Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol

221 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol

  1. 1. AUTISMUS V MATEŘSKÉ ŠKOLEDefinice problému Dětský autismus je jedno z nejzávažnějších dětských onemocnění. Podle statistik se narodí10 - 20 autistů na 10 000 živě narozených dětí, tedy 1 případ na 500 - 1000 dětí. Tato čísla jsou jistěpoměrně velká, takže je jasné, že autimsmus už se neprojevuje jen ojediněle, ba naopak, případůpořád přibývá. U dětí je možné autismus zjistit kolem třetího roku života, jsou ale případy v chování,kterých si můžeme všimnout i dříve. Autismus je vrozené mozkové onemocnění, které postihujezákladní fuknce mentálního vývoje dítěte. Spekuluje se také o tom, že touto poruchou se mohouděti „nakazit“ při očkování proti spalničkám. Autimus je především porucha řeči, sociální interakce,vnímání světa a fantazie a další. Každé dítě je jiné a také u projevů autismu najdeme rozdílnévzorce chování.
  2. 2. Obecně můžeme říct, že autisté žijí ve svém vlastním světě. Proto jim dělá problém sociálněse začlenit do společnosti a používat komunikaci s ostatními lidmi. Jejich svět je něco jako uvíznutíve vlastní realitě, nedokážou používat fantazii, humor, dvojsmysly, proto je pro ně tak těžképroniknout do našeho světa. Jsou tedy uzavření, nemluví nebo mají svůj vlastní slovník, své vlastnípředstavy. Některým dělá problém bližší kontakt s lidmi, ať už fyzický nebo při navazování očníhokontaktu. Kvůli tomu, že mají problém komunikovat, často mohou působit dojmem, že neslyší nebonevnímají okolí. Pokud se ale dostanou do konfliktu, většinou ho řeší křikem, agresivitou i násilím. Tyto a mnohé další známky autismu můžeme u dětí i dospělých sledovat a jsou většinouvelmi nápadné. Konkrétním případem může být například Zita, která navštěvuje běžnou mateřskouškolu. Zitě je pět let a má diagnostikovaný dětský autismus od tří let věku. Má přidělenou svouvlastní asistentku, která je s ní ve školce kvůli tomu, aby jí pomohla v sociální interakci s dětmi iučitelkami. U dětí s autismem se často předpokládá, že je onemocnění genetické povahy. Neznamená toovšem, že pokud je v rodině člověk s diagnostikovaným autismem, se musí se stoprocentnípravděpodobností vyskytnout znovu. U Zity například žádný autismus v rodině nikdy nebyl, průběhporodu proběhl také v pořádku, oba rodiče jsou na vysoké sociální úrovni a Zita je jejich prvnípotomek. I přesto se u ní autismus projevil, i když se jedná o mírnou formu, se kterou se dá běžnědobře pracovat. Pro autisty je velmi obtížné komunikovat s ostatními lidmi. Co se týče verbální komunikaceu Zity, socializace s dětmi v mateřské škole tímto způsobem vůbec neproběhla. Je schopná svýmzpůsobem navázat verbální komunikaci se svou asistentkou, v domácím prostředí jí nedělá problémkomunikovat více. Tento problém úzce souvisí s dalším rysem povahy autistů, kterým je stereotyp.Mají zakořeněné určité zvyklosti a potrpí si na stereotypech, opakování, fixaci na určité předmětynebo situace. Tímto způsobem autista nabírá jakousi jistotu, že vše bude v pořádku, protože vídopředu, co může očekávat. S dětmi v mateřské škole to neví nikdy, proto s nimi komunikacinenavazuje. Kromě klidu, který autisté hledají v opakujících se činnostech, potřebují mít také svůjprostor, své zázemí. Někteří si vytvoří nějaký talisman, oblíbenou věc nebo pořád nosí stejný druhoblečení. Zita potřebuje mít neustále něco na hlavě, čepici, kapuci od bundy, helmu při vycházcevenku. Je to takzvaný obranný štít, díky kterému se cítí v bezpečí svého vlastního světa.
  3. 3. Zajímavým faktem je také to, že autisté mají speciální typ verbální komunikace, pokud se jítedy rozhodnou navázat. Jde o používání třetí osoby místo první, vkládání vlastních vymyšlenýchslov do vět, opakování určitých frází, používání metafor a další jiné prvky jim vlastní. Neznamenáto, že by byli méně inteligentní než třeba jejich vrstevníci. Mnohdy je to právě naopak. Inteligenceu autistů může být velmi vysoká, až nadprůměrná, ale sociální interakce je skoro na nulové úrovni.Proto většinou autisti nejsou dobře přijímáni ve společnosti a jsou považování za inteligenčně nižší.Jak se chovat k dítěti s autismem Jak už bylo uvedeno na začátku, každé dítě je individuální a jeho projevy autismu jsou takérůzné. Autismus pochází z řeckého slova autos, což znamená sám, samotný. Jak už tedy vyplýváz tohoto hlavního motivu, tedy uzavření se do svého vlastního světa, neměli bychom dítěti tentosvět bořit a snažit se ho za každou cenu začlenit do společnosti a ke kamarádům. Dospělí lidé se časem naučí chovat k těm druhým, kteří jsou nějakým způsobem odlišní,jako například k autistům. U dětí v mateřské škole je tomu ale poněkud jinak. Malé děti nedokážoupochopit, že je někdo jiný, divný a odlišný. Nebo aspoň ne na začátku. Pokud někoho neznají a tenněkdo je ještě k tomu jistým způsobem zvláštní, automaticky ho vyčlení z kolektivu. Možná protonení divu, že se autistické děti s ostatními vrstevníky příliš nebaví. Na druhou stranu je ale velmidobře, že mají k dispozici svého osobního asistenta, který v těchto situacích výrazně napomáhá.Nejen tedy svým přístupem k samotnému postiženému dítěti, ale také působí jako prostředník mezidítětem, jeho vrstevníky a učiteli. I ostatní děti se tímto způsobem naučí, že společnost se skládá zrůzných typů lidí a nemusí být vždy špatný ten, který působí odlišně.Argumentace Dětský autismus je v poslední době mnohem častější a setkáváme se s ním také v mateřskéškole. Mnohé mateřské školy a učitelky nemají takové zkušenosti, aby dokázali problematikuautismu u předškolních dětí plně pochopit. Je proto důležité seznámit se s tímto problémem anespoléhat se pouze na pomoc asistentky. Mateřská škola jako taková je jedna z prvních sociálníchskupin, kam se dítě dostane, a je proto potřeba dbát na to, aby se zde cítilo dobře a spokojeně, ipřesto, že trpí určitým druhem onemocnění.Anotace Odborný text shrnuje problematiku autismu v obecné rovině a seznamuje čtenáře se
  4. 4. základními charakteristickými znaky autistů. Na konkrétním příkladu z mateřské školy sedozvídáme podrobněji, jakým způsobem se dítě s autismem v mateřské škole socializuje, jaké jsouhlavní rysy jeho onemocnění a jakým způsobem je zde vyřešena interakce mezi samotným dítětem,vrstevníky a učitelkami. V závěru jsou poté stručně uvedeny rady, jak přizpůsobit chování a přístupk takovémuto dítěti, aby se cítilo co nejlépe.Klíčová slovaautismus, socializace, verbální komunikace, dítě s autismem, stereotypy, vnitřní světPoužitá literatura1. WILLIAMS, Donna. Nikdo nikde: nevšední životopis dívky s autismem. Vyd. 1. Praha:Portál, 2009, ISBN 978-80-7367-600-1- kniha je napsaná přímo autistickou autorkou- doporučuje se jako odborná literatura- text se zaměřuje přímo na problematiku autismu- jsou zde dobře vysvětlené odborné termíny a situace- autorka vystudovala učitelství a je poradkyní v oblasti poruch autistického spektra2. O autismu. Vzdělávání a autismus [online]. 2009 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z:http://www.vzdelavaniaautismus.cz/o-autismu- stránky se zabývají nejen autismem, ale také přímo projektem o vzdělávání pro učitele- kurz je akreditovaný a web je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtemČeské republiky- na stánkách jsou uvedeny odkazy na další odborné stránky podobného tématu- v textu jsou použity odborné výrazy- na stránkách jsou přímo uvedeny kontakty na autory textu3. OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Jaké jsou děti s autismem - 1. díl. Metodický portál: Články [online].06. 09. 2007, [cit. 2013-01-04]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1573/JAKE-JSOU-DETI-S-AUTISMEM---1-DIL.html>. ISSN 1802-4785.- odbornost autorky článku- anotace, klíčová slova, odborné výrazy v textu- text založený na faktech a odbornosti- portál spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR- uvedené datum publikování článku a kompletní informace o autorce

×