Biota berbahaya di laut

10,071 views

Published on

Biota-biota berbahaya di laut yang perlu dihindari

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,071
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,548
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ubur-uburSengatanubur-uburdapatmenyebabkaniritasipadakulit, danpadajenis-jenistertentudapatmenyebabkankejanghinggakematian. Letaksengatubur-uburberadapadatentakelnya. Ubur-uburmemilikitubuh yang transparan, hinggasulitdilihatdi air. Untukmenghindarinya, gunakanlahpakaianrenang /selam yang menutupihinggabagianlengandan kaki denganbaik.
 • GuritaapiGuritaapimemilikitubuhbermotifcincinbiru, olehsebabitu, dalambahasaInggrisiadisebut blue ring octopus (guritacincinbiru). Guritatersebutmemilikiracun yang kuat, danbilakitaterkena, rasanyasepertiterbakarolehapi. Guritatersebutsukabersembunyidibalikkarangdanpasir.
 • BulubabiBulubabiberbentuksepertilandak, denganduri-duridiseluruhtubuhnya. Adaduatipeduripadabulubabi, yaitudurihalusdandurikeras. Padadurikerasseringterdapatracun. Semakincerahwarnabulubabi, makamenunjukkanbahwaracun yang dibawanyasemakinkuat.
 • IkanlepuayamIkanlepuayamterlihatcantikdanberenangdengananggun. Hal tersebutkarenaiatidakterlalutakutdenganpemangsasebabduri-duripadasiripnyamengandungracun. Jangansekali-kali mencobamemegangmakhluktersebutwalaupuniaterlihatjinak.
 • IkanlepubatuMasihberkerabatdenganikanlepuayam, tetapilepubatuberbentuksepertikarangmati yang telahditumbuhi alga. Iabiasanyatidakberenangbebas, tetapimenguburdirididalampasirataudiammematunguntukmenyamarmencarimangsa. Wisatawankadangsecaratidaksengajamenginjakikantersebutkarenadianggapnyahanyabatubelaka. Duri yang terselipdiantarasirippunggungikantersebutmemilikiracun yang sangatmenyakitkan. Selalugunakan alas kaki jikaberjalandiperairandangkaldankawasanberpasir.
 • IkanpariIkanparimemilikiduripadaekornya. Walaupunekortidakdigunakanuntukmenyerang, tetapijikaiamerasaterancammakadurikerasnyaakandisabetkandanmenyebabkanlukatusuk yang dalam.
 • KarangapiKarangapisebenarnyamemilikitentakelpenyengat yang miripdenganubur-ubur. Karangtersebutberbentukbercabang-cabangberwarnacoklathinggaoranye. Kadang-kadangkitadapatmelihattentakel-tentakelkeluardaripermukaankarangapi. Jikaterkenakarangtersebut, kulitakanterasaterbakardanmelepuh. Karangapikadang-kadangmembentukkolonidenganluasbeberapa meter persegi, olehsebabitu, berhati-hatilahketikamelakukankegiatandidalam air.
 • JelatangMasihkerabatkarangapi. Jelatangjugamemilikitentakel yang dapatmenyengat. Jelatangberbentuksepertidaunpakis. Jikaterkenajelatang, kulitakanteriritasihinggaterasagataldanperih.
 • BuluseribuBintanglautjenisinitermasukpemangsakarang, danseringmenjadihamadiberbagaitempatwisata, sepertidiBunaken, Sulawesi Utara. Warnanya yang cerahmenunjukkanbahwaiamemilikiracun yang kuat. Iabiasanyaberjalandiataskarangsambilmemangsakarang yang dilewatinya. Duri-duriditubuhnyamemilikiracun. Wisatawan yang tidakwaspadaseringmenginjakhewantersebutdanmerasakannyeriluarbiasapadakakinya.
 • UlarlautUlardilautmemilikiracun yang jauhlebihkuatdibandingular-ulardidarat. Ularlautbiasanyatenangdantidakmenyerang, akantetapijikaterpojokiatidakraguuntukmemagut. Ularlautseringditemuisedangberjemurdidarat, pohonbakau, ataubatu-batudipinggirpantai.
 • Quartet Hiu (HiuPutihBesar, HiuMartil, HiuBanteng, danHiuMacan)Walaupunsecaraumum, semuajenishiudapatberbahaya, tetapiempatjenishiutersebutdikenalsukamenyerangmanusia, denganhiumacan yang dianggap paling agresif. Hiuputihbesarmemilikiukuran yang besardanjarangmendekatkekawasandangkal.
 • Hiumartilmemilikikepalaberbentuksepertimartil yang dipenuhi sensor listrikuntukmendeteksimangsa..
 • HiuBantengmemilikitubuh yang kekarsepertibantengdandapatberenangke air tawar.
 • Hiumacanmemilikitubuhdengancorakloreng-lorengsepertiharimau.
 • KeongracunKeongracunmampumenembakkangigiberacundaridalamtubuhnya. Olehsebabitu, janganmenghadapkancelahpadacangkangnyaketubuhkita. Jikaterkenaracun, makatubuhakanmengejangdansulitbernafashinggadapatmenyebabkankematian.
 • Barakuda/Alu-aluBarakudatermasukikanpemangsaagresif yang dapatberenangcepat. Gigitandansabetansiripnyadapatmelukaimanusia. Kadang-kadangikantersebutberenangbergeromboldanmenyerangbersamaan. Hindarimenggunakanbenda-benda yang memantulkancahayakarenaakanmenarikmereka.
 • Kerondong/Belut MorayTubuhikantersebutpanjangsepertibelut. Iamemilikigigi yang tajam. Jikaseringdiberimakanolehmanusia, iatidakraguuntukmendekat. Karenakekuatangiginya, sudahbanyakorang yang menjadikorban, baikjari yang terputusatautubuh yang terluka. Iatinggaldicelah-celahkarangdantidakraguuntukmenyerangdanmengejarjikamerasaterganggu.
 • BuayaMuaraBuayamuaratermasukjenisbuaya yang mampuberenangdi air laut. Iamampuberenangdenganbaikdanlincah. Di seluruhdunia, setiaptahunadasajaorang yang tewaskarenadiserangolehbuayamuara.
 • ×