Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หลักสูตรเสริมความรู้อาเซียนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

  • Be the first to comment

หลักสูตรเสริมความรู้อาเซียนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

  1. 1. “หลักสูตรเสริมความรู้อาเซียนศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย” วิสัยทัศน์ : หลักสูตรเสริมความรู้อาเซียนศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนปฐมวัยให้เป็นมนุษย์ที่มี ความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเป็นผู้รอบรู้บริบทสังคมอาเซียน พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พันธกิจ : 1. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียน 2. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในบริบทสังคมอาเซียน 3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนปฐมวัยเพื่อเรียนรู้ความเป็นสังคมอาเซียน เป้ าหมาย (Target): 1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาให้เกิดความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียน 2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทสังคมอาเซียน โดยบูรณาการผ่าน6 กิจกรรมหลัก 3. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้เรียนรู้ความเป็นสังคมอาเซียนโดยบูรณาการผ่าน 6 กิจกรรมหลัก แผนผังเชื่อมโยง สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. ด้านความรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยสาระย่อย ดังนี้ 1.1 มีความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซียนคาขวัญอาเซี ยน และเพลงอาเซียน 1.2 มีความรู้เกี่ยวกับชื่อประเทศ ธงชาติของประเท ศอาเซียน 1.3 มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ประจาชาติ อาหารประจาช าติ ดอกไม้ประจาชาติ ของประเทศอาเซียน 1.4 มีความรู้เกี่ยวกับคาทักทาย ชื่อเมืองหลวง สถาน 1. เด็กทุกคนมีความพร้อม กล้าแสดงออกและมีพัฒนากา รทุกด้าน เหมาะสมกับวัยพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นสมาชิ กที่ดีของสังคมอาเซียน 3. เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ประหยัด และอยู่ในบริบทสังคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข
  2. 2. ที่ท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน 2. ด้านทักษะ/กระบวนการ 2.1 ทักษะพื้นฐาน 2.1.1 มีความสามารถในการพูดภาษา อาเซียนได้บ้าง 2.1.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสา รสนเทศเบื้องต้นอย่างสร้างสรรค์ 2.1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างสันติวิธี 2.1.4 มีความสามารถในการทางานแล ะอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2.2 ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสัง คม 2.2.1 เคารพและยอมรับความหลากห ลายทางวัฒนธรรม 2.2.2 มีภาวะผู้นา 2.2.3 เห็นปัญหาสังคมและลงมือทาเพื่ อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 2.3 ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 2.3.1 เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเที ยมกัน 2.3.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเครา ะห์อย่างมีเหตุผลมีวิธีคิดอย่างถูกต้อง 2.3.4 มีความสามารถในการจัดการ /ควบคุมตนเอง 3. ด้านเจตคติ 3.1 มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ ความเป็นอาเซียน 3.2 ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน 3.3 มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน 4. เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันได้เหมาะสมกับวั ยในบริบทสังคมอาเซียน 5. เด็กทุกคนมีมารยาท และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนีย มประเพณีวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมอาเซียน 6. เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิ ตประจาวันในบริบทสังคมอาเซียน
  3. 3. 3.4 มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยยึดมั่นในหลักธ รรมาภิบาลสันติวิธี /สันติธรรม 3.5 ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาส นา 3.6 ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง จุดหมาย (Aim): เรียนรู้ รอบรู้ เพื่ออยู่ในสังคมอาเซียน จุดมุ่งหมาย (Goal): เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ ได้รับการพัฒนา เกิดความรู้ความเข้าใจในสังคมอาเซียน จุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective): 1. เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียน 2. เด็กปฐมวัยสามารถบอกสาระพื้นฐานของประเทศในอาเซียนได้ 3. เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมอาเซียน สมรรถนะ: สมรรถนะของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 1. ด้านความรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยสาระย่อย ดังนี้ 1.5 มีความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซียนคาขวัญอาเซียน และเพลงอาเซียน 1.6 มีความรู้เกี่ยวกับชื่อประเทศ ธงชาติของประเทศอาเซียน 1.7 มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ประจาชาติ อาหารประจาชาติ ดอกไม้ประจาชาติ ของประเทศอาเซียน 1.8 มีความรู้เกี่ยวกับคาทักทาย ชื่อเมืองหลวง สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน 2. ด้านทักษะ/กระบวนการ 2.1 ทักษะพื้นฐาน 2.1.1 มีความสามารถในการพูดภาษาอาเซียนได้บ้าง 2.1.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นอย่างสร้างสรรค์ 2.1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 2.1.4 มีความสามารถในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2.2 ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม
  4. 4. 2.2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2.2.2 มีภาวะผู้นา 2.2.3 เห็นปัญหาสังคมและลงมือทาเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 2.3 ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 3.3.1 เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 3.3.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีวิธีคิดอย่างถูกต้อง 3.3.4 มีความสามารถในการจัดการ /ควบคุมตนเอง 3. ด้านเจตคติ 3.1 มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ ความเป็นอาเซียน 3.2 ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน 3.3 มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน 3.4 มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี /สันติธรรม 3.5 ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา 3.6 ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. เด็กทุกคนมีความพร้อม กล้าแสดงออกและมีพัฒนาการทุกด้าน เหมาะสมกับวัยพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอาเซียน 3. เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ประหยัด และอยู่ในบริบทสังคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 4. เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันได้เหมาะสมกับวัยในบริบทสังคมอาเซียน 5. เด็กทุกคนมีมารยาท และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมอาเซียน 6. เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันในบริบทสังคมอาเซียน

×