Terézváros - Nincs megállás

703 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
239
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Terézváros - Nincs megállás

 1. 1. Lakás csak pályázattal • • Ku ltú Sz ra oc m iá in lis de fig nk ye le m in ek• • Megújul a kerületSikeres gazdálkodás• • Vi ss Bi za zt sz on er sá ze g tt az in ut ga cá TERÉZVÁROS – NINCS MEGÁLLÁS tla ko no n n n k • • Gazdaságos parkolás
 2. 2. A közösségi térMegújula Hunyadi tér Terézváros egyikT központját, a forgal- mas piacot és parkot is magába foglaló Hu-nyadi teret évek óta toldoz-ták-foldozták. A jelenlegi ke-rületvezetés más útra lépett:az egész teret érintô felújításaugusztusban kezdôdött, és Folyamatban a Hunyadi tér átépítése. A bekerített, ôrzött parknak nyitva tartása is lesz, mint szintenovember közepén fejezôdött minden nyugat-európai köztérnekbe. A munkát alapos tervezéselôzte meg, az önkormányzat nak, miként a tetôvel ellátott, rendezés viszont változik. Biz-a lakossági elvárásokhoz és a körben nyitott zenepavilon is. tosítják a körbejárhatóságot, delehetôségekhez igazította az át- Az új dísznövényágyásokat a tér gátat szabnak a járdán történôalakítást. Így valóban – képlete- alaprajzához és rendeltetésé- terjeszkedésnek, ami eddig asen és szó szerint – kivirágozhat hez igazodva telepítik, vízután- megengedhetetlen utcaképhezTerézváros jelképes köztere. pótlásukról rejtett szivárogtató- vezetett. Az asztalok fölé új ár- és öntözô-rendszer gondosko- nyékolók kerülnek, amelyek szí-HUNYADI TÉR: BIZTONSÁG, dik. A parkba pihenôpadok ke- ne és mintázata is összhangban rülnek, és a teret díszkorláttal lesz a környezettel.SZÉPSÉG, KÉNYELEM. veszik körbe. A fiatalok számára És végül, de nem utolsó sor- kábel nélküli internet elérést is ban: lényegesen megnô a zöldfe- A megújuló tér modern biztosítanak. lület (természetesen nem a ko-díszkô burkolatot, korszerû köz- Az ôstermelôi piac nemcsak rábban elkészült ’56-os emlékmû,világítást kapott, de az elmúlt megmarad, hanem tavasszal a játszótér és a sportpálya rovásá-századok is visszaköszönnek a meg is újul. A járda a térével ra). A park köré díszítô cserjéket,polgári miliôt idézô kandelábe- azonos sárga klinkertégla-burko- lomb-levelû örökzöldeket, a park-rekben. Épült egy kör alakú latot kap, amely a csarnok külle- ba pedig árnyéktûrô gyepszônye-díszkút is, amely vízfüggöny- méhez is rímel, így válik egység- get és szalagszerû rózsaágyásokatképzôjével, díszkivilágításával gé a három elem. Megmaradnak telepítenek, mindettôl még válto-újabb ékköve lesz Terézváros- az asztalok (mind a 84), az el- zatosabb, izgalmasabb lesz a tér.
 3. 3. KÖSZÖNTÔ 2012 december Tisztelt Terézvárosiak! Ismét eltelt I egy év a Fidesz– KDNP többségû képviselô-testület 2010-es megalakulása óta, így a ciklus félidejéhez érkezett a kerületi vezetés. Ezért – akárcsak egy évvel ezelôtt – számot vetünk azzal, mit tettünk az elmúlt 12 hónapban, milyen válto- zásokat vezettünk be, és ezeket miért tartottuk fontosnak. Engedjék meg, hogy néhány fontosabb, a kerület lakosságát érzékenyebben érintô témára külön kitérjek. Tavaly nyár óta 24 órás közterület-felügyelet mûködik a kerületben, a térfigyelésre – amelyet aA zenepavilon – az egyik új elem, amely kellemes környezetet rendôrséggel közösen oldunk meg – évi több tíz-biztosít a kikapcsolódásra millió forintot költünk, és gépkocsikat is biztosítunk a rendszer mûködtetésére. Mostanra több rendôr van jelen Terézváros ut- cáin, az egyeztetések eredményeképpen a kerületi rendôrkapitányság lehetôséget kapott a létszámfej- lesztésre, így tíz körzeti megbízott ügyel a biztonságra. Törekszünk köztereink megújítására, idén a Hunyadi tér kapott a századelôt idézô arculatot. Az elôzô vezetéstôl ránk maradt súlyos örökség- gel dacolva sikeresen biztosítottuk intézményeink mûködését is. Tartalmas és tanulságos lapozgatást kívánvaA bô négy hónap alatt egészen az alapoktól újították fel Hassay ZsófiaTerézváros népszerû terét Terézváros polgármestere
 4. 4. „Miénk itt a tér!”Terézvárosiak szépítik az utcát 2011 tavasza óta a helyeznek ki virágoszlopokat és2 közterületek és a par- pótolják az ezekbôl – szomorú, de kok karbantartását a Te- igaz – kitépett növényeket. rézvárosi Foglalkoztatást Tavasszal is serénykedtek: többElôsegítô Nonprofit Kft. munkatár- mint 2000 petúniát, muskátlit he-sai végzik, akik valamennyien ke- lyeztek ki a 64 virághengerbe.rületi lakosok. Munkájuknak van Megújították a növényládák takaró-is – minden terézvárosi számára növényzetét, fenyôkéreg-takarását,szembetûnô – látszatja: esztende- míg tizenötben új fát ültettek.je felújították a kerület összes vi- A foglalkoztatást elôsegítôrágládáját, valamint a szétesett kft. együttmûködik a Terézváro-régiek helyett új növényládákat si Vagyonkezelô Zrt.-vel, amelykészítettek a Hajós utcába – a bol- anyagáron végzi el a vállalt fel-ti ár harmadáért. De újrafestették adatokat, így újabb megtakarításaa közterületi pado- keletkezik az önkor-kat is, megjavították KERÜLETEN BELÜLI mányzatnak. A Hu- Az új „csodaoszlop” avatása. Zöldül a kerületa rossz ivóvíz-kuta- nyadi tér átalakításakat, vegyszermente- MEGOLDÁSOK elôtt ôk kerítették be közlekedési eszközök járnak, asen fertôtlenítették a fákat és bontották Fôvárosi Önkormányzat kezelésé-a játszótéri homokozókat. Bô egy le a régi kerítést, amelynek ele- ben vannak, az összes többi köz-éve, tavaly novemberben a kerté- meit fel is használták a Nagymezô terület rendben tartása a társaságszeti munkák is a társasághoz ke- utca 28. elôtti kiskerthez. Az feladata, amellyel jól boldogul, hi-rültek, azóta munkatársai gyûjtik együttmûködés a Podmaniczky ut- szen elegendô munkatársa ésössze az avart, metszenek ôsszel, cai felújított kutyafuttatóknál is tet- gépe van. A kerületet zónákra ten érhetô: a vagyonkezelô tervei osztották, ez alapján szervezik alapján a kft. munkatársai gyártot- meg a kézi és a gépi takarítást. ták le a különbözô játszóelemeket. Még az épületek elôtti járdasza- A kft. elsôdleges célja munka kaszokat is rendben tartják, pedig biztosítása a kerületben élô, tartó- – ne feledjük! – ez a társasház san munkanélküli embereknek. vagy a tulajdonos dolga lenne. Erre kiváló lehetôség a közterüle- Hétvégén is dolgoznak, ekkor ta- tek takarítása is. Míg Terézváros karítják a kerület belsô, legsû- fôbb útvonalai, amelyeken tömeg- rûbben látogatott részeit.
 5. 5. Kulturált a járókelôk – háztartási célra – hazavigyék, ezért lettek átlát- kutyasétáltatás szó helyett barna színûek és Bô egy éve, 2011 ezért olvasható rajtuk az el- B szeptembere óta a cég heti rendszerességgel üríti a kutyapiszok gondolkodtató „Kutyaürülék” felirat. Ez talán elôsegíti a „rendeltetésszerû” használatot. gyûjtôket (dogboxokat), míg Azoknak a terézvárosiaknak, egyik munkatársa a hétközna- akik szívesebben sétáltatnak pokon járja az utcákat és után- kutyát „mindenre felkészülten”, tölti a dogboxokban a zacskókat Csak rajtunk, terézvárosiakon múlik, a cég a készlet erejéig további – amelyeket egyébként minden hogy ne legyenek „elaknásítva” a kerület utcái zacskókat biztosít. Ezeket szék- második parkolóórán is találnak helyén (1064 Budapest, Rózsa a kutyatulajdonosok –, ezzel is ség jegyében: a korábbi, legol- utca 81–83. I. emelet 104.), pluszt nyújtva a korábbi vállal- csóbb kategóriájú zacskókat a munkanapokon 8 és 15 óra kö- kozó tevékenységéhez képest. cég sokkal jobb minôségûekre zött lehet átvenni. S mindez Ráadásul újítottak is, részben a cserélte le. Emellett igyekeznek jóval kevesebbe kerül az ön- kényelem, részben az észszerû- elejét venni annak, hogy azokat kormányzatnak. Felelôs ebtartók 2013 januárjától hatályos az ól a a kormányrendelet-módosítás, kormányrendelet-módosítá ndelet-módosítás, amelynek értelmében a négy hó- elmében hó napnál idôsebb kutyákat chippel sebb chippe kell ellátni. Terézvárosban a ku ku- tyatartók többsége már túlesett túlese kedvencével az apró beavatkozá- ncével beavatkozá son, önkormányzati támogatás- támogatás sal – tájékoztatott Konrád János Jáno ebnyilvántartó állatorvos yilvántartó állatorvos. A gazdiknak nincs mitÐl tartani, a rizsszemnyi chipbeültetése gyakorlatilag olyan, mint egy egyszerû oltás e etése
 6. 6. Rend a lelke…Állandó jelenléta közterületen Tavaly nyár óta nyu-T godtabb lehet a teréz- városiak álma, akkor indult el ugyanis a ke-rületben a 24 órás közterület-felügyelet, amelyet az állampol-gárok bármikor elérhetnek a+36-1/815-2270 számon. Éjjel- Érezhetôen javult a kerület közbiztonsága, hiszen a közterület-felügyelôk járják az utcákat, és minden hiányosságot jeleznek az illetékesekneknappali lett a járôrszolgálat is,fôként a szórakozóhelyek kör- rendôr” programhoz szeptem- pedig a helyszíni bírság kisza-nyékén ügyelnek a rendre, de a berben egy-egy munkatársat básában. Mindezért nôtt a fixkülönbözô kerületi események adtak, ezzel is segítve a rend- helyszíni bírságok száma,biztosítása is a feladataik közé ôrség munkáját. ugyanakkor lehetôvé vált atartozik. Emellett járják az utcá- A jogszabályi változások mi- közigazgatási bírság helyszínenkat, és minden hiányosságot – att a közterület-felügyelet mun- történô kiszabása, és egyes bír-például a közvilágítás meghi- katársait 2012-ben kézi számí- ságtételek csökkentek.básodását, takarítatlan útsza- tógépekkel (PDA-kkal) szerel-kaszt vagy kátyút – jeleznek az ték fel, így géppel kinyomtatottilletékeseknek. A közterület- szelvényt hagynak az ellenôrök Teendô kerékbilincs esetén:felügyelet napi kapcsolatban az autókon. A kerékbilincseléstáll a kerületi rendôrkapitány- közösen végzik a Parkol-6 mun- www.terezvaros.hu/sággal is. Az „Egy iskola – egy katársaival. Kerékbilincset akkor data/tv/tv_management/ szerelnek fel, ha az autós meg- 16-12-16-12-Kerekbilincs- sérti a közlekedési szabályokat – például tilosban várakozik, nem alkalmazasa.pdf veszi figyelembe a behajtási ti- lalmat –, illetve ha nem fizetett parkolási díjat. Az elmúlt idôszakban lénye- ges jogszabályváltozások tör- téntek mind a KRESZ-ben, mind
 7. 7. Parkol-6Zökkenômentes, zi ki, hogy az érvényesség nem látható, negyedévente egyszerügyfélbarát nem kell befizetnie a pótdíjat. Haparkolás feledékenységbôl nem volt kité- ve az érvényes igazolvány, akkor Még egy sikertörté- évente egyszer 50 százalékos pót-M net az utóbbi két évbôl: 2011 áprilisa óta – Par- kol-6 néven – a Teréz- takarítás, hogy a pótdíjakkal is a díjkedvezmény jár. A cégnél tudo-városi Vagyonkezelô Nonprofit Parkol-6 munkatársai foglal-Zrt. üzemelteti a kerületben koznak, így ezek a bevételeka parkolást. Bebizonyosodott: nem külsôs vállalkozásnál, ha-ez a kerület mûködtetésében nem Terézvárosnál maradnak.igenis nyereséges. 2012-ben a Az elsô hónapok jogos pana-várakozási díjból, pótdíjból és szainak figyelembevételével ja-a szabálytalanul parkoló au- vaslat született, hogy a legtipi-tók kerékbilincselésébôl a vár- kusabb esetekre méltányosságiható bevétel csaknem 900 mil- szabályokat iktassunk be a kerü- leti parkolási rendeletbe. A leg-MEGÉRTÉS ÉS BEVÉTEL gyakoribb probléma, hogy a ke- rület elhelyezkedése miatt az au-lió forint lesz, ebbôl több mint tósok a Parkol-6 területén vára- A Parkol-6-nál is fizethet mobiljával a várakozásért, részletek a parkolóautomatákonfélmilliárd az önkormányzatnál koznak, de másik üzemeltetô te-marad, amit – a többi között – a rületén fizetnek a parkolásért. másul veszik azt is, hogy kórház-kerület egyéb közberuházásaira Ha ezért büntetik meg az au- ban vagy orvosnál az ember nemfordítunk. tóst, rendszámonként egy eset- tudja figyelni, mikor jár le a parko- A cég üzemeltetése is jóval ben a társaság elengedi a pótdí- lójegye. Ha ezért büntetik meg azolcsóbb lett. A Parkol-6-nak si- jat. Ugyanígy járnak el – negyed- autóst, és tudja igazolni, hogy holkerült a korábbi üzemeltetônél, évente egyszer –, ha mobilparko- volt, akkor a pótdíjat elengedik.a Centrum Parkoló Kft.-nél lé- lás során a rendszámban legfel-nyegesen kedvezôbben alkat- jebb két karaktert elüt az autós. A parkolásrólrészt vásárolnia, a karbantartás A mozgáskorlátozottak szá- továbbiköltségei pedig egy külön mû- mára kiállított parkolási igazol- információt aszaki csoport felállításával csök- ványokat szigorúan ellenôrzik. www.parkol6.hukentek jelentôsen. További meg- Ugyanakkor, ha valaki úgy helye- oldalon talál.
 8. 8. IngatlanügyekMég mindig perek Az ügyeket bonyolítja, hogy az eladások óta évek teltek el, ez idô A jelenlegi önkor- alatt lakás- és helyiségbérlôk jöttek-A mányzat egyik legna- gyobb feladata, hogy megoldja azon ingatla- mentek, több épületet felújítottak, míg más esetekben hagyták lepusz- tulni azokat. Több egykori vásárlónok zûrös ügyeit, amelyeket még visszaköveteli a kifizetett vételáratévekkel ezelôtt, botrányos körül- és egyéb költségeket, a bérlôk ki-mények között adott el az akko- költöztetésének költségeit, az ingat- VISSZAri MSZP-SZDSZ-vezetés. Már sike- lanokra fordított összegeket. A volt AZ ELTAPSOLTrült visszaszerezni az Andrássy út tulajdonosok milliárdos igényekkel21. és 47. szám alatti épületeket, lépnek fel. Az önkormányzat nem MILLIÁRDOKAT!de egy sor elkótyavetyélt épület tagadja, hogy a pénz egy része vi-és tetôtér helyzete még mindig bi- tathatatlanul jár nekik, de a követe-zonytalan. Februártól már egyesí- lések jelentôs hányadát nem fogad-tetten tárgyalják a büntetôügyeket, ja el. További gondként merül fel:így a hûtlen kezeléssel okozott kár mihez kezdjünk az épületekkel? Nin- Andrássy út 47. az Oktogonnál.a kétmilliárd forintot is meghalad- csenek a kerületnek sem milliárdjai, Ezt már visszaszerezte az önkormányzathatja. Büntetôeljárások folynak ko- de még csak százmilliói sem a fel-rábbi szocialista, szabaddemokra- újításra. A legszomorúbb az, hogy tettnek magukat – remélhetôlegta politikusok, hivatali dolgozók, mindennek azok a lakók isszák meg már nem sokáig. Az önkormányzatértékbecslôk – összesen több mint a levét, akik bizonytalanságban él- ugyanis nem adja fel, folyamatosanhúsz ember – ellen. nek és joggal érezhetik kirekesz- tárgyal a volt vevôkkel.iSKOLA a Hegedûben az eltelt hónapokban sem rendez- , rendez- ték, így a kerület vezetése termé- termé- rmé- r nia kellett, hogy mintegy 25 millió milli forintot áldoz a felújításra, mivel az a szetesen pert indított az egykori egykori ykori y Art Sector siralmas állapotban adta adt A nyár elején távozott végérvé végérvé- üzemeltetôvel szemben – a teréz- te teréz- eréz- át az épületet – mintegy tûzvész tûzvésnyesen a Hegedû u. 3. szám alatt alatti városiak pénzéért. De az élet és a é utáni raktárként... Az új, igazi al-aépületbôl az Art Sector Alapítvány, bôl valódi alkotás nem áll meg, így egy me kotóház bérlôje túllépett a kötele- köteleamely Tûzraktér néven üzemelte ly üzemelte- új pályázat eredményeképpen a eredm zettségen: pályázatában 60 milli- tségen: millitett „alkotóházat” az ingatlanban. közelmúltban iSKOLA néven nyílt itt iSKO nyílt í ós felújítást vállalt, amit még felül újítástAdósságot biztosan „alkottak”, hi- sságot új kulturális intézmény. Az önkor- önkor- n is teljesített. Így a sikeres mûszaki tett.szen több mint 16 millió forintos en mányzat jó gazda módjára járt el a átadás-átvétel után novemberbentartozást hagytak maguk után. Ezt rtozást jövôre nézve: az új bérlônek vállal- vállal- á elkezdôdhettek a programok.
 9. 9. Ami jár, az járJut is, marad is ladva) tovább csökkent. A költ- összegekbôl – a jövôben is – biz- ségtakarékosság és a gazdaságo- tosított nyári táboroztatások, a Nem elvonásokkal, sabb finanszírozási rendszer je- kerületi fiatalok számára nyújtottN hanem önkormányza- ton belüli intézkedések- kel szeretnénk növel- gyében saját cégeink – a Teréz- városi Vagyonkezelô Zrt., a Teréz- városi Foglalkoztatást Elôsegítô ösztöndíjak, az esélyegyenlôség program és végül, de nem utolsó sorban az oktatási intézmények-ni a finanszírozás biztonságát. A Nonprofit Kft. valamint az Eöt- nek folyósított – plusz – juttatá-folyószámlahitel-állomány 2011 vös10 Közösségi és Kulturális Szín- sok. Ez utóbbi azért is figyelem-végére 400 millió forinttal csök- teret üzemeltetô Terézvárosi Kul- re méltó, mert a köznevelési fel-kent, és idén sincs veszélyben a turális Közhasznú Nonprofit Zrt. adatellátás – az óvodák kivételé-pénzügyi stabilitás, olyannyira – ésszerûen, költséghatékonyan vel – 2013. január 1-jétôl államinem, hogy 2012-ben több száz- mûködnek. Mi sem bizonyítja kézbe, a Klebelsberg Kunó Intéz-millió forinttal (a tavalyit megha- ezt jobban, mint a megtakarított ményfenntartó Központhoz kerül.Halad a behajtás tozás a be nem fizetett helyiség- törekszünk a humánus, békés, bérleti díjakból adódik. 2012. má- pereskedés nélküli megoldások- Rendszereztük az jus 10-étôl saját kezünkbe vettük ra: indokolt esetekben engedmé-R adatokat, összesítettük a követeléseket, az el- járásokat, sôt a felszá- a behajtást, ugyanis – elôdeinkkel ellentétben – nem a zavarosban akarunk halászni, hanem elérni nyeket teszünk, például biztosít- juk a részletfizetés lehetôségét. A tapasztalatok kedvezôek: a be-molási eljárásokat is. Ezek alapján azt, hogy mindenki, aki tartozik, vételek az elôzô évekhez képestkiderült, hogy a legnagyobb tar- rendezze adósságát. Ezzel együtt többszörösére nôttek. Az épület a felújítás elôtt és után
 10. 10. MegújulunkLakások pályázat útján Elhatározásunk nem ni a dokumentumokat, míg más-E változott: ebben a cik- nak nem volt érvényes a személyi lusban kizárólag pályáza- okmánya, vagy feledékenységbôl ti úton lehessen lakáshoz nem csatolta azt, esetleg a jöve-jutni. Mert a rendszer csak így le- delemigazolását. De olyan is volt,het igazságos: minden terézváro- akinek a jogszabályban meghatá-si igénylô – rászoruló – beadványát rozott összegnél magasabb volt azegyformán kezeli a kerületvezetés. egy fôre jutó jövedelme. Az elôzô év gyakorlatát követ- Az elbírálás módja semmit semve az önkormányzat 2012. január változott. Azt követôen, hogy a hi-2-án írt ki pályázatot 8 üres lakás vatal feldolgozza a beérkezett anya- Az új lakók érdeme – egy a már felújított,szociális alapú, felújí- gokat, azok a város- pályázat útján kiadott bérlakások közültási kötelezettséggel gazdálkodási és kör- KÉRJÜK, LEGYENEKjáró bérbeadására. A nyezetvédelmi bizott- képviselô-testület. 11 üres lakás ajanuár 31-ei jelent- FIGYELMESEBBEK! ság elé kerülnek. Itt januárival megegyezô feltételek-kezési határidôig 138 választják ki minden kel történô bérletére október 15-éigbeadvány érkezett, amelyekbôl egyes lakásra a nyertest és – vissza- pályázhattak az érdeklôdôk.azonban 86 érvénytelen volt. Szo- lépése esetén – a második helyezet- A lakás- és helyiséggazdálko-morú, de már nem meglepô: az ér- tet. A tavaszi pályázat összes nyer- dási osztály ingatlanok vásárlásá-vénytelenség okai most is ugyan- tese – szerzôdése birtokában – már ra is rendszeresen ír ki licitet, ezekazok voltak, mint tavaly, szin- elkezdte a felújításokat. Az idei má- között mindig van megüresedettte mind figyelmetlenségbôl szár- sodik bérlakás-pályázat kiírásáról szükséglakás, komfort nélküli vagymazott. Volt, aki elfelejtette aláír- szeptember 26-ai ülésén döntött a kis alapterületû ingatlan is.Ingatlan-felújítás zót is felszereltek, és mostantól a A Vasvári Pál utca 5. szám alat- harangot a sekrestyébôl vezérlik. ti épületet, amelyben zsinagóga Nagyrészt önkor- Az önkormányzat 2 millió forintot mûködik, az Egységes Magyar-N mányzati támogatásból újult meg a Szondi utcai Szent Család-templom vállalt a 2,3 milliós beruházásból. Júliusban kívülrôl-belülrôl felújí- tották az Avilai Nagy Szent Teréz- országi Izraelita Hitközség vissza- kapta az államtól, az önkormány- zat pedig megoldotta az utolsóvilágítása. A 12 halogén fényszó- templom sekrestyéjét. Az önerô lakók kiköltöztetését, és az ima-ró és a korszerû iroda megvilágítás mellett az önkormányzat ehhez is ház felújítását két év alatt ötmil-mellett 3 mennyezeti mélysugár- 2 millió forinttal járult hozzá. lió forinttal támogatta.
 11. 11. Egyenlô eséllyelTámogatott tos keretbôl biztosítunk támoga- támogatásokról szóló rendeletet tást az érintett lakóközösségek a tapasztalatok alapján, a közöstársasházak számára, hogy a pályázati úton képviselôkkel konzultálva, vé- elnyert összegbôl felújíthassák a leményük figyelembe vételével Ha a kerület utcá- homlokzat és a tetôtér utca felôli folyamatosan finomítjuk.H in járva olykor fel-fel- pillantunk a csodála- tos épületeinkre, még részét, valamint – miután a szak- hatóság sok társasházat kötele- zett erre – a kéményeket. A tervezett felújításokon túl bizonyos esetekben továbbra is finanszírozzuk a váratlanul fel-jobban megértjük: ezekbôl fa- Idén egy új lehetôség is meg- merült veszélyhelyzetek elhá-kad kerületünk különleges jelle- jelent: amennyiben a társasház rítását a társasházakban. Errege, arculata, amely egyben kü- nem öt, hanem három éven be- a támogatásra pályázaton kí-lönleges dísze a fôvárosnak is. A lül fizeti vissza az elnyert össze- vül lehet benyújtani az igényt,belbecs mellett a külcsín is fon- get, annak 20 százalékát visz- a célra az úgynevezett Havaria-tos, ezért támogatjuk a társashá- sza nem térítendô támogatás- keretbôl 2012-ben 40 millió fo-zak felújítását. Évi 60 millió forin- ként adjuk a lakóközösségnek. A rint fordítható.Pályázatok, ösztön- Tanulónként 50 ezer forint- Végül a Rákóczi Szövetség tal támogatjuk a jogosítvány ösztöndíjprogramjának kereté-díjak, támogatások kedvezményes megszerzését. A ben összesen 400 ezer forint- feltételeken enyhítettünk: elég, tal támogattuk azokat családo- Bôvült a jogosul- ha csak terézvárosi bejelentett kat, amelyek Szlovákiában ma-B tak köre a Terézvárosi Tanulmányi Ösztön- díjra, amelyet évente lakcíme van az illetônek, nem muszáj itt is tanulnia. Az ingyenes lakossági szá- gyar nyelvû iskolába íratták be a gyermekeiket. 2012-ben és 2013-ban is hozzájárulunk aegyszer kaphatnak általános és mítástechnika- és angol tan- Szlovákiában élô magyar gyere-középiskolások. Már nem csak a folyamok változatlanul közked- kek magyar nyelvû tanulásához.kerületi fenntartású iskolák, ha- veltek. Évente kétszer, tavasszalnem bármelyik terézvárosi isko- és ôsszel indulnak kezdô, hala-la tanulója pályázhat. dó és továbbhaladó csoportok. Terézvárosi Felsôoktatási A civil szervezetek, ala-Ösztöndíjban félévente tízen pítványok szintén támogatás-részesülhetnek. Az elbírálók dol- hoz juthatnak: egy esztendôbengát nagyban nehezíti – szeren- kétszer ír ki pályázatot az ön-csére –, hogy a népszerû pályá- kormányzat erre a célra, a keretzatra rengetegen jelentkeznek. 6 millió forint.
 12. 12. „Kicsi vagyok én…!”Gondoskodása legkisebbekrôl Napjaink – kétségte-N lenül meglévô – nehéz- ségei mellett több mint örvendetes: Terézváros-ban nem csökken a gyerekek szá-ma, valamennyi bölcsôde és óvo-da teljes létszámmal mûködik. Azönkormányzati fenntartású intéz-mények változatlanul magas szín- Programokkal teli nyár után izgatottan várt évkezdetvonalon végzik feladatukat egészesztendôben. kezôket. Az Eötvös10 Közösségi és A Terézvárosi Nevelési Tanács- Azoknak a szülôknek, akiknek Kulturális Színtérben megrende- adónál a korábbi évekkel ellen-gondot okozott csemetéik nyá- zett Mesterségek tábora kereté- tétben nem volt nyári szünet, fo-ri felügyelete, nagy segítséget je- ben a résztvevôk megismerked- lyamatosan dolgoztak a szakem-lentett a Derkovits Gyula Általános hettek a kézmûvesség csodálatos berek, hogy azok a gyerekek,Iskolában a nyári napközis tábor, világával, faraghattak, rajzolhat- akik külön foglalkozást igényel-ahol a kézmûves-foglalkozásokon tak, sokféleképpen alkothattak. nek, a nyár folyamán is igénybekívül táncház és rengeteg spor- De kirándulás és színházi elôadás tudják venni a megszokott szol-tolási lehetôség is várta a jelent- is szerepelt a programban. gáltatásokat.Dunai nyár 2011-ben újíttatta fel, és turnu- sonként több mint 50 gyermek és Üdülhetnek is a nyá- 4 pedagógus élvezheti az üdülést.Ü ron a kerület legifjabbjai, az önkormányzat jóvol- tából az összes óvodás A többi között medence, sportpá- lyák, kiépített tûzrakó hely segí- tik a pihenést, szórakozást. Az ön-és iskolás évente legalább egyszer kormányzat igyekszik a szülôk vál-eljuthat a festôi környezetben lévô láról levenni az anyagi terheket,dunabogdányi gyermeküdülôbe. ezért jelentôs összeggel támogat-Ezt a kerület jelenlegi vezetése ja a gyerekek üdülését.
 13. 13. KözösségBüszkeségeink HagyományosanH minden évben odaítél- jük a kerületi kitünte- téseket azoknak, akikkiemelkedô teljesítményükkelvagy a közösség szolgálatában je-leskednek. A 2012-es díjazottak: Terézváros díszpolgára:Horváth Zoltán István atya,az Avilai Nagy Szent Teréz-templom plébánosa Terézvárosért kitüntetés:Jáki Gábor történelemtanár, aSzinyei Merse Pál Gimnázium Értünk, terézvárosiakértigazgatóhelyettese dolgoznak minden nap Terézváros sportolója:Pálos Péter asztaliteniszezô,paralimpiai aranyérmes Fromm Pál-emlékérem: Terézváros Szociális Segítôje Terézváros mestere: dr. Gila Józsefné, a Terézvárosi Emlékérem: Bernula Ildikó, aTurcsek Lászlóné mûhímzô kis- Egészségügyi Szolgálat vezetô Terézvárosi Gondozó Szolgálatiparos asszisztense gondozási központ vezetôjeSegítség szakban kétezer, mintegy 10 kilós csomagot oszt szét a rászorulók-a rászorulóknak nak 5 és fél millió forint értékben. A csomagban 1 kg kristály- Terézváros Önkormány- cukor, 1 kg finomliszt, 1 kg rizs,T zata idén is segíti a nehéz körülmények között élô la- kóit. A Szolidaritási Központ 1 l étolaj, 2 kg száraztészta, 1 üveg zöldborsó, 1 üveg zöld- bab, löncshús és paradicsom-az október 1-jétôl kezdôdô idô- püré található.
 14. 14. Kultúrát mindenkinek!Egyre népszerûbb az Eötvös1 Legjelentôsebb kul- A belépôjegyek árának meg-L turális intézményünk, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. határozásakor – az ingyenes programok mellett – a megfi- zethetôség is kiemelt szempont,által mûködtetett Eötvös10 Kö- amit különbözô kedvezmények-zösségi és Kulturális Színtér egy- kel biztosítanak: szakmai jegyek,re jelentôsebb fôváros- és or- az Eötvös10-kártya, a terézvárosiszágszerte, miközben mûködése Szép-kártya.hatékony és takarékos. Az épü- A mûködési költségek 2011-let kihasználtsága – a konferen- ben 20 százalékkal csökken-ciáknak és a tanfolyamoknak tek, és ezt sikerül szinten tar-köszönhetôen – immáron hétköz- tani 2012-ben is. A terézvá-nap délelôttönként is komoly. rosi trendnek megfelelôen az A kulturális központ sokszínû, üzemeltetéssel, mûködéssel ösz-változatos programszerkezettel já- szefüggô szerzôdések teljesíté- Közösségformáló kulturális erôtér.rul hozzá a terézvárosi minden- sét az Eötvös10-nél is állandóan A ház, amely mindenkiénapokhoz, aminek eredményeként ellenôrzik. Lejártukkor ezek nemhónapról hónapra több a látogató, újulnak meg automatikusan: min-számuk 2011-ben közel három- dig friss árajánlatokat kérnek be. 2012 ELSÔ FÉLÉVE:szorosára nôtt, 2012 elsô felében Ez is a takarékos gazdálkodás ré-pedig megduplázódott az elôzô év sze, amelynek eredményeként - 8 KIÁLLÍTÁSazonos idôszakához képest. nagyobb beruházások is megvaló- - 87 MÛVÉSZETI ESEMÉNY sulhattak: a büfé-kávézó és a ru- - 57 SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNY határ-információ helyiségek cse- - 17 KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNY réjével kialakult egy eddig hiány- zó fogadótér. A fellépô mûvészek és technikusaik számára igencsak www.eotvos10.hu hiányos lámpapark kibôvítésével a kamaraterem már igényes szín- házi elôadásnak is megfelelô helyszínt tud biztosítani, az új ülôgarnitúrákkal pedig a várako- zók kényelmét tudták növelni.
 15. 15. Hagyomány született Tavalyi hagyomány-T teremtô, hatalmas sikerû Liszt-hangverse- nyünk után idén újabb nagyszabású ingyenes rendez- vénynek adott otthont Terézvá- ros. A Magyar Képzômûvészek és Iparmûvészek Szövetségével, a Forum Hungaricum Nonprofit Kft.-vel és a Magyar Állami Ope- raházzal összefogva (utóbbi épü- lete elôtt) mûvészeti kavalkád- ba csöppenhettek az érdeklôdôk szeptember 15-én. A „DÍVA(t)bemutató, Penta- tónia és Gombold újra! az Operá- nál” címû rendezvény elsô része Tavalyi hagyományteremtô, hatalmas sikerû Liszt-hangversenyünk után más lett a kulturális megvilágítás a Pentatónia elnevezésû divat- bemutató volt. Az öltözékek ma- és iparmûvészek szövetsége jó- elôadásában hallhatta a közön- gyar népi motívumokból merí- voltából az Operaház homlok- ség. Zárásképpen a Közigazga- tettek, amelyeket iparmûvészek zatára videoinstallációt vetítet- tási és Igazságügyi Minisztérium formáltak át korszerû ruházattá. tek, amelyet – évforduló lévén – jóvoltából Gombold újra! címmel Ezt követte az esemény talán Kodály Zoltán mûvei kísértek. nagysikerû divatshowt láthatott leglátványosabb eleme: a képzô- A vetítés után a Budavári Te a közönség. A ruhákat az Ope- Deum hangzott el a Magyar Álla- raház munkatársai, balett- ésAz Operaház zenészei, vezényel Medveczky Ádám mi Operaház zenekarának, ének- énekmûvészei mutatták be. karának és szólistáinak közre- mûködésével, Medveczky Ádám TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA vezényletével. A rendezvényen 2013-BAN IS TERVEZ HASONLÓ, továbbá részleteket adtak elô Erkel Ferenc Hunyadi Lász- LÁTVÁNYOS, ÉRTÉKES, ló címû operájából, Gara Má- ORSZÁGNAK–VILÁGNAK SZÓLÓ ria áriáját pedig Miklósa Erika KULTURÁLIS ESEMÉNYT!
 16. 16. Közérdekû információk a terézvárosiak számára Budapest Fôváros VI. kerület Terézvárosi Foglalkoztatást Terézváros Önkormányzata Elôsegítô Nonprofit Kft. Polgármesteri Hivatal Tel.: +36 1 332 3962 Cím: 1067 Budapest, Eötvös u. 3. Fax: +36 1 269 5435 Honlap: www.terezvaros.hu Honlap: www.koztisztasag.hu E-mail: onkormanyzat@terezvaros.hu; E-mail: info@koztisztasag.hu hivatal@terezvaros.hu Parkol-6 A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata (Terézvárosi Parkolási Rendszer) Cím: 1067 Budapest, Eötvös u. 4. Ügyfélszolgálat: Tel.: +36 1 351 8939 1064 Budapest Rózsa u 81-83. Ügyfélfogadás: Honlap: www.parkol6.hu Hétfô: 08.00 – 18.00 E-mail: parkol-6@tvvrt.hu Kedd: 08.00 – 16.00 Tel.: +36 40 466 666 Szerda: 08.00 – 16.30 Ügyfélfogadás: Csütörtök: 08.00 – 16.00 Hétfô: 09.00 – 17.00 Péntek: 08.00 – 13.30 Kedd: 09.00 – 17.00 Szerda: 09.00 – 18.00 Szakorvos Rendelôintézet Csütörtök: 09.00 – 17.00 Cím: Budapest, Csengery u. 25. Péntek: 09.00 – 16.00 Tel.: +36 1 321 22 00 Közterület-felügyelet VI. kerületi Rendôrkapitányság Cím: 1063 Budapest, Szív u. 40. Cím: 1063 Budapest, Éjjel-nappal hívható közterület Szinyei Merse Pál u. 4. probléma-bejelentô vonal: Tel.: +36 1 461 81 41 +36 1 815 2270 Diszpécser telefon: +36 1 815 2270 VI-VII-VIII. kerületi Tûzoltóság Fax: +36 1 342 3186TE 011 nko Tel.: +36 1 317 52 33 Ügyfélfogadás: RÉ . o rm 2 Ö ZV kt á at t Hétfô: 10.00 – 18.00 yz üle ÁR ób ny a án er Okmányiroda Kedd: 10.00 – 16.00 ko s V : OS er zat Ön ro adó rm I. K Cím: 1063 Budapest, Szerda: 10.00 – 16.30 – N – 20 i be os vá ki ár Fô s IN 12 szá Szinyei Merse Pál u. 4. Csütörtök: 10.00 – 16.00 zv st elô CS . d m ré e el Tel.: +36 1 473 27 10 Péntek: 10.00 – 13.00 M ece oló Te dap F EG m ÁL be LÁ r Bu S

×