Representative flower of asian countries

859 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
859
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
92
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Representative flower of asian countries

  1. 1. ផតំ កត ងជតិទង១០របស់ បេទសេនកនុងសម ង ំ មគម ៊ន ពះ ជ ច កកមពុជ ក�ផរ ំដួល� (Mitrella Mesn ជផខួនតូចពណេល ង ក nyi) ក ន ៌ ល ល មនសនឹក កែតមួ យជន ន់ប៉ុេ ះ។ផេនះ ក ះមនកិន កអូប ជពិេសសេនេពល ស ល ង ច។ េ យ រភពទក់ទញេនះ ចស់បុ ណែខមរែតងែត បដូច សី កមុំមកផរ ដួល ថមន ន កអូប និងរូប ង ណ ត ក ំដួ នកិ ស់ សស ត។ េដមរ ំដួលមន ដ នកមពស់ពី៨េទ១២ែម៉ ត េហយ េ ច ចរកេមលប បនេន មសួនចបរមួ យ ចំនួនកនុង បេទ ច ទសកមពុជ។ ។ បេទ ទសេវ ត ម�ផឈូក� ជផ បចំជតិរបស់ បេទ ក ក ទសេវ ត ម។ ផឈូ ក ឈកជផៃនៃថថីម ែដល ក ថង ចេឃញបនេសទរែតេន គប់ សះ ឬសឹងេនកនុង បេទសេវ ត គ សទ ម។ ស មប់ បជជនេវ ត វ ម ផឈូកតំ ក ងឱយភពប ិសុទធ ករ េបជចិត និ ងទស នៈសទិដិនិយម បរ ញ សុស មប់េពលអន ម នគត។ ជញកញប់ េគ ញឹ គែតងែតឮប បទចេ ម ងឬ ឬកំ ពយអំ ផឈូក អពី កែដល ល ក់ែតង េឡងេ យភ ៈរបស់កវ ីអនក ពនធេវ ត ភពេមទនៈ កនិ ម។ បេទ ទសប៊ុយេណ ណផ �សុីម-ភ� (Dillenia Suf ក � ( ffruticosa) ជ បេភទផ របស់េឈ ម ងែដលម ក មយ៉ មនសឹកធំៗ។ផេន ក នះមនពណេល ងឆិនេឆ។ េគ ៌ ឆ ចេឃញរូបផ ច ផេនះេនេល ក ក ល ស ប ១ដុ បក់ ររបស់ ប៊ុយេណ និងវតថុសិលបៈេផ ងៗែដ រចនេ ស លប ដល យវ ិចិ តក ប៊ុយេណផងែដរ។ ករ ទសឥណេនសុី បេទ ូ�ផអ័រគីេដ ពះចនទ� ឬជភ ក ភ ឥណេនសុីេ ូ ថ ថ*Angrek bu (Phalae ulan enopsis bilis) គឺជផ បចំជតិមួយកនុងចំេAmab ក ម មផ បច ជតិទំង៣របស់ឥណេនសុី។ ផ ក ចំ ូ កអ័រគីេដ ពះចនទគជពូ ជផអ័រគីេដែដលរ ីកបនយូរបំ ផុត។ ជធម គឺ ក រ ី មម ផេនះ ីក ពី២ែខ ក ះរ ៦ែខ ិញេទ៦ េហយេ កយមកក៏េ យេទវញ។ េ យ រែត ំដះបនលេន ុងបរយ ដុ នកន ិយ
  2. 2. កសសែដលមនសេណម េទបេគេឃញផេនះេនតំ សំ  ក តបន់ភគខង កមរបស ឥណេន ងេ ស់ ូសុីេ ចនជងតំបន់េផ ងេទ ត។ ច ត ទសបេទ វ�ផចំបុី� (Plum ក meria) េន បេទស ប វ េគេ ផេ នះថ ផចំប។ ផេនះមន តឹម ែត ក ក ប៉ ក មិជផ បចំជតិេនះេទ ក៏ជរូបតំ ផក ជ ងរបស់ បេទ ង ទស វផងែដរ។ផចំប៉មនកិន ក ប៉កអូប និងមនេ ចនពណដូចជ ពណ កហមពណ ៌ ៌ ណេល ង ពណផឈូក និងពណ ៌ ណ ក ៌ ៌េផ ងេទ ត។ ស មប់ បជជ ង ជន វ ផេនះតំ កេ ង ឱយភពេ ម ះ តង់ និងេ េសចកី រ ីក បយេនកនុងជីវ ិតរបស់ពួកេគ។ េគេ ចនយកផេ យសមបូរសបប ជី ក េនះេទតុបែ ែតងកនុងពិធីេផ ងៗឬក៏ យក េទបិ ទភប់នឹងកនស ង ជប ស់ វជូនដល េភញ វកនុងពិធ។ ល់ ធីបេទ ទសម៉ េឡសីី សុ�ផរ ំេយល�* ក *(Hibiscus Rosa-Sinensis) កយជផ បចំជតិ របស់ បេទសម៉ េឡសុី R ផក ស ន ផក េទនឹ ងទស នវ ិទយរបសនឆំ ១៩៦០។ សទប់ ទំង បំរបស់ផេនះ តវប នេគ បដូចេ ឆំ ស់បេទ ទសម៉ េឡសីីែដលចង់ព ងឹង សុ មគគីភពជតិរប ខួ ន។ ផ ំេយលេន គគ បស់ ផរ ក នះ ចរកេសទរែតេន គប់កែនងេនទូទំង បេទស េឡសុី។ ែ ក ទ សម៉បេទ ទសភូម�ផផឌឹក�*(P ក Pterocarpus Indicus) រ ីកប ច ញកិន កអូ ប I បេញ ល ជមួយនឹងពណ៌េល ង ដូចមស។ ជេរ ង ល់ឆំ បនប់ពីេភ ងកក់ ន ទ កែខនែខេម ផេនះនងរ ីកេដមបី ក នឹអបអ ធី បុណយចូលឆំរបស បជជនភមផងែដរ ។ ផេនះតំ អរពិ យ ន ស់ ភូ ក ងឱយកមំង សថិរភព ម ពយុវភព និងេសចកីេសន ភ ។ េ កពីមនផ ដ៏ សស ន ក ស់ តេដមផឌឹកក៏ ច ចយកេទេធ ធជេ គ ង សងរមេផ ងៗផង ឹម ងែដរ។បេទ ទសហីលពីន ី ក�ផមិះ ំប៉ហគី � (Arab Jasmine ទទួ ល bian e) គ ល់ជផូវករថជផ ប ជតិ ក បចំរបស់ បេទសហីលីពីនេនឆំ១៩៣៤។ ផេនះមន ពណស និង ស ឆន ក ៌ ងមន ងដូច ចជផយ។ កផេន ីកេនេពល ក នះរ លយប់េចល ន កអូបរហូតេធឱយ បជជនហីលីពីនេជ ថ ក េនះ ជ លកិ ថផ
  3. 3. និមិតរូបៃនភពប ិសុទធ ត បរ មញញ ឥទធិពល និងភពជ ម ជមនុ ស ។េគេជ ថ ផមិះ ក ំប៉ហី ហគ តវបននំមកពីតំបន់ភំហិម៉ល័យ មកដល់ បេ ទសហីលីពីនេនអំ ឡុង សតវត ទី ត នហ ម១៧ៃ ៃនគ.ស។បេទ ទសសឹងបុរ ី ក�ផអ័រគីេដ� េ យចំេពះ ះេទេលពូជមួយេឈះ Vanda Miss Joaquim។ ម s ជពូជបងត់ េហយេ កយមក តវបនេគ កត ក កេឈះ ក់ ម ម មេឈះអនកប ក ត់ ។ ផ រគី េដ ម បង ផអ័ ក quim មនពណVand Miss Joaq da ណ៌ យដិត។ អីែដល ពិេសសេនះគឺ ចរកបនេពញ ីកមួយឆំឯេ ន ះ* េ *។ យ រែតលកខណៈពិេសសមិ នធប់មន ណ មិ នេនះេទបេធឱយ បន ធជប់តំែណងជផ បចំ ជតិរបស់ បេទ ត ផក តិ ទសសឹងបុរ ីេ នឆំ ១៩៨១។ នបេទ ទសៃថ�ផ ជ ពឹ ក � (Cassia Fist Linn) មនពណេល ង ដុះជច ក មទមក់ េលែមក ក tula ម ៌ ល ចេង កពី ជ ពឹក ដ៏ ខពស់ បេងកតបនជ ប ជទស នីយភពដ៏ បណ ត។ េដមផេនះ តវប បជជន យ ណិ ក បន នៃថនិយម ំ លំអ មដងផូវ និង មសួ សនចបរនន បជពល ន។ លរដៃថចត់ កពណ តទុ ៌េល ងរបស់ផេន ជពណរបស់ ពះពុទធធ ង ក នះ ៌រ ទ សនែ ដលជ ស សនរបស់រដ។ ផេនះ ករ ីកជ ង ល់ឆំំ កនុងអំ ឡុងែខកុមភៈ ដលែខឧសភ ៕ ជេរ ឆន ល់

×