Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kitab jawshan khabeer

12,310 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Kitab jawshan khabeer

 1. 1. AMALAN RAJA HADJI FISABILILLAH PEJUANG MIRITIM NUSANTARA MELAYU JAWSYAN KABIR (1001 ASMA ALLAH) THE COAT OF ARMOUR Tengku Puteh Tippi 12/17/1993“Wahai Muhammad, Sesungguhnya di Baitul Ma’mur pada langit ketujuh, ada 70.000 malaikat yang setiap harinya keluar darinya dantidak pernah kembali lagi sampai Hari Kiamat kelak. Allah SWT akan memberi bagi mereka yang membaca doa ini pahala para malaikat itudan pahala para mukminin di muka bumi.
 2. 2. ISI KANDUNGANMUKADDIMAH ............................................................... 1SEJARAH JAWSYAN KABIR......................................... 6PRAKATA ....................................................................... 10JAWSYAN KABIR 1 - 10 ............................................... 19JAWSYAN KABIR 11 - 20 ............................................. 25JAWSYAN KABIR 21 - 30 ............................................. 31JAWSYAN KABIR 31 - 40 ............................................. 37JAWSYAN KABIR 41 - 50 ............................................. 43JAWSYAN KABIR 51 - 60 ............................................. 49JAWSYAN KABIR 61 - 70 ............................................. 55JAWSYAN KABIR 71 - 80 ............................................. 62JAWSYAN KABIR 81 - 90 ............................................. 68JAWSYAN KABIR 91 - 100 ........................................... 74PESANAN BUAT PEMBACA ....................................... 81
 3. 3. JAWSHAN KABIRMUKADDIMAH BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIIMKita dahulukan dengan puji-pujian kepada Allah s.w.t. danbersyukur kerana dengan limpah kurniaNya kita dapat bertemukembali. Kitab ini sekadar untuk memberi pengiktirafan danpenghormatan kepada tokoh-tokoh pejuang Nasionalis AlmarhumRaja Hadji Fisabilillah Ibni Almarhum Daeng Chellak (Sultan AbdulJalil) Johor Riau Lingga. Marilah kita bersama-sama membacaAlfatihah keatas ruhnya Almarhum Raja Hadji Fisabilillah. Pada hariini, kita boleh berbangga kerana sebagai suatu bangsa dan sebagaisatu negara Melayu nusantara, Almarhum Raja Hadji diiktiraf olehseluruh dunia sebagai Pejuang Nasionalis Melayu Nusantara di eraKesultanan Johor Riau Lingga. Dalam pada itu beliau berbanggadengan kemajuan yang dicapai oleh anak bangsanya, kita harusingat dan tidak lupa sama sekali bahawa segala nikmat yang kitaada pada hari ini tidak akan tercapai jika kita masih lagi dijajah olehkuasa asing. Diatas Perjuangan mereka terdahulu maka kita masihberkuasa didalam pentadbiran Raja Raja melayu.1|Muka surat Tengku Puteh Tippi
 4. 4. JAWSHAN KABIR "Allahuma Ya Musabbib al-Asbab, Ya Mufattih al-Abwaab, Ya Muqallib al-quloobi wal-absaar, Ya Daleel al-mutahayyireen, Ya Ghiyath al-mustaghatheen, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dhul-Jalali wa-l-Ikram! Wa ufawwidu amri il-Allah, inn-Allaha baseerun bil-cibad." Illa Hadrati n-nabiyi (Sall-Allahu `alayhi wa sallam) wa alihiwa sahbihi I-karam, wa ila arwahi sa`iri l-anbiya`i wa l- mursalin wakhudama`i shara`i ihim wa illa arwahi Sultani Muhamad Yusuf. wa illa arwahi Mashayyikhina Raja Hadji Fisabilillah ibni almarhum Daeng Chellak wa ila ustadhina wa ustadhina wa siddiqiyun Alfatihah. Al FATIHAH SEBANYAK 3 Kali.(Al-hamdu lillahi rabbil ‘alamiin. Ar-rahman nirrahiim. Maalikiyaumiddiin. ‘Iyyaka na’budu wa ‘iyyaka nasta‘in. ‘Ihdinas-siratal-mustaqim. Siratalladhiina anamta ‘alaihim ghairil-maghdhubi‘alaihim walad-dhaallin. Aamiin.)Allahumma Salli alaa Muhammad-in, Afdhali Anbiyaaika waAkrami Asfiyaaika, Wa Imami Awliyaaika wa khaatami Anbiyaaika,Wa Habibi Rabbil Aalameena wa Shaheedil Mursaleena, WaShafeeil mudhnibeena wa Sayyidi waladi Adam-a ajmaeena, Almarfuiz-zikri fil Malaaikatil Muqarrabeena, Al Bashir in Nadheer,As-Siraajil Muneer As-Saadiqil Ameen al-Haqqil Mubeen, Ar-Raufir Raheem Al Haadee ilaa Siraatil Mustaqeem, Alladhee aataytahuSaban Minal Mathaanee wal Quran-al-Azeem, Nabiyy irRahmah wa Haadil Ummah, Awwali man tanshaqqu anhul ardhuwa yadkhulul Jannah, Wal muayyadi Jibrila wa Meekaaila, AlMubash-shari bihi fit Tawraati wal Injili, Al-Mustafa al-Mujtaba al-Muntakhabi Abil Qasim, Muhammad ibni Abdillah ibni AbdilMuttalib ibni HashimAllahummagfir li muallifihi Warhamhu Wajalhu minalmahshooreena fee zumratin-Nabiyyeena was-Siddiqeena YaumalQiyaamati Yaa Rahmaan Allahummaj alnaa mahum Aameen YaaRabbal Aalameen.2|Muka surat Tengku Puteh Tippi
 5. 5. JAWSHAN KABIR Sallu alan Nabiyy! Allahumma Salli wa Sallim alaih Sallualar Rasul! Allahumma Salli wa Sallim alaih BISMILLAH HIRRAHMAAN NIRRAHIIMAl-hamdu lillahi rabbil-‘alamiin, hasbiyallahu wa ni’mal-wakiil, walahaula wala quwwata illa billahil-‘aliyyil-‘aziim, Allahumma inniiubarri‘u min hauli wa quwwati ilaa haulika wa quwwatik,Allahumma innii ataqarrabu ilaika bissalaati ‘alaa sayyidinaaMuhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasuulika sayyidil-mursaliinaSallallahu ‘alaihi wa aalihii wa sallam wa ‘alaihim ajma‘iina ,imtithala…..Lli amrika wa tassdiqal lahu wa mahabbatan fiihi wa shauqan ilaihiwa ta’ziimal liqadrihi wa likaunihi Sallallahu ‘alaihi wa sallama ahlallizalika fata qabbalha minni bi fadhlika waj‘alni min ‘ibadikas-salihina wa waffiqni liqiraa atihaa ‘alad-dawami bijahihii ‘indakawa Sallallahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadinw wa lihii wa sahbihiajma‘iina as-taghfirullahal- aziima subhanallahi wal-hamdu lillahihasbiyallahu wa ni’mal-wakilPada hari ini, kita boleh berbangga kerana sebagai suatu bangsadan sebagai satu negara Melayu nusantara, Almarhum Raja Hadjidiiktiraf oleh seluruh dunia sebagai Pejuang Nasionalis MelayuNusantara di era Kesultanan Johor Riau Lingga. Dalam pada itubeliau berbangga dengan kemajuan yang dicapai oleh anakbangsanya, kita harus ingat dan tidak lupa sama sekali bahawasegala nikmat yang kita ada pada hari ini tidak akan tercapai jikakita masih lagi dijajah oleh kuasa asing. Diatas Perjuangan merekaterdahulu maka kita masih berkuasa didalam pentadbiran Raja Rajamelayu.3|Muka surat Tengku Puteh Tippi
 6. 6. JAWSHAN KABIR( Pesanan Beliau dalam Wasiat terakhir sebelum dibunuh olehBelanda dan Orang2 Munafik. )Sesungguhnya akan tibalah pada hari dan zaman itu orang-orangMelayu semuanya akan bersatu dan sanggup mati di jalan Allah.Mereka bersedia berperang dengan musuh daripada belahan duniamana sekalipun. Kota-kota mereka terbina daripada peradabanilmu yang dihiasi dengan mutiara kebijaksanaan. Ulama dancendikiawan diterima sebagai penasihat ulil amri. Para ahli sufiterbebas daripada fitnah ajaran sesat dan batil. Rakyatnya cukupmakan dan untung berniaga, tanpa ada penindasan danperampasan. Kaum-kaum lain mendapat naungan dan jaminankeadilan sehingga taat dan setia mereka tidak berbelah bahagi lagi.Zaman makmur itu akan tiba juga apabila hak-hak Allah dipenuhi.Hak-hak rakyat dilaksanakan. Peraturan-peraturan merekaditimbang dengan syariat dan disukat dengan adat.Syahadan, ketahuilah olehmu wahai saudaraku. Ingatlah bahawaranting yang akan melenting, dahan yang akan mencucuk dan duriyang akan mengait. Justeru tetapkanlah waspada sebagai pengawaldi pintu gerbang zaman makmur. Bulan terang paksa baik: payangke laut, baluk pun ke laut juga. Runtuhnya zaman makmur kerajaanMelayu sebelum ini adalah kerana raja dan pembesarnya sudahada biduk, tetapi serempu pula. Lalu timbullah perebutan, hasad,iri hati dan sengketa. Kalau rakyatnya pula suka menuntut piutanglapuk. Ditelan kemewahan dilambung mabuk. Ada juga yangmenjadi seperti itik bertaji. Tandanya, keris tersisip di dinding,pedang tajam dalam sarungnya sahaja.Musuh yang nyata disetiakawankan. Manakala sesama sendirisanggup ‘berjuang’ hingga memancung leher. Kesudahan merekaadalah dengan suul khatimah kerana lekat pada ingatan merekaakan harta dan kuasa yang terlepas daripada tangan. Dipamerkanpula tempatnya di neraka jahanam, wa nauzubillah. Itulah jihad dijalan syaitan adanya. Benarlah, ujian-ujian daripada Allah turunbersama-sama zaman makmur.4|Muka surat Tengku Puteh Tippi
 7. 7. JAWSHAN KABIRMaka jika kita alpa dan lalai diri dengan melakukan kegiatan danperbuatan yang dilarang Allah, maka tunggulah bala bencanadaripada tujuh petala bumi dan tujuh petala langit bertali arusmenimpa umat Melayu itu. Ya Allah menitis pula air mataku.Ketahuilah bahawa aku tidak pernah menitiskan air mata sebagaiseorang lelaki Melayu berhati kecut. Tetapi air mataku ini mengalirapabila memikirkan anak cucu cicit yang terkemudian hari. Apalahpula ujian dan balanya; apalah pula sengketanya; apalah pulapengkhianatannya; apalah pula penyelewengannya dan apalahpula kesudahannya.Segala ribut badai perasaanku menyatu bersama ingatan terhadapjunjungan nabi kita ketika saat-saat sakaratulmaut menjelang, telahterucap di mulutnya yang mulia ‘umatku, umatku, umatku!’ AduhaiNabi kekasih Allah! Ingatlah pada zaman manapun kalian beradasentiasalah berselawat ke atas nabi dan beramal dengan sunnah-sunnahnya kerana itulah penyelamat agung penyedar daripadaalpa dan lalai, pengikis sifat munafik dan menghidupkan jiwa.Ya Allah limpahkan selawat dan salam ke atas Muhammad padaawalnyaYa Allah limpahkan selawat dan salam ke atas Muhammad. padaakhirnya.Ya Allah limpahkan selawat dan salam ke atas Muhammad padasetiap ketika.5|Muka surat Tengku Puteh Tippi
 8. 8. JAWSHAN KABIRSEJARAH JAWSYAN KABIRDOA JAWSYAN KABIRDalam kitab Al-Baladul Amîn dan Al-Mishbâh disebutkan: Imam Ali Zainal Abidin (sa) meriwayatkan dari ayahnya darikakeknya dari Rasululllah SAW, ia berkata: “Ketika Nabi SAW beradadalam salah satu peperangan, datanglah malaikat Jibril (as)kepadanya dan berkata: Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikansalam untukmu dan berfirman: „Pakailah Jawsyan ini dan bacalah, doaini akan menjadi pelindung bagimu dan umatmu.” Beliau menyebutkan keutamaan doa ini, antara lain:1. Jika teks doa ini dituliskan pada kain kafan, sang mayit akan diselamatkan dari api neraka.2. Jika dibaca dengan ikhlas di bulan Ramadhan, ia akan dikaruniai Lailatul Qadar, diciptakan baginya 70.000 malaikat semuanya bertasbih kepada Allah SWT lalu pahalanya dihadiahkan kepada yang membacanya.3. Jika dibaca di bulan Ramadhan (3 kali), Allah SWT mengharamkan jasadnya dari api neraka, mewajibkan baginya surga, dan mewakilkan kepada dua malaikat untuk menjaganya dari kemaksiatan dan dalam sepanjang hidupnya ia berada dalam pengamanan Allah SWT.4. Di akhir riwayat tersebut Al-Husein (sa) berkata: “Ayahku Ali bin Abi Thalib (sa) berwasiat kepadaku agar aku menjaga dan memuliakan doa ini, menuliskan pada kain kafannya, mengajarkan kepada keluargaku dan menganjurkan mereka agar membacanya. Doa ini terdiri dari seribu Asma Allah yang di dalamnya terdapat Ismul A‟zham.” Doa ini memiliki keutamaan dan kedudukan yang agung.Diriwayatkan dari as-Sajjad Ali Zainal Abidin dari ayahnya dan daridatuknya Ali bin Abi Thalib dan dari Rasulullah SAW mewahyukan doaini. Ketika itu Rasulullah SAW menggunakan baju perang yang teramatberat dan menyakiti tubuhnya, kemudian beliau berdoa kepada AllahSWT, maka serta merta Allah SWT mengutus Jibril kepadanya danmenyampaikan:6|Muka surat Tengku Puteh Tippi
 9. 9. JAWSHAN KABIR “Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmudan memerintahkanmu untuk menanggalkan pakaian perangmu,sebagai gantinya menyuruhmu untuk membaca doa ini untukkeamananmu dan umatmu, barangsiapa yang membacanya di saathendak keluar dari kediamannya atau membawanya, maka Allah SWTakan senantiasa menjaganya dan mewajibkan atasnya surga sertamenjadikan amal-amalnya selalu memperoleh taufik-Nya. Barangsiapayang membacanya seakan-akan ia membaca kitab suci yang empat(Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur‟an) dan dari setiap hurufnya Allahmemberi dua pasang bidadari dan dua buah rumah di surga danmemperoleh pula pahala yang pernah diperoleh Ibrahim, Musa, Isa.Dia juga akan memperoleh pahala para makhluk-Nya di dunia yangselalu menyembah-Nya, tidak pernah bermaksiat kepada-Nyawalaupun dalam sekejap mata, dan yang telah pucat kulitnya karenasering menangis akibat dari rasa takut kepada Allah SWT dan tidakada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah SWT, danperjalanan matahari di negeri mereka adalah empat puluh hari.” “Wahai Muhammad, Sesungguhnya di Baitul Ma‟mur pada langitketujuh, ada 70.000 malaikat yang setiap harinya keluar darinya dantidak pernah kembali lagi sampai Hari Kiamat kelak. Allah SWT akanmemberi bagi mereka yang membaca doa ini pahala para malaikat itudan pahala para mukminin di muka bumi. Barangsiapa yangmenulisnya dan ditaruh di dalam rumahnya niscaya rumah tadi tidakakan dimasuki pencuri dan tidak akan terbakar. Barangsiapa yangmenulis di atas kulit rusa dan membawanya, maka akan mendapatkankeamanan dari segala keburukan. Barangsiapa yang membacanyadan kemudian meninggal, maka akan dicatat sebagai syahid danmendapat pahala 900.000 para syuhada Badar. Allah SWT juga akansenantiasa memandangnya dengan pandangan rahmat dan kasihsaying dan mengabulkan setiap permohonannya. Barangsiapa yangmembaca 90 kali dengan niat yang tulus, maka Allah SWT akanmengangkat segala macam penyakit seperti penyakit belang, lepra,atau gila sekalipun. Barangsiapa menulisnya di dalam gelas dengankapur atau misik, lalu dicuci dan ditulis dia atas kain kafan seorangmayat, maka Allah SWT akan mengirimkan di dalam kuburnya seribucahaya dan ia akan mendapatkan keselamatan dari Munkar dan Nakirdan Allah SWT akan mengangkat azab darinya serta akan mengirim70.000 malaikat ke dalam kuburnya dengan membawa berita gembirasurga untuknya dan menemaninya, membukakan pintu-pintu surgabaginya dan melapangkan baginya kuburnya. Barangsiapa yangmenulis dia atas kain kafannya, maka Allah malu untuk mengazabnya7|Muka surat Tengku Puteh Tippi
 10. 10. JAWSHAN KABIRdengan api, dan sesungguhnya Allah SWT menulis doa ini di atas Arsysebelum Dia menciptakan dunia 50.000 tahun. Barangsiapa membacadoa ini dengan niat yang tulus di awal bulan Ramadhan, maka AllahSWT akan memberinya pahala malam Lailatul-Qadr dan Allah SWTakan menciptakan 70.000 malaikat yang selalu bertasbih kepada-Nyamensucikan-Nya, dan menjadikan pahala malaikat tadi bagi merekayang membaca doa ini.” ”Wahai Muhammad, barangsiapa yang membaca doa ini, makatidak ada penghalang antara dia dan Allah SWT. Dan tidaklah iameminta sesuatu kepada Allah SWT kecuali Allah SWT akanmengabulkannya dan Allah SWT akan mengirim 70.000 malaikatkepadanya di saat keluar dari kuburnya dan setiap malaikat akantampak berbentuk cahaya yang keluar dari perutnya, yang terbuat darimutiara sedang punggungnya dari batu zabarjad dan tonggak-tonggaknya terbuat dari batu yaqut. Pada setiap malaikat terdapatkubah yang memancarkan cahaya dan terdapat 400 pintu, setiappintunya mempunyai kain yang terbuat dari sutera dan setiap kubahmempunyai 1.000 pelayan dan setiap pelayan mengenakan mahkotayang terbuat dari emas merah yang darinya tercium semerbak baumisik. Setelah itu Allah SWT mengirim kepadanya 70.000 malaikat,setiap malaikat memegang gelas yang terbuat dari mutiara putih yangdi dalamnya terdapat minuman dari surga dan tertulis pada setiapgelasnya Tiada Tuhan selain Allah Yang Esa tidak ada sekutubaginya. Inilah hadiah dari Yang Maha Pencipta Pemilik Kemuliaandan Kebesaran untuk hamba-Ku fulan bin fulan, kemudian Allahmenyeru, “Wahai hamba-Ku masuklah ke dalam surga-Ku tanpaperhitungan.” —oOo— Al-„Allamah Al-Majlisi, penulis kitab Bihârul Anwâr (kitab hadisdan riwayat) yang terdiri dari 120 jilid, dalam kitabnya Zâdul Ma‟âd iamengatakan: Doa Jawsyan Kabir sangat dianjurkan untuk dibaca padaawal bulan Ramadhan, terutama pada malam-malam Al-Qadar. Doaini terdiri dari 100 pasal, setiap pasal terdapat sepuluh Asma Allah,dan setiap akhir pasal membaca: Subhânaka yâ lâ ilâha illâ Anta alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami,8|Muka surat Tengku Puteh Tippi
 11. 11. JAWSHAN KABIRlindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb. Doa ini telah disyarahi oleh seorang ulama besar dan filosufisyraqi yaitu Mulla Hadi Sabzawari. Dalam kitab syarahnya disebutkantentang keajaiban doa ini. Semoga kita yang membacanya menemukan keajaiban doa inisebagaimana yang disebutkan dalam kitab tersebut dan seperti orang-orang mukmin yang telah merasakannya.9|Muka surat Tengku Puteh Tippi
 12. 12. JAWSHAN KABIRPRAKATADOA JAWSYAN KABIR (2) Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Semoga rahmat ta‟zhim Allah senantiasa tercurah kepadabaginda Muhammad, seorang Nabi yang Ummiyy, dan kepadakeluarganya serta sahabat-sahabatnya, wa ba‟du. Ini merupakan Benteng Agung yang diberi nama “HirzulJausyan Al-Kabir”. Semoga Allah memberikan manfaat dengan Hizibini kepada umat Islam, amiin. Hizib ini memuat 1001 Nama (Allah). Diriwayatkan dari Ja‟farAsh-Shadiq berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Hizib inimengandung rahasia-rahasia agung yang tidak dapat dijangkau akal-pikiran”. Diriwayatkan dari Amirul Mu‟minin (Sayyidina Ali ibn AbuThalib), radhiyallahu „anhu wa karramallahu wajhah, ia berkata kepadaputranya Al-Hasan: “Wahai, Putraku! Bersediakah engkau bila akumemberitahumu salah satu rahasia dari rahasia-rahasia kenabian?” Al-Hasan menjawab: “Tentu, wahai Amirul Mu‟minin”. Sayyidina Ali berkata: “Malaikat Jibril „alaihis salam telah turunkepada Rasulullah SAW pada perang Uhud yang diberkahi. Hari ituadalah saat yang sangat panas, Nabi SAW membawa perisai yangamat berat sehingga beliau merasa tidak mampu membawa perisaitersebut karena suhu yang sangat panas. Kemudian beliaumenengadahkan kepala ke langit dan berdoa kepada Allah SWT. Beliau bersabda: “Tatkala aku berdoa kepada Allah SWT, akumelihat pintu-pintu langit terbuka dan turunlah Jibril As dan berkata: “Wahai Rasulullah, (Allah) Yang Maha Luhur lagi Maha Tinggimenyampaikan Salam dan memberi kekhususan kepadamu denganpenghormatan dan kemulyaan serta berfirman kepadamu: “Akumemberimu doa yang agung, yaitu Doa Al-Jausyan”.10 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 13. 13. JAWSHAN KABIR Kemudian aku bertanya: “Wahai saudaraku, Jibril! Doa yangagung ini khusus untukku atau untuk umatku secara umum?” Jibril Menjawab: “Ini hadiah dari Allah SWT untukmu dan untukumatmu semuanya”. Lalu aku bertanya: “Apakah pahala yang diberikan dari doa ini?” Kemudian Jibril menjawab: “Tidak ada yang mengetahuinya(dengan haqq) selain Allah SWT. Barang siapa membacanya danmembawanya ketika keluar dari rumahnya pada waktu pagi ataupetang, atau pada waktu yang dikehendaki, maka diberilah ia pahalaamal shaleh, (juga mendapat pahala) bagaikan membaca Taurat, Injil,Zabur dan Al-Qur`an yang agung. Akan tetapi jika yang membacanyaadalah orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya sertamenjauhi segala syahwat dan kesenangan”. Lalu aku bertanya (lagi): “Dan apakah Allah akan memberikansemua pahala tersebut kepada setiap orang yang membaca doa yangagung ini?” Jibril menjawab: “Iya. Bahkan Allah akan memberikan setiaphuruf yang dibacanya dengan pahala dua bidadari yang bermata lentikdidalam surga yang penuh perhiasan. Ditambah lagi, sebagai janji dariAllah, ketika telah selesai membaca doanya, Allah akan membangununtuknya sebuah istana di surga, dan Allah akan memberikan pahalayang setara dengan empat Nabi; yaitu Ibrahim, Musa, Isa dan Engkauwahai Muhammad”. Aku bertanya: “Wahai saudaraku Jibril! Pahala ini untuk orangyang membacanya atau membawanya?” Jibril Menjawab: “Demi Dzat Yang telah mengutusmu denganHaqq sebagai Nabi. Sesungguhnya (ada suatu tempat/planet) di ujungbarat yang tanahnya putih, didalamnya tinggal segolongan makhlukyang senantiasa menyembah kepada Allah dan tidak mendurhakai-Nya selamanya. Mereka sampai merobek-robek kulitnya karenamenangis. Kemudian Allah mewahyukan kepada mereka: “Mengapakalian takut dan tidak pernah berbuat durhaka sekejap mata pun”. Mereka berkata: “Kami khawatir apabila Engkau murka kepadakami dan mengazab kami dengan api neraka”. Nabi SAW bertanya: “Wahai saudaraku Jibril! Apakah mereka11 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 14. 14. JAWSHAN KABIRanak keturunan Adam?” Jibril menjawab: “Demi Dzat Yang telah mengutusmu denganHaqq sebagai Nabi. Mereka tidak ada yang mengetahui bahwa Allahtelah menciptakan Adam dan iblis. Di tempat mereka, matahari terbitsetiap 40 hari sekali. Mereka tidak makan dan tidak minum. Dansesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang setara denganibadah (yang) mereka (lakukan) kepada orang yang memiliki doa ini,jika pemilik itu adalah orang yang beriman lagi tulus-bersih dari segalacela. Rasulullah SAW bertanya: “Wahai saudaraku Jibril! (apakah)Allah akan memberikan semua pahala ini?” Jibril menjawab: “Demi Dzat Yang telah mengutusmu denganHaqq sebagai Nabi. Sesungguhnya Allah membangun sebuah rumahdi langit keempat yang dinamakan Baitul Ma‟mur. Setiap hari 70.000Malaikat memasukinya dan keluar dari rumah itu seraya tidak kembalilagi sampai hari kiamat. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikanbagi orang yang membaca doa yang agung ini, sedangkan ia adalahorang yang beriman lagi tulus, yang setara dengan pahala orang yangberiman laki-laki dan perempuan dari golongan jin dan manusia sejaksaat mereka diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat. Jibril menambahkan: “Demi Dzat Yang telah mengutusmudengan Haqq sebagai Nabi. Sesungguhnya sebuah rumah yang biladidalamnya terdapat doa yang agung ini tidak akan terkena bencanaselamanya. Dan barang siapa yang menulisnya pada kulit rusa danmengalungkan (menempelkan) pada orang yang sakit, akan sembuhdengan izin Allah Ta‟ala”. Aku bertanya: “Wahai saudaraku Jibril! Keutamaan inisemuanya untuk orang yang memiliki doa ini?” (Jibril menjawab): “Barang siapa membaca doa yang agung inilalu mati, maka matinya adalah mati syahid dan dituliskan untuknyapahala 900.000 orang yang mati syahid di darat maupun di laut. (Danjika) dibaca pada malam hari, Allah akan memberi ampunan danmemberinya segala apa yang diminta dari kebutuhan-kebutuhan duniadan akhirat”. Kemudian aku berkata: “Wahai saudaraku Jibril! Tambahkanlah(keterangan) kepadaku!”12 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 15. 15. JAWSHAN KABIR Jibril menjawab: “Demi Dzat Yang telah mengutusmu denganHaqq sebagai Nabi. Aku telah bertanya kepada saudaraku MalaikatIsrafil tentang keutamaan doa yang agung ini. (Malaikat Israfilmenjawab): “Allah Ta‟ala berfirman: “Demi keperkasaan-Ku, demi keagungan-Ku, demi kemurahan-Ku, demi kemulyaan-Ku. Barang siapa yang beriman kepada-Ku dan membenarkan Muhammad sebagai seorang Nabi dan membenarkan doa yang agung ini, Aku akan memberinya pahala yang tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Aku. Aku adalah Dzat yang bila Aku menghendaki sesuatu maka Aku berfirman kepadanya: “Jadi, maka terjadilah. Aku adalah Dzat yang bila Aku memberikan kepada salah satu hamba-Ku, Aku memberikan kepadanya dengan tanpa takaran, tanpa timbangan, dan tanpa hitungan. Dan jika salah satu hamba-Ku membaca doa yang agung ini, maka hilanglah kesusahan lahir dan kesusahan batin dengan izin Allah Ta‟ala. Beruntunglah bagi orang yang membaca doa yang agung ini dan percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan percaya kepada doa yang agung ini. Dan celakalah bagi orang yang mengingkarinya lagi tidak mempercayainya dan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya”. Wahai, utusan Allah! barang siapa menulis doa ini di gelas yangterbuat dari kaca dengan kapur dan minyak misik (kesturi) kemudianmembasuhnya dan memercikkan air itu ke kafan orang mati, AllahSWT akan menurunkan di dalam kuburnya 100.000 rahmat. Dan Allahakan menghilangkan dari padanya dari ketakutan kepada MalaikatMunkar dan Nakir. Dan memberikan keamanan dari siksa kubur. DanAllah akan mengutus 70 Malaikat untuk si mayit didalam kuburnya.Setiap Malaikat membawa segenggam cahaya dan menaburkancahaya itu kepadanya dan memberikan kabar gembira dengan surga.Dan para Malaikat itu berkata kepadanya: “Sesungguhnya Allah Ta‟alatelah memerintahkan kami untuk menemanimu di dalam kuburmusampai hari kiamat”, dan Allah akan memberi keluasan kepadanya didalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan Allah akanmembukakan baginya pintu ke surga serta menidurkan di dalamkuburnya bagaikan pengantin dengan pasangannya. Dan Allah Ta‟alaberfirman: “Sesungguhnya Aku merasa „segan‟ kepada seoranghamba yang di kain kafannya ada doa ini”. Jibril berkata: “Aku telah mendengar Allah Al-Bariy „Azza WaJalla berfirman: “Doa ini telah tertulis pada bubungan „Arsy, 5.00013 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 16. 16. JAWSHAN KABIRtahun sebelum dunia diciptakan”. Dan barang siapa berdoa dengandoa ini maka disisi Allah tergolong orang yang syahid, baik syahiddarat maupun syahid laut”. Aku bertanya: “Wahai, saudaraku Jibril! apakah termasukkedua-duanya (syahid darat dan syahid laut)?” Jibril menjawab: “Wahai, Muhammad! Demi Dzat Yang telahmengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesungguhnya Allah Ta‟alamenuliskan untuknya setara pahala 900 orang yang mati syahid baiksyahid di darat maupun di laut”. Jibril menambahkan: “Wahai, Muhammad! Demi Dzat Yangtelah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesunggunya bila doaini dibaca di waktu malam, sungguh Allah Azza Wa Jalla akanmenggenggam (jiwa) seseorang ketika tidurnya dan menjaganya sertamemberinya segala apa yang di minta dari hajat dunia dan akhirat”. Aku berkata: “Wahai, saudaraku Jibril! Tambahilah (keterangan)kepadaku”. Jibril menjawab: “Demi Dzat Yang telah mengutusmu denganHaqq sebagai Nabi. Sesungguhnya Aku telah bertanya kepada AllahTa‟ala tentang itu. Allah Azza Wa Jalla berfirman: “Demi keperkasaan-Ku, demi keagungan-Ku, demi kemurahan-Ku, demi kemulyaan-Ku, dan tingginya keluhuran- Ku didalam kedudukan-Ku, dengan kekuasaan-Ku, sesungguhnya barang siapa yang beriman kepada-Ku dan percaya kepadamu dan percaya kepada doa ini dan pahalaNya, niscaya Aku akan memberinya kerajaan. Sesungguhnya Aku adalah Allah yang tidak akan berkurang perbendaharaan-Ku dan tidak akan musnah apa yang ada disisi-Ku. Walaupun Aku menjadikan surga untuk salah seorang dari hamba-Ku, tidak akan menjadi berkurang perbendaharaan- Ku”. Dan barang siapa berdoa dengan doa ini disertai niat yang tuluslagi bersih dan tidak tercampur dengan keraguan (dibaca) pada awaldan akhir bulan Ramadhan dan pada setiap malam Jum‟at, AllahTa‟ala akan memberinya pahala dengan 70.000 Malaikat di setiappenjuru langit dan 70.000 Malaikat di kota Madinah, dan (diberikanpula) 70.000 Malaikat di arah Barat. Setiap Malaikat mempunyai20.000 kepala. Dan setiap kepala mempunyai 70.000 mulut. Dansetiap mulut mempunyai 70.000 lidah yang bertasbih kepada Allah14 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 17. 17. JAWSHAN KABIRTa‟ala dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan menjadikan pahalamereka untuk orang yang membaca doa ini. Wahai, Nabiyullah! Barang siapa berdoa dengan doa ini, tidakada penghalang antara dia dengan Allah, dan tidak ada sesuatupunyang dicari (diminta) selain bahwa Allah akan memberikan kepadanya. Wahai, Utusan Allah! Setiap hamba yang berdoa dengan doaini, Allah akan mengutus baginya ketika keluar dari kuburnya dengan70.000 Malaikat. Di setiap tangan Malaikat terdapat bendera daricahaya dan (diutus pula) 70.000 pelayan laki-laki. Setiap pelayanmengendalikan kendaraan yang sangat bagus yang bagian dalamnyaterbuat dari mutiara dan bagian luarnya terbuat dari batu permatahijau, dan motif hiasannya terbuat dari permata yakut merah. Di atassetiap kendaraan tersebut terdapat kubah (yang terbuat) dari cahaya.Di setiap kubah terdapat 400 pintu dengan tirai (yang terbuat) darisutra tipis yang berkilauan. Di setiap kubah terdapat pelayan wanitayang juntaian rambutnya seharum minyak misik (kesturi). Diataskepala setiap pelayan itu terdapat mahkota dari emas yangkemerahan. Para Malaikat itu bertasbih kepada Allah Ta‟ala,menyucikan-Nya, dan membaca tahlil kepada-Nya. Serta menjadikanpahala tasbih mereka, penyucian mereka, dan tahlil mereka untukhamba yang beriman yang membaca serta berdoa dengan doa ini. Setelah itu diutus pula 70.000 Malaikat dan setiap Malaikatmembawa gelas piala yang terbuat dari mutiara putih. Di dalamnyaterdapat empat jenis minuman, yaitu minuman dari air, minuman dariarak murni, minuman dari susu, dan minuman dari madu. Di setiaptutupnya terdapat sapu tangan yang bertuliskan: Lâ ilâha illallâhwahdahu lâ syarîka lahu: Dan di bawahnya terdapat cincin/materai sebagai hadiah dariAllah Al-Bariy kepada Fulan Bin Fulan yang senantiasa tekun danteratur membaca doa ini. Dan pembaca doa ini berkedudukan dipelataran hari kiyamat. sampai-sampai seluruh makhlukmemperhatikannya dan bertanya-tanya: “Nabi siapa ini?” Sedangkan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan danpembantu-pembantu yang berkendaraan sangat bagus serta paraMalaikat mengelilingi dari depan dan belakangnya, mereka mengiring(mengawal) sampai dibawah „Arsy. Kemudian ada seruan dari arah(Allah) Ar-Rahman: “Wahai, hamba-Ku! Masuklah ke surga dengantanpa hisab!”15 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 18. 18. JAWSHAN KABIR Wahai, Utusan Allah! Siapapun hamba yang berdoa dengandoa ini Malaikat menjadi kelelahan dalam mencatat kebaikannya. Aku bertanya: “Wahai, saudaraku Jibril! Balasan apa yangdiberikan kepada orang yang berdoa dengan doa ini di awal dan akhirRamadhan sebanyak tiga kali?” Jibril menjawab: “Wahai, Muhammad! Sungguh Allah telahmengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Dan barang siapaberdoa dengan doa ini maka sesungguhnya baginya disisi Allahketentuan dan kedudukan yang mulya. Dan barang siapa berdoadengan doa ini, Allah mewakilkan Malaikat untuk menjaganya dariperbuatan maksiat, dan bertasbih kepada Allah, danmengkuduskannya, dan menjaganya dari segala marabahaya. Danmembukakan baginya pintu-pintu surga yang tembus dengan pintu-pintu neraka. Dan selama ia hidup maka ia berada dalam perlindunganAllah Ta‟ala, dan ketika wafatnya maka sungguh telah disediakanbaginya apa-apa yang (dahulu)telah Kami tentukan kepadanya”. Nabi SAW bersabda: “Berilah himbauan padaku tentang doaini!” Kemudian Jibril menjawab: “Takutlah kepada Allah… takutlahkepada Allah… Janganlah engkau mengajarkan doa ini kecuali kepadaorang-orang yang beriman”. Al-Husain ibn Ali ibn Abu Thalib karramallahu wajhah berkata:“Baginda Rasulullah mewasiatkan kepadaku untuk mengagungkandoa ini dan menjaganya.” Kemudian Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu „anhberkata tentang hal ini: “Ada beberapa cerita tentang doa ini yangmengisahkan kecepatan terkabulnya permintaan. Dan doa ini memuat1001 Nama yang telah dijadikan oleh Allah Ta‟ala sebagai Perisai danPengaman bagi orang yang berdoa dengan doa ini dari perkara duniadan akhirat, juga (doa ini adalah) obat”. Nabi SAW bersabda: “Wahai, Ali! Ajarilah keluargamu danteman-temanmu dan doronglah mereka (agar berdoa) dengan doa inidan jadikanlah perantaraan kepada Allah Ta‟ala dengan Nama-nama-Nya dan mengenal terhadap nikmat-nikmat-Nya, dan haramkan atasmereka jika mengajarkan doa itu kepada orang musyrik. Karenasesungguhnya tidak ada hajat yang diminta kepada Allah selain bahwaAllah akan memberikan kepadanya dan menjaganya dari apa-apayang ditakutinya. Nabi SAW bersabda: “Wahai, Ali! Saudaraku Jibril telah16 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 19. 19. JAWSHAN KABIRmemberitahukan kepadaku tentang keutamaan doa ini, bahwa tidakada yang mengetahui keutamaannya (dengan Haqq) selain AllahTa‟ala sendiri. Dan doa ini mengandung banyak khasiyat, sehinggakami meringkas penjelasannya karena khawatir memanjang-lebarkan.Maka, wahai orang yang memiliki hizib yang agung dan doa yangmustajab ini, berlaku atasmu bila engkau membacanya, (bahwa)walaupun setiap hari sekali, atau setiap Jum‟at sekali, walaupun sekalitiap bulan, walaupun setiap tahun hanya sekali, dan sekalipun selamahidupmu hanya sekali: Jagalah dengan seksama. Karenasesungguhnya doa ini bermanfaat bagi orang yang membawanya ataumembacanya dimanapun tempat yang dikehendakinya. Aku akanmenuturkan kepadamu beberapa faedahnya ketika engkaumembawanya dalam keadaan suci yang sempurna dan dengan niatyang tulus (bersih) dari keraguan. Karena sesungguhnya niat itubermanfaat bagi yang memilikinya, sedangkan ikhlas lebih bermanfaat. Doa ini bermanfaat untuk menguatkan rasa cinta-kasih, agarmemudahkan dalam penerimaan sesuatu, untuk mengalahkanargumentasi lawan, untuk menghadapi hakim dan pemerintah, parasultan/pemimpin, para akuntan, untuk menghadapi musuh, untuk(keamanan) perjalanan siang dan malam, untuk menghindari sabetanpedang, tombak dan panah, untuk penyakit mata dan pandangankabur, untuk membatalkan sihir, untuk melepaskan orang yang diikat,untuk melepaskan tawanan, dan melepaskan orang yang dipenjara.(Dan faedahnya lagi bagi) yang membaca doa ini dan membawanyaakan dibebaskan dengan izin Allah Ta‟ala. Juga untuk menghadapiular kecil, kalajengking, ular besar, untuk menghindari anak panah,untuk menolak segala alat dari besi, untuk mendatangkan hajat, untukorang hamil agar mudah melahirkan, untuk pengantin agar berseri-seri, untuk mencegah peluru, (dengan syarat) ketika membawanyadalam keadaan suci dan dengan niat yang tulus (bersih) darikeraguan. Maka, wahai orang yang memiliki Hizib ini, pertahankanlahkesungguhanmu dan jagalah doa ini, maka Allah akan menjagamu jikaengkau menjaganya. Dan sungguh telah lepas dari tanggungankukepada tanggunganmu dan aku berkata: “Cukuplah Allah bagi kami,Sebaik-baik Wakil, dan cukuplah Dia bagiku, dan kepada-Nyalah akuberserah diri”. Doa ini telah dituturkan dan dibaca penjelasannya denganmemuji Allah Ta‟ala. Telah selesai penjelasan Hizib yang diberkahi iniyang dinamakan dengan “Hirzul Jausyan”.17 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 20. 20. JAWSHAN KABIR —oOo— Penjelasan diatas kami terjemahkan dari Syarâh Al-Jawsyanoleh Syeikh Mahrus ‘Aly (1907-1985), terbitan Pondok PesantrenLirboyo Kediri, cetakan 1423H/2002M. Dalam setiap akhir ayatmembaca:subhânaka lâ ilâha illâ antal ghowtsul ghowtsul ghowts, khollishnâminan nâri yâ robbi. (Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, tolonglah, tolonglah,tolonglah, selamatkan kami dari api neraka wahai Tuhanku). —oOo—18 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 21. 21. JAWSHAN KABIRJAWSYAN KABIR 1 - 10allôhumma innî as`aluka bismika: yâ allôhu, yâ rohmânu, yâ rohîmu,yâ karîmu, yâ muqîmu, yâ „azhîmu, yâ qodîmu, yâ „alîmu, yâ halîmu,yâ hakîmu. (1)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: wahai Allah, wahai Yang Maha Pengasih,wahai Yang Maha Penyayang, wahai Yang Maha Mulia, wahai YangMaha Kokoh, wahai Yang Maha Agung, wahai Yang Maha Terdahulu,wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang Maha Santun, wahai YangMaha Bijaksana.yâ sayyidas sâdât, yâ mujîbad da‟awât, yâ rôfi‟ad darojât, yâ waliyyalhasanât, yâ ghôfirol khothî`ât, yâ mu‟thiyal mas`alât, yâ qôbilat tawbât,yâ sâmi‟al ashwât, yâ „âlimal khofiyyât, yâ dâfi‟al baliyyât. (2)Wahai Tuan semua tuan, wahai Yang Menjawab semua doa, wahaiYang Meninggikan semua derajat, wahai Yang Memiliki semuakebaikan, wahai Yang Mengampuni semua kesalahan, wahai YangMemberi semua permintaan, wahai Yang Menerima semua taubat,wahai Yang Mendengar semua suara, wahai Yang Mengetahui semuayang tersembunyi, wahai Yang Menolak bala-bencana.19 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 22. 22. JAWSHAN KABIRyâ khoyrol ghôfirîn, yâ khoyrol fâtihîn, yâ khoyron nâshirîn, yâ khoyrolhâkimîn, yâ khoyror rôziqîn, yâ khoyrol wâritsîn, yâ khoyrol hâmidîn, yâkhoyrodz dzâkirîn, yâ khoyrol munzilîn, yâ khoyrol muhsinîn. (3)Wahai Yang Terbaik dari semua yang mengampuni, wahai YangTerbaik dari semua yang memberi kemenangan, wahai Yang Terbaikdari semua yang memberi pertolongan, wahai Yang Terbaik darisemua yang menghakimi, wahai Yang Terbaik dari semua yangmemberi rizki, wahai Yang Terbaik dari semua yang mewarisi, wahaiYang Terbaik dari semua yang memuji, wahai Yang Terbaik darisemua yang mengingat, wahai Yang Terbaik dari semua yangmenurunkan sesuatu, wahai Yang Terbaik dari semua yang berbuatkebaikan.yâ man lahul „izzatu wal jamâl, yâ man lahul qudrotu wal kamâl, yâman lahul mulku wal jalâl, yâ man huwal kabîrul muta‟âl, yâ munsyi`assahâbits tsiqôl, yâ man huwa syadîdul mihâl, yâ man huwa sarî‟ulhisâb, yâ man huwa syadîdul „iqôb, yâ man „indahû husnuts tsawâb, yâman „indahû ummul kitâb. (4)Wahai Yang bagi-Nyalah keperkasaan dan keindahan, wahai Yang20 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 23. 23. JAWSHAN KABIRbagi-Nyalah kekuasaan dan kesempurnaan, wahai Yang bagi-Nyalahkerajaan dan keagungan, wahai Dialah Yang Maha Besar lagiditinggikan, wahai Yang Mengadakan awan yang bermuatan, wahaiDialah Yang Maha Keras tipu daya-Nya, wahai Dialah Yang MahaCepat perhitungan-Nya, wahai Dialah Yang Maha Keras hukuman-Nya, wahai Yang disisi-Nyalah pahala yang baik, wahai Yang disisi-Nyalah Induk Kitab.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ hannânu, yâ mannânu, yâdayyânu, yâ burhânu, yâ sulthônu, yâ ridhwânu, yâ ghufrônu, yâsubhânu, yâ musta‟ânu, yâ dzal manni wal bayân. (5)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: wahai Sang Pengasih, wahai Sang Pemurah,wahai Sang Pemenang, wahai Sang Pembukti, wahai Sang Sultan,wahai Yang Suka Meridhoi, wahai Yang Suka Mengampuni, wahaiYang Maha Suci, wahai Yang Dimintai pertolongan, wahai SangPemilik kemurahan dan penjelasan.yâ man tawâdho‟a kullu syay`in li‟azhomatihi, yâ manistaslama kullusyay`in liqudrotihi, yâ man dzalla kullu syay`in li‟izzatihi, yâ mankhodho‟a kullu syay`in lihaybatihi, yâ maninqôda kullu syay`in min21 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 24. 24. JAWSHAN KABIRkhosy-yatihi, yâ man tasyaqqoqotil jibâlu min makhôfatihi, yâ manqômatis samâwâtu bi-amrihi, yâ manistaqorrotil ardhûna bi-idznihi, yâman yusabbihur ro‟du bihamdihi, yâ man lâ ya‟tadî „alâ ahlimamlakatihi. (6)Wahai Yang segala sesuatu tunduk dalam keagungan-Nya, wahaiYang segala sesuatu pasrah dalam kekuasaan-Nya, wahai Yangsegala sesuatu takluk dalam keperkasaan-Nya, wahai Yang segalasesuatu merendah dalam kehebatan-Nya, wahai Yang segala sesuatumerunduk karena takut kepada-Nya, wahai Yang semua gunungterbelah karena takut kepada-Nya, wahai Yang semua langit tegakdengan perintah-Nya, wahai Yang semua bumi terhampar dengan izin-Nya, wahai Yang petir bertasbih dengan puji-pujian-Nya, wahai Yangtidak menzalimi penghuni kerajaan-Nya.yâ ghôfirol khothôyâ, yâ kâsyifal balâyâ, yâ muntahar rojâyâ, yâmujzilal „athôyâ, yâ wâhibal hadâyâ, yâ rôziqol barôyâ, yâ qôdhiyalmunâyâ, yâ sâmi‟asy syakâyâ, yâ bâ‟itsal barôyâ, yâ muthliqol usâro.(7)Wahai Yang Mengampuni semua kesalahan, wahai YangMenghilangkan segala bala‟-bencana, wahai Yang Akhir dari semuaharapan, wahai Yang Melimpahkan pemberian, wahai YangMencurahkan semua karunia, wahai Yang Pemberi rizki semuamakhluk, wahai Yang Menunaikan semua harapan, wahai YangMendengar semua pengaduan, wahai Yang Membangkitkan manusia,wahai Yang Membebaskan semua tawanan.22 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 25. 25. JAWSHAN KABIRyâ dzal hamdi wats tsanâ`i, yâ dzal fakhri wal bahâ`i, yâ dzal majdiwas sanâ`i, yâ dzal „ahdi wal wafâ`i, yâ dzal „afwi war ridhô`i, yâ dzalmanni wal „athô`i, yâ dzal fadhli wal qodhô`i, yâ dzal „izzi wal baqô`i, yâdzal jûdi was sakhô`i, yâ dzal âlâ`i wan na‟mâ`i. (8)Wahai Yang Memiliki segala puja dan puji, wahai Yang Memilikikeagungan dan kebesaran, wahai Yang Memiliki kemuliaan dancahaya, wahai Yang Memiliki janji dan kesetian, wahai Yang Memilikipengampuan dan ridha, wahai Yang Memiliki karunia dan pemberian,wahai Yang Memiliki keutamaan dan ketentuan, wahai Yang Memilikikemuliaan dan keabadian, wahai Yang Memiliki kedermawanan dankasih sayang, wahai Yang Memiliki semua karunia dan kenikmatan.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ mâni‟u, yâ dâfi‟u, yâ rôfi‟u, yâshôni‟u, yâ nâfi‟u, yâ sâmi‟u, yâ jâmi‟u, yâ syâfi‟u, yâ wâsi‟u, yâ mûsi‟u.(9)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Sang Pencegah, wahai SangPemenang, wahai Sang Pengangkat, wahai Sang Pembuat, wahaiSang Pemberi manfaat, wahai Sang Pendengar, wahai SangPengumpul, wahai Sang Penolong, wahai Sang Pengluas, wahai SangPemberi keluasan.23 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 26. 26. JAWSHAN KABIRyâ shôni‟a kulli mashnû‟in, yâ khôliqo kulli makhlûqin, yâ rôziqo kullimarzûqin, yâ mâlika kulli mamlûkin, yâ kâsyifa kulli makrûbin, yâ fârijakulli mahmûmin, yâ rôhima kulli marhûmin, yâ nâshiro kulli makhdzûlin,yâ sâtiro kulli ma‟yûbin, yâ malja`a kulli mathrûdin. (10)Wahai Sang Pembuat semua yang dibuat, wahai Sang Penciptasemua yang dicipta, wahai Sang Pemberi semua yang diberikan,wahai Sang Pemilik semua yang dimiliki, wahai Sang Penghapussemua yang terbebani, wahai Yang Melonggarkan semua duka, wahaiSang Penyayang semua yang disayang, wahai Sang Penolong semuayang terlantar, wahai Sang Penutup semua yang tercela, wahaiTempat berlindung semua yang terusir.24 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 27. 27. JAWSHAN KABIRJAWSYAN KABIR 11 - 20yâ „uddatiy „inda siddatî, yâ rojâ`î „inda mushîbatî, yâ mû`nisî „indawakhsyatî, yâ shôhibî „inda ghurbatî, yâ waliyyî „inda ni‟matî, yâghiyâtsî „inda kurbatî, yâ dalîlî „inda hayrotî, yâ ghonâ`î „indaftiqôrî, yâmalja`î indadhthirôrî, yâ mu‟înî „inda mafza‟î. (11)Wahai Pembelaku dalam kesulitanku, wahai Harapanku dalammusibahku, wahai Penghiburku dalam kesepianku, wahai Sahabatkudalam keterasinganku, wahai kekasihku dalam nikmatku, wahaiPenolongku dalam kesusahanku, wahai Pembimbingku dalamkebingunganku, wahai Kekayaanku dalam kefakiranku, wahaiSandaranku dalam kesengsaraanku, wahai Penolongku dalampencarian perlindunganku.yâ „allâmal ghuyûb, yâ ghoffârodz dzunûb, yâ sattârol „uyûb, yâkâsyifal kurûb, yâ muqollibal qulûb, yâ thobîbal qulûb, yâ munawwirolqulûb, yâ anîsal qulûb, yâ mufarrijal humûm, yâ munaffisal ghumûm.(12)25 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 28. 28. JAWSHAN KABIRWahai Yang Mengetahui semua keghaiban, wahai Yang Mengampunidosa-dosa, wahai Yang Menutupi aib-aib, wahai Yang Menghilangkanbeban-derita, wahai Yang Membolak-balikkan hati, wahai Sang doktersemua hati, wahai Yang Menerangi semua hati, wahai YangMelembutkan semua hati, wahai Yang Menyingkapkan semuakesedihan, wahai Yang membuka tabir kegelapan.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ jalîlu, yâ jamîlu, yâ wakîlu, yâkafîlu, yâ dalîlu, yâ qobîlu, yâ mudîlu, yâ munîlu, yâ muqîlu, yâ muhîlu.(13)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Maha Agung, wahai Yang MahaIndah, wahai Yang Maha Mewakili, wahai Sang Penjamin, wahai SangPenuntun, wahai Sang Penerima, wahai Sang Pemenang, wahai SangPemberi, wahai Sang Pembangkit, wahai Sang Pengubah.yâ dalîlal mutahayyirîn, yâ ghiyâtsal mustaghîtsîn, yâ shorîkholmustashrihîn, yâ jârol mustajîrîn, yâ amânal khô`ifîn, yâ „awnalmu`minîn, yâ rôhimal masâkîn, yâ malja`al „âshîn, yâ ghôfirolmudznibîn, yâ mujîba da‟watil mudhthorrîn. (14)Wahai Yang Menuntun orang-orang yang bingung, wahai YangMenolong orang-orang yang minta pertolongan, wahai Yang Menjawaborang-orang yang minta bantuan, wahai Yang Melindungi orang-orang26 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 29. 29. JAWSHAN KABIRyang minta perlindungan, wahai Yang Mengamankan orang-orangyang ketakutan, wahai Yang Menolong orang-orang beriman, wahaiYang Menyayangi orang-orang miskin, wahai tempat berlindung orang-orang yang bermaksiat, wahai Yang Mengampuni orang-orang yangberdosa, wahai Yang Menjawab doa orang-orang yang sengsara.yâ dzal jûdi wal ihsâni, yâ dzal fadhli wal imtinâni, yâ dzal amni walamâni, yâ dzal qudsi was sub-hâni, yâ dzal hikmati wal bayâni, yâ dzarrohmati war ridhwâni, yâ dzal hujjati wal burhâni, yâ dzal „azhomatiwas sulthôni, yâ dzar ro`fati wal musta‟âni, yâ dzal „afwi wal ghufrôni.(15)Wahai Yang Memiliki kedermawanan kebaikan, wahai Yang Memilikikarunia dan anugerah, wahai Yang Memiliki keamanan danpengamanan, wahai Yang Memiliki kesucian dan kesempurnaan,wahai Yang Memiliki hikmah dan penjelasan, wahai Yang Memilikirahmat dan keridhaan, wahai Yang Memiliki argumen dan penjelasan,wahai Yang Memiliki keagungan dan kekuasaan, wahai Yang Memilikikasih-sayang dan pertolongan, wahai Yang Memiliki maaf danpengampunan.27 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 30. 30. JAWSHAN KABIRyâ man huwa robbu kulli syay`in, yâ man huwa ilâhu kulli syay`in, yâman huwa khôliqu kulli syay`in, yâ man huwa shôni‟u kulli syay`in, yâman huwa qobla kulli syay`in, yâ man huwa ba‟da kulli syay`in, yâ manhuwa fawqo kulli syay`in, yâ man huwa „âlimun bikulli syay`in, yâ manhuwa qôdirun „alâ kulli syay`in, yâ man huwa yabqô wa yafnâ kullusyay`in. (16)Wahai Dialah Pengatur segala sesuatu, wahai Dialah Tuhan segalasesuatu, wahai Dialah Pencipta segala sesuatu, wahai DialahPembuat segala sesuatu, wahai Dialah Yang ada sebelum segalasesuatu, wahai Dialah Yang ada sesudah segala sesuatu, wahaiDialah Yang diatas segala sesuatu, wahai Dialah Yang Mengetahuisegala sesuatu, wahai Dialah Yang Berkuasa atas segala sesuatu,wahai Dialah Yang Kekal setelah musnah segala sesuatu.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ mu`minu, yâ muhayminu, yâmukawwinu, yâ mulaqqinu, yâ mubayyinu, yâ muhawwinu, yâmumakkinu, yâ muzayyinu, yâ mu‟linu, yâ muqossimu. (17)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Memberi rasa aman, wahai YangMaha Mencinta, wahai Yang Maha Menyusun, wahai Yang MahaMembimbing, wahai Yang Maha Menjelaskan, wahai Yang Maha28 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 31. 31. JAWSHAN KABIRMemudahkan, wahai Yang Maha Mengokohkan, wahai Yang MahaMenghias, wahai Yang Maha Membentuk, wahai Yang MahaMembagi.yâ man huwa fî mulkihi muqîmun, yâ man huwa fî sulthônihi qodîmun,yâ man huwa fî jalâlihi „azhîmun, yâ man huwa „alâ „ibâdihi rohîmun, yâman huwa bikulli syay`in „alîmun, yâ man huwa biman „ashôhûhalîmun, yâ man huwa biman rojâhû karîmun, yâ man huwa fî shun‟ihihakîmun, yâ man huwa fî hikmatihi lathîfun, yâ man huwa fî luthfihiqodîmun. (18)Wahai Dialah Yang Kekal dalam kerajaan-Nya, wahai Dialah YangTerdahulu dalam kekuasaan-Nya, wahai Dialah Yang Agung dalamkebesaran-Nya, wahai Dialah Yang Penyayang kepada semua hamba-Nya, wahai Dialah Yang Mengetahui segala sesuatu, wahai DialahYang (tetap) Menyantuni orang-orang yang mendurhakai-Nya, wahaiDialah Yang Dermawan kepada orang yang berharap kepada-Nya,wahai Dialah Yang Bijaksana dalam ciptaan-Nya, wahai Dialah YangLembut dalam kebijaksanaan-Nya, wahai Dialah Yang Terdahuludalam kelembutan-Nya.29 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 32. 32. JAWSHAN KABIRyâ man lâ yurjâ illâ fadhluhu, yâ man lâ yus`alu illâ „afwuhu, yâ man lâyunzhoru illâ birruhu, yâ man lâ yukhôfu illâ „adluhu, yâ man lâ yadûmuillâ mulkuhu, yâ man lâ sulthôna illâ sulthônuhu, yâ man wasi‟at kullasyay`in rohmatuhu, yâ man sabaqot rohmatuhû ghodhobahu, yâ manahâtho bikulli syay`in „ilmuhu, yâ man laysa ahadun mitslahu. (19)Wahai Yang tidak diharapkan kecuali karunia-Nya, wahai Yang tidakdimohon kecuali maaf-Nya, wahai Yang tidak dipandang kecualikebaikan-Nya, wahai Yang tidak ditakuti kecuali keadilan-Nya, wahaiYang tidak ada yang abadi kecuali kerajaan-Nya, wahai Yang tidakada kekuasaan kecuali kekuasaan-Nya, wahai Yang rahmat-Nyameliputi segala sesuatu, wahai Yang rahmat-Nya mendahului murka-Nya, wahai Yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, wahai Yang takada seorangpun yang menyerupai-Nya.yâ fârijal hammi, yâ kâsyifal ghommi, yâ ghôfirodz dzanbi, yâ qôbilattawbi, yâ khôliqol kholqi, yâ shôdiqol wa‟di, yâ mûfiyal „ahdi, yâ „âlimassirri, yâ fâliqol habbi, yâ rôziqol anâmi. (20)Wahai Yang Membahagiakan duka, wahai Yang Menghilangkan derita,wahai Yang Mengampuni dosa, wahai Yang Menerima taubat, wahaiYang Mencipta makhluk, wahai Yang Menepati janji, wahai YangMemenuhi janji, wahai Yang Mengetahui rahasia, wahai YangMembelah benih, wahai Yang Memberi rizki makhluk hidup.30 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 33. 33. JAWSHAN KABIRJAWSYAN KABIR 21 - 30allôhumma innî as`aluka bismika: yâ „aliyyu, yâ wafiyyu, yâ ghoniyyu,yâ maliyyu, yâ hafiyyu, yâ rodhiyyu, yâ zakiyyu, yâ badiyyu, yâqowiyyu, yâ waliyyu. (21)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Maha Tinggi, wahai Yang MahaMenepati, wahai Yang Maha Kaya, wahai Yang Maha Memenuhi,wahai Yang Maha Setia, wahai Yang Maha Meridhoi, wahai YangMaha Suci, wahai Yang Maha Tampak, wahai Yang Maha Kuat, wahaiYang Maha Memimpin.yâ man azh-harol jamîl, yâ man satarol qobîh, yâ man lam yu`âkhidzbil-jarîroh, yâ man lam yahtikis sitro, yâ „azhîmal „afwi, yâ hasanattajâwuz, yâ wâsi‟al maghfiroh, yâ bâsithol yadayni birrohmah, yâshôhiba kulli najwa, yâ muntahâ kulli syakwa. (22)Wahai Yang Menampakkan keindahan, wahai Yang Menutupikeburukan, wahai Yang tidak (lekas) menghukum yang salah, wahaiYang tidak mengoyak tabir, wahai Yang Amat besar maaf-Nya, wahaiYang Maha Baik dan Bijaksana, wahai Yang Maha Luas ampunan-Nya, wahai Yang Membentangkan kekuasaan dengan kasih sayang,wahai Pemilik segala bisik-rahasia, wahai Tujuan akhir dari segalapengaduan.31 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 34. 34. JAWSHAN KABIRyâ dzan ni‟matis sâbighoh, yâ dzar rohmatil wâsi‟ah, yâ dzal minnatissâbiqoh, yâ dzal hikmatil bâlighoh, yâ dzal qudrotil kâmilah, yâ dzalhujjatil qôthi‟ah, yâ dzal karômatizh zhôhiroh, yâ dzal „izzatid dâ`imah,yâ dzal quwwatil matînah, yâ dzal „azhomatil manî‟ah. (23)Wahai Sang Pemilik nikmat yang sempurna, wahai Sang Pemilik kasihyang luas, wahai Sang Pemilik anugerah yang terdahulu, wahai SangPemilik kebijaksanaan yang paripurna, wahai Sang Pemilik kekuasaanyang sempurna, wahai Sang Pemilik bukti yang mematikan, wahaiSang Pemilik kemuliaan yang nyata, wahai Sang Pemilik keperkasaanyang abadi, wahai Sang Pemilik kekuatan yang kokoh, wahai SangPemilik keagungan yang tak terkalahkan.yâ badî‟as samâwât, yâ jâ‟ilazh zhulumât, yâ rôhimal „abarôt, yâmuqîlal „atsarôt, yâ sâtirol „awrôt, yâ muhyiyal amwât, yâ munzilal âyât,yâ mudho‟‟ifal hasanât, yâ mâhiyas sayyi`ât, yâ syadîdan naqimât. (24)Wahai Yang Memulai penciptaan langit, wahai Yang Menjadikankegelapan, wahai Yang Menyayangi orang-orang yang mencucurkanair mata, wahai Yang Memaafkan kesalahan, wahai Yang Menutupiperkara-perkara yang memalukan, wahai Yang Menghidupkan apapunyang mati, wahai Yang Menurunkan ayat-ayat (tanda-tanda), wahaiYang Melipatgandakan kebaikan, wahai Yang Menghapus keburukan,wahai Yang sangat keras siksa-Nya.32 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 35. 35. JAWSHAN KABIRallôhumma innî as`aluka bismika: yâ mushowwiru, yâ muqoddiru, yâmudabbiru, yâ muthohhiru, yâ munawwiru, yâ muyassiru, yâmubasysyiru, yâ mundziru, yâ muqoddimu, yâ mu`akhkhiru. (25)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Membentuk, wahai YangMenentukan, wahai Yang Mengatur, wahai Yang Membersihkan,wahai Yang Menerangi, wahai Yang Memudahkan, wahai YangMengabarkan kegembiraan, wahai Yang Memperingatkan, wahai YangMendahului, wahai Yang Mengakhiri.yâ robbal baytil harôm, yâ robbasy syahril harôm, yâ robbal baladilharôm, yâ robbar rukni wal maqôm, yâ robbal masy‟aril harôm, yârobbal masjidil harôm, yâ robbal hilli wal-harôm, yâ robban nûri wazhzholâm, yâ robbat tahiyyati was salâm, yâ robbal qudroti fil anâm. (26)Wahai Tuhan Pemilik rumah yang suci, wahai Tuhan Pemilik bulanyang suci, wahai Tuhan Pemilik negeri yang suci, wahai Tuhan Pemilikrukun (Yamani) dan maqam (Ibrahim), wahai Tuhan Pemilik Masy‟arilharam, wahai Tuhan Pemilik Masjidil Haram, wahai Tuhan Pemilikhalal dan haram, wahai Tuhan Pemilik cahaya dan kegelapan, wahaiTuhan Yang Memberi kedamaian dan keselamatan, wahai TuhanYang Maha Kuasa atas semua makhluk-Nya.33 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 36. 36. JAWSHAN KABIRyâ ahkamal hâkimîn, yâ a‟dalal „âdilîn, yâ ashdaqosh shôdiqîn, yâ ath-haroth thôhirîn, yâ ahsanal khôliqîn, yâ asro‟al hâsibîn, yâ asma‟assâmi‟în, yâ abshoron nâzhirîn, yâ asyfa‟asy syâfi‟în, yâ akromalakromîn. (27)Wahai Yang Paling Bijaksana dari semua yang bijaksana, wahai YangPaling Adil dari semua yang adil, wahai Yang Paling Benar dari semuayang benar, wahai Yang Paling Bersih dari semua yang bersih, wahaiYang Paling Indah penciptaan-Nya, wahai Yang Paling Cepatperhitungan-Nya, wahai Yang Paling Mendengar dari semua yangmendengar, wahai Yang Paling Melihat dari semua yangmemperhatikan, wahai Yang Paling Membela dari semua yangmembela, wahai Yang Paling Mulia dari semua yang mulia.yâ „imâda man lâ „imâda lahu, yâ sanada man lâ sanada lahu, yâdzukhro man lâ dzukhro lahu, yâ hirza man lâ hirza lahu, yâ ghiyâtsaman lâ ghiyâtsa lahu, yâ fakhro man lâ fakhro lahu, yâ „izza man lâ„izza lahu, yâ mu‟îna man lâ mu‟îna lahu, yâ anîsa man lâ anîsa lahu,yâ amâna man lâ amâna lahu. (28)Wahai Tiang orang yang tak punya tiang, wahai Sandaran orang yangtak punya sandaran, wahai Simpanan orang yang tak punyasimpanan, wahai Pelindung orang yang tak punya perlindungan, wahaiPenolong orang yang tak punya pertolongan, wahai Kebanggaan34 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 37. 37. JAWSHAN KABIRorang yang tak punya kebanggaan, wahai Kemuliaan orang yang takpunya kemuliaan, wahai Penolong orang yang tak punya pertolongan,wahai Penghibur orang yang tak punya penghibur, wahai Keamananorang yang tak punya keamanan.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ „âshimu, yâ qô`imu, yâ dâ`imu, yârôhimu, yâ sâlimu, yâ hâkimu, yâ „âlimu, yâ qôsimu, yâ qôbidhu, yâbâsithu. (29)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Sang Penjaga, wahai Sang Pengawas,wahai Yang Kekal, wahai Sang Penyayang, wahai Sang Penyelamat,wahai Sang Hakim, wahai Sang Pengabar, wahai Sang Pembagi,wahai Sang Penggenggam, wahai Sang Pembentang.yâ „âshima manista‟shomahu, yâ rôhima manistarhamahu, yâ ghôfiromanistaghfarohu, yâ nâshiro manistanshorohu, yâ hâfizhomanistahfazhohu, yâ mukrima manistakromahu, yâ mursyidamanistarsyadahu, yâ shorîkho manistashrokhohu, yâ mu‟înamanista‟ânahu, yâ mughîtsa manistaghôtsahu. (30)Wahai Pelindung bagi yang memohon perlindungan-Nya, wahaiPengasih bagi yang memohon kasih-sayang-Nya, wahai Pengampunbagi yang memohon pengampunan-Nya, wahai Penolong bagi yangmemohon pertolongan-Nya, wahai Penjaga bagi yang memohonpenjagaan-Nya, wahai Yang Memuliakan bagi yang memohon35 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 38. 38. JAWSHAN KABIRkemuliaan-Nya, wahai Pembimbing bagi yang memohon bimbingan-Nya, wahai Penolong bagi yang menjerit memohon pertolongan-Nya,wahai Yang Membantu bagi yang memohon bantuan-Nya, wahaiPencurah bagi yang memohon curahan-Nya.36 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 39. 39. JAWSHAN KABIRJAWSYAN KABIR 31 - 40yâ „azîzan lâ yudhôm, yâ lathîfan lâ yurôm, yâ qoyyûman lâ yanâm, yâdâ`iman lâ yafût, yâ hayyan lâ yamût, yâ malikan lâ yazûl, yâ bâqiyanlâ yafnâ, yâ „âliman lâ yajhal, yâ shomadan lâ yuth‟am, yâ qowiyyan lâyadh‟uf. (31)Wahai Yang Maha Mulia tak pernah terhinakan, wahai Yang MahaLembut tak pernah hancur, wahai Yang Maha Mengawasi tak pernahtidur, wahai Yang Abadi tak pernah punah, wahai Yang Hidup takpernah mati, wahai Yang Maha Kuasa tak pernah binasa, wahai YangMaha Kekal tak pernah fana‟, wahai Yang Maha Mengetahui takpernah bodoh, wahai Tempat bergantung yang tak pernahmembutuhkan makan, wahai Yang Maha kuat tak pernah terlemahkan.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ ahadu, yâ wâhidu, yâ syâhidu, yâmâjidu, yâ hâmidu, yâ rôsyidu, yâ bâ‟itsu, yâ wâritsu, yâ dhôrru, yânâfi‟u. (32)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Maha Tunggal, wahai Yang MahaEsa, wahai Yang Maha Menyaksikan, wahai Yang Maha Luhur, wahaiYang Maha Memuji, wahai Yang Maha Membimbing (kepadakebenaran), wahai Yang Maha Membangkitkan, wahai Yang MahaMewariskan, wahai Yang Maha Memberi bahaya, wahai Yang MahaMemberi kemanfaatan.37 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 40. 40. JAWSHAN KABIRyâ a‟zhoma min kulli „azhîmin, yâ akroma min kulli karîmin, yâ arhamamin kulli rohîmin, yâ a‟lama min kulli „alîmin, yâ ahkama min kullihakîmin, yâ aqdama min kulli qodîmin, yâ akbaro min kulli kabîrin, yâalthofa min kulli lathîfin, yâ ajalla min kulli jalîlin, yâ a‟azza min kulli„azîzin. (33)Wahai Yang Paling Agung dari segala yang teragung, wahai YangPaling Mulia dari segala yang termulia, wahai Yang Paling Penyayangdari segala yang penyayang, wahai Yang Paling Mengetahui darisegala yang mengetahui, wahai Yang Paling Bijaksana dari segalayang bijaksana, wahai Yang Paling Terdahulu dari segala yangterdahulu, wahai Yang Paling Besar dari segala yang terbesar, wahaiYang Paling Lembut dari segala yang terlembut, wahai Yang PalingHebat dari segala yang hebat, wahai Yang Paling Perkasa dari segalayang perkasa.yâ karîmash shof-hi, yâ „azhîmal manni, yâ katsîrol khoyri, yâ qodîmalfadhli, yâ dâ`imal luthfi, yâ lathîfash shun‟iy, yâ munaffisal karbi, yâkâsyifadh dhurri, yâ mâlikal mulki, yâ qôdhiyal haqqi. (34)Wahai Yang Mulia ampunan-Nya, wahai Yang Agung karunia-Nya,wahai Yang Banyak kebaikan-Nya, wahai Yang Terdahulu keutamaan-38 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 41. 41. JAWSHAN KABIRNya, wahai Yang Langgeng kelembutan-Nya, wahai Yang Lembutperbuatan-Nya, wahai Yang Meringankan kedukaan, wahai YangMelenyapkan bahaya, wahai Sang Raja Diraja, wahai YangMenentukan kebenaran.yâ man huwa fî „ahdihi wafiyyun, yâ man huwa fî wafâ`ihi qowiyyun, yâman huwa fî quwwatihi „aliyyun, yâ man huwa fî „uluwwihi qorîbun, yâman huwa fî qurbihi lathîfun, yâ man huwa fî luthfihi syarîfun, yâ manhuwa fî syarofihi „azîzun, yâ man huwa fî „izzihi „azhîmun, yâ manhuwa fî „azhomatihi majîdun, yâ man huwa fî majdihi hamîdun. (35)Wahai Dialah Yang Menepati janji-Nya, wahai Dialah Yang Kuat dalammenepati janji-Nya, wahai Dialah Yang Maha Tinggi kekuatan-Nya,wahai Dialah Yang Dekat ketinggian-Nya, wahai Dialah Yang MahaLembut kedekatan-Nya, wahai Dialah Yang Maha Mulia kelembutan-Nya, wahai Dialah Yang Maha Perkasa kemuliaan-Nya, wahai DialahYang Maha Agung keperkasaan-Nya, wahai Dialah Yang Maha Luhurkeagungan-Nya, wahai Dialah Yang Maha Terpuji keluhuran-Nya.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ kâfî, yâ syâfî, yâ wâfî, yâ mu‟âfî,yâ hâdî, yâ dâ‟î, yâ qôdhî, yâ rôdhî, yâ „âlî, yâ bâqî. [36]Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Maha Mencukupi, wahai YangMaha Menyembuhkan, wahai Yang Maha Memenuhi janji, wahai YangMaha Memaafkan, wahai Yang Maha Memberi petunjuk, wahai Yang39 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 42. 42. JAWSHAN KABIRMaha Menyeru, wahai Yang Maha Menentukan, wahai Yang MahaMeridhoi, wahai Yang Maha Tinggi, wahai Yang Maha Kekal.yâ man kullu syay`in khôdhi‟un lahu, yâ man kullu syay`in khôsyi‟unlahu, yâ man kullu syay`in kâ`inun lahu, yâ man kullu syay`inmawjûdun bihi, yâ man kullu syay`in munîbun ilayhi, yâ man kullusyay`in khô`ifun minhu, yâ man kullu syay`in qô`imun bihi, yâ mankullu syay`in shô`irun ilayhi, yâ man kullu syay`in yusabbihu bihamdihi,yâ man kullu syay`in hâlikun illâ wajhahu. [37]Wahai Yang segala sesuatu takluk kepada-Nya, wahai Yang segalasesuatu tunduk kepada-Nya, wahai Yang segala sesuatu ada karena-Nya, wahai Yang segala sesuatu wujud dengan-Nya, wahai Yangsegala sesuatu kembali kepada-Nya, wahai Yang segala sesuatu takutoleh-Nya, wahai Yang segala sesuatu tegak dengan-Nya, wahai Yangsegala sesuatu menuju kepada-Nya, wahai Yang segala sesuatubertasbih memuji-Nya, wahai Yang segala sesuatu musnah kecualiWajah (Dzat)-Nya.40 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 43. 43. JAWSHAN KABIRyâ man lâ mafarro illâ ilayhi, yâ man lâ mafza‟a illâ ilayhi, yâ man lâmaqshoda illâ ilayhi, yâ man lâ manjâ minhû illâ ilayhi, yâ man lâyurghobu illâ ilayhi, yâ man lâ hawla walâ quwwata illâ bihi, yâ man lâyusta‟ânu illâ bihi, yâ man lâ yutawakkalu illâ „alayhi, yâ man lâ yurjâillâ huwa, yâ man lâ yu‟badu illâ huwa. [38]Wahai Yang tiada tempat berlari kecuali kepada-Nya, wahai Yangtiada tempat berlindung kecuali kepada-Nya, wahai Yang tiada tempatyang dituju kecuali pada-Nya, wahai Yang tiada diselamatkan kecualioleh-Nya, wahai Yang tiada diinginkan kecuali Dia, wahai Yang tiadadaya dan kekuatan kecuali dengan-Nya, wahai Yang tiada dimohonpertolongan kecuali Dia, wahai Yang tiada tempat berserah diri kecualikepada-Nya, wahai Yang tiada diharapkan kecuali Dia, wahai Yangtiada disembah kecuali Dia.yâ khoyrol marhûbîn, yâ khoyrol marghûbîn, yâ khoyrol mathlûbîn, yâkhoyrol mas`ûlîn, yâ khoyrol maqshûdîn, yâ khoyrol madzkûrîn, yâkhoyrol masykûrîn, yâ khoyrol mahbûbîn, yâ khoyrol mad‟uwwîn, yâkhoyrol musta`nisîn. [39]Wahai Sebaik-baik dari semua yang diharapkan, wahai Sebaik-baikdari semua yang diinginkan, wahai Sebaik-baik dari semua yang dicari,wahai Sebaik-baik dari semua yang dimintai, wahai Sebaik-baik darisemua yang dimaksud, wahai Sebaik-baik dari semua yang diingat,wahai Sebaik-baik dari semua yang disyukuri, wahai Sebaik-baik darisemua yang dicintai, wahai Sebaik-baik dari semua yang diseru, wahaiSebaik-baik dari semua yang disukai.41 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 44. 44. JAWSHAN KABIRallôhumma innî as`aluka bismika: yâ ghôfiru, yâ sâtiru, yâ qôdiru, yâqôhiru, yâ fâthiru, yâ kâsiru, yâ jâbiru, yâ dzâkiru, yâ nâzhiru, yânâshiru. [40]Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Sang Pengampun, wahai Sang Penutup,wahai Sang Penentu, wahai Sang Penakluk, wahai Sang Pencipta,wahai Sang Pemecah, wahai Sang Penghimpun kembali, wahai SangPenyebut, wahai Sang Pemirsa, wahai Sang Penolong.42 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 45. 45. JAWSHAN KABIRJAWSYAN KABIR 41 - 50yâ man kholaqo fasawwâ, yâ man qoddaro fahadâ, yâ man yaksyifulbalwâ, yâ man yasma‟un najwâ, yâ man yunqidzul ghorqô, yâ manyunjil halkâ, yâ man yasyfil mardhô, yâ man adh-haka wa abkâ, yâman amâta wa ahyâ, yâ man kholaqoz zawjaynidz dzakaro wal untsâ.[41]Wahai Yang Menciptakan lalu Menyempurnakan, wahai YangMentakdirkan lalu memberi petunjuk, wahai Yang Menghilangkanbala‟, wahai Yang Mendengar semua rintihan, wahai YangMenyelamatkan yang tenggelam, wahai Yang Menyelamatkan yangbinasa, wahai Yang Menyembuhkan yang sakit, wahai Yang Membuattertawa dan menangis, wahai Yang Mematikan dan Menghidupkan,wahai Yang Menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan.yâ man fil barri wal bahri sabîluhu, yâ man fil âfâqi âyâtuhu, yâ man fil43 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 46. 46. JAWSHAN KABIRâyâti burhânuhu, yâ man fil mamâti qudrotuhu, yâ man fil qubûri„ibrotuhu, yâ man fin nâri „iqôbuhu, yâ man fil mîzâni qodhô`uhu, yâman fil jannati tsawâbuhu, yâ man fil qiyâmati mulkuhu, yâ man filhisâbi haybatuhu. [42]Wahai Yang jalan-Nya ada di darat dan di laut, wahai Yang tanda-tanda-Nya di ufuk-ufuk langit, wahai Yang pembuktian-Nya adadidalam tanda-tanda, wahai Yang kepastian-Nya ada didalamkematian-kematian, wahai Yang pelajaran-Nya ada didalam kubur-kubur, wahai Yang kerajaan-Nya ada di hari kiamat, wahai Yangkehabatan-Nya ada didalam perhitungan amal, wahai Yang ketentuan-Nya ada didalam neraca, wahai Yang imbalan-Nya ada di surga, wahaiYang hukuman-Nya ada di neraka.yâ man ilayhi yahrabul khô`ifûn, yâ man ilayhi yafza‟ul mudznibûn, yâman ilayhi yaqshidul munîbûn, yâ man ilayhi yarghobuz zâhidûn, yâman ilayhi yalja`ul mutahayyirûn, yâ man bihi yasta`nisul murîdûn, yâman bihi yaftahirul muhibbûn, yâ man fî „afwihi yathma‟ul khôthi`ûn, yâman ilayhi yaskunul mûqinûn, yâ man „alayhi yatawakkalulmutawakkilûn. (43)Wahai Yang kepada-Nyalah larinya orang-orang yang takut, wahaiYang kepada-Nyalah orang-orang berdosa berharap, wahai Yangkepada-Nyalah tujuan orang-orang yang kembali, wahai Yang kepada-Nyalah orang-orang yang meninggalkan dunia berpaling, wahai Yangkepada-Nyalah orang-orang yang bingung mencari perlindungan,wahai Yang dengan-Nyalah para pencari memesrakan diri, wahaiYang dengan-Nyalah para pecinta membesarkan hati, wahai Yangdalam ampunan-Nya para pendosa berharap, wahai Yang kepada-44 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 47. 47. JAWSHAN KABIRNyalah orang-orang yang yakin bermukim, wahai Yang kepada-Nyalahorang-orang yang tawakal berserah diri.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ habîbu, yâ thobîbu, yâ qorîbu, yâroqîbu, yâ hasîbu, yâ muhîbu, yâ mutsîbu, yâ mujîbu, yâ khobîru, yâbashîru. (44)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Sang Kekasih, wahai Sang Penyembuh,wahai Sang Dekat, wahai Sang Pengawas, wahai Sang Penghitung,wahai Sang Pemberi, wahai Sang Pengajar, wahai Sang Pengabul,wahai Sang Maha Mengetahui, wahai Sang Maha Melihat.yâ aqroba min kulli qorîbin, yâ ahabba min kulli habîbin, yâ abshoromin kulli bashîrin, yâ akhbaro min kulli khobîrin, yâ asyrofa min kullisyarîfin, yâ arfa‟a min kulli rofî‟in, yâ aqwâ min kulli qowiyyin, yâ aghnâmin kulli ghoniyyin, yâ ajwada min kulli jawâdin, yâ ar`afa min kulliro`ûfin. (45)Wahai Yang Paling Dekat dari segala yang terdekat, wahai YangPaling Mencintai dari segala yang mencintai, wahai Yang PalingMelihat dari segala yang melihat, wahai Yang Paling Mengetahui darisegala yang mengetahui, wahai Yang Paling Mulia dari segala yang45 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 48. 48. JAWSHAN KABIRtermulia, wahai Yang Paling Tinggi dari segala yang tertinggi, wahaiYang Paling Kuat dari segala yang terkuat, wahai Yang Paling Kayadari segala yang terkaya, wahai Yang Paling Dermawan dari segalayang dermawan, wahai Yang Paling Penyantun dari segala yangpenyantun.yâ ghôliban ghoyro maghlûbin, yâ shôni‟an ghoyro mashnû‟in, yâkhôliqon ghoyro makhlûqin, yâ mâlikan ghoyro mamlûkin, yâ qôhironghoyro maqhûrin, yâ rôfi‟an ghoyro marfû‟in, yâ hâfizhon ghoyromahfûzhin, yâ nâshiron ghoyro manshûrin, yâ syâhidan ghoyroghô`ibin, yâ qorîban ghoyro ba‟îdin. (46)Wahai Yang Mengalahkan tanpa pernah dikalahkan,wahai Yang Menjadikan tanpa pernah dijadikan, wahaiYang Menciptakan tanpa pernah diciptakan, wahai YangMemiliki tanpa pernah dimiliki, wahai Yang Menundukkantanpa pernah ditundukkan, wahai Yang Mengangkattanpa pernah diangkat, wahai Yang Menjaga tanpapernah dijaga, wahai Yang Menolong tanpa pernahditolong, wahai Yang Menyaksikan tanpa pernah takmelihat, wahai Yang Dekat tanpa pernah jauh.46 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 49. 49. JAWSHAN KABIRyâ nûron nûr, yâ munawwiron nûr, yâ khôliqon nûr, yâ mudabbiron nûr,yâ muqoddiron nûr, yâ nûro kulli nûri, yâ nûron qobla kulli nûr, yânûron ba‟da kulli nûr, yâ nûron fawqo kulli nûr, yâ nûron laysakamitslihi nûr. (47)Wahai Cahayanya cahaya, wahai Yang Menerangi cahaya, wahaiPencipta cahaya, wahai Yang Mengatur cahaya, wahai YangMenentukan kadar cahaya, wahai Cahaya segala cahaya, wahaiCahaya sebelum semua cahaya, wahai Cahaya sesudah semuacahaya, wahai Cahaya diatas segala cahaya, wahai Cahaya yangtidak dapat diserupai cahaya.yâ man „athô`uhû syarîfun, yâ man fi‟luhû lathîfun, yâ man luthfuhûmuqîmun, yâ man ihsânuhû qodîmun, yâ man qowluhû haqqun, yâman wa‟duhû shidqun, yâ man „afwuhû fadhlun, yâ man „adzâbuhû„adlun, yâ man dzikruhû hulwun, yâ man fadhluhû „amîmun. (48)Wahai Yang pemberian-Nya Maha Mulia, wahai Yang pekerjaan-NyaMaha Lembut, wahai Yang kelembutan-Nya Maha Tetap, wahai Yangkebaikan-Nya Maha Terdahulu, wahai Yang firman-Nya adalahkebenaran, wahai Yang janji-Nya adalah benar, wahai Yang maaf-Nyaadalah keutamaan, wahai Yang adzab-Nya adalah keadilan, wahaiYang mengingat-Nya terasa manis, wahai Yang keutamaan-Nyamerata.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ musahhilu, yâ mufashshilu, yâmubaddilu, yâ mudzallilu, yâ munazzilu, yâ munawwilu, yâ mufdhilu, yâmujzilu, yâ mumhilu, yâ mujmilu. (49)47 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 50. 50. JAWSHAN KABIROh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Memudahkan, wahai YangMenjelaskan, wahai Yang Menggantikan, wahai Yang Menghinakan,wahai Yang Menurunkan, wahai Yang Memberikan, wahai YangMengutamakan, wahai Yang Menghormati, wahai YangMembebaskan, wahai Yang Mengindahkan.yâ man yarô walâ yurô, yâ man yakhluqu walâ yukhlaq, yâ man yahdiywalâ yuhdâ, yâ man yuhyiy walâ yuhyâ, yâ man yas`alu walâ yus`alu,yâ man yuth‟imu walâ yuth‟amu, yâ man yujîru walâ yujâru „alayh, yâman yaqdhiy walâ yuqdhô „alayh, yâ man yahkumu walâ yuhkamu„alayh, yâ man lam yalid wa lam yûlad wa lam yakul lahû kufuwanahad. (50)Wahai Yang Melihat dan tidak dilihat, wahai Yang Menciptakan dantidak diciptakan, wahai Yang Memberi petunjuk dan tidak diberipetunjuk, wahai Yang Menghidupkan dan tidak dihidupkan, wahaiYang Menanyakan dan tidak ditanyakan, wahai Yang Memberi makandan tidak diberi makan, wahai Yang Melindungi dan tidak dilindungi,wahai Yang Menetapkan dan tidak ditetapkan, wahai YangMenghakimi dan tidak dihakimi, wahai Yang Tidak melahirkan dantidak dilahirkan serta tak ada satupun setara bagi-Nya.48 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 51. 51. JAWSHAN KABIRJAWSYAN KABIR 51 - 60yâ ni‟mal hasîb, yâ ni‟math thobîb, yâ ni‟mar roqîb, yâ ni‟mal qorîb, yâni‟mal mujîb, yâ ni‟mal habîb, yâ ni‟mal kafîl, yâ ni‟mal wakîl, yâ ni‟malmawlâ, yâ ni‟man nashîr. (51)Wahai Sebaik-baik Penghitung, wahai Sebaik-baik Penyembuh, wahaiSebaik-baik Pengawas, wahai Sebaik-baik Pendekat, wahai Sebaik-baik Penjawab, wahai Sebaik-baik Pecinta, wahai Sebaik-baikPenjamin, wahai Sebaik-baik Pewakil, wahai Sebaik-baik Pembela,wahai Sebaik-baik Penolong.yâ surûrol „ârifîn, yâ munal muhibbîn, yâ anîsal murîdîn, yâ habîbattawwâbîn, yâ rôziqol muqillîn, yâ rojâ`al mudznibîn, yâ qurrota „aynil„âbidîn, yâ munaffisal „anil makrûbîn, yâ mufarrija „anil maghmûmîn, yâilâhal awwalîna wal âkhirîn. (52)Wahai Kebahagiaan para arifin, wahai Dambaan para pencinta, wahaiPenghibur para pencari, wahai Kekasih orang-orang yang bertaubat,wahai Pemberi rizki orang-orang yang kekurangan, wahai Harapanpara pendosa, wahai Penyejuk hati para pengabdi, wahai Yang49 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 52. 52. JAWSHAN KABIRMembahagiakan orang-orang yang sengsara, wahai YangMenyenangkan orang-orang yang menderita, wahai Tuhan orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ robbanâ, yâ ilâhanâ, yâsayyidanâ, yâ mawlânâ, yâ nâshironâ, yâ hâfizhonâ, yâ dalîlanâ, yâmu‟înanâ, yâ habîbanâ, yâ thobîbanâ. (53)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wahaiTuan kami, wahai Pemimpin kami, wahai Penolong kami, wahaiPenjaga kami, wahai Penuntun kami, wahai Pembela kami, wahaiPencinta kami, wahai Penyembuh kami.yâ robban nabiyyîna wal abrôri, yâ robbash shiddîqîna wal akhyâri, yârobbal jannati wan nâri, yâ robbash shighôri wal kibâri, yâ robbalhubûbi wats tsimâri, yâ robbal anhâri wal asyjâri, yâ robbash shahâriwal qifâri, yâ robbal barôri wal bihâri, yâ robbal layli wan nahâri, yârobbal a‟lâni wal asrôri. (54)Wahai Tuhan para nabi dan orang-orang yang berbakti, wahai Tuhanorang-orang yang benar dan orang-orang pilihan, wahai Tuhan(pengatur) surga dan neraka, wahai Tuhan orang-orang kecil danorang-orang besar, wahai Tuhan (pengatur) biji-bijian dan buah-buahan, wahai Tuhan (pengatur) sungai-sungai dan pepohonan, wahaiTuhan (pengatur) padang pasir dan gurun, wahai Tuhan (pengatur)50 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 53. 53. JAWSHAN KABIRdaratan dan lautan, wahai Tuhan (pengatur) siang dan malam, wahaiTuhan (pengatur) semua yang nampak dan yang tersembunyi.yâ man nafadza fî kulli syay`in amruhu, yâ man lahiqo fî kulli syay`in„ilmuhu, yâ man balaghot ilâ kulli syay`in qudrotuhu, yâ man lâ tuhshil„ibâdu ni‟amahu, yâ man lâ tablughul kholâ`iqu syukrohu, yâ man lâtudrikul afhâmu jalâlahu, yâ man lâ tanâlul awhâmu kunhahu, yâ manil„azhomatu wal kibriyâ`u ridâ`uhu, yâ man lâ taruddul „ibâdu qodhô`ahu,yâ man lâ mulka illâ mulkuhu, yâ man lâ „athô`a illâ „athô`uhu. (55)Wahai Yang perintah-Nya terlaksana didalam segala sesuatu, wahaiYang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, wahai Yang kekuasaan-Nyamencapai segala sesuatu, wahai Yang nikmat-Nya kepada semuahamba tidak dapat dihitung, wahai Yang rasa syukur-Nya tidak dapatdicapai oleh makhluk, wahai Yang kebesaran-Nya tidak dapatdijangkau pemahaman, wahai Yang inti terdalam-Nya tidak dapatdicapai oleh angan-angan, wahai Yang pakaian-Nya adalahkeagungan dan kesombongan, wahai Yang ketetapan-Nya tidak dapatditolak semua hamba, wahai Yang tidak ada kerajaan selain kerajaan-Nya, wahai Yang tak ada pemberian kecuali pemberian-Nya.51 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 54. 54. JAWSHAN KABIRyâ man lahul matsalul a‟lâ, yâ man lahush shifâtul „ulyâ, yâ man lahulâkhirotu wal ûlâ, yâ man lahul jannatul ma`wâ, yâ man lahul âyâtulkubrô, yâ man lahul asmâ`ul husnâ, yâ man lahul hukmu wal qodhô`,yâ man lahul hawâ`u wal fadhô`, yâ man lahul „arsyu wats tsarô, yâman lahus samâwâtul „ulâ. (56)Wahai Yang milik-Nyalah perumpamaan tertinggi, wahai Yang milik-Nyalah sifat Yang Luhur, wahai Yang milik-Nyalah akhirat dan dunia,wahai Yang milik-Nyalah surga tempat kembali, wahai Yang milik-Nyalah tanda-tanda yang besar, wahai Yang milik-Nyalah nama-namayang baik, wahai Yang milik-Nyalah hukum dan ketentuan, wahai Yangmilik-Nyalah keinginan dan ketentuan, wahai Yang milik-Nyalah Arsydan tatasurya, wahai Yang milik-Nyalah langit-langit yang tinggi.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ „afuwwu, yâ ghofûru, yâ shobûru,yâ syakûru, yâ ro`ûfu, yâ „athûfu, yâ mas`ûlu, yâ wadûdu, yâ subbûhu,yâ quddûsu. (57)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Sang Pemaaf, wahai Sang Pengampun,wahai Sang Penyabar, wahai Sang Pensyukur, wahai SangPenyantun, wahai Sang Penghiba Hati, wahai Yang Selalu dimintai,wahai Yang Maha Kasih, wahai Yang Maha Suci, wahai Yang Maha52 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 55. 55. JAWSHAN KABIRQudus.yâ man fis samâ`i „azhomatihi, yâ man fil ardhi âyâtuhu, yâ man fî kullisyay`in dalâ`iluh, yâ man fil bihâri „ajâ`ibuhu, yâ man fil jibâlikhozâ`inuhu, yâ man yabda`ul kholqo tsumma yu‟îduhu, yâ man ilayhiyarji‟ul amru kulluhu, yâ man azhharo fî kulli syay`in luthfahu, yâ manahsana kullu syay`in kholqohu, yâ man tashorrofa fil kholâ`iqiqudrotuhu. (58)Wahai Yang keagungan-Nya ada di langit, wahai Yang ayat-ayat-Nyaada di bumi, wahai Yang tuntunan-Nya ada didalam segala sesuatu,wahai Yang keajaiban-Nya ada di laut, wahai Yang khazanah-Nya adadi gunung-gunung, wahai Yang Memulai penciptaan laluMengulanginya, wahai Yang kepada-Nyalah kembalinya semuaperkara, wahai Yang menampakkan kelembutan-Nya didalam segalasesuatu, wahai Yang Memperindah penciptaan segala sesuatu, wahaiYang kekuasaan-Nya meliputi semua makhluk.53 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 56. 56. JAWSHAN KABIRyâ habîba man lâ habîba lahu, yâ thobîba man lâ thobîba lahu, yâmujîba man lâ mujîba lahu, yâ syafîqo man lâ syafîqo lahu, yâ rofîqoman lâ rofîqo lahu, yâ mughîtsa man lâ mughîtsa lahu, yâ dalîla man lâdalîla lahu, yâ anîsa man lâ anîsa lahu, yâ rôhima man lâ rôhima lahu,yâ shôhiba man lâ shôhiba lahu. (59)Wahai Kekasih bagi yang tak memiliki kekasih, wahai Penyembuh bagiyang tak memiliki penyembuh, wahai Penjawab doa bagi yang putusasa mengharap yang lain, wahai Kawan bagi yang tak memiliki kawan,wahai Teman sejati bagi yang tak memiliki teman, wahai Penolongbagi yang tak memiliki penolong, wahai Pemberi petunjuk bagi yangtak memiliki petunjuk, wahai Pemberi ketenteraman bagi yang tidakmemiliki pemberi ketenteraman, wahai Pengasih bagi yang takmemiliki pengasih, wahai Sahabat bagi yang tak memiliki sahabat.yâ kâfiya manistakfâhu, yâ hâdiya manistahdâhu, yâ kâli`amanistaklâhu, yâ rô`iya manistar‟âhu, yâ syâfiya manistasyfâhu, yâqôdhiya manistaqdhôhu, yâ mughniya manistaghnâhu, yâ mûfiyamanistawfâhu, yâ muqowwiya manistaqwâhu, yâ waliyyamanistawlâhu. (60)Wahai Yang Mencukupi orang yang mengharap kecukupan, wahaiPembimbing orang yang mengharap bimbingan, wahai Pelindungorang yang mengharap perlindungan, wahai Pemelihara orang yangmengharap penjagaan, wahai Penyembuh orang yang mengharapkesembuhan, wahai Yang Memperkenankan orang yang memohonhajat, wahai Yang Memberi kekayaan pada orang yang mengharapkekayaan, wahai Yang Memenuhi janji orang yang dipenuhi janjinya,wahai Yang Memberi kekuatan orang mengharap kekuatan, wahaiKekasih orang yang mengharap kekasih.54 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 57. 57. JAWSHAN KABIRJAWSYAN KABIR 61 - 70allôhumma innî as`aluka bismika: yâ khôliqu, yâ rôziqu, yâ nâthiqu, yâshôdiqu, yâ fâliqu, yâ fâriqu, yâ fâtiqu, yâ rôtiqu, yâ sâbiqu, yâ sâmiqu.(61)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Sang Pencipta, wahai Sang Pemberirizki, wahai Sang Pembicara, wahai Yang Maha Benar, wahai SangPembelah (benih), wahai Sang Pemisah, wahai Sang Pemecah, wahaiSang Penyatu-padu, wahai Sang Pendahulu, wahai Sang Pengakhir.yâ man yuqollibul layla wan nahâr, yâ man ja‟alazh zhulumâti walanwâr, yâ man kholaqozh zhilla wal harûr, yâ man sakhkhorosysyamsa wal qomar, yâ man qoddarol khoyro wasy syarro, yâ mankholaqol mawta wal hayâta, yâ man lahul kholqu wal amr, yâ man lamyattakhid shôhibatan walâ walada, yâ man laysa lahû syarîkun filmulki, yâ man lam yakun lahû waliyyun minadz dzulli. (62)55 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 58. 58. JAWSHAN KABIRWahai Yang Membolak-balikkan malam dan siang, wahai YangMenjadikan kegelapan dan cahaya, wahai Yang Menciptakan naungandan angin panas, wahai Yang Mengedarkan matahari dan rembulan,wahai Yang Menentukan kebaikan dan keburukan, wahai YangMenciptakan kematian dan kehidupan, wahai Yang bagi-Nyalahpenciptaan dan semua urusan, wahai Yang tidak beristri dan (tidakpula) anak, wahai Yang tidak ada bagi-Nya sekutu didalam kerajaan-Nya, wahai Yang tidak ada bagi-Nya penolong karena kehinaan.yâ man ya‟lamu murôdal murîdîn, yâ man ya‟lamu dhomîrosh shômitîn,yâ man yasma‟u anînal wâhinîn, yâ man yarô bukâ`al khô`ifîn, yâ manyamliku hawâ`ijas sâ`ilîn, yâ man yaqbalu „udzrot tâ`ibîn, yâ man lâyushlihû „amalal mufsidîn, yâ man lâ yudhî`u ajrol muhsinîn, yâ man lâyab‟udu „an qulûbil „ârifîn, yâ ajwadal ajwadîn. (63)Wahai Yang Mengetahui tujuan para pencari, wahai Yang Mengetahuisuara hati orang-orang yang diam, wahai Yang Mendengar rintihanorang-orang yang terbaring lemah, wahai Yang Memperhatikan ratap-tangis orang-orang yang ketakutan, wahai Yang Memiliki hajatkebutuhan para pemohon, wahai Yang Menerima alasan yangdisampaikan orang-orang yang bertaubat, wahai Yang tak sudiberdamai dengan perbuatan para pengrusak, wahai Yang tidakmengabaikan imbalan untuk orang-orang yang berbuat baik, wahaiYang tidak menjauhkan Diri dari hati orang-orang yang arif, wahaiYang Paling Dermawan dari semua yang dermawan.56 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 59. 59. JAWSHAN KABIRyâ dâ`imal baqô`i, yâ sâmi‟ad du‟â`i, yâ wâsi‟al „athô`i, yâ ghôfirolkhothô`i, yâ badî‟as samâ`i, yâ hasanal balâ`i, yâ jamîlats tsanâ`i, yâqodîmas sanâ`i, yâ katsîrol wafâ`i, yâ syarîfal jazâ`i. (64)Wahai Yang Kekal keabadian-Nya, wahai Yang Maha Mendengar doa,wahai Yang Maha Luas pemberian-Nya, wahai Yang MahaMengampuni kesalahan, wahai Yang Menciptakan langit, wahaiSebaik-baik Penguji, wahai Yang Maha Indah pujian-Nya, wahai Yangterdahulu keagungan-Nya, wahai Yang Memenuhi janji, wahai YangMaha Mulia pembalasan-Nya.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ sattâru, yâ ghoffâru, yâ qohhâru,yâ jabbâru, yâ shobbâru, yâ bârru, yâ mukhtâru, yâ fattâhu, yâ naffâhu,yâ murtâhu. (65)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: wahai Yang Maha Menutupi, wahai Yang MahaPengampun, wahai Yang Maha Menaklukkan, wahai Yang MahaMenundukkan, wahai Yang Maha Sabar, wahai Yang Maha Baik,wahai Yang Maha Menjadi pilihan, wahai Yang Membuka semua pintu,wahai Yang Maha Pemberi karunia, wahai Yang Maha Pemberikeindahan dan kebahagiaan.57 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 60. 60. JAWSHAN KABIRyâ man kholaqonî wa sawwânî, yâ man rozaqonî wa robbânî, yâ manath‟amanî wa saqônî, yâ man qorrobanî wa adnânî, yâ man „ashomanîwa kafânî, yâ man hafizhonî wa kalânî, yâ man a‟azzanî wa aghnânî,yâ man waffaqonî wa hadânî, yâ man ânasanî wa âwanî, yâ manamâtanî wa ahyânî. (66)Wahai Yang Menciptakanku dan Menyempurnakanku, wahai YangMemberi rizki dan membimbingku, wahai Yang Memakaniku danMeminumiku, wahai Yang Mendekatiku dan Menghampiriku, wahaiYang Menjagaku dan Melindungiku, wahai Yang Memeliharaku danMelindungiku, wahai Yang Memuliakanku dan Mencukupiku, wahaiYang Membimbingku dan Menunjukiku, wahai Yang Menghiburku danMengayomiku, wahai Yang Mematikanku dan Menghidupkanku.yâ man yuhiqqul haqqo bikalimâtihi, yâ man yaqbalut tawbata „an58 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 61. 61. JAWSHAN KABIR„ibâdihi, yâ man yahûlu baynal mar`i wa qolbihi, yâ man lâ tanfa‟usysyafâ‟atu illâ bi-idznihi, yâ man huwa a‟lamu biman dholla „an sabîlihi,yâ man lâ mu‟aqqiba lihukmihi, yâ man lâ rôdda liqodhô`ihi, yâmaninqôda kullu syay`in li-amrihi, yâ manis samâwâtu mathwiyyâtunbiyamînihi, yâ man yursilur riyâha busyron bayna yaday rohmatihi. (67)Wahai Yang Mengokohkan kebenaran dengan firman-Nya, wahaiYang Menerima taubat hamba-hamba-Nya, wahai Yang Membatasiantara seseorang dengan hatinya, wahai Yang tidak berguna syafaatselain dengan izin-Nya, wahai Dialah Yang Paling Tahu terhadaporang yang tersesat di jalan-Nya, wahai Yang tidak ada yang dapatmenghindari hukum-Nya, wahai Yang tidak ada yang dapat menolakketentuan-Nya, wahai Yang Menundukkan segala sesuatu kepadaperintah-Nya, wahai Yang langit menjadi berlapis-lapis dengankekuasaan-Nya, wahai Yang Mengutus Angin sebagai pembawa kabargembira sebelum kedatangan rahmat-Nya.yâ man ja‟alal ardho mihâdâ, yâ man ja‟alal jibâla awtâdâ, yâ manja‟alasy syamsa sirôjâ, yâ man ja‟alal qomaro nûrô, yâ man ja‟alal laylalibâsâ, yâ man ja‟alan nahâro ma‟âsyâ, yâ man ja‟alan nawma subâtâ,yâ man ja‟alas samâ`a binâ`â, yâ man ja‟alal asy-yâ`a azwâjâ, yâ manja‟alan nâro mirshôdâ. (68)Wahai Yang Menjadikan bumi sebagai hamparan, wahai YangMenjadikan gunung-gunung sebagai tiang, wahai Yang Menjadikanmatahari sebagai pelita, wahai Yang Menjadikan rembulan bercahaya,wahai Yang Menjadikan malam sebagai pakaian, wahai YangMenjadikan siang sebagai mata pencaharian, wahai Yang Menjadikantidur sebagai istirahat, wahai Yang Menjadikan langit sebagai59 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 62. 62. JAWSHAN KABIRbangunan, wahai Yang Menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan, wahai Yang Menjadikan neraka sebagai tempatpengawasan.allôhumma innî as`aluka bismika: yâ samî‟u, yâ syafî‟u, yâ rofî‟u, yâmanî‟u, yâ sarî‟u, yâ badî‟u, yâ kabîru, yâ qodîru, yâ khobîru, yâmujîru. (69)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: Wahai Yang Maha Mendengar, wahai YangMaha Memberi syafaat, wahai Yang Maha Mengangkat, wahai YangMaha Mencegah, wahai Yang Maha Cepat, wahai Yang MahaMemulai penciptaan, wahai Yang Maha Besar, wahai Yang MahaKuasa, wahai Yang Maha Waspada, wahai Yang Maha Melindungi.yâ hayyan qobla kulli hayyin, yâ hayyan ba‟da kulli hayyin, yâ hayyulladzî laysa kamitslihi hayyun, yâ hayyul ladzî lâ yusyârikuhu hayyun,yâ hayyul ladzî lâ yahtâju ilâ hayyin, yâ hayyul ladzî yumîtu kullahayyin, yâ hayyul ladzî yarzuqu kulla hayyin, yâ hayyan lam yaritsilhayâta min hayyin, yâ hayyul ladzî yuhyil mawtâ, yâ hayyu yâqoyyûmu lâ ta`khudzuhû sinatun walâ nawm. (70)Wahai Yang Hidup sebelum semua yang hidup, wahai Yang Hidupsesudah semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang tak terserupai60 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 63. 63. JAWSHAN KABIRoleh semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang tak tersekutukan olehsemua yang hidup, wahai Yang Hidup yang tak butuh pada semuayang hidup, wahai Yang Hidup yang mematikan semua yang hidup,wahai Yang Hidup yang memberi rizki semua yang hidup, wahai YangHidup yang tidak mewarisi kehidupan dari yang hidup, wahai YangHidup yang menghidupkan semua yang mati, wahai Yang Hidup wahaiYang Mengawasi yang tak pernah kantuk dan tak pernah tidur.61 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 64. 64. JAWSHAN KABIRJAWSYAN KABIR 71 - 80yâ man lahû dzikrun lâ yunsâ, yâ man lahû nûrun lâ yuthfâ, yâ manlahû ni‟amun lâ tu‟addu, yâ man lahû mulkun lâ yazûlu, yâ man lahûtsanâ`un lâ yuhshô, yâ man lahû jalâlun lâ yukayyafu, yâ man lahûkamâlun lâ yudroku, yâ man lahû qodhô`un lâ yuroddu, yâ man lahûshifâtun lâ tubaddalu, yâ man lahû nu‟ûtun lâ tughoyyaru. (71)Wahai Yang Milik-Nyalah sebutan tak terlupakan, wahai Yang milik-Nyalah cahaya tak terpadamkan, wahai Yang Milik-Nyalah nikmat takterbilang, wahai Yang Milik-Nyalah kerajaan tak berkesudahan, wahaiYang Milik-Nyalah puji-pujian tak terhitung, wahai Yang Milik-Nyalahkeagungan tak terputus, wahai Yang Milik-Nyalah kesempurnaan takterjangkau, wahai Yang Milik-Nyalah ketentuan tak tertolak, wahaiYang Milik-Nyalah sifat-sifat tak tergantikan, wahai Yang Milik-Nyalahkarakter tak pernah berubah.62 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 65. 65. JAWSHAN KABIRyâ robbal „âlamîn, yâ mâlika yawmid dîn, yâ ghôyatath thôlibîn, yâzhohrol lâjjîn, yâ mudrikal hâribîn, yâ man yuhibbush shôbirîn, yâ manyuhibbut tawwâbîn, yâ man yuhibbul mutathohhirîn, yâ man yuhibbulmuhsinîn, yâ man huwa a‟lamu bil muhtadîn. (72)Wahai Tuhan semesta alam, wahai Sang Raja di hari pembalasan,wahai Tujuan para pencari, wahai Tumpuan para pencariperlindungan, wahai Yang Menghampiri orang-orang yang berlari(kepada-Nya), wahai Yang Mencintai orang-orang yang sabar, wahaiYang Mencintai orang-orang yang bertaubat, wahai Yang Mencintaiorang-orang yang berbuat baik, wahai Dialah Yang paling Mengetahuitentang orang-orang yang diberi petunjuk.Allôhumma innî as`aluka bismika: yâ syafîqu, yâ rofîqu, yâ hafîzhu, yâmuhîthu, yâ muqîthu, yâ mughîtsu, yâ mu‟izzu, yâ mudzillu, yâmubdi`u, yâ mu‟îdu. (73)Oh, Allah! Sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu dengan(menyebut) Nama-Mu: wahai Sang Pelindung, wahai Sahabat sejati,wahai Sang Pemelihara, wahai Yang Maha Meliputi, wahai Yang MahaMemerahkan, wahai Yang Maha Membantu, wahai Yang MahaMengokohkan, wahai Yang Maha Melemahkan, wahai Yang MahaMemulai, wahai Yang Maha Mengulangi.63 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi
 66. 66. JAWSHAN KABIRyâ man huwa ahadun bilâ dhiddîn, yâ man huwa fardun bilâ niddîn, yâman huwa shomadun bilâ „aybin, yâ man huwa witrun bilâ kayfin, yâman huwa qôdhin bilâ hayfin, yâ man huwa robbun bilâ wazîrin, yâman huwa „azîzun bilâ dzullin, yâ man huwa ghoniyyun bilâ faqrin, yâman huwa malikun bilâ „azlin, yâ man huwa mawshûfun bilâ syabîhin.(74)Wahai Dialah Yang Maha Esa tanpa tandingan, wahai Dialah YangMaha Tunggal tanpa saingan, wahai Dialah Tempat berlindung tanpaaib, wahai Dialah Yang Maha Sendiri tanpa perubahan, wahai DialahYang Maha Menghakimi tanpa aniaya, wahai Dialah Yang MahaMengatur tanpa pembantu, wahai Dialah Yang Maha Mulia tanpakehinaan, wahai Dialah Yang Maha Kaya tanpa kemiskinan, wahaiDialah Yang Maha Raja tanpa pergantian, wahai Dia Yang Disifatitanpa penyerupaan.yâ man dzikruhû syarofun lidz dzâkirîn, yâ man syukruhû fawzun lisysyâkirin, yâ man hamduhû „izzun lil hâmidîn, yâ man thô‟atuhû najâtunlil muthî`în, yâ man bâbuhû maftûhun lith thôlibîn, yâ man sabîluhûwâdhihun lil munîbîn, yâ man âyâtuhû burhânun lin nâdhirîn, yâ mankitâbuhû tadzkirotun lil muttaqîn, yâ man rizquhû „umûmun lith thô`i‟înawal „âshîn, yâ man rohmatuhû qorîbun minal muhsinîn. (75)Wahai Yang dzikir-Nya sebagai pemuliaan bagi orang-orang yangberdzikir, wahai Yang syukur-Nya sebagai keberuntungan bagi orang-orang yang bersyukur, wahai Yang segala pujian-Nya sebagaikemuliaan bagi para pemuji, wahai Yang taat-Nya sebagaikeselamatan bagi orang-orang yang taat, wahai Yang pintu-Nya64 | M u k a s u r a t Tengku Puteh Tippi

×