Roof preparation

1,656 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,656
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
95
Actions
Shares
0
Downloads
201
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Roof preparation

 1. 1. cMeNHdwg ceNHdg sþIBIplitplek,ÓnigRBMsIuepkm:Ueno ,Ó R o
 2. 2. BN¾Rkhm BN¾dææRss; BN¾sMbkmg,t ,ú BN¾Rkem:ABN¾RBHGaTitü ürH BN¾ébtgcas; BN¾BnøøWmas BN¾etñatx©I
 3. 3. BN¾dIdut BN¾sIuCMBU BN¾sMbkeQI BN¾ébtgx©I BN¾RbepH BN¾exovRss; BN¾TwksmuRT
 4. 4. * 42 x 33 cm. ( épÞsrub ) * 32 x 30 cm. ( épÞemIleXIj eRkayRbk; )BNRkhmBN¾Rkhm * 3 8 – 4 2 kg / snwk 3.8 4.2 kg./ snø * 40 kg./m2
 5. 5. BNBnøBN¾BnWmas cMnYn 9.8 – 10.4 snøwk/m2
 6. 6. RBMelI RBMRteLak RBMmuxbI RBMmuxbYnRBMcMehog RBMcMehogbiTcug RBMmuxBIr RBMelakEx
 7. 7. TItaMgRBMek,ÓgsIuepkm:UenorUbdMrI
 8. 8. plitplbMBak;bEnßmsMrab;lMGépÞdMbUl édrENg sI e pkm: e no su pkmU ek,Óg nig RBMbMBg; sIepkm:eno ng RBbBg su pkmU plitBIEdkeRcHminsIu manTMgn;Rsal CYyecosvagkarecaHRbehagelIdMbUl gayRsY l dM e lI g CagkarpSaEdk. tMelIg]bkrN¾dUcCaGg;EtnTUrTsSn¾ ]bkrNkarBarrnÞHb£Rbdab;;bWtxül;;. ¾ d bnÞ H karBarkM e dAsI u e pkm: U e no kat; b nß y kM e dAtamry³kaM r sμ I B nø W RBHGaTtü)an95PaKryeFV bryakas RB GaTitü)an95PaKryeFI[briyakas bnÞHbiiTtMMN sIIuepkm::Ueno RtCak;RsYl RBmTaMgGackat;bnßykar eRbIsMrab;biTtMNRtg;EkgRBMedIm,Iecos cMNayelIePøIgGKÁisnI)an30PaKry. vagkarelcRCabTwkkrNIeRbI)ayGr. R R vaGacbiTP¢ab;eTAnwgvtßúRKb;RbePTnig ek,ÓgkBa©k; sIuepkm:Ueno GacbTEbneTARTg;RTayrbs;ek,Óg. pli t BI C ati p ø a sÞ i c EdlFn; n w g kM e dA fñ a M l ab sI u e pkm: U e no Rbk;Rtg;TItaMgEdlRtUvkarBnøWFmμCati. manBN¾dUcnwgBN¾ek,ÓgFanaeGay dbUlpÞHmanPaBRsss¥atRKbTkEnøg. dMblpHmanPaBRss;satRKb;TIkEng. r)aMgstV sIuepkm:Ueno KuNPaBCab;)anyUrFn;nwgGakasFatu. CM n Y s karkat; k þ a r)aM g sactM r U v tamPø I Ek,Ógb¤¤ k areRbI ) ayGrykmkbi T ,Ó R edIm,IecosvagstVcabb¤stVepSg²cUl kñúgBidanbMpøajrbs;rbrkñúgpÞH. Tel : +855 11 98 10 98
 9. 9. plitplbMBak;bEnßmsMrab;lMGépÞdMbUl bnÞHekAs‘UbiteRkamRBMelI CMnYskareRbI)ayG Tel : +855 11 98 10 98
 10. 10. rUbPaBpÞHKMrUeRbIek,ÓgsIuepkm:UenorUbdMrI BN¾Rkhm BN¾RBHGaTitürH BN¾BnøWmas BN¾RbepH BN¾sMbkeQI BN¾dIdut
 11. 11. pÞHeRbIek,ÓgBN¾kulabRkhm BN¾kulabRkhm R
 12. 12. pÞHeRbIek,ÓgBN¾RBHGaTitürH BN¾RBHGaTitürH ü
 13. 13. pÞHeRbIek,ÓgBN¾BnøWmas BN¾¾BnøWmas
 14. 14. pÞHeRbIek,ÓgBN¾RbepH BN¾RbepH
 15. 15. pÞHeRbIek,ÓgBN¾sMbkeQI BN¾sMbkeQI
 16. 16. pÞHeRbIek,ÓgBN¾dIdut BN¾dIdut
 17. 17. sgVak;;pliitkmμProduction Process
 18. 18. dMeNIrkarplitek,ÓgsIuepkm:UenorUbdMrI eKarBtambTdæanRbeTséf TIS 535-2540 RtYtBinitüKuNPaB RtYtBinitüKuNPaB RtYtBinitüKuNPaB vtßúFatuedIm ek,ÓgkMBugplit ek,ÓgeRkayplit1-rksMeNImxSac; 1-RtYtBinitülkçNHek,Óg 1-RtYtBinitülkçNHek,Óg2-ErgkMNt;TMhMxSac; 2-RtYtBinitükMras;BN¾ 2-RtYtBinitükMlaMgsgát;mun3-RtYtBiinitül,ab;mt;kñúgxSac; kareRsabBN_ ¬esIm eli esIm ¦ eBleGaybkek,ÓgBIBum<4-RtYtBinitüsarFatu 3-RtYtBinitükMras;fñaMlab[relag 3-RtYYtBinitü laMgsgáát;mun R ükM GsarIIragÁEdlmiinl¥ eBleGaydwkecjBIeragcRk5-sIum:g;t¾rUbdMrI Portand 4 BesaFkarelcRCabTkek,Óg 4-BiesaFkarelcRCabTwkek,Óg6-emS:ABN¾ ¬suxPaB ¦
 19. 19. eRsabBNtamvF esm el esmeRsabBN_tamviFI esIm elI esIm ‘ Wet on Wet ’
 20. 20. kareFVIBiesaFn¾kMras;fñaMrelagelIek,ÓgkñúgeBlplit
 21. 21. kareFVIBiesaFn¾RTng;ek,ÓgeRkayeBlbkecjBIBum<
 22. 22. kareFVIBiesaFn¾kMlaMgsgát;Gayu 1éf¢ nig 7éf¢ kMlaMgsgát;eBlbkBIBum< kMlaMgsgát;eBldwkecjBIeragcRk
 23. 23. kEnøgsþúkek,ÓgenAeragcRk
 24. 24. kareFVIBiesaFn¾karlicTwk
 25. 25. Roof Preparation
 26. 26. The C C Roof Tile Co, Ltd. CPAC f C
 27. 27. bIktþþasMxan;edIm,I,eGaydMbUlpÞÞHRss;s¥at R karrcnabøg;dMbUl karerobcMeRKagdMbUlmuuneBlRbk; o R R karRbk;dMbUl
 28. 28. kareRtomerobcMeRKagdMbUlmuneBlRbk;ek,Óg
 29. 29. 10 RbkarkñúgkarerobcMeRKagdMbUl 1- RtYtBntümu erdMb 1 RttBinitümMCMerdbUl 2- RtYtBinitücenøaHédrENg 3- RtYtBinitükMBs;kþar)aMgsacenARtg;cugek,Óg 4- RtYtBntübnÞHkþar)agsacRtgRBcehog 4 RttBinitübnHkar)aMgsacRtg;RBMcMehog 5- RtYYtBinitüümuuMEkgdMbUl R 6- RtYtBinitüRsTab;fñaMeRcHeRKagEdkdMbUl 7- RtYtBiinitükartMMelIIgeRKagdMMbUl 8- RttBinitüsabebtg ng kargarbk RtYtBntüsøabebtug nig kargarbUk 9- RtYtBinitüPaBb:HBalkñúgkarRbk;ek,Óg 10- RtYtBinitükarsþúkek,ÓgenAkardæansMNg; Ó
 30. 30. etIeFVIy:agdUcemþckμúgkarRtYtBinitüCMerldMbUl?
 31. 31. RtYtBinitüCMerldMbUl CMMerlGb,brma 17 degrees d CMerlGtib,rma 90 degrees CMerlsMxan; 30 – 35 degrees g
 32. 32. RtYtBinitüCMerldMbUl
 33. 33. RtYtBinitüCMerldMbUl o 310 mm. mm. 17 1,000 mm.
 34. 34. CMerldMbUleBjniym 30 dweRk nig 35 dWeRk 600 mm 30o 1,000 1 000 mm 011 981 098 / 016 945 999
 35. 35. CMerldMbUleBjniym 30 dweRk nig 35 dWeRk 700 mm 35o 1,000 1 000 mm 011 981 098 / 016 945 999
 36. 36. RtYtBinitüCMerldMbUl CerldbU CMerldMbl ¬ dWeRk ¦ deRk RbEvgepÞagGnuBaØt m. RbEvgepagGnBat (m ) m.) 17 5.5 18 6.0 19 6.5 20 7.0 21 7.5 75 22 8.0
 37. 37. RtYtBinitüCMerldMbUl CMerl = 18O RbEvgepÞag RbEvgepag = 15 m m. MRL = 6 m. lic
 38. 38. karRtYtBinitükartMelIgédrENg
 39. 39. karRtYtBinitüédrENg 1. édrENgCYYrTI1enAEk,r)aMgsac , 2. édrENgCrTI2enAelIemRBMdMbl Y T l R bU 3. cenaHédrENgenAelIépdMbUlTaMgml cenøaHédrENgenAelépÞdblTagmUl
 40. 40. karRtYtBinitüédrENg 3 40 – 60 mm. 2 1 epÞag emdMbUl édrENg kþar)aMgsac Kþar)aMgsac CPAC Monier
 41. 41. karRtYtBinitüédrENg
 42. 42. karRtYtBinitüédrENg 1 2 2 1
 43. 43. karRtYtBinitüédrENg 20 Cm
 44. 44. karRtYtBinitüédrENg
 45. 45. karRtYtBinitüédrENg
 46. 46. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenAcugek,Óg
 47. 47. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenAcugek,Óg kþar)aMgsacxageRkARtUvEtx<s;CagkMBs;édrENg 25 mm . édrENg édrENg)aMgsaceRkA epÞag )aMgsaceRkA epÞag )aMMgsackñúg )aMgsackñúg
 48. 48. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenAcugek,Óg 25 mm. 25 mm.
 49. 49. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenAcugek,Óg x<s Bk xs;eeBk TabeBk
 50. 50. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenARtg;RBMcMehog
 51. 51. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenARtg;RBMcMehog bnÞHkþar)aMgsac;xageRkARtUvEtmankMBs;esμInwgkMBUlédrENg . Have to be up-raised flange CPAC Monier Barge CPAC Monier Tile Batten Rafter Inner Barge Board Outer Barge Board g
 52. 52. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenARtg;RBMcMehog kMBs;kþar)aMgsac nig édrENgRtUvEtesμ édrENgRtvEtesIKña
 53. 53. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenARtg;RBMcMehog kMBs;kþar)aMgsacxs;eBk ) <
 54. 54. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenARtg;RBMcMehog bBaðabNþalmkBkþar)agsac bBaabNalmkBIkar)aMgsac x<s;CagédrENg
 55. 55. karRtYtBinitümuMEkgdMbUl
 56. 56. karRtYtBinitümuMEkgdMbUl
 57. 57. karRtYtBinitümuMEkgdMbUlRTwsþIbTRtIekaNEkg 4 3 5
 58. 58. karRtYtBinitümuMEkgdMbUl RbsinebIRCugdMbUlminsIuEkgeFVIeGayTwkGaclictamRBMcMehog
 59. 59. karRtYtBinitüRsTab;fñaMeRcHeRKagEdkdMbUl
 60. 60. karRtYtBinitüRsTab;fñaMeRcHeRKagEdkdMbUl RtUvRtYtBinitüRsTab;fñaMmuneBlRbkek,Óg
 61. 61. karRtYtBinitüRsTab;fñaMeRcHeRKagEdkdMbUl PaBx<s;TabénepÞagminRtUvelIs + 5 mm
 62. 62. karRtYtBinitüRsTab;fñaMeRcHeRKagEdkdMbUl
 63. 63. karRtYtBinitükartMelIgeRKagdMbUl
 64. 64. karRtYtBinitükartMelIgeRKagdMbUl
 65. 65. karRtYtBinitükartMelIgeRKagdMbUl
 66. 66. karRtYtBinitükartMelIgeRKagdMbUl
 67. 67. karRtYtBinitükartMelIgeRKagdMbUl
 68. 68. karRtYtBinitükartMelIgeRKagdMbUl
 69. 69. karRtYtBinitüsøabebtug nig kargarbUk
 70. 70. karRtYtBinitüsøabebtug nig kargarbUk
 71. 71. karRtYtBinitüsøabebtug nig kargarbUk
 72. 72. karRtYtBinitüsøabebtug nig kargarbUk kargarbUk)ayGrRtUvEteFVIeGayrYcmuneBlRbk;ek,Óg
 73. 73. karRtYtBinitüsøabebtug nig kargarbUk
 74. 74. karRtYtBinitüPaBb:HBalkñúgkarRbkek,Óg
 75. 75. karRtYtBinitüPaBb:HBalkñúgkarRbkek,Óg ruHeQIrnÞaEdlb:HBalkarRbk;ek,Ógecj muneBlRbk;.
 76. 76. karRtYtBinitükarsþúkek,ÓgenAkñúgkardæan
 77. 77. karRtYtBinitükarsþúkek,ÓgenAkñúgkardæanmnRtUvsþúkek,ÓgeldTn kEngTwkliceLIyminRtvskek,ÓgelIdITn; rWr kEnøgTklceLy
 78. 78. karRtYtBinitükarsþúkek,ÓgenAkñúgkardæan mnRtUvlayebtug minRtvlayebtg rrW )ayGr RtgkEnøgsþúkek,ÓgeLy Rtg;kEngskek,ÓgeLIy
 79. 79. karRtYtBinitükarsþúkek,ÓgenAkñúgkardæan KYrsþúkek,Óg rW RBMeGay)anl¥dUcrUbenH . Ó
 80. 80. bec©keTskñúgRbk;ek,Óg Ó nigRB su pkmU b drRBM sIepkm:eno rUrb dMrI
 81. 81. 6 cMnucsMxan;²kñúgkarRbk; nig RBM ek,Óg 1- karelIkCBa¢Únek,ÓgeTAelIdMbUl 2- vFRbkek,Ógsu pkmU 2 viFIRbkek,ÓgsIepkm:eno 3- viFItMelIgRBMcMehogsIuepkm:Ueno R o o 4- viFItMelIgRBMelIsIuepkm:Ueno dMbUlehaCag 5- viiFItMelIIgRBMelIIsuIepkm:Ueno dMbUlbuit 6- viFItMelIgTTWk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk ,Ó R
 82. 82. viFIRbkek,ÓgsIuepkm:Ueno 1- RtUUverobcMeRKagdMbUleGay)anrYYcCamunsin 2- KMnrek,ÓgRtvzitenAelIédrENgRtg;epag ,Ó R U R Þ 3- Knrek,ÓgmnRtUveGayelsB snø eLy 3 KMnrek,ÓgminRtveGayelIsBI 8 snWk eLIy
 83. 83. karerobcMeRKagdMbUleGayrYcral;munRbkek,Óg
 84. 84. karCBa¢Únek,ÓgeLIgelIdMbUl
 85. 85. kartMerobek,ÓgenAelIdMbUl KMnrek,ÓgRtUvenAelIepÞag KMnrek,ÓgCYrTI1RtUvdak;enARtg;CYrédrENgTI3 nig mineGayelIs 8 snøwk
 86. 86. kartMerobek,ÓgenAelIdMbUl erobKMnrek,Ógkat;TTwgepÞag KMnrek,ÓgRtUvenAelIepÞag
 87. 87. viFIRbkek,ÓgsIuepkm:Ueno 1- RtUUvRbkek,Ógqøas;Kña Ó 2- Epkxagénsnwøkek,ÓgRtvEtCaEpkekag ñ ,Ó R U ñ minEmnCacgrTwkeLIy ¥Ú L 3- RtUUvRttBinitüCrek,ÓgeGayrt;Rtg;Kña R R Y ü Y ,Ó
 88. 88. viFIRbkek,Óg sIuepkm:Ueno TukcenøaH cm. TkcenaH 3 cm TukcenøaH 3 cm. Rbkek,ÓgBIsþaMmkeqVg nig TukcenøaH 3 cm BIkþar)aMgsac TaMgsgxag ¬dMbUlehagCag ¦
 89. 89. viFIRbkek,Óg sIuepkm:UenoeRbIIvis rWW EdkeKal E Rbkek,ÓgBIsþaMmkeqVg cab;vis rW EdkeKal RKb;snøwksMrab;CYrTI1 nig Ó CYremdMbUl sMrab;CYrepSg² 1 CYr rMlg 1 CYr .
 90. 90. karRtYtBinitüCYreGayrt;Rtg;CYr ral;RbEvg 3 m. rW 10 snWkek,Óg snø ExStMrg;CYrek,Óg ExStMrg;CYrek,Óg
 91. 91. karkat;ek,ÓgbMeBjcenøaH
 92. 92. viFIRbk;ek,ÓgdMbUlbuit epþImRbk;ek,ÓgecjBIkNaþldMbUl edm,eGayvasuIemRTKña dI I v I
 93. 93. RtUvRbkek,ÓgqøasKña RbkRtUv RbkminRtUv
 94. 94. hamedIrCan;Ekmek,Óg hamedrCanEkmek,Óg hamedIrCan;Ekmek,Óg
 95. 95. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno 1- tMelIgRBMeGayRtg;CYredaycugRBMcMehog EEpñkxagelIITl;nwgcugek,ÓgCYrelIIbnÞab; Ó 2- cabviscMMnYnBIIrRKab;;ral;;RBMMnimYy² ¬ vis 5 cm ¦ vi
 96. 96. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno
 97. 97. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno labfñaMtamCayRBM nig EpñkeRkamRBMcMehogbiTcug
 98. 98. viFItMelIgRBMcMehogbiTcugsIuepkm:Ueno 1.5 cm. mYlvisTb;EpñkxagcugRBMcMehogbiTcugkuMeGayb:HnwgbnÞHkþar)aMgsac
 99. 99. RBMcMehogbiTcugminrt;Rtg;CYr eRBaHmin)aneRbIvis
 100. 100. viFItMelIgRBMcMehogbiTcug EEpñkxagcugRBMRtUvb::Hnwwg cugek,ÓgCYrTI2 tMelIgRBMeGayEkgnwg snøøwkek,ÓgCYYrTI1 ,Ó
 101. 101. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno RtveRbIvis ¬ 5 sm ¦ minRtveRbIEdkeKaleT RUR RUR
 102. 102. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno tMelIgRBMcMehogKgKñabnþbnÞab; rhUtdlRBemdbU rhtdl;RBMemdMbl
 103. 103. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno cugRBMxagelIb:HnwgEpñk elIRBMCYreRkambnÞab; RBcehogRkbyagCt RBMcMehogRkby:agCit l¥CamYynwgek,Óg
 104. 104. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:UenoRBMcMehogBIrxagelIEk,rRBMelakEx RtUvtMelIgeGayCitKña
 105. 105. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno tMelIg)anl¥
 106. 106. hammineGayeRbI)ayGreRkamRBMcMehog kMueRbI)ayGrEbbenH miinl¥eT
 107. 107. hameRbIEdkeKalCamYyRBMcMehog ! ! kuMeRbIIEdkeKal RbytñEbkRBM ½
 108. 108. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag 1- tMelIgRBMelIeGayRtwmRtUv nig rt;CYr 2- eRbII)ayGrerobeRkamRBMMkMras;;RbEhl 25 mm E 3- ecaHRbehagtc²ral;cgrTwkRKb;snwøkek,ÓgtamCrRBMelI R U ² ¥Ú T R ,Ó Y R 4- eFVIcg¥ÚrtambeNþayEkmRBM
 109. 109. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag sakl,gterobRBmux2 RtgcnuckNþalRBemdbUl gMo M g; M M dM
 110. 110. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag tMerobRBMelIeGayrt;Rtg;CYreFobnwgRBMemdMbUl
 111. 111. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag tMerobRBMelIecjBIcMnuckNþalemdMbUlmkTl;nwgehaCag
 112. 112. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag kat;RBMelItMrUvnwgRBMmux2 kuMePøceFVIcg¥ÚrTwk
 113. 113. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCagkat;ecoRBMelakExeGayRtUvsu ngRBcehogRtvs‘bnwgRBMcMehog
 114. 114. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag KUselIk,alRBM edAKMnUssMKal;cMnuckNþþalelIk,alRBMelI
 115. 115. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag lay)ayGr 1:3 edm,eGays¥itlμÜtkuMeGayrav dI I v
 116. 116. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag kuMdak;)ayGreBjdl;cugek,Óg rWW biiTcenøaHRbehagtambeNþayRBM Ó
 117. 117. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag 2.5 2 5 cm kMMras)ayGrmiineGayelIIs 2.5 cm
 118. 118. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag ExSnIv:U erobRBMelIeGayRtg;tambeNayExSnIv:U
 119. 119. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag ekor)ayGrelIsecj nig xat;eGayvarelag
 120. 120. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCageRbIsøabRBa)ayGrekoreFVIcg¥ÚrtambeNþayRBM
 121. 121. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCagecaHRbehagtUc²TMluHRsTab;)ayGreGayRKb;cg¥Úrek,Óg
 122. 122. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag eyIgRtUvecaHRbehagTMluHedIm,IeGayTwkhUrmkeRkA
 123. 123. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCagRbk;RBMmux2 Rtg;cMnuckNþalemdMbUl
 124. 124. kMhuskñúgkartMelIg bNaleGayTwklictambeNayRBM þ þ R minRtUvecaHRbehageGayx<s;BIépÞek,ÓgeLIy
 125. 125. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag eRbIeGb:ug rW RkNat;CUtsMGatsñamRblak;Twk)ayGrelIépÞek,ÓgnigRBM
 126. 126. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCaglabfñaMek,ÓgsIuepkm:Ueno
 127. 127. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag kartMelIIg)anl¥
 128. 128. kMhuskñúgkartMelIg GacbNþaleGaylicTwk
 129. 129. kMhuskñúgkartMelIg kuMeRbI)ayGrtamtMNRBM
 130. 130. kMhuskñúgkartMelIgbBaðabNþalmkBImin)antMerobRBMsakl,gsin
 131. 131. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit 1- cenøaHrvagbMENkek,Ógkat;RBMdMbUlbuitminelIs 2 cm 2- tMelIgRBMelIeGayrt;Rtg;Cr ng RtmRtUv telgRBeleGayrtRtgCY nig RtwmRtv 3- bMENkek,ÓgRtUvkat;RKb;cenøaHRBmTaMgcgnwgExSlYseGayCab; 4-mnRtUvdak)ayGreBjdlcugbENkek,Ógkat; rW 4 i vd ; d ; ME Óg cenøaHtambeNþayRBMbuiteLIy
 132. 132. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit mineGayelIs 2 cm mneGayels
 133. 133. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit RtUvkat;ek,ÓgRtg;cugRBMdMbUlbuit Ó eGay)anCitKña minRtwmRtUv RtwmRtUv
 134. 134. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit RKb;bMENkek,Óg RtUvEtcgeGayCab;
 135. 135. kMhuskñúgkartMelIg miin)ancg
 136. 136. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit RtUvtMerobRBMsakl,gemIIlsiin
 137. 137. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit RtUveFVIcg¥ÚrTwkfμIcMeBaHRBMEdl)ankat;Rtg;RBMmuxbI
 138. 138. kMhuskñúgkartMelIg mnRtmRtUv minRtwmRtv
 139. 139. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit )ayGrmiinRtUvdak;eBjdl;bMENk ek,Ógkat; rW cenøaHRbehag
 140. 140. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit cgRBMRtelaknwgExSlYseTAnwgédrENg rW epÞag
 141. 141. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit erobRBMeGayRtg;esμICamYyEExSeKalnIIv:U
 142. 142. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit ekor)ayGreGayesμ xateGayrelag ng eFI g¥ÚrtambeNþayRB ekor)ayGreGayesIr xat;eGayrelag nig eFVcgrtambeNayRBM
 143. 143. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit
 144. 144. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit tMelIg)anl¥
 145. 145. kMhuskñúgkartMelIg
 146. 146. kMhuskñúgkartMelIg
 147. 147. kMhuskñúgkartMelIg
 148. 148. kMhuskñúgkartMelIg
 149. 149. kMhuskñúgkartMelIg
 150. 150. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk 1- TTwkKYrplitBIbnÞHEdkGt;eRcHbt;CaragGkSr U 2- kat;ek,ÓgtambeNayG½kSTTwk nig TkcenaH 3 cm katek,ÓgtambeNþayGkSTTk ng TukcenøaH 3- bMENkek,ÓgRtUvkat;RKb;cenøaHRBmTaMgcgnwgExSlYseGayCab; 4-labfñ M 4 fatammuxbENkek,ÓgEdlkat; ME ÓgEd
 151. 151. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk TTwkplitBIEdkhÁalv:aéN nig TTkpltBEdkGteRcH TTwkplitBIEdkGt;eRcH
 152. 152. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk TTwkeFVIedayédenAkardæan TTk su pkmU TTwk sIepkm:eno
 153. 153. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk tMNTTwkRtUvteGay)anRtwmRtUv ecosvagkarlicRCab
 154. 154. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk cMeBaHTTwkeTalRtUvbt;enAxagcugedIm,IkarBarlicTwk
 155. 155. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk 20 Cm
 156. 156. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk cugTTwkKYrzitenAelIkþar)aMgsac
 157. 157. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwkvas;ecjBIcMNuckNþal 31.5 Cm
 158. 158. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwkkat;ek,ÓgecjBIG½kSTTwkRbEvg 31.5 Cm
 159. 159. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk kat;ek,ÓgecjBIG½kSTTwkRbEvg 31.5 Cm
 160. 160. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk rMkilbMENkek,Ógmkkan;Gk½STTwk edaybEnßmek,ÓgfμI1snøwk
 161. 161. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk RbsinebIedaHek,ÓgKgelITrRtUvkat;vaecj
 162. 162. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk sVanRbehag rYccgek,ÓeTAnwgédrENg
 163. 163. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk sVanRbehag rYccgek,ÓeTAnwgédrENg
 164. 164. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk TukcenøaHRbEhl 3 Cm
 165. 165. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk RtUvFanafaRKb;bMENkek,ÓgRtUvcgeGayCab; niglabfñaMtammuxkat;
 166. 166. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk RtUvFanafaRKb;bMENkek,ÓgRtUvcgeGayCab; niglabfñaMtammuxkat;
 167. 167. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk bBaððaEdlbNþþal eGayTwklic
 168. 168. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk minRtUveRbI)ayGrdac;xatRtg;TTwk

×