Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงาน3

133 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงาน3

  1. 1. ใบงานที่ 3 เรือง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน ่- การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา- การพัฒนาเครื่องมือ- การทดลองทฤษฎี- การประยุกต์ใช้งาน- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ่ ่ 1.โครงงานพัฒนาสือเพือการศึกษา เป็ นโครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสือเพื่อการศึกษาโดยการสร้าง ่ ่ ่โปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึงอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผูเ้ รียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ชวยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การ ่ ่สอน ซึงอาจเป็ นการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผูเ้ รียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผูเ้ รียนอาจคัดเลือกเนื้อหาทีเ่ ข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เช่น การเคลื่อนทีแบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล หลักภาษาไทย และสถานทีสาคัญของประเทศ ่ ่ไทย โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ วิถีชีวตของคนไทยพวน โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก โปรแกรม ความ ิหลากหลายของสิ่งมีชีวต โปรแกรมสานวนไทยพาสนุก โปรแกรมฝึ กอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โปรแกรมเรียนรู ้ ิคณิตศาสตร์
  2. 2. 2. โครงงานพัฒนาเครืองมือ เป็ นโครงงานทีสร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยูในรูปของซอฟต์แวร์ ่ ่ ่เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ชวยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้น สาหรับซอฟต์แวร์เพื่อ ่การพิมพ์งานนันสร้างขึ้นเป็ นโปรแกรมประมวลคา ซึงจะเป็ นเครื่องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่อง ้ ่คอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรูป พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้การวาดรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็ นไปได้โดยง่าย สาหรับซอฟต์แวร์ชวยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่งของ อาทิเช่น ผูใ้ ช้วาดแจกัน ่ด้านหน้า และต้องการจะดูวาด้านบนและด้านข้างเป็ นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่าและภาพทีควรจะเป็ นมาให้ เพื่อ ่ ่ ่พิจารณาและแก้ไขภาพแจกันทีออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก เป็ นต้น 3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็ นโครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลองของสาขา ่ ่ ่ ่ ้ต่างๆ ซึงเป็ นงานทีไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้น และเป็ นโครงงานทีผูทาต้องศึกษารวบรวมความรู ้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องทีตองการศึกษาแล้วเสนอเป็ นแนวคิด ่ ้ ่แบบจาลอง หลักการ ซึงอาจอยูในรูปของสูตร สมการ หรือคาอธิบาย พร้อมทังารจาลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ให้ ่ ้ ้ออกมาเป็ นภาพ ภาพทีได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนัน ซึงจะทาให้ผูเ้ รียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทา ่ ้ ่โครงงานประเภทนี้มีจดสาคัญอยูทผูทาต้องมีความรูใ้ นเรื่องนันๆ เป็ นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การ ุ ่ ี่ ้ ้ทดลองเรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิ รนย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบ ัสามมิติ เป็ นต้น
  3. 3. 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวตประจาวันอาทิเช่น ซอฟต์แวร์ ิสาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็ นต้นโครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึงอาจเป็ นการคิดสร้างสิ่งของขึ้นใหม่ ่หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมทีมีอยูแล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความ ่ ่ต้องการของผูใ้ ช้กอน แล้วนาข้อมูลทีได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนันๆ ต่อจากนันต้องมีการทดสอบการ ่ ่ ้ ้ทางานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผูเ้ รียนต้องใช้ความรู ้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โปรแกรมระบบงานการกีฬา โปรแกรมระบบแฟ้ มฐานข้อมูลผูเ้ รียน 2001 5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู ้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก โปรแกรม ต่อให้เพิ่ม เติมให้เต็ม(Magic Puzzle) โปรแกรม เกมผูรอดชีวต โปรแกรมเกมทศกัณฑ์ เกมทายคาศัพท์ และเกมการคานวณเลข ้ ิ เป็ นต้น ซึงเกมทีพฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้เป็ นเกมทีไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กความคิดอย่างมีหลักการ โครงงาน ่ ่ ั ่ ประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผเู ้ ล่น พร้อมทังให้ความรูสอดแทรกไปด้วย ้ ้ผูพฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ทีมีอยูทวไป และนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ ้ ั ่ ่ ั่ เพื่อให้เป็ นเกมทีแปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผูเ้ ล่นกลุ่มต่างๆ ่แหล่งทีมา : http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7 ่

×