 39. 39. nové role knihovníků pomoc s publikováním (kde a jak) pomoc s autoarchivací (kde a jak) pomoc s právními otázkami (co můžu / nemůžu) pomoc s vyhledáváním relevantních zdrojů (včetně oa) pomoc s pochopením podstaty (osvěta a vzdělávání) nové aktivní role knihoven ve vědecké komunikaci: ● knihovna jako vydavatel otevřených časopisů ● knihovna jako provozovatel otevřeného repozitáře ● knihovna jako správce fondu na podporu publikování v oa ● knihovna jako tvůrce politik a iniciátor změn v instituci
 40. 40. obecné přínosy oa zvýšení viditelnosti citovanosti, → impaktu, prestiže zvýšení dostupnosti výsledků V&V zrychlení komunikace, zpětné vazby zvýšení transparentnosti ve vědě efektivní využití výsledků, práce, peněz možnost ovlivnit, co se s mým dílem stane nástroj v boji proti plagiátorství …a také návrat k původní myšlence vědy
 41. 41. bit.ly/OAproUKUK
 42. 42. časté open access mýty...
 43. 43. 1. The only way to provide open access to peer-reviewed journal articles is to publish in open access journals.
 44. 44. 2. All or most open access journals charge publication fees.
 45. 45. 3. Most author-side fees are paid by the authors themselves.
 46. 46. 4. Publishing in a conventional journal closes the door on making the same work open access.
 47. 47. 5. Open access journals are intrinsically low in quality.
 48. 48. 6. Open access mandates infringe academic freedom.
 49. 49. děkuji za pozornost tereza simandlová | @kliste mail: t.simandlova@gmail.com blog: zbleptarna.blogspot.com
 50. 50. použité zdroje [03] Věda. In: Wikipedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy edit. 5. 10. 2014 v 14:41 [cit. 2014-12- 01]. Česká verze. Dostupný z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Věda. [04] ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Vyd. 1. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5. [06] SVOBODA, Martin. Open Access: proč a jak?. In: Open Access aneb Open your mind! 2012 [online]. Praha : NTK, 2012-10-24 [cit. 2014-12-01]. Dostupný z: http://repozitar.techlib.cz/record/477/files/idr-477_1.pdf. [09] Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities [online]. 2003 [cit. 2014-12-02]. Dostupný z: http://oa.mpg.de/files/2010/04/berlin_declaration.pdf. [11] BARTOŠEK, Miroslav. 2009. Open access: otevřený přístup k vědeckým informacím: Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU. 2009, roč. XX, č. 2, s. 1-7. ISSN 1212-0901. Dostupný také z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/628.html. [41-42] Evropská komise. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 [online]. Version 1.0, 11 December 2013 [cit. 2014-12-02]. Dostupný z: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot- guide_ en.pdf. [49-54] SUBER, Peter. Open access: six myths to put to rest. The Guardian [online]. Monday 21 October 2013 [cit. 2014-12-03]. Dostupný z: http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/oct/21/open-access-myths-peter-suber-harvard.
 51. 51. použité obrázky [01] I don't know... / Je ne sais... by OliBac, March 22, 2008, www.flickr.com/photos/olibac/2370823610, CC BY 2.0 [02] by tereza simandlová, CC BY 3.0 CZ [03] DNA lab by University of Michigan School of Natural Resources & Environment, February 22, 2012, www.flickr.com/photos/snre/6946913449, CC BY 2.0 [04] Old Spines by Tom 7, November 1, 2005, www.flickr.com/photos/brighterorange/58793871, CC BY 2.0 [07] Smoke art - Cubes to smoke by MattysFlicks, December 18, 2013, www.flickr.com/photos/68397968@N07/11432696204, CC BY 2.0 [08] Crisis direct mail; Box by Rob Howells, June 3, 2009, www.flickr.com/photos/robhowells87/3632201954, CC BY-ND 2.0 [09,10,11,13,55] Open Access PLoS by PLoS www.commons.wikimedia.org/wiki/Open_Access#mediaviewer/File:Open_Access_PLoS.svg, CC BY-SA 3.0 [12] Creative Commons BBB by Steren Giannini, August 4, 2008, www.flickr.com/photos/steren/2732488224, CC BY 2.0 [14] Two roads diverged in a wood, and I— by Kat, April 17, 2009, www.flickr.com/photos/swimparallel/3455044234, CC BY-SA 2.0 [16] Printscreen z www.doaj.org [17] Printscreen z www.doabooks.org [18] Printscreen z www.road.issn.org [20] American Bald Eagle by peasap, April 20, 2008 www.flickr.com/photos/peasap/2433990128, CC BY 2.0 [21] Printscreen z www.qoam.eu [22] Printscreen z www.oaspa.org [23] Printscreen z www.paperity.org [24] Printscreen z www./pkp.sfu.ca/ojs/ [28] Printscreen z www.openaire.eu/copyright-issues/copyright/ec-resources [29] Printscreen z www.sherpa.ac.uk/romeo/ [30] Printscreen z www.opendoar.org [31] Printscreen z roar.eprints.org [32] Printscreen z repozitar.cuni.cz [33] Printscreen z www.zenodo.org [37] Czech Republic map modern by Minestrone, 4 January 2007 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_Republic_map_modern.png, CC BY 2.5 [38, 39] Envelope by Quinn Dombrowski, February 23, 2010, www.flickr.com/photos/quinnanya/4384851676, CC BY-SA 2.0 [40] Horizon2020 by European Commission http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/horizon2020_0.JPG [43] Printscreen z www.h2020.cz [47] otázky by tereza simandlová, 27. 4. 2014, CC BY 3.0 CZ

×