Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK
Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam
Hotline:0914222214 , Email:info@thi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hướng dẫn sử dụng máy đo khí thải Testo 350

Hướng dẫn sử dụng máy đo khí thải Testo 350, cách sử dụng máy phân tích khí thải Testo-350 đo nồng độ khí thải, khí độc, nồng độ khí CO2, CO, NO, NO2, H2S, SO2, CH4, C3H8. Đo nồng độ Propane, mê tan.
Xem bài hướng dẫn tại đây: https://testostore.vn/cach-su-dung-may-do-khi-thai-testo-350/
Xem sản phẩm Testo 350: https://testostore.vn/san-pham/testo-350-may-do-khi-thai-co-co2/
Video cách sử dụng máy đo khí thải Testo 350: https://www.youtube.com/watch?v=BKpms1qMpjE
Liên hệ mua hàng: Testostore.vn
Hotline: 0914222214
Email: info@thietbido.us hoặc info@testostore.vn

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hướng dẫn sử dụng máy đo khí thải Testo 350

 1. 1. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Dải đo và độ phân giải: Thông sốđo Dải đo Độ phângiải
 2. 2. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 NHIỆT ĐỘ – NTC Phạm vi đo -4 ° đến 122 ° F / -20 đến +50 ° C Độ chính xác ± 0,4 ° F (14 ° đến 122 ° F) / ± 0,2 ° C (-10 đến +50 ° C) Độ phân giải 0,1 ° F (-4 ° đến 122 ° F) / 0,1 ° C (-20 đến +50 ° C) Đầu dò nhiệt độ môi trường xung quanh NHIỆT ĐỘ – LOẠI K TC Phạm vi đo -328,0 ° đến 2498,0 ° F / -200 đến +1370 ° C Độ chính xác ± 0,7 ° F (-148,0 ° đến 39,0 ° F) / ± 0,4 ° C (-100 đến +200 ° C) ± 1,8 ° F (-328,0 ° đến -148,2 ° F) / ± 1 ° C (-200 đến -100,1 ° C) ± 1,8 ° F (392,2 ° đến 2498,0 ° F) / ± 1 ° C (200,1 đến +1370 ° C) Độ phân giải ± 0,1 ° F (-328,0 ° đến 2498,0 ° F) / 0,1 ° C (-200 đến +1370 ° C) NHIỆT ĐỘ – TC LOẠI S (PT10RH-PT) Phạm vi đo 32,0 ° đến 3200,0 ° F / 0 đến +1760 ° C Độ chính xác ± 1,8 ° F (32,0 ° đến 3200,0 ° F) / ± 1 ° C (0 đến +1760 ° C) Độ phân giải ± 0,1 ° F (32,0 ° đến 3200,0 ° F) / 0,1 ° C (0 đến +1760 ° C) ÁP SUẤT VI SAI Phạm vi đo -16 đến +16 InH₂O / -40 đến +40 hPa -80 đến +80 InH₂O / -200 đến +200 hPa Độ chính xác ± 1,5% của mv (-16 đến -1 InH₂O) / ± 1,5% của mv (-40 đến -3 hPa) ± 1,5% của mv (+1 đến +16 InH₂O) / ± 1,5% của mv (+3 đến +40 hPa) ± 0,01 InHOO (-1,20 đến +1,20 InH₂O) / ± 0,03 hPa (-2,99 đến +2,99 hPa) ± 1,5% của mv (-80 đến -20 InH₂O) / ± 1,5% của mv (-200 đến -50 hPa)
 3. 3. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 ÁP SUẤT VI SAI ± 1,5% của mv (+20 đến +80 InH₂O) / ± 1,5% của mv (+50 đến +200 hPa) ± 0,2 InHOO (-20,0 đến +20,0 InHOO) / ± 0,5 hPa (-49,9 đến +49,9 hPa) Độ phân giải 0,01 InHOO (-16 đến +16 InHOO) / 0,01 hPa (-40 đến +40 hPa) 0,1 InHOO (-80 đến +80 InH₂O) / 0,1 hPa (-200 đến +200 hPa) HOÀN TOÀN BỊ ÁP LỰC Phạm vi đo 240 đến +460 InH₂O / 600 đến +1150 hPa Độ chính xác ± 4 InHOO / ± 10 hPa Độ phân giải 1 InHOO / 1 hPa opt. khi được trang bị cảm biến hồng ngoại KHÍ THẢI H₂ Phạm vi đo 0 đến +25% Độ chính xác ± 0.8% của fsv (0 đến +25 Vol.%) Độ phân giải 0,01% (0 đến +25%) Thời gian phản ứng t₉₀ 20 giây (t95) KHÍ THẢI CO Phạm vi đo 0 đến +10000 ppm Độ chính xác ± 5% của mv (+200 đến +2000 ppm) ± 10% của mv (+2001 đến +10000 ppm) ± 10 ppm (0 đến +199 ppm) Độ phân giải 1 ppm (0 đến +10000 ppm) Thời gian phản ứng t₉₀ 40 giây H₂ chỉ như một chỉ báo
 4. 4. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 KHÍ THẢI COLOW Phạm vi đo 0 đến 500 trang / phút Độ chính xác ± 5% của mv (+40 đến +500 ppm) ± 2 ppm (0 đến +39,9 ppm) Độ phân giải 0,1 ppm (0 đến +500 ppm) Thời gian phản ứng t₉₀ 40 giây H₂ chỉ như một chỉ báo KHÍ THẢI NO Phạm vi đo 0 đến +4000 ppm Độ chính xác ± 5% của mv (+100 đến +1999 ppm) ± 10% của mv (+2000 đến +4000 ppm) ± 5 ppm (0 đến +99 ppm) Độ phân giải 1 ppm (0 đến +4000 ppm) Thời gian phản ứng t₉₀ 30 giây KHÍ THẢI NO LOW Phạm vi đo 0 đến +300 ppm Độ chính xác ± 5% của mv (+40 đến +300 ppm) ± 2 ppm (0 đến +39,9 ppm) Độ phân giải ± 0,1 ppm (0 đến +300 ppm) Thời gian phản ứng t₉₀ 30 giây KHÍ THẢI NO₂ Phạm vi đo 0 đến +500 ppm Độ chính xác ± 5% của mv (+100 đến +500 ppm)
 5. 5. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 KHÍ THẢI NO₂ ± 5 ppm (0 đến +99,9 ppm) Độ phân giải 0,1 ppm (0 đến +500 ppm) Thời gian phản ứng t₉₀ 40 giây KHÍ THẢI SO₂ Phạm vi đo 0 đến +5000 ppm Độ chính xác ± 5% của mv (+100 đến +2000 ppm) ± 10% của mv (+2001 đến +5000 ppm) ± 5 ppm (0 đến +99 ppm) Độ phân giải 1 ppm (0 đến +5000 ppm) Thời gian phản ứng t₉₀ 30 giây HIỆU QUẢ (TÍNH TOÁN) Phạm vi đo 0 đến +120% Độ phân giải 0,1% (0 đến +120%) MẤT KHÍ THẢI (TÍNH TOÁN) Phạm vi đo 0 đến +99,9% Độ phân giải 0,1% (0 đến +99,9%) KHÍ THẢI ĐIỂM SƯƠNG (TÍNH TOÁN) Phạm vi đo 0 đến +99,9 ° Ctd Độ phân giải 0,1 ° Ctd (0 đến +99,9 ° Ctd) TÍNH TOÁN KHÍ THẢI CO ((TÍNH TỪ O₂) Phạm vi đo 0 đến CO₂ tối đa Độ chính xác tính từ 0 ± 0,2%
 6. 6. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 TÍNH TOÁN KHÍ THẢI CO ((TÍNH TỪ O₂) Độ phân giải 0,01% KHÍ THẢI H₂S Phạm vi đo 0 đến +300 ppm Độ chính xác ± 5% của mv (+40 đến +300 ppm) ± 2 ppm (0 đến +39,9 ppm) Độ phân giải 0,1 ppm (0 đến +300 ppm) Thời gian phản ứng t₉₀ 35 giây KHÍ THẢI CO₂ – NDIR Phạm vi đo 0 đến +50 Vol.% Độ chính xác ± 0,3% + 1% mv (0 đến 25%) ± 0.5 Vol.% + 1.5% của mv (25 đến 50 Vol.%) Độ phân giải 0,01% (từ 0 đến 25%) 0,1% (> 25%) Thời gian phản ứng t₉₀ 10 giây VẬN TỐC / LƯU LƯỢNG Phạm vi đo 0 đến +7874 fpm / 0 đến +40 m / s Độ phân giải 19,7 fpm (0 đến +7874 fpm) / 0,1 m / s (0 đến +40 m / s) MÊTAN (CH₄) Phạm vi đo 100 đến 40000 ppm Độ chính xác <400 trang / phút (100 đến 4000 trang / phút) <10% của mv (> 4000 trang / phút) Độ phân giải 10 trang / phút
 7. 7. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 MÊTAN (CH₄) Min Yêu cầu O in trong khí thải 2% + (2 x mv mêtan) Thời gian phản ứng t₉₀ <40 giây Hệ số đáp ứng 1 Giới hạn nổ dưới (LEL) phải được tôn trọng. Cảm biến HC được điều chỉnh thành các công trình cũ của mêtan. Nó có thể được điều chỉnh cho một khí khác (propane hoặc butan) bởi người sử dụng. PROPANE (C₃H₈) Phạm vi đo 100 đến 21000 ppm Độ chính xác <400 trang / phút (100 đến 4000 trang / phút) <10% của mv (> 4000 trang / phút) Độ phân giải 10 trang / phút Min Yêu cầu O in trong khí thải 2% + (5 x mv propan) Thời gian phản ứng t₉₀ <40 giây Hệ số đáp ứng 1,5 Giới hạn nổ dưới (LEL) phải được tôn trọng. Cảm biến HC được điều chỉnh thành các công trình cũ của mêtan. Nó có thể được điều chỉnh cho một khí khác (propane hoặc butan) bởi người sử dụng. BUTAN (C₄H₁₀) Phạm vi đo 100 đến 18000 ppm Độ chính xác <400 trang / phút (100 đến 4000 trang / phút) <10% của mv (> 4000 trang / phút) Độ phân giải 10 trang / phút Min Yêu cầu O in trong khí thải 2% + (6,5 x mv butan) Thời gian phản ứng t₉₀ <40 giây
 8. 8. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 BUTAN (C₄H₁₀) Hệ số đáp ứng 2 Giới hạn nổ dưới (LEL) phải được tôn trọng. Cảm biến HC được điều chỉnh thành các công trình cũ của mêtan. Nó có thể được điều chỉnh cho một khí khác (propane hoặc butan) bởi người sử dụng. DỮ LIỆU KỸ THUẬT CHUNG Kích thước 13 x 5 x 17 inch / 330 x 128 x 438 mm Nhiệt độ hoạt động 23,0 ° đến 113,0 ° F / -5 đến +45 ° C Nhà ở ABS Lớp bảo vệ IP40 Loại pin Pin lithium Tuổi thọ pin 5 giờ Cung cấp năng lượng Bộ nguồn AC 100V đến 240V (50 đến 60 Hz) DC điện căng thẳng đầu vào 11V đến 40V Tính toán điểm sương 0 ° Ctd; 99 ° Ctd Tối đa tải bụi 20 g / m³ bụi trong khí thải Tối đa neg. press./flue gas -4,351 psi / -300 mbar Tối đa pos. press./flue gas 0,725 psi / 50 mbar Đầu vào kích hoạt Điện áp từ 5 đến 12 Volt (độ rộng xung lên hoặc sau)> 1 giây tải: 5 V / max, 5 mA, 12 V / max. 40 mA Tối đa độ ẩm tải Nhiệt độ điểm sương 70 ° C Chiều dài ống 16,2 m (tương ứng với 5 đầu nối ống thăm dò) Lưu lượng bơm 1 l / phút. với giám sát lưu lượng
 9. 9. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 DỮ LIỆU KỸ THUẬT CHUNG Tối đa 250.000 bài đọc Nhiệt độ lưu trữ -4,0 ° đến 122,0 ° F / -20 đến +50 ° C Cân nặng 169 oz. / 4800 g DỮ LIỆU KỸ THUẬT CHUNG MÁY ĐO KHÍ THẢI CO Kích thước 3 x 1 x 9 inch./ 88 x 38 x 220 mm Nhiệtđộhoạt động 23,0 ° đến113,0 ° F / -5 đến +45 ° C Nhà ở ABS Lớp bảovệ IP40 Loại pin Pinlithium Tuổi thọ pin 5 h (khôngcó kếtnối khôngdây) Kích thước hiểnthị 240 x 320 pixel Chức năng hiểnthị Hiểnthị đồ họa màu Tối đa 2 MB (giátrị 250.000 meas) Nhiệtđộlưutrữ -4,0 ° đến122,0 ° F / -20 đến+50 ° C Cân nặng 16 oz. / 440 g
 10. 10. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 I. Mô tả sản phẩm: 1.1. Bộ điều khiển: 1.1.1. Tổng quan: 1) Giao diệnhồngngoại ( IrDA interface) 2) Tắt/mở nguồn ( SwitchOn/Off) 3) Nam châm giữthiếtbị ( Magneticholder– mặt sau).Lưu ý: Giữ khoảngcách an
 11. 11. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 toàn tránh gâyhư hỏng cho các thẻ từ,thiếtbị điệntử khác) 4) Màn hình hiểnthị ( Display) 5) Bàn phím ( Keyboard) 6) Điểmtiếpxúcvới bộ phântích ( mặt sau) 7) Giao diệnUSB 2.0 1.1.3. Hiển thị:
 12. 12. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 1) Thanh trạng thai ( Statusbar) ểnthị ngày,giờ (trêncả mànhình hiểnthị cho bộ điềukhiểnvàbộphân tích) ểnthị tình trạng bluetooth,nguồncungcấpvà dung lượngpin( chỉ cho bộ điềukhiển). 2) Thông tinhoạt động của thiếtbị: Tab: Hiểnthị thiếtbị trong hệ thống đo (CU = Control Unit, 2,3,…=mea.box…..)
 13. 13. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Biểutượngcảnh báo: Khungđỏ, biểutượngđỏ/nềntrắng: Hiểnthị lỗi của thiếtbị Khungđen,biểutượngđen/nềnvàng:Tin nhắnthông tinthiếtbị Khungvàng,biểutượngvàng/nềnđỏ: Cảnh báo 3) Lựa chọnlĩnh vực cho các chức năng 4) Chức năng hiểnthị chocác phím chức năng ( 3 phímmàu cam). 1.1.4. Kết nối/ giao diện: 1.1.5. Hướng dẫn menu của bộ điều khiển:
 14. 14. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 _ Cài đặt kếtnối tời bộ phân tích 1.2. Bộ phân tích: 1.2.1. Tổng quan:
 15. 15. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350
 16. 16. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 1) Bẫy nước 2) Nút khóa/mở khóachobộ điềukhiểnkhi kếtnối với bội phântích 3) Lọc bụi ngỏvào 4) Lọc khí sạch ( khi có sử dụngfreshair valve –pha loãng5 lần) 5) Điểmtiếpxúcvới bộ điềukhiển 6) Chấu khóakhi kết nối với bộđiềukhiển 7) Lọc cho bộpha loãng(phaloãng0 đến 40 lần)
 17. 17. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 8) LED hiểnthị trạng thái thiếtbị 9) Rãnh răng cưa 10) Ngõkhí ra 1 11) Ngõvào khí sạch 12) Ngõkhí ra 2 Hiển thị trạng thái 1.2.2. Kết nối/ giao diện: 1) Công tắc chuyểnđổi các ngỏ databus 2) Cảm biếnnhiệtđộmôi trường
 18. 18. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 3) Ngỏ cắm đầu lấymẫu khí 4) Ngỏ cắm cảm biến( nhiệtđộ) 5) USB 2.0 6) Ngỏ vàotrigger 7) Ngỏ vàokhí pha loãng 8) Nguồn100 - 240V 9) Ngỏ vàonguồnDC 11 – 40V 10) Nắpđậy các các ngỏkhí (chỉ dùngcho mục đích sửachữa) Vị trí ( ) phải khôngđược thay đổi. 11) Đo chênháp suất p+ và p- 12) Databus
 19. 19. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 1.2.3. Hướng dẫn menu của bộ phân tích
 20. 20. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 1.2.4. Đầu dò: 1) Nắp vặndung để thay lọc bụi đầu dò 2) Tay cầm 3) Cáp kếtnối 4) Đầu cắm kếtnối thiếtbị 5) Nút khóadùngkhi mở đầu dò 6) Đầu dò II. Vận Hành: Lưu ý về pinkhi sử dụng: Pincủa bộ điềukhiển: Phải duytrì pinbộ đềukhiểnđể khôngmất dữ liệu( ngày giờ) trongmáy
 21. 21. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Thời giansạc pin7 giờ khi dùngadapter0554 1096 hoặc 14 giờ khi sạc từ bộ phân tích. Pincủa bộ phântích: Thời giansạc pinlà6 giờ.Sạc pinkhi đã tắt máy. Nếukhôngsử dụngtrong thời giandài,cần phải sạc pinsau mỗi 3 tháng. Đặt biệt khôngđược sạc liêntụcquá 2 ngày 2.1. Mở nguồn: 2.1.1. Trước khi mở nguồn: Kếtnối tất cà các thiếtbị tronghệ thống. Kếtnối đầu lấy mẫu khí,cảm biến. Kếtnối bộ điềukhiểnvàobộphân tích. 2.1.2. Mở nguồn: Nhấn , đèn màuxanh sángsấp xỉ 5 giây. Bộ điềukhiểntìmvà kếtnối với bộphân tích. Nếubộđiềukhiểnvàbộ phântích chưa kếtnối được, nhấnnhanh để kếtnối lại 2.2. Gọi 1 chức năng:
 22. 22. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 ựa chọn chức năng: Lựa chọn chức năng xuấthiệntrênkhung. ậnlựa chọn: . Lựa chọn chức năng đã mở 2.3. Nhậpgiátrị: 1 vài chức năng đòi hỏi giátrị (số,đơn vị,kýtự….) phải được nhậpvào.Tùy thuộc vàochức năngđược chọn, giátrị được nhậpvào thôngqua danh sách có sẵn hoặc nhậpbằng tay. 1. Lựa chọngiá trị để thayđổi (giátrị số, đơnvị…): (Tùy
 23. 23. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 thuộc vàochức nănglựa chọn) 2. Nhấn 3. Đặt giá trị: (Tùy thộc vàochức nănglựa chọn). 4. Xác nhậnvới phím 5. Lập lại bước1 và 4 nhưyêucầu. 6. Lưu cài đặt bằngphím: .
 24. 24. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 2.4. In/lưu dữ liệu: Chức năng in/lưudữliệuđượcthựchiệnthôngqua menu Optionvới phím chức năng bêntrái của thiếtbị. Phím chức năng bênphải có thể được gán lệnh( chức năng) Save hoặc Print ( xemthêm phầngán chức năngcho phím bênphải) Lưu ý: ỉ innhững giátrị được gán ra màn hiểnthị ( xemthêmchứcnăng Device setting/MeasuremetView) ể introng lúc save dữliệuhoặc đang đo theochươngtrinh.Kếtquả đo khi pha Dò tìm các thiết bị phân tích:
 25. 25. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 (Chỉ thực hiệnđượcvới bộ điềukhiểnUnitControl ) ộ phântích được kếtnối thôngqua cáp Databus ộ phântích được kếtnối thôngqua Bluetooth ấy 1 bộphân tích Bộ phân tích và bộ điềukhiểntựđộngkết nối ấy vài bộ phân tích Nhữngbộ phântích có thể kếtnối đượchiểnthị để lựachọn 2.5. Xác nhận thông báo lỗi. Khi có lỗi xảyra, 1 thông báolỗi xuấthiện.Nhấn[OK] để xác nhận. Nếulỗi chưa được xửlýsẽ được chỉ trên thanhtrạng thái và được hiểnthị trong Error diagnosis 2.6. Tắt nguồn: Khi tắt nguồn,bộ phântích sẽ kiểmtra khí dơ còn trong các cảm biếnvàsẽ hútkhí sạch vào để rửa các cảm biếnnếucó. Nhấn Thời gianrửa bắt đầu
 26. 26. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Bộ phân tích tắt.
 27. 27. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 III. Thư mục/ vị trí lưu ( Folder/Location):
 28. 28. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 IV.Ghi giátrị đo: Giá trị đo luônluônđượcghi (save) bộnhớ của bộ phântích. Các giátrị này có thể được copy đếnbộ điềukhiểnhoặctruyềnvề máytính
 29. 29. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Kiểmtra đườngdẫn khí (Gaspath test): Kiểmtra xemđườngdẫn khí từ đầu lấymẫu khí về bộ phântích có bị rò rỉ khí không. Để thực hiệnchứcnăng này cần phụ tùngđầu chụp (nhựa),mãhàng 0193 0039, chụp kín đầu đo lấy mẫu. Gas path Check -> [OK]: Nếulưulượngbơmlấymẫu <=0.04 l/min:đườngdẫn khí còn tốt, kín khôngbị rò ( đènsang màu xanh).Ngượclại,đènbáomàu đỏ, phải kiểm tra lại ống dẫn và bộ điềukhiển V.Sử dụng sảnphẩm: 5.1. Gán phím chức năng (Config. Key) Phím chức năng bênphải có thể gán chức năngtừ menuOptions. MenuOptions được
 30. 30. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 thực hiệnquaphím chức năng bêntrái trongnhiềucấp độ menukhác nhau.Việcgán này chỉ có giátrị đối với menuhiệnhànhđang mở (Mỗi menuhiệnhành,phímchức năng được gán có 1 chức năng,sang menukhác sẽ có chức năng khác). ấn:Options ọnchức năng cần gán , . Tùy đang ở menunàosẽ có danh sách các chức năng tươngứng. ấn[Config.Key] để gán chức năngđang chọn lênphím chức năngbên phải 5.2. Cài đặt thiết bị: 5.1.2 Pha loãng ( Dilution): Chỉ có giá trị trêntab Meas. Box và với tuychọn bộ phaloãng. Các hệ sốpha loãngcó thể cài đặt bằng tay nhưsau: Nếuauto-dilutionđượcchọn,pha loãng5 lần(5x) được kích hoạtkhi cài đặt tắt
 31. 31. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 (switch-off) ngưỡngbảovệ trên06 cảm biến. Cài đặt chức năng: 5.2.2. Các thông số đo:
 32. 32. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Cài đặt hiểnthị thôngsố đo:
 33. 33. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Thay đổi thông số/đơn vị: ♣ Lưu ý khi chọn đơn vị đo ở bước 3, đơn vị đo được từ cảm biếnlàppm, còn các đơn vị khác như mg/m3,mg/kWh,… là các đơnvị tính toán. Khi chọn các đơn vị tính toán cần lưu ý các thông sốđiềukiệnvề môi trường(nhiệtđộ,áp suất,độ ẩm,mật độ khí,..),nhiênliệuđốtvànồngđộ O2 đo được. Nếucác điềukiệnnày khôngđược đảm bảo, các thông sốđo ( tính toán) có thể khôngđược hiểnthị. Ví dụ: Khi sử dụngpha loãngđể mở rộng dải đo, O2 khôngđo được và kéotheocác không tính toán ra đơn vị mg/m3 cho các khí CO,NO,NO2, SO2, … Nếukhôngđảm bảo các thôngsố điềukiệnđo,có thể đưa về đơnvị ppmvà áp dụngcác công thức chuyểnđổi:
 34. 34. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 5.2.3. Đơn vị: Cài đặt chức năng: 5.2.4. Ngày/giờ: Cài đặt: 1. Lựa chọnthông số: [◄],[▲],[▼]→ [Edit] 2. Cài đặt thông số:[▲], [▼]và [◄],[►]→ [OK]
 35. 35. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 3. Lưu cài đặt: [Save] 5.2.5. Máy in:
 36. 36. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 VI. Nhiên liệu: 7.1.1. Nống độ NO2 cộng thêm:
 37. 37. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 VII. Đo chương trình: Có 5 chươngtrinhđo có thể được thiếtlập,save vàthự hiện Chức năng Trigger( kích khởi Start/Stopchươngtrinhđo) chỉ có giátrị khi có tùy chọn Triggerinput Lưu ý: ể thay đổi,cài đặt thiếtbị khi chươngtrinhđo đượckích hoạt(active). trinhFlue gas (before + after cat) kiểmtra bộ phântích có được lắpđặt van làmtươi khí (freshairvalve) không.Nếukhôngđượclắpđặt van làm tươi khí,chương trinhđo sẽ hoạtđộng với đo thôngthườngthay vì chạy Flue gas (before + after cat). Chươngtrinhđo Flue gas (before + after cat) khi thiếtbị khôngcó freshairvalve sẽ khônghiệnra bất cứ giá trị đo nào. Khởi động/tắt 1 chươngtrình đo: [▲],[▼]→ [Enable]hoặc [Disable] Khi khởi độngchương trình: Chươngtrìnhđo được khởi độngvà loại chươngtrình đo được mở ra.
 38. 38. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Thiết lập thông số cho chương trình đo: 1. Lựa chọnchương trình: [▲],[▼]→ [OK] 2. Nhấn [Change] 3. Nhấn [Change]
 39. 39. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 4. Nhập tênchươngtrình đo: [▲],[▼] , [◄],[►] 5. Xác nhậncài đặt: [OK] 6. Lập lại bước4 và 5 nhưyêucầu 7. Nhấn [Next] 8. Thực hiệncác bướctừ 4 đến 7 cho phù hợpvới các yêucầu. 9. Nhấn [Finished] Vậnhành thiếtbị: Chuẩnbị trước khi đo:  Cài đặt nhiênliệu  Chọnthông sốđo cần hiểnthị vàđơn vị  Kích hoạt Locationđể đo và lưukếtquả Các ứng dụng: Burner: Fuel:Natural gas, Coke oven gas, Twon gas, Propan, Light oil,Heavy oil,Briquette, Lignite,WoodPellets,Coke,Bois,Wood30%M, Bark 45%H, Bark 60%H, G20, G25, G30, Test gas. Chươngtrình đo: Flue Gas, Flue gas + m/s, Flue gas +ΔP, Program for all analyzer
 40. 40. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 boxes Turbine:Fuel:Natural gas, Coke oven gas, Twon gas, Propan, Light oil,G20, G25, G30, Test gas. Chươngtrình đo: Flue Gas,Flue gas + m/s, Flue gas +ΔP, Flue gas before + after catalyst, Program for all analyzerboxes Engine λ>1 and Engine λ<1 Fuel:Natural gas, Coke oven gas, Twon gas, Propan, Light oil,Heavy oil,G20, G25, G30, Test gas. Chươngtrình đo: Flue Gas,Flue gas + m/s, Flue gas +ΔP, Flue gas before + after catalyst, Program for all analyzerboxes Đo theochươngtrình Flue gas before + after catalyst, yêucầu phải có 02 bộ phântích khí. Máy có lắpđặt bộ mở rộngdải đo sẽ được chọn đo Before cat, và bắt buộc1 trong 2 bộ phântích phải có lắpbộ mở rộngdải đo. User-defined Fuel:Natural gas, Coke oven gas, Twon gas, Propan, Light oil,Heavy oil,Briquette, Lignite,WoodPellets,Coke,Bois,Wood30%M, Bark 45%H, Bark 60%H,
 41. 41. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 G20, G25, G30, Test gas. Cách thực hiện: ( nhấnpím chức năngOptionsđể mở menuthiếtlập) Chọnứng dụng:[▲], [▼]→ [OK] Chọnnhiênliệu:[▲],[▼]→ [OK] Các loại ứng dụng đo: Flue gas: Đo khí thải Program for all analyzer boxes:Đo khí thải trongtrường hợphệ thống có nhiềubộ phântích Flue gas before + after catalyst: Cho phépđođồng thời nồngđộ khí thải trước và sao catalyst. Khi đó kết quảđo của 2 bộphân tích được hiểnthị songsong trênbộ điều khiển. Flue gas + m/s: Đo khí thải và vận tốc khí thải (sửdụng kèmvới ốngpitot) Flue gas + ΔP:Đo khí thải và chênháp. Lưu ý: Đo chênháp lientụcquá 5 phútcó thể bị sai lệchkếtquả đo. Bảo dưỡng:
 42. 42. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Các thông báolỗi,nguyênnhânvà cách khắc phục
 43. 43. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Vị trí lắpcảm biến:
 44. 44. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350
 45. 45. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350
 46. 46. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Bảng thôngsố nhiênliệuđốt
 47. 47. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Mã hàng phụ kiệnthay thế
 48. 48. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350
 49. 49. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350
 50. 50. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350 Bảng nhiênliệuthamkhảo:
 51. 51. Côngty TNHH TMDV CôngNghệ TK Địachỉ: 70 đường số9, Phường9, Gò Vấp,Hồ Chí Minh,ViệtNam Hotline:0914222214 , Email:info@thietbido.us ,info@fluke.com.vn Website:https://thietbido.us hoặchttps://testostore.vn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ THẢI TESTO 350

×