Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

co je otevřený přístup a jak s ním naložit?

505 views

Published on

úvod do problematiky otevřeného přístupu pro doktorandy a vědce Pedagogické fakulty UK

OAWeek na UK 2015 - přednáška se konala 22. října 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

co je otevřený přístup a jak s ním naložit?

 1. 1. co je otevřený přístup a jak s ním naložit? Tereza Simandlová | @kliste tereza.simandlova@lf1.cuni.cz Ústav vědeckých informací 1. LF UK; OpenAIRE OAWeek 2015 na UK, 22. října 2015 - PedF UK Prezentace je licencována pod Creative Commons BY 4.0 International.
 2. 2. per aspera ad astra
 3. 3. 1665 → (1990) → 2002(3) → 2014 → …?
 4. 4. otevřený přístup požaduje okamžitý, trvalý, bezplatný a svobodný přístup k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu
 5. 5. okamžitý = (ideálně) bez embarga trvalý = (ideálně) vždy a navždy bezplatný = (ideálně) po celou dobu pro čtenáře zdarma svobodný = (ideálně) pod otevřenou licencí (např. CC)
 6. 6. pouze ideální stav je open access .)
 7. 7. ...ale jak jej dosáhnout?
 8. 8. ...když se vydáte cestou/-ami otevřeného přístupu...
 9. 9. zelená cesta (self-archiving) autor zajistí otevřený přístup k publikovaným výstupům prostřednictvím otevřeného repozitáře repozitáře: institucionální / oborové / multioborové OpenDOAR - registr repozitářů SHERPA/RoMEO - vydavatelské politiky v souvislosti s autoarchivací OpenAIRE, BASE, CORE, … - agregátory obsahu z repozitářů
 10. 10. př. oborové repozitáře pro pedagogiku OpenDOAR > Subject Area > Education (177) pedocs ● snadné vložení publikace ● možnost sledovat statistiky využití publikace TeLearn (Technology Enhanced Learning) African Higher Education Research Online ...
 11. 11. zlatá cesta (otevřené časopisy) vydavatel zajistí otevřený přístup k publikovanému dokumentu časopisy: otevřené čisté / otevřené s APCs / hybridní DOAJ, DOAB, ROAD ISSN - registry otevřených časopisů / knih DOAJ Search, Paperity, Google Scholar, ...
 12. 12. co hybridi a predátoři?
 13. 13. jak poznám predátorský otevřený časopis? predátor je a bude “šmejdem” vědecké komunikace, proto je potřeba se mu vyhnout zaměřte se na: ediční radu; recenzní řízení, formální náležitosti; líbivě indikátory kvality; zda již nebyl za predátora označen... beall's list of predatory publishers / journals !think ✓check >submit! DOAJ + WoS / Scopus = vyšší pravděpodobnost, že nejde o predátora, ale… ,)
 14. 14. www.qoam.eu
 15. 15. jak poznám kvalitní (?) otevřené časopisy 1. DOAJ --> JRC, WoS / Scopus / ERIH ... 2. Open Access Journal Title List (pouze WoS) 3. ROAD ISSN / Scopus Journal title list (pouze Scopus) 4. VUT seznam (aktual. 2014) 5. ...knihovník / kolega
 16. 16. př. otevřených časopisů pro pedagogiku (bez APCs) Language Learning and Technology - IF: 1.128, SJR: 0.972 Educational Technology & Society - IF: 1.08, SJR: 0.919 Australasian J. of Educational Technology - IF: 0.648, SJR: 1.001 International Review of Research in Open and Distance Learning - IF: 0.734 Comunicar - SJR: 0.719 Current Issues in Education - SJR: 0.202 Encyclopaideia - SJR: 0.112 ...
 17. 17. a co na otevřený přístup říká evropská komise?
 18. 18. (evropský) otevřený přístup podpůrné projekty: DRIVER, OpenAIRE…, RECODE, FOSTER, PASTEUR4OA aj. 2012 - Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání
 19. 19. 7RP a pilotní projekt OA spuštěn v srpnu 2008 (dodatek 39 v grantové smlouvě) zajistit OA je povinné pouze pro 7 oblastí: 1. Energie 2. Životní prostředí (včetně klimatických změn) 3. Zdraví 4. Informační a komunikační technologie (Poznávací systémy, Interakce, Robotika) 5. Výzkumné infrastruktury 6. Věda ve společnosti 7. Socioekonomické a humanitní vědy povinnost uložit + zajistit otevřený přístup k recenzovaným článkům okamžitě (zlatá cesta) nebo do 6 měsíců po zveřejnění (1-5), do 12 měsíců (6 a 7) (zelená cesta)
 20. 20. 7RP → H2020 od pilotu k obecnému principu
 21. 21. #H2020 a OA pokud je výstupem projektu publikace, platí povinnost OA pro všechny příjemce financí z H2020 (čl. 29.2 ve smlouvě) OA: povinně recenzované vědecké publikace (články), dobrovolně i jiné typy publikací (monografie, sborníky, šedá literatura aj.) minimum: online číst, stahovat, tisknout (free OA) výzva k ponechání práv → pouze vydavateli poskytnout licenci potřebnou k publikování (ideálně CC BY, CC 0)
 22. 22. ať zvolíte jakoukoliv cestu OA, vždy je nutné článek uložit (self-archive)
 23. 23. #H2020 a povinný OA (1) 1. povinnost zajistit dlouhodobou archivaci → uložením strojově čitelné elektronické kopie nebo finální recenzované verze rukopisu nejpozději v den vydání článku do repozitáře + okamžité zpřístupnění bibliografických metadat, která musí obsahovat: ● výraz: European Union (EU) a Horizont 2020 nebo Euratom a Euratom Research and Training Programme 2014-2018 ● název výzvy, akronym a číslo smlouvy ● datum vydání, případně délku embarga a persistentní identifikátor (DOI, Handle) → měla by být uložena také výzkumná data nutná k validaci výsledků (k publikaci nebo do vhodného datového repozitáře)
 24. 24. #H2020 a povinný OA (2) 2. povinnost zajistit otevřený přístup → prostřednictvím otevřeného repozitáře (zelená cesta) → prostřednictvím otevřeného časopisu (zlatá cesta)
 25. 25. #H2020 a zelená cesta OA institucionální / předmětový / multioborový repozitář repozitář by měl vyhovovat pravidlům OpenAIRE povinnost zajistit otevřený přístup k publikaci do 6 měsíců / 12 měsíců ode dne vydání (embargo)
 26. 26. #H2020 a zlatá cesta OA otevřený / hybridní časopis publikační poplatky (APCs) = uznatelné náklady → je však nutné s nimi počítat již při definování projektu pozn.: neodpadá povinnost uložení a zajištění přístupu k metadatům v repozitáři
 27. 27. od publikací k datům #H2020 a pilotní projekt OD
 28. 28. #H2020 a pilotní OD (1) zajistit OD je povinné pouze pro 7 oblastí (čl. 29.3): 1. Future and Emerging Technologies 2. Research infrastructures – part e-Infrastructures 3. Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies 4. Societal Challenge: ‚Secure, Clean and Efficient Energy‘ – part Smart cities and communities 5. Societal Challenge: ‚Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials‘ – except raw materials 6. Societal Challenge: ‚Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies‘ 7. Science with and for Society projekty z jiných oblastí se mohou zapojit dobrovolně projekty mohou z pilotu vystoupit (přípustné důvody bit.ly/H2020ODGuideEN)
 29. 29. #H2020 a pilotní OD (2) příjemce dotace musí: 1. vytvořit (a udržovat aktuální) plán managementu dat (data management plan, DMP); 2. ukládat data do vědeckého datového repozitáře; 3. zajistit třetím stranám volný přístup k uloženým datům a umožnit jejich bezplatné vytěžování, využívání, reprodukování a šíření; 4. upřesnit nástroje pro použití surových dat za účelem validace vědeckých výsledků (nebo poskytnout nástroje jako takové). pilotní projekt se vztahuje na: ● data (a metadata) potřebná k validaci výsledků prezentovaných v publikacích ● ostatní data (a metadata), která jsou navíc specifikována v DMP
 30. 30. #H2020 a náklady na OA uznatelné po dobu trvání grantu
 31. 31. FP7 post-grant OA Pilot podpora gold publikování u již skončených projektů 7RP (max. 2 roky), které mají povinnost OA → CORDIS rozpočet: 4 mil € / do vyčerpání financí nebo 04/2017 max. 3 recenzované publikace na projekt (2,000/6,000 €) povinnost autoarchivace: publikace + metadata časopis → DOAJ + WoS/Scopus/Pubmed | ne hybridy
 32. 32. goldoa-pilot.openaire.eu
 33. 33. projekt OpenAIRE2020 OpenAIRE → OpenAIREplus → OpenAIRE2020 evropská infrastruktura repozitářů a podpůrných služeb/nástrojů pro otevřený přístup portál pro vědce, administrátory, poskytovatele dat a financí vyhledávání: publikace, data, projekty, osoby, organizace, poskytovatelé dat
 34. 34. www.openaire.eu
 35. 35. www.zenodo.org
 36. 36. OpenAIRE2020 factsheets FP7 Post-Grant OA Pilot http://dspace.vsb. cz/handle/10084/106818/ Pilotní projekt OD http://dspace.vsb.cz/handle/10084/110460/ Pro vědce http://dspace.vsb.cz/handle/10084/110470/ Pro admin. / koordinátory http://dspace.vsb. cz/handle/10084/110489/ Pro správce repozitářů http://dspace.vsb.cz - bude :)
 37. 37. jsou i jiná open?
 38. 38. open educational resources další z mnoha open v nastupující kultuře open science “...digitised/digital materials offered freely and openly for educators, students, and self-learners to use and reuse for teaching, learning, and research. OER includes learning content, software tools to develop, use, and distribute content, and implementation resources such as open licences.” [OECD, 2007] Jorum OER Research
 39. 39. massive open online course (MOOC) mladší a moderní sourozenec korespondenčních seminářů .) progresivní forma online vzdělávání, která snižuje (boří) prostorové, finanční a sociální bariéry účast v kurzu není vázána na studium / členství ve vzdělávací organizaci od obecných po úzce specializované a odborné kurzy Coursera, edX, Udacity,... v ČR např. Seduo
 40. 40. děkuji za pozornost Tereza Simandlová | @kliste tereza.simandlova@lf1.cuni.cz Ústav vědeckých informací 1. LF UK; OpenAIREPrezentace je licencována pod Creative Commons BY 4.0 International.
 41. 41. použité zdroje Evropská komise. 2013. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 [online]. Version 1.0 [cit. 2015-10- 18]. Dostupný z: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf Massive open online course. 2001-. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2015-10-16 [cit. 2015-10- 21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources OECD. 2007. Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources [online]. OECD [cit. 2015-10-21]. ISBN 9789264032125. Dostupné z: http://www.oecd.org/edu/ceri/givingknowledgeforfreetheemergenceofopeneducationalresources.htm Open educational resources. 2001-. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2015-10-14 [cit. 2015-10- 21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources SIMANDLOVÁ, Tereza. 2015. Evropský výzkum a open access. Share and Discover Knowledge in LinedIn Slideshare [online]. LinkedIn Corporation, c2015 [cit. 2015-10-22]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/terkakliste/evropsk-vzkum-a-open-access

×