Plastering

1,781 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
130
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plastering

 1. 1. Civil Engineering Department NPIC matika CMBUk I------------------------------------------------------------------ 4 sMPar³ ----------------------------------------------------------------- 4 MATERIAL ------------------------------------------------------------ 4 1> kMe)arbUksuIm:g;B½rELn Portland Cement Plaster ----------------------------- 4 1>1 tMrUvkarTUeTA General Requirement ------------------------------------ 4 1>2 sMPar³ Material -------------------------------------------------- 5 1>3 sMPar³suIm:g;t_ Cementitious Material` --------------------------------- 5 1>4 fμbMEbk Aggregate ------------------------------------------------ 6 1>5 kMe)ar Lime ------------------------------------------------------7 1>6 Twk Water------------------------------------------------------- 9 1>7 TwkfñaMKImI Admixture ----------------------------------------------- 9 CMBUk II----------------------------------------------------------------11 RbB½n§RTRTg;kMe)arbUknig ---------------------------------------------------11 Plaster Support System and Base -------------------------------------------11 1> RbBn§½RTRTg; Support System ---------------------------------------- 11 1>1 eRKagEdk nig Furring metal Framing And furring. --------------------- 12 1>2 eRKageQI nig Furring wood framing and furring ----------------------- 12 1>3 kMralkMe)arbUk Plaster Bas -----------------------------------------15 1>4 ebtug nigdæ Concrete and Masonry----------------------------------15 1>5 EdkBRgwg Metal Reinforcement -------------------------------------18 1>6 Backing Paper ------------------------------------------------- 23 1>7 pÞaMgmμagsila Gypsum Lath ----------------------------------------24 1>8 eRKOgbnÞab;bnSMBIEdksMrab;karbUkkMe)ar Metal Plaster Accessories-----------25 1>9 Flashing -------------------------------------------------------26 Plastering Work 1
 2. 2. Civil Engineering Department NPIC CMBUk III ---------------------------------------------------------------27 karGnuvtþn_nUvkMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELn------------------------------------------27 PORTLAND CEMENT PLASTER APPLICATION ---------------------------27 1> l,aykMe)ar Mixed ------------------------------------------------- 27 1>1 l,aysuIm:g;t_erobdæ nigsuIm:g;t_)øasÞik Masonry and plastic cement mixes -----28 1>2 l,aysuIm:g;t_Br½ELn Portland Cement Mixes --------------------------29 2> karGnuvtþn_ Application -----------------------------------------------29 2>1 kargarbIRsTab; Three coat work ----------------------------------- 30 2>2 kargarBIrRsTab; Two-coat work------------------------------------ 34 3> karEfTMaTwk curing-------------------------------------------------- 35 CMBUk IV -------------------------------------------------------------- 37 ]bkrN_ nigbrikça ------------------------------------------------------- 37 TOOL AND EQUIPMENT ---------------------------------------------- 37 1> ]bkrN_ ---------------------------------------------------------- 37 1>1 kþaRTkMe)ar Hawk ----------------------------------------------- 37 1>2 søabRBakMe)ar Trowels ------------------------------------------- 38 1>3 kþavI Floats ----------------------------------------------------- 40 1>4 Paddle---------------------------------------------------------42 1>5 Ck; Brush ----------------------------------------------------- 43 1>6 ]bkrN_eFVIk,ac;rcna Ornamental Tools ------------------------------- 44 1>7 BUefAéd Hatchet ------------------------------------------------- 45 1>8 kUnRbeyal Plumb Bod ------------------------------------------- 45 1>9 Em:RtsÞg; Level --------------------------------------------------46 1>10 ké®nþkat;sMN tin snip -------------------------------------------47 1>11 RbGb;ExSbnÞat; Chalk Box ----------------------------------------48 Plastering Work 2
 3. 3. Civil Engineering Department NPIC 1>12 Em:Rtbt;6-Foot Six-foot folding rule -----------------------------48 1>13 rNar Saws ---------------------------------------------------48 1>4 Em:RtEkg Stell Square--------------------------------------------- 49 1>15 Joint Rod ----------------------------------------------------- 50 1>16 rnas;qáÚt Scratcher ---------------------------------------------- 50 1>17 Em:RtEdk Steel tape --------------------------------------------- 50 1>18 Jiont Cutter---------------------------------------------------51 1>19 dgáab; Nippers--------------------------------------------------51 1>20 eRsamédC½r Rubber Groves ---------------------------------------52 1>21 Combination Square (bevel square) --------------------------------52 1>22 Coping Saw ------------------------------------------------- 53 1>23 EdkecaH Prick Punch------------------------------------------- 53 1>24 jBaYr Craw bammer -------------------------------------------- 54 1>25 Em:Rt b¤bnÞat;eko Straightedge ------------------------------------- 54 1>26 Featheredge --------------------------------------------------- 55 1>27 Darby ------------------------------------------------------- 55 1>28 Slicker -------------------------------------------------------56 2> brikça Equimpments------------------------------------------------56 CMBUk V --------------------------------------------------------------- 58 karGnuvtþn_ ------------------------------------------------------------- 58 Practice --------------------------------------------------------------- 58 1> karbUkkMe)ar Plastering -----------------------------------------------58 1>1 kartMeLIg stucco Installating Stucco ------------------------------58 1>2 karbUkkMe)arelIduMbøúk -----------------------------------------------60 Plastering Work 3
 4. 4. Civil Engineering Department NPIC CMBUk I sMPar³ MATERIAL 1> kMe)arbUksuIm:g;t_B½rELn Portland Cement Plaster kMe)arsuIm:g;t_B½rELnRtUv)anykmkeRbITaMgxagkñúg nig xageRkACaTIkEnøgEdlvaRtUvrg edaypÞal;nUvPaBeCaKCaMedayTwkb¤sMeNImy:agx<s;. sMrab;kargarbUkCBa¢aMgPaKeRcIn kMe)arbUk suIm:g;Br½ELnEpñkxageRkARtUveKeGayeQμaHfa Stucco nig kMe)arbUksuIm:g;t_B½rELn Epñkxagkñúg RtUv eKeGayeQμaHfa Simply plaster . eTaHCay:agenHk¾eday sMrab;tMbn;xøHCaBiessdUcCatam beNþayeqñrxaglic West Coast TaMgkMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELnTaMgxagkñúgnig xageRkAKWman eQμaHdUcKña Stucco . kMe)ar bUksuIm:g;B½rELnk¾RtUv)aneKykmkeRbIdUcCaRsTab; Purging BIelICBa¢aMgdæpgEdr. CaerOy² Parging RtUv)aneKeRbIsMrab;CBa¢aMgEdlsßitenABIeRkamdI edIm,I begáInnUvPaBFn;nwgkarRCabénsMenImnig edIm,IedIrtYrCasarFatu)as nigRsTab;edayman épÞrab esμIedIm,IkarBarPaBRCabTwknigsMeNIm. 1>1 tMrUvkarTUeTA General Requirement kMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELnsMrab;CBa¢aMgxageRkA nig CBa¢aMgxagkñúgsMrab;kEnøgxøHdUcCa bnÞb;Twk GagcMhuy bnÞab;gUtTwkcMhuy bnÞb;e)akexaGav GaggUtTwkbiTCit c®gáan)ay nigkEnøg xøHeTot Edl manlkçN³RsedogenHCYbRbTHnUveRKaHmhnþrayminFmμta ebIeRbobeFobeTAkEnøg epSg eTot. eRKaHfñak;TaMgenaHrYmman PaBeRcaHénTwk EdlGacbgánUveRcHsuIEdk nigeRKOgbrikça bnÞab; bnSMeFVIBIEdk nig Stress EdlbegáIteLIgedayPaBxusKñaénsItuNðPaBnig sMeNIm. sMrab; kEnøgNa EdlCYbRbTHbBaðaxagelIeKtMrUveGaymankarGnuvtþn_ nigeFVIkarRbugytñ½xusKñabnþicbnþÜcBI karcaM)ac; sMrab;kEnøgNaEdlmanbBaðatic. CakarBit RsTab;kMe)arbUksuIm:g;t_B½rELn KWCakMralebtugd¾esþIgEdleFVIeLIgCamYysMPar³ nigeRbIR)as;viFIbUkkMe)ar nigRtUvmansarFatupSMebtugcaM)ac;mYycMnYnpg. PñaskMe)arbUksuIm:g;t_ Plastering Work 4
 5. 5. Civil Engineering Department NPIC B½rELn KWrwg nigGacrcna)an. vaGacbegáItrUbrag)any:ageRcInRbePT GacbiTedayépÞvaynPaB y:ageRcInsn§wksn§ab; nigGaclabfñaMBN’. vaFn;nwgkarvayRbharedayGNþatePøIg GakasFatu nigkarecjpSwt. va)anbgðajy:agc,as;nUvPaBCab;niwgkareRbIR)as;)anyUr ehIymanPaBsnSMsMéc TaMgkñúgGakasFatuRtCak; nigekþA. 1>2 sMPar³ Material smasFatusMrab;kMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELn CaTUeTAdUcKñanwgebtugnigkMe)ar)ayGrsuIm:g;t_ B½rELn TaMgenaHrYmmanxSac;EdledIrtYCasarFatubMeBjnig pþl;nUvkMlaMgFn; suIm:g;t_edIrtYrCa sarFatubnSúIP¢ab; TwkEdlpSMKñaCamYysuIm:g;t_begáItCafñaMs¥it² ehIyeFVIRbtikmμdMbUgedayP¢ab;xSac; cUlKñabegáItCam:astan; nigTwkfñaMKImIEdlbegáInnUvPaByWt b¤PaBs¥iténl,ay b¤BnüWt b¤BenøÓn nUv kareLIgkkrwg. kMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELn tMrUveGayeRbInUveRKOgBRgwgedayEdk b¤eRKOgbnÞab;bnSM EdleFVIBIEdksMrab;karBarCay nigeRbH. 1>3 sMPar³suIm:g;t_ Cementitious Material sMPar³suIm:g;t_Edl eRbIsMrab;laykñugkMe)arbUksuIm:g;t_B½rELnrYmman suIm:gt_B½rELn suIm:g;t_erobdæ (Masonry Cement) suIm:g;t_)aøsÞik(Plastic Cement) nigkMe)ar (Lime) . RsTab;bUkbegðIy (Finishes) EdllayedaysuiIm:g;t_)øasÞik b¤suIm:gt_erobdæ b¤ suIm:g;t_B½rEln CamYykMe)articCag 50° KitCamaD RtUv)aneKeGayeQμaHfa kMe)arbUk suIm:g;t_B½rEln. enAeBl EdllayCamYynwgbrimaNkMe)areRcInCag 50° KitCamaD RtUv)aneK eGayeQμaHfa suIm:g;t_kMe)ar (Lime-cement or Portland Cement-Lime plaster) . eKalkarN_nig viFIEdlerobrab;xagelIenHGacykmkeRbITaMgxagkñúg nig xageRkAGaKar. suIm:g;t_B½rELn Portland Cement RbePTsuIm:g;t_B½rELnEdlGaceRbIsMrab;bUkk¾GaceRbIsMrab;layebtugEdr. suIm:g;t_B½rELn RbePT1 ¬Fmμta¦ RtUv)aneRbIsMrab;kargarlaykMe)arbUksuIm:g;t_B½rELnPaKeRcIn. elIkElgEt kEnøgxøHEdlmanlkçN³Biess tMrUv[eRbIRbePT I nigRbePT II. sMrab;suIm:g;t_B½rELnRbePT IA, IIA, IIIA ¬begáItxül; Air- entraining ¦)anbegáItnUvPaBgayRsYleFVIkar (Workability) Plastering Work 5
 6. 6. Civil Engineering Department NPIC PaBFn;nwg Bleeding ¬kMhab;énTwknig sarFatum:t;pg;enAelIépÞ¦ nigFn;nwgkareRKaHfñak;edaykar eLIgkkénTwkkk. RbePT I manBN’RbepH nigBN’sFmμCati. BN’BitGacnwgeXIjenAelIRsTab;begðIyEdl mankarpSMBN’KñaTaMgGs; b¤CaBN’rbs;xSac;enAeBleyIgeRbIsuIm:g;t_Br½ELnBN’s. vaman sarFatubEnßmEdlFn;nwgsMeNIm edIm,IbegáInnUvPaBFn;nwgsMeNImEdlmanRsab;. plitplenH RtUvEtmanbrimaNEdkGu‘ksIutticCagbTdæanénsuIm:g;t_Br½ELn. RbePT II ¬kMedAmFüm¦ manPaBFn;l¥CageTAnwgkarbMEbkFatuBIRbtikmμ s‘ulpatnigman kMedATabCagBIRbtikmμGuIRdatkmμ. PaBFn;eTAnwgRbtikmμs‘ulpat KWCalkçN³d¾mansar³RbeyaCn_ enAeBl EdleKykkMe)arEdllabedaysuIm:g;t_RbePTenHeTAbUkelIdæ b¤dæebtugEdlman sarFatus‘ulpat. RbePT III ¬PaBFn;eLIgx<s;muneBlkMNt;¦ begáInnUvPaBFn;énkMlaMgy:agelOnkñúg ry³eBlb:unμanéf¶dMbUgbnÞab;BIeRbIR)as;va. dUecñHRbePT III GacnwgRtUvykeTAeRbIenAkñúg GakasFatuRtCak;edIm,Ikat;bnßyeRKaHfñak;edayTwkeLIgkk niwgbegáInel,ÓnkñúgkarbUknUvRsTab; CabnþbnÞab;. suIm:g;t_erobdæ nigsuIm:g;t_)øasÞik Masonry Cement and Plastic Cement suIm:g;t_erobdæ nigsuIm:g;t_)øasÞik manCaGaT× suIm:g;t_CamYynwgbrimaNsMPar³epSg²eTot Ca eRcIndUcCa suIm:g;t_FmμCati fμkMe)arm:t; Pñμak;garbegáItBBuHxül; Plasticizer nigeBlxøH mankMe)ar EdlkarbEnßm sarFatukMe)arenHmincaM)ac;RtUveFVI. enARbePTxøH eKeRbIR)as;y:agTUlaynUv kMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELnsMrab;RsTab;begðIyEdlmanRckCakBa©b;² Rsab;. 1>4 fμbMEbk Aggregate fμbMEbksMrab;laypSMCakMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELnmanbrimaNPaKeRcIn. sMrab;lay)an brimaNkMe)arbUk 0.028m eKRtUveRbIfμbMEbk 0.027m nig sIum:g;t_ 0.007 eTA 0.009m . 3 3 3 dUcenHfμbMEbkRtUvs¥at rwgnigmanlMdab;RtwmRtUvEdlTMhMRKab; fμbMEbkmanlMdab;BItUceLIg dl;TMhMGtibrima 3>18 mm . lT§plénkarlayEdll¥bMputnig manRbsiT§PaBx<s; enAeBlEdl TMhMRKab;fμbMEbkmansmamaRt GBa©wgehIytMrUvkarsuIm:g;t_nigTwk manbrimaNticedIm,I bnSúIRKYs Plastering Work 6
 7. 7. Civil Engineering Department NPIC xSac;cUlKña nigbMeBjrn§RbehagrvagRKab;fμbMEbk. fμbMEbkEdlmanRKab;RKYsrW PaBm:t;pg;eRcIn eBk lT§plénkarlaynwgRtUvkarsuIm:g;t_eRcIn b¤TwkeRcInEdlvapþl;nUvPaBGnþraydl;RsTab; begðIyénkMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELn. xSac; Sand xSac;RKYssMrab;kMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELn KYrCaRbePTxSac;FmμCati b¤sib,nimitEdls¥at μ RKab;nigKμansarFatudImanCICati dIdæ GMbilrlay nigsarFatuCIvsa®sþ. xSac;sMrab;kMe)arbUkPaK eRcInmanRbPBBIFmμCatisUm,IxSac;)anmkBIkarbMEbkfμ EdlmanTMhMRtwmRtUvnig )anqøgkERBa¢gErg RtwmRtUvk¾GaceRbIR)as;)anEdr. karmanCalMdab;fñak;énxSac; CYbnUvbBaðarn§xül;rvagRKab;nimYy² énxSac;tictYc. xSac;KYrRtUvmanlMdab;fñak;taMgBITMhMGtibrma 3.2mm eTAtUcbMput. sMrab;xSac;Edl manlMdab;fñak;Edll¥ KWsmasFatutUcrt;eTAbMeBjrn§Rbehag éncenøaHRKab;FMCagEdlvaCYyeGay manrn§RbehagGb,brimabMput. sMrab;xSac;EdlmansarFatuxniC b¤sarFatuKImI vanwgbgáRbtikmμ KImICamYynwgsuIm:g;t_. manEtxSac;Edl)anTTYlnUvkarbnSúT§tambTdæanRtwmRtUveT EdlGacyk mkeRbIR)as;)an. fμbMEbkEdlmanTMgn;Rsal Lightweight Aggregate eBlxøHfμPaCn_ (Shale) dIdæ (Clay) silaqñÜn (Slate) nig kMeTcFüÚgfμ (Slag) GaceRbIsMrab; CMnYsxSac;)ankñúgkrNI BuMmanxSac;eRbIkñúgtMbn;enaH. Vermiculite nig Perute RtUv)aneRbIR)as;kñúg kMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELn enAeBlEdlsarFatuTMng;Rsal GuIsULg; nigFn;nwgePøIgeRbICaktþacMbg. smamaRténsarFatuTaMgenaHRtUvkMNt;edaykarBiesaFn_ b¤edayeFVIkarBiesaFn_elIkþa. 1>5 kMe)ar Lime kMe)arRtUveRbITaMgkñúgmñagsila nigkMe)arbUksIum:g;t_Br½ELn. CaTUeTAva)anmkBIfμkMe)ar EdlCasarFatuEr:FmμtaEdlmansarFatu kal;süÚmkabUNat (Calcite) nig ma:ej:süÚmkabUNat (Dolomite) . edIm,IplitkMe)ar eKRtUvdutfμkMe)arbMEbkxül;eTACapHkñúgLedaysItuNðPaB 1993 C. º lkçN³rUb niglkçN³KImIrbs;kMe)arKWGaRs½yeTAnwgRbePTfμkMe)arEdl eyIgykmk bMElgva. plitplkMe)arRtUv)anplitmkBIfμkMe)ar Dolomitic EdlCaFmμtamanbrimaNm:aejsüÚmkabUNat eRcIn b¤plitplBIfμkMe)ar Calcilitic EdlmanbrimaNkal;süÚmkabUNatx<s;. enAeBlEdlfμ Plastering Work 7
 8. 8. Civil Engineering Department NPIC kMe)ar Dolomitic RtUv)andut[eTACapHkñúgcgVak;plitkmμvapþl;nUv ma:ej:süÚmG‘uksIut. G‘uksIutenH begáItnUvkMeTcepHmanlkçN³ Plastic EdlCalkçN³RsYleFVIkarl¥ CagkMeTcepH EdlbegáIteday kal;süÚmGu‘ksuIt EdlplitecjBIfμkMe)ar Calcilititic b:uEnþ m:aejsüÚ:mG‘uksuIt RtUvkareBlyUrCag sMrab;karcUlrYmRbtikmμGuIRdatkmμ. plitplkMe)arRtUveK eGaycMNat;fñak; 2KW (1) quicklime nig (2) hydrated lime. Quicklime kñúgdMeNIrkarplit fμkMe)ar)anbeBa©jecalnUv kabUnDIGuksuIt nigpøas;BIkabUNateTACa kal;süÚmG‘uksuIt b¤m:aejsüÚmG‘uksuIt. Quicklime RtUv)aneKeRbICasarFatus¥itcMbgeKenAkñúg kMe)arrab;ryqñaMmkehIy munnwgmankarENnaM[eRbInUvRbePTkMe)arbUkmñagsila Controlled- Setting . munnwgeKyk quicklime eTAeRbIkñúgkMe)arbUk dMbUgeKRtUvykvaeTAlayTwk nigRtaMTuk ry³eBlBI 1 eTA2GaTitü edIm,IeGayGu‘ksuIteFVIGuIRdatkmμCamYyTwk nigeFVIeGaykMeTcepHkMe)ar Plastic GaceRbI CamYy)ayGr b¤kMe)arbUk)an. l,ayénkMe)arnigTwk KWCakareFVIRbtikmμKImI dMbUgEdlbMElgBI Gu‘ksIuteTACa GuIRduksuItEdlmansßanPaBefr. RbePTvtßúFatuedImxøHmanT§iBl elIdWeRk nigelOn énRbtikmμGuIRdatkmμkñúgGMLúgeBlénkarRtaMTwk. Quicklime RtUv)aneKsÁal;fa CaRbePTfμkMe)ar Calcitic b¤mankal;süÚmx<s; KWmanRbtikmμGuIRdatkmμCamYyGu‘ksIutl¥Cag. eKGnuBaØatieGayeRbI CamYykMe)arbUkkñúgkrNIEdleKdwgfavaCaRbePT Calcitic b¤kal;süÚmx<s; nig kñúgkrNIEdleKlay CamYyTwk)anRtwmRtUv nig Gnuvtþn_tamkarENnaMrbs;plitkr. kñúgkrNIenH Quicklime xøHRtUv)an eKlk;CaTMrg;em:SA b:uEnþ edIm,Ikat;bnßynUvdMNak;kal laynwgRtaMTwk PaKeRcInRtUv)aneKeFVIdMNak;kalenHrYceRsckñúgeragcRk. Hydrated lime sMPar³EdlplitBIkareFVIRbtikmμGuIRdatkmμén Quicklime eRscenAeragcRkRtUv)aneKeGay eQμaHfa Hydratedlime . karbEnßmTwkeTAelI hydratedlime eGaylT§plCa Limeputty TMrg;Ca Plastic EdlCabnSMúrvagmñagsilanwgTwk edIm,IbegáItCaRsTab;bUkbegðIy. RbsinebIGu‘ksuIt min)an eFVIRbtikmμG‘uksuItkmμsBVRKb;eT kñúgeBleKRtaMva b¤kñúgkarplit Hydrated lime enaHvanwgbgðajenA kñúgkMe)arbUk. eRkamlkçxNÐénsMeNImx<s; G‘uksIiutTaMgenHnwigcUlrYmRbtikmμGuIRdatkmμkan;Et eRcIneLIg bNþaleGaymansñameRbHenAelIkMe)arbUkrYckEnøgNaEdlmanva. Plastering Work 8
 9. 9. Civil Engineering Department NPIC dUcenHCaerOy² kMe)ar Dolomitic RtUv)aneGayeFVIGuIRdakmμeGayehIyenAeragcRk hydratedlime . Hydrated Lime dlsmRsbsMrab;eRbI CakMe)arbUkbegðIy RtUvEtmanbrimaNG‘uksuItmin)an eFVIGuIRdatkmμmineGayelIsBI 8°. 1>6 Twk Water TwksMrab;lay nigsMrab;EfTaMKYrRtUvEts¥at minmansarFatuEdlpþl;nUvmhnþraydUcCa eRbg GasuIt Gal;kalI GMbil nigsarFatuxniCEdlCHT§iBlminl¥dl;RbtikmμGuIRdatkmμ b¤bgánUv eRcHsuIEdkeRKOgbgÁúM nigeRKOgbnÞab;bnSMBIEdk. vtþmanrbs;TwkKW CYyCMrujRbtikmμGuIRdatkmμénsuIm:g;t_B½rELn nigRbtikmμkabUNat énkMe)ar EdlCaRbtikmμKImIEdlCYysMPar³eLIgrwg. EteTaHCay:agNak¾eday karbEnßmTwk y:ageRcIneTA kñúgl,ayEdlelIsnUvtMrUvkar sMrab;RbtikmμGuIRdatkmμ b¤kabUNatKWRKan;EtedIm,I CYyeGayl,ay mansPaBravgayRsYleRbIR)as;Etb:ueNÑaH. brimaNTwkEdlEfmsMrab;kar gayRsYlKWGaRs½y eTAnwglkçN³rbs;suIm:g;t_cNat;fñak;RKYs xSac; karRsUbéneRKOgRTRTg; M sMNg; niglkçx½NÐén karhYt. 1>7 TwkfñaMKImI Admixture TwkfñaMKImI b¤ehAmü:ageTot Plasticizers dUcCaEr: stV bEnø b¤srésrsURtEm:Rt RtUv)aneKyk mkbEnßmeTAelIl,ayénkMe)arbUkedIm,IbegáInnUv Plasticity rbs;vaeBlxøH. Plasticizer enHk¾Gac bEnßmeTAelIRsTab;TI1 (Scratch) EdlCal,ayEdlRtUvkarPaBs¥itx<s; sMrab;kEnøgxøHdUcCa Bidan nig Soffits nigedIm,Ikat;bnßynUvbrimaNl,ayEdl)at;bg;edaysarPaBRbehagénEdkenAeBl EdleKmineRbIRkdasbiTCBa¢aMg (Backing Paper) . sréssURteFVIBIEr:k¾GaceRbIsMrab;RsTab;dMbUg EdleFVIeGaym:asuInedIm,IkarBarnUvkarbMEbkFatufμbMEbk nigedIm,Ipþl;nUvkardak;eRbgkñúgTueya. sréssURtRtUvEts¥at nigminmansarFatuGnþraydUcCa Gu‘ksIutminTan;eFVIGuIRdatkmμEdlb:H Bal;dl;sarFatupSMénkMe)arbUk. eramstVnig sésbEnøKYrmanRbEvgBI 12.7 eTA 50.8mm nigmin mansarFatuxøaj; eRbg nigsarFatuminsuT§epSgeTot. Plastering Work 9
 10. 10. Civil Engineering Department NPIC TwkfñaMKImIepSgeTotmantYnaTIsMrab;BenøÓnb¤ BnüWtry³eBlkkrwg minRtUv)anENnaM[eRbIeT b:uEnþeRbIR)as;)ansMrab;kEnøgNaEdlcaM)ac;RtUveRbIvab:ueNÑaH. enAeBleRbIR)as; fñaMKImIminRtUvkat; bnßyPaB Fn;énkMlaMgsgát;énl,ayFMCag 15°énPaBFn;FmμtaEdl minmaneRbIR)as;fñaMKImI lay. Plastering Work 10
 11. 11. Civil Engineering Department NPIC CMBUk II RbB½n§RTRTg;kMe)arbUknigTMr Plaster Support System and Base 1> RbBn§½RTRTg; Support System munnwgbUknUvRsTab;begðIy eKcaM)ac;RtUveRCIserIs tMeLIg nigerobcMnUveRKOgRTRTg;sMNg;. eRCIserIsnig tMeLIgnUvRsTab;sMrab;bUkkMe)ar. eRCIserIsnigtMeLIg nUveRKOgRTRTg;EdlRtwmRtUv. TaMgkMe)arbUksuIm:g;t_B½rELn nig mñagsilaGacykeTAbUkpÞal;BIelIépÞénCBa¢aMgebtug nigdæ eRkamlkçx½NÐEdlGacTukcitþ)an. kñúgkrNIenH CBa¢aMgebtugnigdæedIrtYTaMgCaRbBn½§RTRTg; nig RsTab;sMrab;bUk. eRKOgRTRTg;RtUvRTnUvbnÞúk Edl)anKitedaymineGaymanPaBdab (Deflectoin) nigKμan Stress EdlbNþaleGayRsTab;bUkeLIgeRbH. karKNnaPaBdabén BidanminRtUveGay elIsBI 1¼360 énElVg (Span) bnÞab;BIbUkkMe)arehIy. ebtugLaMgtU (Header or Lintel) Edlman TMhMRKb;RKan;sMrab;dak;BIelIrn§Rbehag nigral;sMNg;TaMgGs;RtUvEtRtg; nigesμIedayeRbIRbeyal b¤Em:RtsÞg;. eRKOgRTRTg;RtUvEtrwgnignwg b:uEnþk¾manlT§PaB Gac[eRKOgsMNg;manclnaEdr. sMNg;BIebtug nigdæKYrmankarRKb;RKgnUvmuxtMNsMrab;karlUt (Expansion Joint) Edl)ancg¥úl bgðajBIvisVkr. RKb;RKgmuxtMNedaykMe)arbUk KYrEtbUkeday pÞal;BIelImuxtMNenABIelIeRKOgRTRTg;enaHnig kEnøgxøHeTot EdlRtUvkarbnßy Stress nig sñameRbH. rUbPaB 2-1 karbUkkMe)arBIelIRsTab;bUkedaymñagsila Plastering Work 11
 12. 12. Civil Engineering Department NPIC 1>1 eRKagEdk nig Furring metal Framing And furring. GuIsULg;kMedA nigsMPar³Fn;nwgePøIgEdlmanlçN³CaRKYsTMgn;RsaldUcCa Perlite nig Vermiculite RtUv)anCMrujeGayeRbIenAkñúgkMe)arbUksuIm:g;t_B½rELn sMrab;sMNg;nig viTüasßanCa BiesssMrab;kEnøgNaEdlGRtaGKIÁP½yx<s;. eTaHbICa RKYsTMgn;RsalminRtUv)anENnaMeRbIsMrab; kMe)arxageRkA dUcenHBYkvaRtUv)aneKeRbICaGaT×sMrab;RsTab; Backplaster enAelICBa¢aMgxageRkA nig sMrab;karBarePøIg. TaMgkMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELn nigmñagsilaRtUvRTRTg;edayeRKagEdknig furring sMrab;TItaMgxagkñúg kEnøgEdlsMNg;KuNPaBx<s; (High-quality) rWtMrUvkarGRtaFn;nwgePøIg (Fire- resistance) . 1>2 eRKageQI nig Furring wood framing and furring TaMgkMe)armñagsila nigsuIm:gt_Br½ELnBIelIeRKageQI nig Furring . kMe)arbUkmñagsila GacRtUvtMeLIgBIelIeRKageQI nig Furring edaymaneRKagmñagsila (Gypsum Lath) b¤q¥wgEdk (Metal reinforcement) sMrab;kMe)arbUksuIm:gt_Br½ELn GactMeLIgBIelIeRKageQI nig Furring Gac eRbIEtCamYyq¥wgEdkb:ueNÑaH. sMrab;sMNg;eRKageQIxageRkAmanBIrRbePTKW KμankþaCBa¢aMg (Unsheathed b¤ Open-frame) nigmankþaCBa¢aMg (Sheathed) . sMNg;CBa¢aMgKμankþa Unsheathed Construction eRKagbgÁúMKYrmanCnÞl;RtwmRtUv edayCnÞl;EvgmanTMhM 25 x 100 mm sMrab;Tl;CalkçN³ Ggát;RTUg b¤edayviFIepSg² edIm,ITb;Tl;nwgkMlaMgRcan. RkdasBRgwgxñg (Paper-backed reinforcement) GacRtUvtMeLIgedaypÞal;. RbsinebIRkdasRTab;xñgRtUvtMeLIgedaydac;BIKña Edk Tn; TMhM 1>3 mm b¤ExSlYsEdkEdlmanTMgn;F¶n;bnþicKYrRtUvcgP¢ab;BIeQI Stud mçageTAmçageTot tamTisedAedkRbEhlRbEvg 152.4 mmBIKña. EdklYsKYrTajeGaytwgedaye)aHEdkeKalP¢ab; b¤Edkekobkibral;eQI Stud 5edImmþg bnÞab;mke)aHP¢ab;EdkeKalelIeQI Stud enAkNþalnig rwt bnþwgedaybegáIn b¤bnßycMNg. Plastering Work 12
 13. 13. Civil Engineering Department NPIC rUb 2-2 sMNg;KμanCBa¢aMgkþa ¬eqVg¦ sMNg;manCBa¢aMgkþa ¬sþaM¦ bnÞab;mkRkdasRTab;xñgRtUvP¢ab;BIelIExSlYs edaymancugRCYsKñay:agtic 76.2mm edIm,I karBarPaBrlugénRkdas nig edIm,IbegáItnUvkMras;énkMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELn eGaymanlkçN³ ÉksNæanEdlkat;bnßynUvsñameRbH. eKKYreRbIR)as;nUvsMPar³BRgwgEdlGacbt;Ebn)an (Flexible Reinforcement) cab;epþImeRbIy:agticeBjeQI Stud BIkac;RCug nigKYrbt;vaCuMvijedIm,Iecosvagmux tMNenAkac;RCug. sMPar³BRgwgkac;RCugEdlplitRsab; (Prefabricated Corner Reinforcement) KYr RtUveRbIenAeBlsMPar³BRgwgmanPaBrwgeBk edIm,IgayRsYlbt;. sMrab;CMnYsmuxTisedAedkKYrRtUv cgedayExSlYsenAcenøaHeQI Stud nigminRtUv[FMCag 229mm BIcMnuckNþal. sMrab;mux TisedAQrtUveFVIenABIelITMr. enABIeRkamkMralkMe)arbUkKYrRtUvbMBak;edaybnÞHEdkRT edIm,ICYyRT kMe)arbUk nigGacbgðÚrTwkEdlRCabtamkMe)arbUk. enAeBlEdlkMe)arRtUv)anyk mkbUkeKeRbI kMlaMgeTAelI sMPar³BRgwgedayRkdasRTab;xñgBIelIrn§RbehagenaH edIm,IFananUvkarRKb eday sMPar³BRgwgenH y:agtic 90° . eBlxøHviFId¾éTeTot (Alternate Method) RtUvykmk eRbIR)as;edIm,IFananUvkarRKb edaysMPar³BRgwg)aneBjelj edIm,Ikat;bnßynUvsMPar³ BRgwgRkdasRTab;xñg b¤kMe)arbUkRTab;xñg enAcenøaHeQI Stud . RsTab;kMe)arbUkRTab;xñg (Back- Plaster Coat) KYrmankMras;y;agtic 9>5 mm nigKYrbUkenAeBlEdlRsTab; Scratch mansPaB rwgRKb;RKan;dUcenH sMBaFminGacbMEbkKnøwHénkMe)arbUk)aneT. épÞCBa¢aMgRtUvEtesImsBVRKb;mun nwgbUk nigRtUvrkSasMeNImy:agtic 24 em:ag bnÞab;BIbUkrYc. Plastering Work 13
 14. 14. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB 2-3 kartMeLIgy:agRtwmRtUvnUvbnÞHEdkRT GacbgðÚrTwk nigbnßynUvkarRCabrbs;TwkcUl CBa¢aMg¬rUbeqVg¦ RbsinebIbnÞHEdkminRtUv)aneKeRbI PaBs¥itrvagebtugnig kMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELn GacCalT§plkñúgkarbnßysMeNIm. sMNg;CBa¢aMgmankþar Sheathed Construction kþaeQI/ kþakug)øaek (Plywood) rWsMPar³epSgeToteFVIBIeQIRtUv)antMeLIgtamTiseTAedk nig P¢ab;y:agFanaenAelI Stud nimYy². bnÞHkþaeQIEdleRbIsMrab;CBa¢aMgKYrkuMeGaymanTTwgFMCag 203mm nigRtUve)aHP¢ab;edayEdkeKalBIredImenAelI Stud mYyedIm,Ikat;bnßynUvkareLIge)arén eQI. CBa¢aMgkþarKYrRtUvRKbedayRkdasRTab;xñg EdlCan;Kñay:agtic 76>2 mm Rtg;kEnøg RCYsKña. bnÞab;mkRKbedaysMPar³BRgwgedayEdk¬sMNaj;¦edayP¢ab;eTAnwgCBa¢aMgtameRKageQI. sMPar³ BRgwgRkdasRTab;xñgGacRtUvRKbedaypÞal;BIelICBa¢aMgkþa. sMPar³BRgwgRtUvBT§½CuMvij kac;RCugy:ag tic 152.4mm. CMnYsmuxtamTisedAQrRtUvP¢ab;eTAelIeRKageQI nigCMnYsmuxedkRtUvP¢ab;eday EdkeKalb¤EdkekobenAcMgay 152.4mm BIkNþalenAelICBa¢aMg. elIkElgEtsMPar³BRgwgenaHCa Self-furringeTEdlEdk ekobGaceRbI)ancMeBaHEdkeKaleRbIsMrab;RbePT Furring Fmμta. Plastering Work 14
 15. 15. Civil Engineering Department NPIC 1>3 kMralkMe)arbUk Plaster Base kMralbUkKWCa sMPar³sMNg;b¤ épÞEdlmanPaBs¥itRKb;RKan;sMrab;karbUkedaypÞal;nUvkMe)ar BIelIva. PaBs¥itGacbegáItedayKnøwHemkanic b¤edaykarbWt. KnøwHemkanic KWCalT§plénkarcak;eRsHKña rvagl,aykMe)arbUkCamYynwgrn§Rbehag b¤kar lyecjénépÞkMral ÉkarbWtbegáInnUvPaBs¥itedaykarbWt Catis¥iténkMe)arcUleTAkñúgrn§d¾ tUcbMputén épÞkMraledayskmμPaBRsUbtamsréstUc². enABIelIEdkBRgwg PaBs¥itRtUv)anbegáIn edayKnwøH emkanic nigenAelIebtug nigCBa¢aMgdæ PaBs¥itRtUvbegáInedayKnøwHemkanic b¤karbWt b¤TaMgBIrEtmþg. TaMgkMe)arbUkmñagsila nigsuIm:g;t_BrELnGacykmkeRbIBIelIEdkBRgwg nigedaypÞal;elI ebtug dæebtug nigdæ. kMe)arbUkmñagsilak¾GacykmkeRbI edaypÞal;elI plitpl mñagsilamYycMnYneTotdUcCa CBa¢aMgbUkedaymñagsiladæeFVIBImñagsila nigcMerokmñag sila b:uEnþkMralTaMgenH min)anpþl;nUvPaBs¥itRKb;RKan;sMrab;kMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELneT. sMNaj;EdkKYrRtUvtMeLIgBIelIépÞsMPar³xagelImun nwg ykkMe)arbUksuIm:g;t_B½rELnmkeRbITIkEnøg xagkñúg. bnÞHkþabnÞHGuIsULg;nigpÞaMgsMBt;EdkminKYrRtUvykmkeRbIsMrab;CakMraleGaykMe)arbUk suIm:g;t_B½rELn 1>4 ebtug nigdæ Concrete and Masonry TaMgkMe)arbUkmñagsilanig suIm:g;t_B½rELnGacykmkeRbIedaypÞal;BIelIebtug BIelIdæ ebtugnigdæEdlPaBs¥itmanRKb;RKan;. b:uEnþkMe)arbUkmñagsilaminGacykmkeRbIenAelIépÞxagkñúg CBa¢aMgxageRkA b¤épÞQménCBa¢aMg b¤EpñkEdlRtUvhalsMeNImdUcCakEnøggUtTwkcMhuy bnÞb;Twk b¤ GagTwkbiTCit. ebtug munnwgbUkkMe)arelIépÞebtugedaypÞal;eKRtUv)aj;xSac;edIm,IlagsMGatépÞebtug BI Laitance eRbgCab;Bum< nigsarFatuepSg² EdlGacbnßynUvPaBs¥it. PaBrelag nig PaBrGilenAelIépÞén ebtugbNþalmkBIeRbgCab;Bum<ehIy EdlGacykecj)anedaysarkarlagTwksab‘Uy:agxøaMg² ehIyhalépÞebtugeGays¶ÜtedIm,IvaGacbWt)an. dUcenHeRbglabelIBum<minKYreRbIeT enAeBl EdleKRtUvbUkkMe)arBIelIebtugenaH. bnÞHkþareRKIm² GacRtUvykmkeRbIR)as;sMrab;eFVIBum<ebtug Plastering Work 15
 16. 16. Civil Engineering Department NPIC EdlRtUv karbUkkMe)ar b¤eKRtUv)aj;xSac;y:agesIþgPøam² eTAelIépÞebtugbnÞab;BIerIBum< ecjedIm,I eFVIeGayépÞebtugmanPaBeRKIm. ebtugrwg ehIyrelagGacRtUverobcMy:agsMebImeTotdUcCa dab; cuH² cak;Twk GasuIteGaykat;PaBrelag b¤eFVIeGayeRKImeday Bush Hammer . eRKagEdkBRgwg GacRtUvyk mkeRbIenAeBlNaeKbUkkMe)armñagsilaBIelIebtugrelag EdleKmin)aneFVIva eGayeRKIm. sarFatus¥it b¤ RsTab; Dash GacRtUveRbIenAeBlNaEdl kMe)ar suIm:g;t_B½rELnRtUvykmkeRbI nig karmin)an eFVIeGayépÞeRKIm. RsTab; Dash Dash Coat enAeBlEdleKminR)akdfa kMe)arbUksuIm:g;t_B½rELnGacTTYl)anPaBs¥itl¥ CamYynwg ebtug b¤dæ eBlxøHeKKYrEteRbIRsTab; Dash Bond EdlmanbrimaNsuIm:gt_B½rELn1PaK nig1b¤2 PaKénxSac;KitCamaD. eKGaceRbIGMe)ascMebIgtUc b¤Ck;EdlmaneramEvgeRcInRClk;kñúgl,ayrYc eKaHeTAelICBa¢aMgedIm,IeGay)anduMBk² énkMe)ar)any:agelOn ¬rUb2-4¦. RsTab; Dash enHmin RtUvkareRbIsøabRBakMe)arsMrab;):ateT nigeKRtUvGnuBaØati[duMBkénkMe)arenaHs¶Ütsin munnwgbUk RsTab;kMralkMe)arbUk. RbsinebIeyIgmankarxkxankñúgkarbUkRsTab;kMral (Base Coat) cUrrkSa sMeNImeGayRsTab; Dash rhUtdl;eBleyIgcab;epþImbUkRsTab;bnÞab;. rUb2-4 karGnuvtþn_nUvRsTab; Dash Bond Coat Pñak;gars¥it Bonding Agent viFImYyeTotedIm,ITTYl)annUvPaBs¥itl¥elIépÞebtug nigdæKWlabnUvPñak;gars¥itkarBarCMrab Twk EdlplitkrENnaMeGayeRbIsMrab;épÞxageRkA. épÞénTMr KWCaeRKagEdlmanlkçN³l¥ nigrwgmaM nigKμansarFatu Laitance FUlIsarCatieRbg nigsarFatuepSgeTotEdlGacrlaykñúgTwkdUcCa fñaMlabEdllayTwkCamUldæan b¤kav. karkat;PaBrelagedayTwkGasuIt Acid Etching Plastering Work 16
 17. 17. Civil Engineering Department NPIC l,ayénGasuIt muriatic mYyPaKnigTwk 6PaKRtUveRbIsMrab;kat;PaBrelagénépÞCBa¢aMg ebtugb¤ dæenAeBlEdl Dash Coat b¤Pñak;gars¥itminmanPaBs¥itl¥. munnwglabnUvl,ayGasuIt enH eKKYrepSImCBa¢aMgTaMgGs;edIm,IeGayGasuIteFVIRbtikmμEtxagelIépÞ)anehIy. karGnuvtþn_ CaeRcIneTotGacCakarcaM)ac;. bnÞab;BIGnuvtþn_ehIy épÞebtugRtUvlagedayTwkedIm,IsMGatnUvsñam TwkGasuItrYcehIyTukeGayvas¶Üt edIm,ITTYlmkvijnUvPaBbWt. CBa¢aMgerobdæ Masonry enAeBlEdleyIgcg;bUkedaypÞal;BIelICBa¢aMgerobdæ ral;muxtMNRtUvEteFVIeGayerobesμI b¤edayras;tic². épÞénCBa¢aMgRtUvEts¥atmanlkçN³l¥ erobry nigKμanEsø Catixøaj; sarFatu karBarCMrab fñaM b¤sarFatud¾éTeTotEdlrMxandl;karetags¥it. EsøeRbgnig sarFatuxøaj;Gaclag sMGatedayl,ayGasuIt muriatic 10°kñúgTwk. RsTab;epSgeTot b¤sarFatuepSgeTot EdlCH T§iBlminl¥dl;PaBs¥itRtUvykecjedaysarFaturlaysmRsb b¤edaylagsMGat. épÞdæEdl mansPaBrwgCamFümnigmanTMgn;CabTdæan épÞbøk;ebtug nigfμRbePTFM² CaTUeTAmankarbWtTwkl¥ nigCYnkalk¾mankars¥itCalkçN³emkanicpgEdr. eKGacBiesaFn_PaBbWtrbs;épÞ énsMPar³)an eday)aj;Twks¥at nigBinitüemIlel,ÓnénkarRsUbCatiTwk etIelOnbu:NÑa? RbsinebITwkRtUv RsUbeday gayenaHCalT§pl KWsMPar³enaHmankarbWt)anl¥ pÞúyeTAvijTwkRtUvRsUbeday TMrg;tMNk;tUc²enaH)ann½yfa épÞenaHminpþl;nUvPaBs¥ittamry³karbWteT KWtamry³lkçN³ emkanicvij. dUcenHva GacRtUveKeFVI[épÞmanlkçN³KeRKImedIm,IFananUvPaBs¥itrvag kMe)arbUk edayKnøwHemkanic. dæEdllabfñaMrelagmanPaBrGilNas; b:uEnþdæebtugTMgn;bTdæan (Standard- Weight CMU) manépÞeRKImRKb;RKan;. sMrab;épÞEdlRsUbsMeNImy:agelOndUcCadæFmμtaEdlTn;nig dæebtugTMgn;RsalenaH kMe)arbUksuIm:g;t_nig qab;s¶ÜtEdlBi)akbUk[)anRtwmRtUv. karbWty:agelOnenHGacCMnH)aneday kar)aj;TwkefIr² eTAelICBa¢aMgdæ ¬minEmnRtaM¦ eRcIndgeRcInsarPøam² munnwgkarbUknUvRsTab; TI1. épÞCBa¢aMgRtUvmanlkçN³esIm minRtUvGt;manTwkesaHeTmunnwgbUkkMe)ar. enAeBlEdl Plastering Work 17
 18. 18. Civil Engineering Department NPIC RsTab; Stucco bUkedaym:asuIn (Machine-applied) eyIgmincaM)ac;epSImépÞCBa¢aMgeT eRBaHCaTUeTA l,aykMe)armanCatiTwkeRcInCagkMe)arEdlbUkedayéd. dæEdldutkMedAxøaMg dæebtugEdllabfñaMrelag nigfμRbePTxøHeTotmanPaBs¥itminl¥ nig minÉksNæan. RbsinebIénelIépÞénCBa¢aMgTaMgmUlkarbWtTwkmanlkçN³ minÉksNæanenaHvanwg bWtsMeNImeRcInCagCBa¢aMgd¾éT ehIyépÞEdlbUkehIynwgeLIgsñamBN’. elIsBIenaHeTot PaBs¥itminÉksNæanenHbgánUvsñameRbH BIeRBaHkMe)arbUknigcl½teTArkkMralTMrEdlmanPaBs¥it ¥ nigedayÉkraCüBIkEnøgBIkEnøgEdlmanPaBs¥itminl¥. RbsinebIépÞCBa¢aMgmanPaBs¥itminl¥ b¤minÉksNæan enaHeKerobcMsMPar³EdkBRgwg RsTab; Dash b¤Pñak;gars¥itBIelIépÞenaH. enAeBlEdlEdkBRgwgRtUv)aneRbICamYykMe)arbUksuIm:g;t_ B½rELn RkdasRTab;xñgk¾RtUv )aneRbIsMrab;eFVICasnÞHxNнrvagPñaskMe)arbUk nigkMralCBa¢aMgedIm,I karBarPaBbWtTwkmindUcKña. enAeBlEdlkMe)arRtUv)anbnþbUkbegðIy BIelIkMralrwgmindUcKña sMPar³RtYtBinitümuxtMNr rW pÞaMgEdkBRgwgRtUvRKbBIelIkEnøgCYbKñaénsMPar³mindUcKñaenaH. kMe)arbUkminRtUvbUk edaypÞal;BIelI bMBg;EpSgerobdæeT b:uEnþeKGacbUk)anBIelIEdk BRgwg. b:uEnþ RkdasRTab;xñgminRtUv)aneRbIeT BIeRBaHkMedAbgánUvPaBkan;Ety:ab;eLIg. Flashing RtUv)aneRbI enABIeRkambMBg;EpSg nigRtg;muxtMNrvagdMbUlnig bMBg;EpSgedIm,IkarBarkareRcaHTwk. 1>5 EdkBRgwg Metal Reinforcement EdkBRgwgGacRtUvykmkeRbICMnYs[eRKagmñagsilasMrab;bUkkMe)arBIelI eQI b¤BIelIeRKag Edk b¤ Furring . vak¾GaceRbICamYykMe)arbUkmñagsila sMrab;bUkBIelIépÞebtug b¤dæEdlmanPaB s¥itminRKb;RKan;sMrab;karbUkedaypÞal;. EdkBRgwgk¾RtUv)aneRbIenAeBl EdleKRtUvbUkeTAelIsMNg;eRKageQI EdlmanCBa¢aMg (Shealted) nigKμanCBa¢aMg (Unshealted) b¤BIelIeRKagEdk b¤BIelIebtug b¤BIelIdæEdlminmanPaB s¥itRKb;RKan; nigenABIelI Flashing nigbMBg;EpSg. kMe)arbUkBIelIEdkBRgwgedIrtYdUcCakMralmanEdkd¾esþIg EdlRTedayeRKagsMNg;RkalBI eRkamva. vaminmanPaBrwgmaMRKb;RKan;edIm,IRTnUv Stress EdlbMElgedaypÞal;. EdkBRgwgRtUvEt cg eGay)anl¥rvagsMNg;RTRTg;nig TajeGayRtg;edIm,Ikat;bnßyPaBFUrrlg;. karcgEdlman Plastering Work 18
 19. 19. Civil Engineering Department NPIC PaBeFVsRbEhsCaTUeTAbgáeGaykMras;énkMe)arbUkmankMras;minesIμKña EdlkEnøgesþIgCageK GacnwgbgásñameRbH. tMNy:agtic 4.6 mm RtUvrkSarvagEdkBRgwgnwig sMNg;RTRTg; edayeRbI Furring Fastener b¤edayEdkBRgwg Self- furring ¬rUb2-5¦. EdkBRgwgRtUvEtCaRbePTsmRsb nigman TMgn;smRsbeTAtamKMlaténeRKOgRTRTg;nig KYrEtcgedaydegáóbEdlENnaMsMrab; eRKagRTRTg;Biess. rUb 2-5³ sMNaj;lYs Self-furring EdlmanRbEvg 75 mm Edkv½nþKña ¬eqVg¦ sMNaj;nig RkdasRTab;xñgmanKMlat 6.4mm BIKñaedayeRbIKMlatBIelIEdkeKal furring ¬sþaM¦ RbePT Type RbePTEdkBRgwgFmμtaPaKeRcInEdlmantMélsmrmüehIyGacrk)an KW expanded metal lath nig wire lath. Rbehagén lath KYrEtmanTMhMFMlμmedIm,IeGayeKGacqáÚtBIelIRbehagenaH nig edIm,Ibgáb;EdkBRgwgEdlkarBareRcHsuI. Expanded Metal lath RtUv)aneFVIBIpÞaMgEdk Light- au Edlkat;tamlMnaMeTogTat; nigTajsn§wgedIm,IeFVI[rn§ RbehagmanragCactuekaNesμI. TaMgpÞaMgEdkRClk;sgá½sIEdlTajsn§wg nigpÞaMgEdk cold-rolled EdlsuT§EtmanRsTab;fñaMkarBareRcHRtUv)anykmkeRbI. sMNaj;ragctuekaNesμI RbePT Plain, self-furring nig paper-backed RtUv)anplitCaTMrg;pÞaMg. CaTUeTARbePT Plain RtUv)antMeLIgCamYy ]bkrN_P¢ab; furring fastener. sMNaj;EdlmanRbehagvagctuekaNesμIRtUv)anplitkñúgTMgn;BI 1.36 nig 1.84kg/m 2 manEtsMNaj;EdlmanTMgn;F¶n; 2 1.84kg/m eTEdlsmRsbsMrab;eRbICamYy Plastering Work 19
 20. 20. Civil Engineering Department NPIC kMe)arbUkCBa¢aMgxageRkA. RbePT Self-furring KWman]bkrN_epSgeTotsMrab;s‘kenAcenøaHvanwgépÞ EdlvacgP¢ab;. ]brkN_enHRtUvdak;enABIxageRkaypÞaMgsMNaj;eGaymanKMlaty:agtic 6>4 mm BIeRKagRTRTg;. Self- furring k¾Gace)aHP¢ab;edayEdkeKaledaypÞal;BIelIépÞd¾relagrbs;ebtug dæ nigépÞtan;epSgeTotEdlRtUvkarbUkkMe)ar. sMrab;sMNaj;RbePT Paper-back manpÞaMgRkdas P¢ab;enAEpñkxagxñgva RtUv)anpliteLIgsMrab;karbUkkMe)aredayeRbIma:suIn. eKRtUvrkSaKMlatrvag pÞaMgRkdassMrab;P¢ab;eTAnwgeQI Stud b¤sMNg;RTRTg;epSgeTot. sMNaj; stucco KWCapÞaMgEdkEdlmanlkçN³RsedogKñaeTAnwgKMrUsMNaj;manRbehagrag ctuekaNesμI b:uEnþmanrn§RbehagFMCag. vaRtUv)aneKplitCasMxan;sMrab;CakMralBIelIépÞtan;sMrab; bUkkMe)ar. vaKYrRtUv)aneKtMeLIgCamYy backing paper nig furring fastener. Rib lath KWCaRbePT expanded metal lath EdlmanragCaq¥wgCMnIGkSr V EdlbegáIn[man PaBrwgkan;Etl¥ nigkMlat pennit kan;EtTUlayBITMr. pÞaMgEdlmanq¥wgTMhM 3.2, 9.5 nig 19.1 RtUv)anplit. CaTUeTA rib lath TMhM 3>2 EdleK ehAfa flat rib lath RtUvkar furring fastener nigGaceRbIsMrab;karGnuvtþn_bUkkMe)arPaKeRcIn. ehIy TMgn;rbs;vaKW 1.49 nig 1.84kg/ b:uEnþmanEtTMgn;EdlF¶n;eTEdlsaksmnwgkareRbIR)as;sMrab; m 2 CBa¢aMg xageRkAnigkarbUkedaykMe)arsuIm:gt_Br½ELn. Rib lath TMhM 9>5 mm mintMrUvkar furring eT b:uEnþeKmin)an[eRbIR)as;cMeBaHGakasFatueRcInRbePTeT eRBaHvaBi)akniwgeRsab lath eTAkñúgkMe)ar bUk. eTaHCay:agNaeKGaceRbIva)anenAkñúgGakasFatuEdlmanlkçN³RsTn; nigenAkñúgkEnøg EdlkarBarsMeNImedaypÞal;dUcCaenA soffit . KuNsm,tiþd¾FMrbs;vaKWeyIgGaceRbIva sMrab;TMrEdl mankMlatrhUtdl; 610mm BIkNþal. Plastering Work 20
 21. 21. Civil Engineering Department NPIC rUb 2-6 RbePTEdkBRgwg Wire Lath Wire lath RtUv)anplitCakMNat;lYspSa b¤kMNat;lYst,aj. Wire lath KYrRtUvplitBIlYs Edk Cold-drawn EdleRsabeday copper- bearing edaymanTMhMrn§RbehagsmRsb. vaRtUv)an eKeRbICaTUeTAsMrab;CakMralénkMe)arbUkEpñkxageRkA. kMNat;lYst,aj ¬sMNaj; stucco ¦ KWCakMNat;lYsEdlt,ajmanrn§RbehagEdlman 6RCug)anmkBIkart,ajlYseGaymanRbehag 6RCugEdlmanTMhMRbehag 25>4 mm eTA 57.2mm ¬rUb 2-6¬3¦¦. RbePT Plain RtUv)ane)aHP¢ab;nwgsMNg;RTRTg;edayEdkeKal furring BI elI backing paper. kMNat;lYst,ajenHk¾manRbePT self-furring Edredaymanb¤Kμan backing paper edIm,Ikat;bnßynUvtMrUvkar furring fastener b¤tMeLIgedayELkBIKñaBI backing paper edayGaRs½yeTAnwgRbePTén lath ykmkeRbI. TMhMsMNaj;EdltUcmanTMhM 25.4 mm KYrman xñat18 TMhMlYs 1.3mm xñat 17 TMhMlYs 1.45mm TMhMRbehag 38 mm. kMNat;lYspSarEdl manRkLaRtUv)anpliteday karpSarlYsedaymanragkaerTMhM 25.4x25.4mm nig 50.8x50.8mm . vak¾mannUv backing paper nig stiffener wires nigRbePT self- furring. kMNat;enHKYrEtmaneRsabsgá½sInig fñaMFn;nwgeRcHbnÞab;BIpSarYc b¤eFVIGMBIlYsEdleRsab Plastering Work 21
 22. 22. Civil Engineering Department NPIC sgá½sIEtmþg. sréslYsKYrmanxñat 16 TMhM 1>6 mm sMrab;plitkNat;EdlmanRbehag 50.8x 50.8 mm nigy:atticxñat 18 TMhM 1.3 mm sMrab;plitkMNat;EdlmanTMhMRbehag 25.4 x 25.4 mm. kartMeLIg Installation EdkBRgwgKYrRtUvP¢ab;nwgebtug b¤dæedayeRKOgP¢ab;smRsbEdlmanKMlat 152mm BIG½kS kNþaltamTisedAQrRtUvFanaedayeRKOgP¢ab; b¤EdklYs 150mm BIG½kSkNþaltamTisedAedk. TaMgCMnYsmuxtamTisedAedk nigTisedAQrRtUvFanaedayeRKOgP¢ab; b¤EdklYs 150mm BIGkS½kNþal. EdkBRgwg self-furring GacRtUvP¢ab;eday powder-actuated fasteners b¤ concrete stubnail . EdkBRgwg plain KYrRtUvP¢ab;eday Concrete furring nail. EdkeKal TaMgenHKYr manRbEvglμmedIm,IeGay)anCMerA 9.5mm eTAkñúgebtug b¤dæ. CaTUeTAEdkBRgwgKYrRtUvtMeLIgBIelIeRKag b¤ furring EdlmanTMhMEvgEkgeTAnwgTMr nigxag cugCMrYsmanPaBeRTteRTat edaybnþtMeLIgnUvBRgwgEdkBIelIépÞTaMgmUlEtmþg. Expanded Metal lath KYrRtYtelIKña.12>7 mm enAxagnig 25>4 mm enAxagcugCayrbs; rib lath KYrEtRtYtKña. Wire lath KYrEtRtYtKñaenAxagcugnigenAxaglic mYyRbelaHsMNaj;nigminRtUv tUcCag 25.4mm . CaTUeTAsMrab;CMrYsedkpÞaMgxageRkamKYrRKbBIelIpÞaMgxagelI. b:uEnþEdkBRgwg Pater-backed KYrEt eFVItamrebobepÞagpÞHedayCMrYs Sandwich-lapped pÞaMgxagelIBIelIpÞaMgxag eRkamedayEdk elIEdk. CaTUeTAEdkeKalduMBnøiccUleTAkñúgTMrCBa¢aMgy:agtic 22.2mm nigeTAkñúgTMrBidany:agtic 35 mm . eKminGaceRbIEdkeKalGaluymIj:ÚmCamYyebtugBr½ELnraveT eRBaHvamanRbtikmμKImIrvag Kña. sMrab;RbePTPaKeRcInénEdkBRgwg CaTUeTAEdkeKalP¢ab;enARtg; rib EtmþgEdkeKalEdlman RbEvg 38mm nig 50.8mm RtUvENnaMeGayeRbIedIm,IFananUvkarTMluHcUly:agGb,brima sMrab;CBa¢aMg nigBidan. EdkBRgwgKYrRtUv)anP¢ab;eTAnwgeRKagEdknig furring edayvIs b¤tem,ótxÞas;Edlb®gÁb; edayvIs. sMrab;BidanBüÜr EdkBRgwgGacnwgcgP¢ab;eTAnwgeRKagBidan. Plastering Work 22
 23. 23. Civil Engineering Department NPIC rUb 2-7 RCugxageRkARtUvBRgwgedaykMNat;EdkEdlbt;CuMvijEkg ¬eqVg¦ RCugxageRkARtUvbegáIteday corner bead sgá½sI ¬sþaM¦ enAeBlEdlGRtaPaBrwgmaM (Sound rating) RtUvkarcaM)ac;EdkBRgwg GacnwgP¢ab;eday tem,ótxÞas;yWt. RCugxageRkAGacnwgRtUvbegáItCamYy cornerbead CamYyRCugBRgwgEdleFVIRsab; b¤edaybt; EdkBRgwgCuMvijRCug ¬rUb 2-7¦. sMrab;RCugxagkñúgGacBRgwgedaysMNaj;EdkBRgwgRCugb¤ eday EdkBRgwgxøÜnvaedaybt;eGayecjCaRCugtammuMEdleyIgcg;)an ¬rUb 2-8¦. rUb 2-8 sMNaj;lYst,ajGacbt;CaRCugxagkñúgedayRsYl 1>6 Backing Paper EdkBRgwgsMrab;kMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELnKYrman Backing Paper sMrab;TIkEnøgxageRkA b¤ sMrab; kEnøgxageRkAEdlesIm nigenAeBlEdleKGnuvtþkarbUkkMe)aredaykar)aj;. Backing Paper KWRtUvykmkeRbIsMrab; ³ Plastering Work 23
 24. 24. Civil Engineering Department NPIC 1> CaPñasxN½ÐrvagsMNg;TMr nigkMe)arbUk 2> karBarkar)at;bg;l,aykMe)artamrn§RbelaH Lath 3> sMrYldl;karbgáb; lath )ansBVRKb; 4> karBarCMrabTwktamsñamEbkeTAkñúgPñaskMe)arbUk Backing Paper min)aneRbIR)as;sMrab;karGnuvtþn_edayédeT enAelIépÞedkEdlRtUv)an karBar BI sMeNImedaypÞal;. Backing Paper KYrmanRsTab;RCabedaycMhayy:agtic 5perm edIm,IGnuBaØatieGaykMe)arbUks¶Üt nig karBarsMeNImEdl)anmkBIkñúgCBa¢aMgEtmþg. plitpl karBar CMrabTwk nig vapor- permeable RtUv)aneRbIR)as;sMrab; Sheathing Paper dUcCa 8.14kg/m 2 asphalt-satviated roofing KWsmRsbkñúgkareRbIR)as;. Backing paper GacnwgP¢ab;edayeRscenA eragcRkCamYynwg EdkBRgwg b¤GactMeLIgdac;edayELkBIKña. RkdasP¢ab;EdlmansPaB RsUbCatiTwksMrab;Edk BRgwgxøHminEmnkarBarCMrabTwkeT nigminRtUvykeTAeRbIsMrab;kEnøg xageRkAEdleKRtUvkarkarBar GakasFatu. 1>7 pÞaMgmñagsila Gypsum Lath pÞaMgmñagsilaKYrRtUvP¢ab;eTAnwgCBa¢aMgeQInigeRKagBidan nig furring edayvIsEdlsmRsb eTAnwgkarENnaMrbs;plitkr b¤edayEdkeKal. sMrab;P¢ab;eTAnwgeRKagEdk nig furring RtUveRbI tem,ótxÞas;. enAeBlEdlGRtaPaBrwgmaM (soundrating) RtUvkarpÞaMgmñagsilaRtUvP¢ab;eday tem,ótxÞas;ywt. rUb 2-9 karP¢ab;pÞaMgsilaeTAnwg stud EdkedayvIs edaytem,ótxÞas;sMrab;RCugnigmuxtMN. Plastering Work 24
 25. 25. Civil Engineering Department NPIC 1>8 eRKOgbnÞab;bnSMBIEdksMrab;karbUkkMe)ar Metal Plaster Accessories sMrab;sMNg;eKhdæanPaKeRcInd¾dUcCa sMNg;GaKarEdr CaerOy²s‘umeQIRtUv)anbUkkMe)ar EpñkxagCay². enAeBlEdls‘umeQImin)aneRbI ehIyCay²RtUvkarkarBarBIeRKaHfñak;dUcenHeK RtUveRbI Metal casing bead . Control Joint )anbBa©ÚlnUvkEnøgEdlEbkFM² eTAkñúgbnÞHd¾tUc self- contained nig drip screed RtUv)aneRbIsMrab;kMNt;bnÞat;enAxag)atCBa¢aMg. eRKOgbnÞab;bnSM epSgeTot dUcCa strip lath nig conerite ¬rUb 2>10¦ RtUv)aneRbIsMrab;épÞrabesμI nigRCugxagkñúgerogKña. CaerOy² RCugxageRkARtUv)anpþl;[CamYyKñanwgEdkBRgwgRCugenAeBlNa EdlpÞaMgEdkminman sPaBrs;RKb;RKan;edIm,Ibt;)antamRCug. rUb 2-10 RbePTeRKOgbnSMsMrab;kMe)arbUksuIm:gt_Br½ELn (Stucco) EdkBRgwgRCugEdlKμan solid nosing RtUv)anplitedIm,IGnuBaØatieGaykarbgáb;EdkeTAkñúgkMe)arbUk. eTaHCay:agNa corner bead EdleFVICamYy solid nosing GacRtUvykmkeRbIR)as; vaRtUv)anplit BIsMelah³sgá½sIBN’s ¬99° sgá½sIsuT§¦ EdleRbIsMrab;kEnøgNaEdlRtUvhalxül; Casing bead Plastering Work 25
 26. 26. Civil Engineering Department NPIC KYrRtUvbegáItBIEdkEdlmanxñat24 ¬TMhM 0.70mm¦sMrab;eRKOgbnSMepSgeToty:agtUcxñat 26 ¬0>55mm¦. sMrab;kMe)arbUkEdlRtUvhalsMeNImeRKOgbnSMEdkEdlykmkeRbI ¬Edlmin bgáb;TaMgRsugeTAkñúgkMe)arbUk¦ KYrEtFn;nwgeRcHsuI dUcCasMelah³sgá½sIBN’s. 1>9 Flashing Flashing RtUv)antMeLIgy:agRtwmRtUvsMrab;karBarTwkEdlRCabcUlkñúgsMNg;CaBiessKW Gayukal nigbMerIbMras;CaTIeBjcitþrbs;épÞkMe)arbUk. Flashing RtUv)anykeTAeRbIR)as;sMrab; kEnøgNaEdlmanbBaðaTwkRCab. TwkEdlRCabcUlBIxageRkaykMe)arbUksuIm:g;t_GacbNþal[man eRcHsuIEdkBRgwgnig eRKOgbnSMehIyCHTi§BleRKaHfñak;dl;épÞkMe)arpg. manEtsMPar³EdlFn;nwgeRcH dUcCaEdkeRsabsgá½sI (galvanized steel) EdkGuINUk (stainless steel) nig)øasÞikEdlsmRsbGaceRbICa Flashing )an. EdkBRgwgKYrtMeLIgBIelI flashing BIeRBaHsMPar³TaMgenHminmanPaBs¥itRKb;RKan;sMrab;kMe)arbUkeT. Plastering Work 26
 27. 27. Civil Engineering Department NPIC CMBUk III karGnuvtþn_nUvkMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELn PORTLAND CEMENT PLASTER APPLICATION 1> l,aykMe)ar Mixed kMe)arbUksuIm:gt_RtUv)aneRbITaMgkñúgnigeRkA. vak¾GaceRbIsMrab;kEnøgNaEdlhalsMeNIm pgEdr. 1 Cu l,aykMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELn RtUvmanRKYsxüac;RbEhl 0.028m nigsuIm:g;t_BI0.007 3 eTA 0.009 m . dUcenHfμbMEbkRtUvEts¥atrwgmaM nigmanlMdab;RKab;RtwmRtUv EdlTMhMRKab;RtUvman 3 lMdab;BIm:t;eTAdl; TMhMGtibrma 3.3mm. sMrab;l,ayd¾l¥bMputTMhMfμbMEbkRtUvEtmansmamaRt Edll,aysum:gt_TwkRtUvkary:agGb,brmasMrab;Cal,ays¥itrvagfμbMEbknig bMeBjeTAkñúgrn§ RbelaHfμbMEbknimYy². kñúgkarlayEdlfμbMEbkmanPaBm:t;eRcInhYs b¤RKYseRcInhYsdUcenH vaRtUvkarsuIm:g;t_eRcInb¤TwkeRcInEdlCHTi§Blminl¥dl;kMe)arbUk. kareRCIserIsTukCamunnUvtYGkSr )anbgðajy:agc,as;nUvRbePTrbs;l,ay. kareRCIserIsnUvl,ayEdlsmRsbsMrab;RsTab;Edl)anbgðajGaRs½yeTAelIPaBs¥it én kMralkMe)arbUk. l,ayEdlmanbrimaNsuIm:gt_mYyPak ¬rYmTaMgkMe)arenAeBleRbI¦CamYynwgy:ag tic3PaK nigmineGayelIs 5PaKKitCamaDénxSac;esIm. edaysarEtKuNPaB niglMdab;fñak; xSac;manPaBxusKñaeRcIneTAtamkEnøg dUcenHkarEktMrUvsmamaRténxSac;nig suIm:gt_KYrEtkMNt;BI karlayl,aysakl,g b¤ edayykbTBiesaFn_cas; EdlykfμbMEbkBIRbPBkñúgtMbn;enaH mklay. RsTab;bUkbegðIyEdlmanGayukalEvgKW GaRs½ynwglMdab;fñak;énRKab;fμbMEbkBIm:t; eTARKab;FM². enAeBlfμbMEbkmanPaBm:t;eRcInenaHl,ayTwksuIm:g;t_RtUvkareRcInCagGVI Edl RtUvkarsMrab; etags¥itrvagRKab;RKYsEdlmanTMhMépÞFMCag. enAeBlEdlfμbMEbkmanRKab;RKYs eRcInCagenaH l,aysIum:g;t_TwkRtUvkareRcInsMrab;bMeBjeTAnwgRbelaHénRKab; RKYs. karxVHl,ay Plastering Work 27
 28. 28. Civil Engineering Department NPIC suIm:g;t_TwkenAkñúgl,aykMe)arenaHvabNþal[eKBi)akeFVIkar b:uEnþkarbEnßmTwkeRcIneBk b¤suIm:g;t_ eRcInedIm,IPaBRsYleFVIkar vapþl;lT§pleGaykMe)arbUkeBls¶ÜtmankarRsk b¤ rYjx<s; nigman sñameRbH. elIsBIenHeTotCaerOy² xSac;m:t;manPaKrydIdæ x<s;EdlnaMeGay manPaBRskxøaMg enAeBls¶ÜtsMrab;xSac;RKYsFMbgánUvPaBlM)akkñúgkarlay nigkarbUk. dUcenH RKYs xSac;KYrRtUv eRCIserIseGay)anm:t;ct; nigminRtUvepþkpþÜleTAelIKuNsm,tþid¾l¥énKuNPaB b¤ lMdab;fñak; rbs;vaeT. l,ayEdllay)anl¥RtwmRtUvsMrYldl;kareFVIkar nigsMrYldl;karbUk. vasMEdgnUvPaB Cab;s¥itenAelIpÞaMgkMral nigPaBs¥itRKb;RKan;enHehIy EdleFVIeGayl,ayminGacFøak;cuHtamTis edAQrelIépÞ. enAeBlEdll,ayRtUv)ankMNt;nUvsmamaRténsMPar³y:agRtwmRtUvenaHral;elIk énkarlaypþl;eGayeyIgnUvkar bWt nigBN’dUcKña. eyIgRtUvlaysMPar³pSMCalkçN³kMe)ars¶ÜteGaysBVmunnwg EfmTwk. bnÞab;mkbrimaN TwkRKb;RKan;RtUv)anEfmedIm,IFanaPaBgayRsYleFVIkargar. m:asuInlaykMe)ar (Power Mixer) RtUv ENnaMeGayeRbIsMrab;laysMPar³eGay)ansBVl¥. vaRtUvRbtibtþiy:agtic5naTI bnÞab;BIsMPar³pSM TaMgGs;dak;cUlkñúgm:asuInRkLúk. sMPar³TaMgGs;KYrlaykñúgbrimaNEdlGaceRbIkñúgry³eBl 3 ema:gknøHb:ueNÑaH. karRcbUkeLIgvijedIm,IeGayPaB)øasÞikénl,aykMe)ar manPaBdUcedImRtUv)an GnuBaØatib:uEnþkarbenßmTwkKWmin)an. enAeBlEdlkMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELnRtUv)anGnuvtþedaym:asuIn eBlenaHbrimaNTwkKYrEt eFVIkarEktMrUvedIm,I)annUvl,ayd¾RtwmRtUvsmRsbnwg RbEvgTueya sItuNðPaB lkçN³sMeNIm nig RbePTénkMralEdlRtUvbUk. karvas; slump eday]bkrN_ekaNEdlmanTMhM 50.8 x102x152mm KYrmanBI 63.5 nig 101.6mm l,ayBIm:asuInRkLúknigBI 50.8 eTA 82.6mm l,ayBIk,ayTueya. RbEvgTueyaBIm:asuIneTAkEnøgeFVIkarKYrRtg; nigkan;EtxøIkan;eTl¥ ¬kuMeGayEvgCag 60.69m¦. 1>1 l,aysuIm:g;t_erobdæ nigsuIm:g;t_)øasÞik Masonry and plastic cement mixes suIm:g;t_erobdæ nigsuIm:g;t_)øasÞikEdlplitecjBIeragcRkmanlaysarFatu Plasticizer Rsab;dUcenHeKmincaM)ac;bEnßmkMe)arb¤ Plasticizer eTAkñúgl,ayEdllayeday suIm:g;t_enHeT. dUcenHeKcaM)ac;bEnßmEtxSac;nigTwk)anehIy kñúgeBllayenAkñúgkEnøgeFVIkar. y:agNamij Plastering Work 28
 29. 29. Civil Engineering Department NPIC eKk¾GaclaybBa©ÚlrvagsuIm:g;t_erobdæ b¤ suIm:g;t_)øasÞik CamYysuIm:g;t_Br½ELnkñúgbrimaNmaD esIμKñaenA eBlEdlPaBFn;nwgkMlaMgRtUvkarkan;Etx<s;. suIm:g;t_)øasÞik nig erobdæEtÉgb¤lay bBa©ÚlKña CamYysuIm:g;t_Br½ELnGaceRbIsMrab;karbUkkMe)ar 3RsTab;. 1>2 l,aysuIm:g;t_Br½ELn Portland Cement Mixes suIm:g;t_Br½ELnGaclaybEnßmedaykMe)ar suIm:g;t_)øasÞik b¤suIm:gt_erobdæedIm,IbegáInPaB RsYldMeNIrkar nigPaB)øasÞikénl,ay. sMrab;RsTab;kMe)ardMbUg eKRtUvlaysuIm:g;t_B½rELn1PaK CamYynwgkMe)ar 1¼ PaK rWsuIm:g;t_)øasÞik b¤suIm:g;t_erobdæmYyPaK. sMrab;RsTab;begðIy eKRtUv laysuIm:g;t_Br½ELnmYyPaKCamYynwgsuIm:g;t_)øasÞik mYyPaK rWkMe)arBI ½ eTA2PaK. eKnwglay CamYysuIm:g;t_Br½ELnBN’s nigxSac;EdlmanBN’esIþgenAkardæansMrab;RsTab;begðIy. Plasticizer dUcCasarFatuEr: stV bEnø b¤kMNat;kBa©k;GacRtUvdak;bEnßmcUlkñúgl,aysMrab;RsTab;TI1 b:uEnþkñúg brimaNRKb;RKan;edIm,ITTYlnUvPaB)øasÞik nigPaBs¥itEdleKcg;)an. RbePTnigbrimaNBitR)akd énPñak;gar Plasticizer ERbRbYleTAtamRbePTénfμbMEbk kMralkMe)arbUk nigrebobGnuvtþn_. brimaNkMNat;Er:sMrab;eRbIminRtUv[elIBI 3°énTMgn;suIm:g;t_eT. bnSMénsMPar³pSMd¾l¥bMput RtUv)an kMNt;edaykarlaysakl,g (trial mix) . 2> karGnuvtþn_ Application kMe)arbUksuIm:g;t_B½rELnminGacykmkGnuvtþsMrab;GakasFatuRtCak; b¤elIépÞEdlman kMNkTwkkkeT. sItuNðPaBénl,ay kMe)arKYr sßitenAsItuNðPaB 10 C b¤elIsBIenHkñúgkMLúgeBl º Rbtibtþinig y:agtic 48em:ag bnÞab;BIRsTab;begðIy)anbUk. enAeBlEdlsItuNðPaBFøak;cuHkMe)ar bUksIum:gt_B½rELnRtUvkarBarBIFatuGakasRtCak;edaysMPar³pþl;kMedA edayh‘MueGayCit. karGnuvtþn_edayédnUvkMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELnrYmman]bkrN_buraN nigkarGnuvtþn_Edl )anbBa¢ak;nUveCaKCy½rab;stvtSmkehIy. eTaHCay:agNak¾eday karGnuvtþn_edaym:asuInk¾man KuNsm,tþirbs;vaEdr. kMe)arravGacRtUvbBa¢ÚneLIgeTAelIedaysMBaFtamCnÞalsMrab;GakarEdl maneRcInCan;. karGnuvtþn_manel,ÓnelOnEtmuxtMN nigmuxCMrYsKña emIleXIjc,as;eBlxøHeK Plastering Work 29
 30. 30. Civil Engineering Department NPIC Bi)aknwgeCosvagBIkarGnuvtþn_edayédNas; EtRtUvkat;bnßy. lT§plénkarGnuvtþn_edaym:asuInKW manépÞÉksNæanCag nigBN’Rkem:Anig eRCACagkarGnuvtþn_edayéd. elIsBIenHeTot vaynPaBxøHdUcCa vaynPaBeRKImk¾GacTTYl)anedaykar)aj;. Cavi)ak RsTab;begðIyEtgEtRtUvGnuvtþedaym:asuInBIelIRsTab;dMbUg EdlGnuvtþedayéd. CaTUeTAkMe)ar bUksuIm:g;t_Br½ELnRtUv)anGnuvtþCa 2 b¤3 RsTab;GaRs½ynwgeRKOgTMr. 2>1 kargarbUkbIRsTab; Three coat work karGnuvtþn_bIRsTab; KWtMrUveTAelIEdkBRgwg nigCYnkal bUkenAelIkMralEdlmansPaBrwg maM. varYmmanRsTab; Scrath coat, brown coat nig finish coat srubTaMgGs;mankMras; 22.2 mm. RsTab;nimYy² RtUvbUkeGaydac;edayELkBIKña nigRtUvTukeGayvas¶ÜtrwgedayELkBIKña. RsTab; Scratch coat nig brown coat RtUv)ancat;TukCaRsTab; base coat . RsTab;TI1 (scratch coat) pþl;nUvKnøWemkanicCamYynwgeRKOgBRgwg nigCaRsTab;rwgmaMsMrab; RsTab;bnþbnÞab;. sMrab;BIelIkMralrwgmaM CYnkalRsTab; Dash bond coat RtUveRbICMnYsRsTab; scratch coat . RsTab;TI2 (Brown Coat) pþl;nUvkMras;bEnßmPaBrwgmaM nigFananUvPaBrabesμIénépÞCBa¢aMg sMrab;karGnuvtþn_nUvRsTab;begðIyEdlCaRsTab;EtglMgr. RsTab;nimYy²RtUvEfrrkSasMeNImmun nwgbUkRsTab;bnÞab;. Dash Bond Coat RsTab; dash bond coat KWpþl;nUvépÞeRKImEdleKmintMrUveGayras;kat;BIelI. RsTab;enHRtUv EtEfsMeNImry³eBlBI 12 eTA 24 em:agmunnwgbUkRsTab; brown coat . RsTab; Scratch coat RsTab; Scratch coat KWCaRsTab;TI1 BIelIEdkBRgwgnig GacCaRsTab;TI1elIépÞrwgmaMEdl manPaBs¥itRKb;RKan;edaymincaM)ac;eFVIRsTab; Dash Bond Coat. RsTab; Scratch coat RtUvman kMras;y:agtic 9.5mm vas;BIépÞrwgmaM b¤BI backing paper. vaRtUvbUkeGayesμICamYynwgkMlaMgsMBaF RKb;RKan;edIm,IeGaykMe)arkat;tamEdkBRgwgedIm,IbegáItCaKnøwHemkanic. KMlatrvagEdk nig backing RtUvbMeBjeGay)ansBVdUcenHEdkRtUvbgáb;eBjelj. épÞEdlRtUvRKbKYrminRtUveGay Plastering Work 30
 31. 31. Civil Engineering Department NPIC elIsBI 10°énépÞBRgwgenAsl;BIkarbUk. enAeBlEdlRsTab; Scratch coat cab;epþImrwgépÞ TaMgmUlrbs;vaRtUvqáÚtedayrnas;edIm,Ipþl;nUvPaBs¥itemkanicsMrab;RsTab; Brown coat cab;epþIm rwgépÞTaMgmUlrbs;vaRtUvqáÚtedayrnas;edIm,Ipþl;nUvPaBs¥itemkanicsMrab;RsTab; Brown coat enA elICBa¢aMg¬rUb 3>1¦. eK)anENnaMeGayqáÚttamTisedAedk. rUb 3-1 RsTab; Scratch coat eTaHCakarGnuvtþn_enaHedayéd b¤edaym:asuInk¾edayEtkarqáÚtRtUveFVIedayéd. RsTab; Brown Coat RsTab; brown coat RtUv)anGnuvtþbnÞab;BIRsTab; Scratch Coat EdlrkSasMeNImnig rwg RKb;RKan;sMrab;Tb;Tl;nwgTMgn;énRsTab;bnÞab;. enAeBlEdlRsTab; Scratch coat s¶ÜtvaRtUvepSIm mþgeTotedIm,IRtYtBinitünUvkarbWtmunnwgRsTab; Brown coat RtUv)anGnuvtþ. RsTab; Brown coat KYr mankMras;RbEhl 9.5mm srubénkMras;rbs;RsTab;TaMgBIrminticCag 19.1 mm ¬rUb 3>2 eqVg¦. RbsinebIGaceTA)an RsTab; brown coat KYrRtUvbUkeGayeBjépÞCBa¢aMgEtmþg edayKμan Qb;. karbBaÄb;GaceFVI)anenAkEnøg Screed, control joints, RCug ssr Belt courses doorway rn§ RbelaH nigExSbnÞat;d¾éTeTotEdlbþÚrrUbsm,tþiEdlGacbgðajtamry³RsTab;begðIy ehIyeXIj minc,as;. RsTab; Brown coat RtUveRbIEm:Rtekon nigkþavIedIm,IeGayépÞesμInigmanvaynPaBeRKIm sBV. Plastering Work 31
 32. 32. Civil Engineering Department NPIC rUb 3-2 RsTab; Brown coat eTaHCaeyIgGnuvtþedaym:asuInk¾eday EtRtUveFVIeLIgvijeGaysMercedayédEdr ¬rUb 3-2kNþal¦. RbePTkþavIdUcKña k¾RtUveRbIsMrab;vIeBjépÞCBa¢aMgedIm,IFananUvvaynPaBCaÉksNæan. sñamqáÚt Edl eRCA b¤épÞEdlmankMhusRtUveFVIeGayrelageLIgvij BIeRBaHPaBmineTogTat;enH bNþaleGayman karbWtminesμI b¤Gac[eyIgeXIjtamRsTab;begðIy. RCugxageRkARtUv)an pÁúMedayEm:RtekoenAeBl EdleKmineRbIEdkBRgwgRCug ¬rUb3-2sþaM¦. bnÞab;BIkarrkSasMeNIm épÞKYrRtUvTukeGays¶Üt)ansBVRKb;munnwgGnuvtþnUvRsTab;begðIy. RsTab;begðIy Finish Coat RsTab; Brown coat RtUvepSImTaMgRsugenAeBlEdleKGnuvtþRsTab; finish coat edayéd. b:uEnþsMrab;karGnuvtþn_edaym:asuIn eKminRtUvkarepSImTwkeT. RsTab;begðIyKYrmankMrasy:agtic 3.2mm srubTaMg3 RsTab;KW 22.2mm ¬rUb3>3eqVg¦. karGnuvtþn_edaym:asuInKWkar)aj;kMe)arbUkCaerOy² RtUveFVIeLIgeRcInCagBIrdgerogKña ¬rUb 3-3sþaM¦. kar)aj;elIkTI1 edaykMe)ary:agesþIgdMbUgedIm,Ipþl;eGayépÞénRsTab; Brown coat TaMgRsug. Plastering Work 32
 33. 33. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB 3-3 RsTab;begðIy karGnuvtþn_bnþbnÞab;mankMras;Rkas;CagedIm,IbegáItnUvvaynPaBbegðIyEdleKcg;)an. eragcRk )anplitnUv stucco finishes edIm,IFananUvBN’y:agl¥sMrab;RsTab; finish coat. kartubEtgépÞ begðIyénkMe)arbUkEdlGnuvtþn_edaym:asuIn b¤edayédmanlkçN³epSgeTot² ¬rUb3-4¦RsTab; begðIy plain finish coat EdlRtUvlabfñaMKYrRtUvrkSasMeNIm. CaerOy² stucco finish manPñak;gar rkSasMeNImdUcenHeKmincaM)ac;rkSasMeNImeToteT. karBitplitkrxMRbwgbBaÄb;karplitCaBiess eRBaH vaeFVI[mansñamqáÚtEvg²elIépÞBN’. RsTab;begðIyKYrRtUvEfTaMnUvsItuNðPaBeGay)an smRsby:agtic 48em:agbnÞab;BIbUkrYc. rUb3-4 Rock Dash Finish Plastering Work 33
 34. 34. Civil Engineering Department NPIC 2>2 kargarbUkBIrRsTab; Two-coat work CYnkalkarGnuvtþn_karbUk 3RsTab;BIelIkMralebtug b¤dæCaBiesskEnøgEdlRtUvbegáIn PaBFn;énkMlaMg b¤tMrUvkarénkMras;. b:uEnþCaFmμtakarbUkBIrRsTab;k¾pþl;nUvPaBRKb;RKan;Edr. eKcg;)anPaBFn;énkMlaMg nigGayukalBIelIépÞtan;. sMrab;karGnuvtþn_2RsTab; base coat EtÉg CMnYs [RsTab; Scratch Coat nig brown coat nigbEnßmedayRsTab;begðIy. kMrassrubKYrminticCag 15.9mm . RsTab; Base coat elIkElgenAeBlEdlPñak;garPaBs¥itKImIRtUv)aneRbI épÞEdlRtUvbUkKYrepSImedIm,IFananUv karbWtCaÉksNæan. bnÞab;mkGnuvtþnUvRsTab; Base coat kMras; 9.5mm .vaminRtUv)anqáÚtdUckar Gnuvtþn_3RsTab;eT PaBs¥itemkanic sMrab;RsTab;begðIypþl;[edaykþavIeFVI[manlkçN³eRKIm dUcKñaeTAnwgRsTab; Brown coat Edr¬rUb3-5¦. karGnuvtþn_edaym:asuInsMrab;RsTab; Base coat KWeFVIeLIgedaykarGnuvtþCaeRcIn EdlRtUvbegðIyedayGnuvtþnUvEm:Rteko nigkþavIedayéd. rUb 3-5 2 RsTab; RsTab;begðIy finish coat RsTab;begðIy KYrmankMras; 6.4mm. vaGaceFVIvaynPaB)aneRcInRbePTedayéd b¤eday m:asuIndUckarGnuvtþn_ 3RsTab;Edr. Plastering Work 34
 35. 35. Civil Engineering Department NPIC 3> karEfTMaTwk curing kMe)arsuIm:gt_Br½ELnRtUvkarbrimaNTwkRKb;RKan; nigsItuNðPaBsmrmüedIm,IsMrYldl; dMeNIrkarGuIRdatkmμ EdlGac[vaTTYlnUvPaBFn;nwgkMlaMgnig eLIgkkrwgdUcCam:assUlIt. épÞ halkan;EtFMTak;TgnwgmaDva EdlCMrujeGaykar)at;bg;sMeNImedaycMhay. TueyaFmμtamank,al)aj;GacEktMrUv)anGnuBaØatieGayeRbIsMrab;EfTaMTwkeday)aj;y:ag esþIg². karEdlbgðÚrTwkdUcsÞwg hUrminecjGaceRcaHcUlkñúgépÞminGnuBaØatieGayeFVIeT. karEfTaMsMeNImmintMrUv[)aj;TwkedayyUr²mþgeT b:uEnþeKGaceFVIedayeTogTat;enAeBl karBinitü nig)aj;TwkenAeBlEdlépÞemIleTAeLIgs¶Üt. enAeBlEdlrMhYtekIneLIgCamYynwg clnaxül;ekIneLIg nigsItuNðPaBkan;Etx<s; dUcenHCaTUeTAkar)aj;TwktMrUveGaykan;Etjwkjab; eLIgenAeBlEdlmanxül;rMehIy nigrdUvekþA. elIsBIenH windbreak b¤rnaMgRtUvkarcaM)ac;edIm,I karBarkMe)ar suIm:g;t_Br½ELnBIxül;s¶ÜtekþA. bEnßmBIelIsMeNImRKb;RKan; GIuRdatkmμRtwmRtUveGayl,aykMe)arsuIm:g;t_Br½ELnnigRsTab; nimYy² RtUv)anrkSakñúgsItuNðPaBy:agtic 10ºC . RsTab;begðIyKYrRtUvEfrkSaenAkñúgsItuNðPaB enHy:agtic 48em:agbnÞab;BIeKbUkehIy. enAkñúgGakasFatuRtCak; vacaM)ac;RtUvkMedAl,ayTwk nigpþl;nUvkMedAbiTCit CuMvijkEnøgeFVIkargar. enAeBleKpþl;nUvbrimaNTwkRKb;RKan;edIm,IFananUvGuIRdatkmμCaBiessedIm,IbegáItnUv kM)ar bUksuIm:g;t_y:agmanKuNPaB vaKμankarÉkPaBKñaCaTUeTAkñúgdMeNIrkarEfTaMTwky:agBitR)akdeT. karENnaMBIkarEfrTaMsMeNImpþl;[kñúgtarag 3-6 EdlQrelIeKalkarN_ dUcGVIEdl)anerobrab; xagelIGMBIkarEfTaMsMeNImedIm,IFananUvrgVas;d¾l¥RbesIr EdleCaKC½yCagkarBwgEp¥kelIlkçN³ GMeNayplénGakasFatu b¤brimaNTwkEdlmankñúgl,ay. karGnuvtþn_ karEfTaMseM NIm ry³eBlkkrwgsrub Plastering Work 35
 36. 36. Civil Engineering Department NPIC RsTab; Scratch coat BI 12 eTA 24 em:ag y:agtic 48m: ¬cenøaHRsTab;¦ RsTab; Brown coat BI 12 eTA 24 em:ag y:agtic 7éf¶ ¬cenøaHRsTab;¦ RsTab; Finish coat BI 12 eTA 24 em:ag y:agtic48 m: ¬bnÞab;BIGnuvtþ¦ tarag 3-6 taragEfrTaMsMeNImsMrab;kMe)arbUksuIm:g;t_Br½ELn enAtMbn;xøHénRbeTs min)ansMEdgBIkarEfTaMsMeNImeT RsTab;nimYy²RtUveGay)anelOn enAeBlRsTab;mun)anrwgRKb;RKan;edIm,IRTRTg;va. viFIenHeBlxøHeK[eQμaHfa Doubling Back va Tak;TgeTAnwg karkarBarCalkçN³FmμCatinUvRsTab;nimYy² eGaymansMeNImnigsMrYldl;kar EfrTaM sMeNImdl;RsTab;eRkampg. karGnuvtþn_epSg²eTot EdlTak;TgnigkarGnuvtþn_énkar bUkRsTab; min[ticCag24 em:ag cenøaHeBlKñaedaybnþrkSasMeNImrvagRsTab;nig eRkayeBl EdlRsTab;begðIy)anbUkehIy. viFIEfTaMTwkEdl )aneRCIserIsKYrQrelIeKalkarN_énkarGnuvtþn_cMeBaHTIkEnøgEdlyl; RsbEdlmankarbkRsayBIRbvtiþénkarGnuvtþn_CaTIKab;citþ. dMeNIrkarénkarEfTaMsMeNImTaMgGs; KWBüayamedIm,IrkSa sMeNImÉksNæaneGayRsTab;mun b¤GnuBaØati[vakøayeTACas¶ÜtÉksNæan. enHKWBitCaBiess sMrab;RsTab; Base ¬b¤ brown¦ coat BIeRBaHBN’CaÉksNæansMrab;RsTab; begðIyKWGaRs½y nwgkarbWtesμIKñarbs;RsTab; Base coat . GMLúgry³eBlcaMyUrrvag Base nig finish coat dUcbgðajkñúgrUb3-6 FanaeGayRsTab; brown coat s¶ÜtÉksNæan. enAeBlEdlcenøaHeBlenaH xøICagRtUv)anGnuBaØatiCaerOy² eKcaM)ac; rkSaRsTab; base coat esImedaybnþrkSasMeNImrhUtdl;RsTab;begðIyRtUv)anbUk. elIkElgEt enAeBlEdlEpnkarRbjab; karGnuvtþn_bnþbnÞab;RtUv)anTTYlyk tMrUvkarsMrab;rkSasMeNImGac nwgRtUveKTamTarCakarENnaM[rkSasMeNImkñúgry³eBlxøIehIyBnüaeBlsMgYt. Plastering Work 36
 37. 37. Civil Engineering Department NPIC CMBUk IV ]bkrN_ nigbrikça TOOL AND EQUIPMENT 1> ]bkrN_ kargarbUkkMe)arRtUvtMrUveRbInUv]bkrN_CaeRcInRbePT EdlxøHmanlkçN³BiessrYmman sßabRBakMe)ar (trowels) / kþaRTkMe)ar (hawk) / kþavI (float) / Em:Rteko (straight) nig feather edge / rnas; (scarifier) nigm:asuInbUkkMe)ar (Plastering machine) . 1>1 kþaRTkMe)ar Hawk kþaRTkMe)armanragkaerCabnÞH EdkrabesμIRsalEdlmanédkan;cMkNþal ehIyQreRbI sMrab;dak;)ayGrBIFug)ayGreTATIkEnøgEdlRtUvbUk. bnÞab;mk)ayGrRtUvykecjBIkþaRTeday søabRBakMe)ar. TMhMrbs;kþaRTERbRbYlBI 25cm eTA 30cm . kþaRTGaceFVIedaysMPar³epSg²eTot 2 2 EdlGaceFVI)anenAkardæan. rUb 4-1 RTkMe)ar Plastering Work 37
 38. 38. Civil Engineering Department NPIC 1>2 søabRBakMe)ar Trowels søabRBakMe)arRtUv)aneRbIedayCagkMe)arsMrab;):at bUk nwgvaseGayesμInUvkMe)arbUk. TMhM rbs;søabRBaERbRbYleTAnwgkareRbI nigeTAtamm:asuInEdleyIgcUlcitþeRbIdUcCasÞg;emIlkareRbI ]bkrN_ nigPaBesμIKña. søabRBakMe)armanbIEpñk rYmman kaMbitsMEb:t (Blade) dg (Mounting) nig éd (handle) . EpñkkaMbitEb:tRtUveFVIedayEdklt;nigRtUvEtRtg;esμIl¥tex©aH. dgmanBIRbePTKW Edk nigGaluymIj:Úm. dgKWCaEpñkEdltP¢ab;rvagkMbitsMEb:t nigéd. sBV éf¶CagkMe)ar PaKeRcIneRbIdgGaluymIj:ÚmeRBaHvamanTMgn;Rsal. édrbs;vaeFVIBI eQICYnkalragRtg; CYnkalragekag. tulüPaBénsøaRBakMe)armansarsMxan;Nas;Epñkemkanic EdleFVIeGayeyIg manGarmμN_ gayRsYleRbIva. søabRBamuxRsYc Pointing Trowels søabRBamuxRsYcmanragdYcRtIekaN nig RsedogeTAnwgsøabRBaerobdæ. eKGacrkCav va)ankñúgTMhMepSgKñaénkMbitsMEb:tEdlmanTMhMBI 7.63cm eTA 17.78cm. kMbitsMEb:tKYr RtUveFVIBIEdklt; nigmandg (post ) nig tang k_)anbMEbgBIEdk. vamansarsMxan;EdlTaMgkMbit dg nig édRtUv)aneFVIBIEdkduMEtmYy. dg nig tang EdlP¢ab;eTAnwgkaMbitedayrIev b¤karpSavagay nwg dac;BIkaMbit. dgénsøabRBaRsYcKWCaEpñkmYyEdlQrRtg;eLIgelIBIelIkaMbitsMEb:t nigmanédP¢ab;eTA nwgvaEdl pþl;nUvPaBgayRsYlkñúgkarkan;kþab;. Tang KWCaEpñkmYyénsøabRBar EdleRsab xagKl;énédeQI. RsabRBamuxRsYcRtUv)aneRbIR)as;sMrab;eKalbMNgCaeRcIn. vamanragRtUvlμmEdl smRsb sMrab;kEnøgtUcEdlsøabRBaFMminGaceFVIeTA)an. vaRtUv)aneRbIedIm,IsMGat ]bkN_ nigRTnUv sMPar³ tUc²enAkñúgRbtibtþikarbUkkMe)ar. Plastering Work 38
 39. 39. Civil Engineering Department NPIC rUb 4-2 søabRBamuxRsYc søabRBa Margin Margin Trowels søabRBa margin manTMhMRsedogKña niwgsøabRBamuxRsYcEdr b:uEnþvamanmuxRCug. vaRtUv)an eRbIR)as;sMrab;GnuvtþnwgbUk eTAkEnøgtUcceg¥ótdUcCaenAcenøaHk,ac;Bum<EdlenAekok²Kña. vak¾RtUv )aneRbIsMrab;TIFøatUcEmnETn CMnYs[søabRBaFmμta. cugRCugrbs;søabRBavamankargayRsYlCag søabRBamuxRsYc. rUb 4-3 søabRBa margin søabRBa pipe Pipe trowels søabRBa pipe KWCasøabRBamuxRsYcEvgBiessEdlRtUvykmkeRbIsMrab;kMe)arBIeRkaybMBg; TIbnwgeKalbMNgepSgeTot KWkarBarb:Hrbs;søabRBaeTAelIépÞEdlRtUvbUk. CaTUeTAvamanTMhMTTwg 5cm nigRbEvg 25cm . søabRBamuM Angle Trowels Plastering Work 39
 40. 40. Civil Engineering Department NPIC sßabRBamuMRtUv)aneRbIsMrab;bUkbegðIynUvmuM nigRCugénbnÞb;. søabRBaenHmanrUbrag2sMrab; eRbIR)as;. mYymankaMbitsMEb:tragCaGkSr U . édRtUv)anP¢ab;eTAnwgcugmçagénkaMbitsMEb:tdUc søabRBa margin Edr. RbePTmYyeTotKW eFVIeLIgBIEdkmYybnÞHehIybt;CamuMEkgmanragCaGkSr V Edlédrbs;vaRtUvdak;BIelIkaMbitsMEb:tenaHnigenABIelIxageRkaymuM. rUb 4-4 søaRBamuM søabRBaBiess Special Trowels søabRBaBiessRtUv)aneFVIecjBIsøabRBaFmμta. vaRtUveKkat;edIm,IsMrbsMrYleTAnwglkçx½NÐ énkargarBitR)akdxøH. ]TahrN_ragrbs;kMbitsMEb:tCYnkalRtUveKkat;Caragekag. vaRtUv)aneK eRbIsMrab;bUknUvépÞrag dUm Dome b¤rUbragRsedogekag. CaFmμtaeKeRcIneFVIsøabRBaBiessenHBIsøabRBaEdleRbIcas;². 1>3 kþavI Floats kþavImaneRcInRbePTnig eRcInTMhMEdleKykmkeRbIR)as;eTAtamkaleTs. dUcEdleQμaH va)anbBa¢ak; ]bkrN_enHRtUvrabesIμnwgRtUv GENþkenABIelIépÞénkargar. CaeKalkarN_ kþavIKWCa]bkrN_EdlRtg;esμI EdlRtUveRbIR)as;edayCagkMe)arsMrab;BRgab ral;BMnUkkMe)ar nigRtUvbMeBjral;karxVHxateday]bkrN_epSg. vak¾RtUv)aneRbIR)as;sMrab;bgðab;kMe)arbUkeGayrelagrabesμI nigENn b¤k¾begáItnUv vaynPaBeGayépÞCBa¢aMgpgEdr. RbePTCaeRcInénkþavIRtUv)anplitsMrab;karbUkelIépÞepSg². kþavImuM Angle Floats Plastering Work 40
 41. 41. Civil Engineering Department NPIC kþavImuMGaluymIj:ÚmKWCa ]bkrN_EdlmanépÞrabesμÍ enACaysgxagman flange. TMrg;TUeTA rbs;vamanragCaGkSr U . édeQIRtUv)anP¢ab;enAnwgkNþalcenøaH Flange enaH. ]bkrN_enH RtUv)anrujcuHrujeLIgtamRCugmuMTaMgsgxag. eKalbMNgén]bkrN_enHKW tMrg;nigeFVImuMEkg. rUb 4-5 kþavImuM kþavIeQI Wood floats kþavIeQIRtUv)aneRbIR)as;sMrab;rMlIg nigbgðab;épÞrabesμI. TMhMénkþavIenHERbRbYl. CaTUeTA kMras;rbs;vaKW 19 mm b:uEnþCagkMe)arxøHcUlcitþRbePTesIþgCagenH. CYnkaleKcUlcitþeRbIkþavI RbePT cross-grained BIeRBaHvapþl;nUvlT§plkargarl¥Cagkñúgkarcl½tkMe)arcUleTAkñúgbnÞHkþaerob esμInigvaminmankareLIge)ardUcRbePTkþavIeQIFmμtaeT. rUb 4-6 kþavIeQI Cork Floats eKalbMNgnigkareRbIR)as;rbs; Cork floats dUcKñanwgkþavIeQIEdr. vamanlkçN³d¾l¥2 y:ag KW PaBRsalnigRtg;l¥ vamanKuNvibtþid¾smBaØmYy KWRsYygay nigEbk. Carpet Floats Plastering Work 41
 42. 42. Civil Engineering Department NPIC RtUv)aneRbIR)as;sMrab;begáItnUvépÞEdlmanRKab;m:t; tMrUvsMrab;kargarbegðIy Carpet Floats EdlmanxSac;l¥. carpet float RtUv)anplitBIkarRKbnUvkMNat;RBMENnEdlmancMNat;fñak;l¥BIelI kþavIeQI. kþavICr½eGbug Sponge Ruber Floats kþavIC½reGb:ugCakþavITMenIbEdl)anmkBIkarvivDÆn_énkþavI Carpet Float . kareRbIkþavIenHsuIeBl yUrCagkþavI carpte float b:uEnþpþl;lT§pl)anl¥Cag. vaminRtUv)anRsUbykCatikMe)ar b¤TwkBIkñúg kMe)arbUkeT. karykcitþTukdak;kñúgkareRbIR)as;kMralC½reGb:ugeGay)ansmRsbenaHeyIgGaceRbIva)anry³eBl mYyEx. enAeBlEdlkargarRtUveFVIenARCug b¤muMbnÞHC½rRtUv)aneRbIedIm,IkarBarEdk EdlRtdus elICBa¢aMg b¤Bidan. kþarvITaMgGs;eRbInUvRbePTédeQIdUcKña EdlGareGaysm nwgédrbs;eyIg. CaTUeTAédkan; RtUv)anP¢ab;cugTaMgBIrrbs;vaCamYyeQIedayvIs. rUb 4-7 kþarvIC½r 1>4 Paddle Paddle RtUv)aneRbIR)as;edayCagkMe)arxøHsMrab;sMGat nigkñúgkrNIxøHeRbIedIm,IbegðIy kargareFVImuM b¤RCug bnÞab;BIkarvIedaykþavIehIy. Paddle RtUv)aneRbIR)as;sMrab;kargar sMNg;eKhdæan BIeRBaHvapþl;[nUvkarbegðIykargareFVImuM)anelOnCag. eTaHbICay:agNak¾eday lT§plbegðIymin GaceRbobeFobnwgkareRbIsøabRBabkMe)ard¾RtwmRtUvenaHeT. Paddle manTMrg;dUcGVIEdleK)anbBa¢ak;eQμaHeGayva. vamanragEpøEb:lkaerEdlxagcugva RtUv)ansMrYcdUcesñót. vamanédkan;EvgEdlcl½tedaymankMras;. CaTUeTAvamanTMhMTTwgBI 6.5cm eTA 7.5cm ¬xagcugrbs; Paddle¦. édkan;mankMras;CaTUeTA 2.2cm nigmanRbEvgBI 15 cm eTA Plastering Work 42
 43. 43. Civil Engineering Department NPIC 20cm vas;BIcugrbs; Paddle eTAcugénédkan;. Paddle RtUv)aneFVIBIsMPar³mYykñúgcMeNamsMPar³bI xageRkamKW eQI GaluymIj:Úm b¤)øasÞik. CaTUeTA paddle eFViBIeQIRtUv)anP¢ab;edaysnÞHEdky:ag EsþgenAcugxagmuxedIm,IkarBarPaBswk. 1>5 Ck; Brush Ck;EdlCagkMe)areRbImanbIRbePT KW browing brush, finish brush nig tool brush Browing Brush browing brush RtUv)aneRbIsMrab;):atTwkeTAelIépÞénkMe)arbUkedIm,Ipþl;nUvPaBrGileGay ]bkrN_sMrab;rMlIgépÞkMe) arenaH. tMrUvkard¾RbesIrbMputrbs;va KWvaGacpÞúk)anbrimaNTwkeRcIn. rUb 4-8 browing Brush Finish brush eKalbMNgénkareRbIR)as; finishing brush enHKWdUcKñanwg browing brush EdrEdleRbIsMrab; labTwkeTAelIépÞbUkkMe)ar. eTaHCay:agenHk¾eday sMrab;RbtibtþikarN_enH TwkRtUvlabedaypÞal; eTAelIépÞ. dUecñHvaRtUvEtmaneramGMe)aHEdlmanKuNPaBx<s; edIm,IkarBarépÞkMe)arbUkd¾Tn;kuMeGay qáÚt. Finishing brush xøHGacrkCav)anedaymanKRmbeFVIEs,kgab;BT½§CuMvijeramGMe)aH EdlP¢ab; eTAnwgédkan; edIm,IkarBarTwkhUrtamdgédkan;enAeBlEdlkMBugeRbIR)as;. Plastering Work 43
 44. 44. Civil Engineering Department NPIC rUb 4-9 Finishing Brush Tool Brush RtUv)aneRbIsMrab;labTwkeTAelIkEnøgTIFøatUc² nige)asnUvFUlIBIk,ac;rcna.l. ToolBrush Ck;labfñaMEdlmanKuNPaBl¥KW Ca]bkrN_EdlRbéBbMputsMrab;eRbICa Tool Brush . rUb 4-10 Tool Brush 1>6 ]bkrN_eFVIk,ac;rcna Ornamental Tools ]bkrN_d¾tUcGaceRbIsMrab;kargark,ac;rcna. CYnkaleKGacehAfa ]bkrN_eFVIBum< (modeling tools) b¤]bkrN_eFVIk,ac;rcna (ornamental tool) . ]bkrN_tUcRtUv)aneRbIsMrab;cg¥úlmux tMNenAeBltMeLIgkargarBum<. vaRtUv)aneRbIsMrab;begðIykargarRtg;kEnøgkat;Kñaénk,aMgk,al CBa¢aMg. vaRtUv)aneKeRbIsMrab;ral;kargarEdlRtUvkar]bkrN_EdlmanTMhMtUc. Plastering Work 44
 45. 45. Civil Engineering Department NPIC rUb 4-11 ]bkrN_eFVIk,ac;rcna 1>7 BUefAéd Hatchet enAkñúgkargarenH eKmanBUefABIrRbePTKW Lathing hatchet nig half hatchet . lathing hatchet KWCa]bkrN_EdlmanTMgn;Rsal EdlmanEpøkaMbitesþIgEvg. vaRtUv)anlt;y:agx<s;bMput. karlt; EdkKWpþl;nUv kareRbIR)as;)anyUrGEgVg (long-lasting)muxmutRsYc (sharp-cutting edge). CaTUeTA k,alBUefAenaHRtUvExVgedaycg¥Úr kñúgeKalbMNgsMrab;karBarPaBrGilénk,al EdkeKal enAeBl duMBnøicva. édkan;rbs;vaCadgRkas; vasMrYlenAeBlEdleKRtUv)aneRbIsMrab;kab;kMe)arEdleLIgrwg nigRtUv)aneRbIsMrab;kargarF¶n;²epSgeTot. rUb 4-12 BUefA 1>8 kUnRbeyal Plumb Bod kUnRbeyalKWCa duMsMN b¤Edk b¤Tg;EdgEdlmanTMgn;EdlP¢ab;eTAnwgExSrehIy RtUv )aneRbIR)as;edayCagsMNg; b¤CagkMe)ar.l. vaRtUv)aneKeRbIsMrab;bgðajnig RtYtBinitüTisedA Qr edIm,IFanafa TisedAQrbs;épÞmanPaBRtg; nigBitR)akd. enAeBlEdlCagsMNg;niyayfa “CBa¢aMgRbeyalehIy ” (“Plumb Wall”) enaH)ann½yfa CBa¢aMgenaHBitR)akdRtg;tamTisedAQr. kUnRbeyalRtUv)ancat;lMdab;fñak;edayTMgn;CagedayTMhM. Plastering Work 45
 46. 46. Civil Engineering Department NPIC rUb 4-13 kUnRbeyal 1>9 Em:RtsÞg; Level Em:RtsÞg; KWfa]bkrN_mü:agEdleKsÁal;fa CaRbdab;cab;kMrit EdlvaRtUv)aneKeRbIsMrab; kMNt;ExSedk. vabgðaj[eyIgeXIjfa EpñkNamYyénépÞedkmankMritkMBs;x<s;CagEpñkNamYy eTot. EpñkBiessénEm:RtsÞg;man TIbEm:RtragekagbnþicEdlesÞIrEtbMeBjedayGal;kul b¤sar- FatuepSgeTot. TIbEdlmanvtßúravenaHbiTCitehIymanduMBBuHxül;mYyEdlGaccl½t)an. enAeBlEdlduMBBuHxül;enaHenAcMkNþal vabgðajfaépÞEdkenaHmanPaBrabesIμl¥. duMBBuH xül;KWgayRsYlcUlkNþal enAeBlEdlEm:RtsÞg;PaKeRcInmanExSbgðajelIEm:RtTIbEdlRbsin ebIduMBBuHxül;sßitenAcMkNþalénExSenaH)ann½yfa épÞenaHrabesμI. enAeBlEdlEm:RtsÞg;enaHep¥óg EtbnþiceTARCugNaenaH vanwgeFVI[BBuHxül;enaHcl½tecjBIGkS½kNþalenaHbgðajfaExSenaHmin edk b¤minrabesμI. TIbEm:RtenaHRtUvkarBaredayEdk b¤eQIedaymanRbEvgb:unKña. RbEvgEm:RtsÞg;TUeTAEdl eRbIedayCagkMe)arPaKeRcInKW 45cm nig 60cm nigGaceFVIedayeQI b¤GaluymIj:Úm. RbePTGaluy mIj:ÚmCaRbePTsMPar³énEm:RtsÞg;EdleKcUlcitþeRbIeRBaH vaminekagnigminswkdUcRbePTeQIeT. sBVéf¶Em:RtsÞg;PaKeRcInEdlCavmanTIbEm:Rtdak;GgÁFaturaveRcInCag1. RbePTEdléfø CageK KWRbePTEdlmanTIbenaHeRcInEdlGaceGayeKeRbIva)anRKb;viFI. Em:RtsÞg;PaKeRcInmanTIbEm:RtBIrRbePT KWmYyeRbIsMrab;kMNt;PaBrabesμIénépÞedk¬dUc erobrab;xagelI¦ nigmYyeTotCaTUeTAenAxagcugedIm,IkMNt;TisedAQr. TIbEdleRbIsMrab;kMNt; Plastering Work 46
 47. 47. Civil Engineering Department NPIC PaBRtg;tamExSedk KWRtUveKdak;RsbnwgbeNþayénEm:RtsÞg; cMENkTIbEdleRbIsMrab;kMNt;PaB Rtg;tamExSQr KWRtUveKdak;RsbeTAnwgTTwgénEm:RtsÞg;. rUb 4-14 Em:RtsÞg; 1>10 ké®nþkat;sMN tin snip ké®nþkat;sMNRtUv)aneRbIsMrab;kat;kMNat;Edk. eKalbMNgd¾sMxan;rbs;vasMrab;CMnaj CagkMe)arKW sMrab;eFVIBum<k,aMgk,alCBa¢aMg. ké®nþkat;sMNKWmanragRsedogKñaeTAké®nþFM. eKGac rkCavva)anedayTMhMepSg² sMrab;eRbICamYyEdkEdlmankMras;epSg². CagkMe)arCaFmμtacUlcitþ eRbInUvké®nþkat;sMNTMhM 30 cm. vamanmuxEpøké®nþRbEvg 7.5cm niggayRsYlkñúgkarkat;kMNat; Edk. sMrab;ké®nþkat;sMNrkñúgkargarsMNg;eKeRcInrknUvEpøké®nþNaEdllt;eRBaHfa CacMNuc sMxan;bMput. rUb 4-15 ké®nþ Plastering Work 47
 48. 48. Civil Engineering Department NPIC 1>11 RbGb;ExSbnÞat; Chalk Box RbGb;ExSbnÞab;KWCaExSEdlmanRbEvgEvgnigRtUvbMeBjedayFUlIdIs. vaRtUveRbIsMrab; dak;ExSbnÞat;dwkRtg;enAelIkargar. ExSbnÞat;RtUvTajeGaytwgekoknwgépÞkargar nigdak;BIelIcMnuc Edl)anedAehIy b¤pÞat;edayRmamédedIm,IbegáItCaExSbnÞat;. rUb 4-16 RbGb;ExSbnÞat; 1>12 Em:Rtbt;6-Foot Six-foot folding rule Em:Rtbt; 6 foot KWCaEm:Rtbt;EdlmanbTdæanRtUv)anlk;sMrab;bMerIbMras;TUeTA. enAeBl Edlvabt;vamanRbEvgEt 15.24cm nigenAeBllaeGayGs;GacmanRbEvgdl; 180 cm . Em:RtenH PaKeRcInRtUv)aneFVIeLIgBIsMPar³BIrRbePTKW eQI nigGaluymIj:Úm. rUb 4-17 Em:Rtbt; 1>13 rNar Saws CagkMe)ar)aneRbInUvrNa 2RbePTkñúgkargarrbs;Kat;. Kat;eRbI Handsaw nigKat;eRbI keyhole saw sMrab;GarvNÐvg;énBum< nigkagartUc². Plastering Work 48
 49. 49. Civil Engineering Department NPIC CaTUeTA handsaw manRbEvgRbEhl 50cm eTA 60cm nigRsedogKñaeTAnwgrNaCageQI EdlmaneFμjFM² nigeRKIm. eFμjrbs;rNaRtUvEtFM² edIm,IkargarBIkarbMeBjedaykMe)aresIμ nig karBarBIkars¥itCab;éneFμjenAeBlEdlkMBg;Gar. rUb 4-18 rNa rNa keyhole saw KWmanRbCaRbiyPaBkñúgkargareFVIBum<. CagemkanicxøHcUlcitþeRbI coping saw Cag keyhole saw . rNa coping saw manlkçN³l¥RbesIrkñúgkarGarCalkçN³rgVg;. b:uEnþmux d¾tUcl¥itminGacbBaÄr)anRtg;sMrab;kargarepSgeTot. 1>14 Em:RtEkg Stell Square CagkMe)areRbIEm:RtEkgsMrab;eFVI[manRCugRtg;. Em:RtEkgEdlmankarBareRcHKWCa]bkrN_ d¾l¥CageK sMrab;CagkMe)areRbIeRBaHeKEtgEteFVIkargarCamYynwgsMPar³esIm²tQb;Qr. Cag kMe)arxøHcUlcitþeRbIEm:RtEkgEdlmanTMhMF. Em:RtEkgRtUvEckecjCa 3EpñkEdleKeGayeQμaHfa M Tongue KWCaEpñkxøICageK Blade KWCaEpñkEvgCageK nig heel KWCaRbCuMénEpñkTaMgBIr. rUb 4-19 Em:RtEkg Plastering Work 49
 50. 50. Civil Engineering Department NPIC 1>15 Joint Rod Joint Rod RtUv)aneRbIsMrab;pÁúMnig P¢ab;muxtMNkñúgkargark,aMgk,alCBa¢aMg. kMe)ar)ayGr Tn; RtUv)andak;BIelIkEnøgkat;Kñaénk,aMgk,alCBa¢aMgBIr rYcehIyeRbI]bkrN_enHedIm,IBat;nUv kMe)ar)ayGrcUlkñugRbehagenaH b¤biTvaeGayCab;RCugKña. edaysarEtk,aMgk,alCBa¢aMgmanTMhM ERbRbYl dUcenHRbEvgrbs; joint rod maneRcInRbePTtMrUvtamkMe)arbUk. 1>16 rnas;qáÚt Scratcher rnas;qáÚt KWCa]bkrN_EdlmanédsmRsbnig maneFμjrnas;FM². rnas;qáÚtRtUv)an eRbIR)as;sMrab;qáÚtRsTab;TI 1 énkMe)arbUkdUcenHRsTab;bnÞab;nigmanPaBs¥itedayemkanicl¥. rUb 4-20 rnas;qáÚt 1>17 Em:RtEdk Steel tape Em:RtEdkRtUv)aneRbIR)as;sMrab;vas;RbEvgEdlEvg EdleyIgminGacvas;edayEm:Rtbt; 6foots. RbePTEdll¥CageK KWRbePTEdlmaneRsabRkUmkarBareRcH b¤labfñaM. rUb 4-21 Em:RtEdk Plastering Work 50
 51. 51. Civil Engineering Department NPIC 1>18 Jiont Cutter Joint cutter RtUv)aneRbIsMrab;kat;muxtMN b¤eFVIcg¥ÚrxagkñúgkMe)arbUk. sMrab;ral;kargarEdl eFVIedaykMe)arTn; CaTUeTA cutter RtUveFVIBIEdkyWtesþIg. bnÞHEdkRtUveFVIeGaymanrag loop nigman dak;édkan;. ]bkrN_EdkesþIgenH nigkat;cUlenAkñúgkMe)arTn; nigbegáItCamuxtMN b¤cg¥ÚrEdlTTwg esμInwg loop nigCMerAeTAtamkarkMNt;rbs;emkanic. TMhMrbs;Edk loop kMNt;nUvTMhMrbs;mux tMN.RbePT joint cutter enHRtUv)aneRbIsMrab;eFVIRtab;tamduMfμdæb¤ kar:U. RbePTsMPar³ kMe)ar )ayGrxøHRtUv)ankat;l¥enAeBlEdlvaeLIgrwg. sMrab;krNIdUcCa cutter esþIg EdlmaneFμj dUcCa rNaeRcokRtUv)anykmkeRbI. vaRtUv)aneFVIBIEdk stock EdlmankMras;esμInwgTMhMmuxtMNr EdleKcg;)an. bnÞab;mkeFμj én cutter RtUv)anqab. CaTUeTAépÞén cutter manRbEvg 10cm RtUv)anGnuBaØati. cutter RbePTenHGackat;RKb; RbePTénkMe)arbUkrwg nigbegáInnUvT§iBlénmuxtMNr. rUb 4-22 Joint cutter 1>19 dgáab; Nippers dgáab;EdlmandegáóbtUcRtUv)aneRbIsMrab;cab; bMEbknigkat;. dgáab;man2RbePTRtUv)an eRbIR)as;. mYyRbePTenaHmanmuxdgáab;rwg. CagkMe)areRbIdgáab;edIm,ItMeLIg Plaster cast enAeBl BYkeKcgP¢ab;lYsCamYynwg Plasterwad . dgáab;k¾RtUv)aneRbIR)as;sMrab;kargarTUeTAdUcCaEdkeKal EdlduMelI miscellaneous lath RtUv)andkeday lather . Plastering Work 51
 52. 52. Civil Engineering Department NPIC rUb 4-23 dgáab; 1>20 eRsamédC½r Rubber Groves eRsamédC½rRtUv)aneRbIenAeBleyIgGnuvtþkargarkMe)arbUkRtg;k,aMgk,alCBa¢aMg nigkargar eFVIk,ac;rcnaedaykMe)ar)ayGrepSgeTot. eRsamédkarBarédBIkareqHeraledaykMe)ar. vaGnuBaØatieGayCagkMe)arGackan;cab;kMe)arrav)an nigGac):atCaBum<k,aMgk,alCBa¢aMg ¬kargareFVIk,ac;rcna¦. CaTUeTACagkMe)arcUlcitþeRbIRbePTRkas;eRBaHBak;RsYlnwggayedaH ecj)an rh½s. rUb 4-24 eRsamédC½r 1>21 Combination Square (bevel square) Bevel square KWCabnSúMrvagbnÞat;muMEkg nigmuM 45 . sNæanénbnÞat;KWragRtIekaN.RCugEkg º énRtIekaNbegáIt)anmuM 90 nig RCugBIrepSgeTotbegáIt)anmuM 45 . CagkMe)areRbI bevel square º º edIm,IP¢ab;RCugkat;nigedIm,IkMNt;bnÞab;RCug 45 nig 90 dUcEdleKcg;)an. º º Plastering Work 52
 53. 53. Civil Engineering Department NPIC rUb 4-25 Combination Square 1>22 Coping Saw rNa Copin saw mankaMbitrNaesþIgtUcEdlP¢ab;nwgdgGkSr U ehIyP¢ab;edayédkan;enA mçagéndg. Coping saw RtUv)aneRbIsMrab;eFVInUvkargarekagesþIgRKb;RbePT. rUb 4-26 coping saw 1>23 EdkecaH Prick Punch EdkecaH KWCaEdkEvgmUlEdlmancugmçagRsYcedIm,IecaHrn§tUc². vaRtUv)aneRbIsMrab;ecaH rn§eTAelIbnÞHEdkEdleRbIsMrab;eFVI Profile . EdkecaHk¾RtUveRbI sMrab;KUsvasnUv Profile tamry³kare)aHBum< blueprint eTAelIbnÞHEdkenAeBleFVIBum<k,aMgk,al CBa¢aMg. Plastering Work 53
 54. 54. Civil Engineering Department NPIC rUb 4-27 EdkecaH 1>24 jjÜr Craw bammer jjÜrFmμtarbs;CageQIRtUv)aneRbIedayCagkMe)arsMrab;Kas;EdkeKal nigsMrab;eFVIBum< RKb;RbePT template CnÞl; nigkargarRsedogenH. rUb 4-28 jBaYr 1>25 Em:Rt b¤bnÞat;eko Straightedge ]bkrN_enHeRbIsMrab;eFVIeGayCBa¢Mgnig BidanmanépÞrabesμIl¥. RbEvgEm:RtekoPaKeRcIn eRbIkñúgCMnajenHman 150cm, 180cm,210 cm nigedIm,IGnuvtþnUv Screed enaHCagkMe)ar)aneRbInUv bnÞat;EdlmanRbEvgrhUtdl; 6m . ruUb 4- 29 Em:Rteko Plastering Work 54
 55. 55. Civil Engineering Department NPIC 1>26 Featheredge Featheredge RtUv)aneRbIsMrab;eFVIeGaymuM b¤RCugénCBa¢aMgmanPaBesIμl¥ sMrab;RsTab;begIðy vak¾RtUv)aneRbIsMrab;begáIt Screed RsTab; Putty sMrab;kargark,aMgk,alCBa¢aMg. TMhMCaeKalén Featheredge KWmanRbEvgBI 150cm eTA 240cm nigCaTUeTAmankMras; 2.5cm nigTTwg 13cm . rUb 4-30 Featheredge 1>27 Darby Darby manRbEvgEvgesþIg sMEb:terobesμICaTUeTAmankMras; 12.5cm TTwg 9cm nigRbEvg RbEhl 115cm . édkan;RtUv)anP¢ab;eTAnwgépÞmçagrbs;kaMbitsMEb:t. ]bkrN_enHRtUv)aneRbI CamYy handsand TaMgBIrsMrab;vIBIelIkMe)ar Rodded Brown EdlenArav. skmμPaBenHbgðab;nig rlIg)ayGreGaycUlkñúgkþavInigeFVIeGayépÞENn. Darby k¾RtUv)aneRbIsMrab;rMlIgRsTab; Putty- coat nigeFVI[RsTab; Putty coat manPaBrabesμIEdlbUkBIelIRsTab; Brown Coat manPaB minrabesμI. rUb 4-13 Darby Plastering Work 55
 56. 56. Civil Engineering Department NPIC 1>28 Slicker Slicker RtUv)aneRbIsMrab;CMnYs[ Darby sMrab;kargarsMNg;eKhdæan b¤enAeBlEdlpÞaMg mñagsilaRtUveRbI. Slick RtUv)an eFVIBIeQIEdlmanmçagragTal dUcGVIEdleKeRbICa Sheath sMrab; xageRkApÞH. CaTUeTAvamanRbEvgRbEhl 120cm nig TTwg 15cm rW 20cm . vaminmanédkaneT Et vaRtUv)ankan;edayCaymçagEdlmankMras;Rkas;Cag. CagkMe)arxøHcUlcitþ eRbI slicker eRBaHvagay RsYlbt;EbnenAeBlEdlEm:RtIvaelI)ayGr. edaysarEtPaBbt;Ebnrbs;va)ankMe)argayRsYl nwg relagCagFmμta. rUb 4-32 slicker 2> brikça Equimpments eKmanm:asuIn Plastering BIrRbePT KW Wet mix nig Dry mix. RbePTbUm Wet-mix bBa¢Ún l,aykMe)arBIm:asuInRkLúkeTAdl;k,al)aj;Tueya. RbePTm:asuIn Dry-mix bBa¢Únl,aykMe)ars¶Üt eTAdl;k,allayEdleRkamsMBaFTwkRtUv)anlayCamYynwgkMe)ars¶Ütnwg )aj;edaykMlaMgnUv kMe)aresIm. m:asuIn Plastering PaKeRcInKW m:asuInbUm wet-mix . m:asuInb:Um Wet-mix GacCaRbePT Worm-drive, piston-pump KWRbePT hand hopper. sMrab;RbePTm:asuIn worm-drive l,aykMe)ar RtUv)ancak;cUleTAkñúg Hopper nigbBa¢ÚneTAk,al)aj;tamTueyaedayskmμPaBmYlvIsén rotor nig stator EdlpÁúMenAnwgkr énm:asuIn. m:asuInRbePTenHman hoppe GacmanlT§PaBpÞúkl,aykMe)arBI 3eTA5 feet KIb nigGac bBa¢ÚnBI 0>5 eTA 2 feet KIbkñúg1TaTI. sMrab;RbePTm:asuIn Piston-pum Edl Piston RbtibtþkarN_ tamlkçN³ hydraulic, air-operated b¤emkanicpþl;nUvfamBlsMrab; bBa¢ÚnkMe)arrav. sMrab;m:asuIn hand-hopper l,aykMe)ars¶ÜtRtUv)andak;cUleTAkñúg hand-held hopper EdlsßitenABIelIk,al)aj;. ehIyCaTUeTA hopper enHGacdak;kMe)ar)anRbEhl 1/10 feet Plastering Work 56
 57. 57. Civil Engineering Department NPIC KIb. m:asuInTaMgenHRtUv)aneRbIva sMxan;sMrab;kargarbUkbegðIy. karGnuvtþn_edayma:suIn kat;bnßy nUvkareRbIR)as;kþaRT nigsøabRBa kMe)arsMrab;kargarbUkkMe)arCMh‘andMbUg. eTaHbICay:agNak¾eday eKenAEteRbIral;]bkrN_Edl eRbIedayéddEdldUcCaEm:RtekosMrab;kargarGnuvtþn_edaym:asuIn. Plastering Work 57
 58. 58. Civil Engineering Department NPIC CMBUkV karGnuvtþn_ Practice 1> karbUkkMe)ar Plastering 1>1 kartMeLIg stucco Installating Stucco dMeNIrkarRbtibtþi 1> e)aHP¢ab; base strip eTAnwgeCIgCBa¢aMg edaydak;RtYteTAelIExSbnÞat;dwk Edl)anKUrrYc. 2> eRbIEdkeKaleRsabsgá½sIduMP¢ab;sMNaj;lYsBIelIépÞTaMgmUl lapping base nig coner bead Plastering Work 58
 59. 59. Civil Engineering Department NPIC 3> eRbIsøabRBakMe)ar):at)ayGredaykMlaMgxøaMglμmedIm,Ibgáb;sMNaj;lYseTA nigl,aysMrab;begáItRsTab; Base coat 4> qáÚtépÞénRsTab; base coat Cacg¥ÚredkedIm,IbegáItCaPaBs¥itrvagRsTab;. 5> bUknUvRsTab; brown coat EdlmankMras; 9cm. labfñaM b¤bEnßmRsTab; finish coat kMras; 3mm Plastering Work 59
 60. 60. Civil Engineering Department NPIC 1>2 karbUkkMe)arelIduMbøúk karbUkkMe)arKW CakargarbegðIycaM)ac;taMgBIburaNsMrab;CBa¢aMgrabedayduMbøúknig sMrab;Epñk EdlCaRKwHénpÞH. vamankargayRsYlkñúgkarbUkkMe)arelIsMPar³Edltan;² CagBIelIeRKageQI edaymanmUlehtuCaeRcIn TI1 duMbøúkKWrwg dUcenHeyIgmincaM)ac;bEnßmEdkBRgwgeT bu:EnþeyIgKYr bEnßm base nig corner bead . dUcKñaEdrCaTUeTACBa¢aMgdæRtUvkarEt 2RsTab;eT KWRsTab;base b¤ scratch coat kMras; 9cm nig RsTab;begðIy finish coat kMras; 6mm . edayKμansMNaj;BRgwg GñkKYr EterobcMCBa¢aMgcas;edayRcasEdk b¤Ck;. sMrab;PaBs¥itl¥elICBa¢aMgenaH GñkKYrbegáInPaBs¥it edaylabnUvPJak;gars¥itmYy RsTab;edayr:UlUruj. dMeNIrkarRbtibtþi 1>eRbInUvEdkdab; (cold shisel) nigjjYÜrF¶n;² dab;ecjnUvkMe)aEdlelIsecjBImuxtMN 2> e)assMGatPaBkxVk; nigkMTickMTI dUcCaEsø edayRcasEdk 3> rujedayr:UlUBIelICBa¢aMg dæEdlcas;edayPñak;gars¥itsMrab;begáInPaBs¥it. cMeBaH CBa¢aMgbøúkfμI² mincaM)ac;labeT. Plastering Work 60
 61. 61. Civil Engineering Department NPIC 4> tMeLIgnUv base drip bead edIm,IbBaÄb;nUvRsTab;bUkbegðIy nigkat;tMnwmCayeGayputBI dIy:agxøIbMput. 5> eRbI corner bead CamYynwg mesh flange edIm,IeFVI tradition CuMvijRCugbøúk. 6> eRbInUvfasdak;kMe)aredIm,IeFVIeGayl,aymanPaBgayRsYleFVIkarlμmrYc):atbUkEtmþg Plastering Work 61
 62. 62. Civil Engineering Department NPIC 7> eRbIsøabRBakMe)arbUkrujkMe)arBIeRkameLIgelIedIm,IbegáItCaRsTab;TI1. GñkGaceRbIkþa vIsMrab;dak;kMe)areGay)aneRcInkñúgkarrujenH. 8> munnwgRsTab;TI1 s¶Üt qáÚtCacg¥Úr. ]bkrN_qáÚtenHeFVIedayxøÜnÉgEmnEtmanRbsiT§PaB 9> enAeBlEdl Scratch coat eLIgs¶Üt)aj;Twk eGayvaedIm,ICYycab;s¥itRsTab;begðIy. Plastering Work 62
 63. 63. Civil Engineering Department NPIC 10> bUknUvRsTab;begðIyedaysøabRBa BRgabnigrMlIgva eGaymankMras; 6mm 11> sMGatnUvkMe)arEdlelIsecjBIRCugedayGUssøabRBatambeNþayCayén metal bead 12> RKbCBa¢aMgedaypÞaMg)øasÞikedIm,IrkSasMeNImry³eBl 48em:ag nigGnuBaØatieGay kMe)armansMeNIm. bUkelIeQI enAeBlEdleyIgbUkkMe)areTAelICBa¢aMgeRKageQI eyIgEtgEtCYbnUvvibtþiénkarrIkRsk rbs; sac;eQItamlkçN³tUc² eTAtamrdUv vabNþaleGayeRbHnUvkMe)arsuIm:g;t_rwg. eKmanvIFIBIrsMrab; Tb;Tl;bBaðaenH KWT1 eyIgRtUvsg;CBa¢aMgd¾rwg ]TahrN_ eday 2x6 CMnYs[ 2x4 I Plastering Work 63
 64. 64. Civil Engineering Department NPIC b¤y:agticeyIg RtUvbEnßmCnÞl;edIm,IeGayeRKageQIkan;EtrwgmaM. viFImü:ageTot KWtMeLIgsMNaj;BRgwg ¬rYmTaMg corner nig base bead CamYynwg mesh flanges ¦ P¢ab;eTAnwgépÞCBa¢aMg. Gñkk¾RtUvkarBar tile sheathing pgEdrCamYynwgkardak;Can;KñanUv felt paper . eyIgRtUvbUkkMe)ar 3Can;BIelIeRKageQI. cab;epþImeday scratch coat kMras;RbEhl 9mm qáÚtedIm,IeGayRsTab;TI3 s¥itCab;CamYyRsTab; enH. RsTab;bnÞab; KW RsTab; brown coat kMras;RbEvgRbEhl 6mm pþl;nUvépÞrabesμIÉksNæan. RsTab; 3 kMras;RbEhl 3mm RtUv)aneKeGayeQμaHfa color coat edayeyIgGaclayBN’nig vaynPaBpgEdr. dMeNIrkarRbtibtþi 1> kiwbP¢ab; felt paper eTAnwg sheathing biTB½T§RCugnwgpþl;nUv liveral Can;KñaenARCug. 2> vayExSbnþat;BIelI felt paper EpñkxageRkamBIelIRKwHsMrab;CalMnaMeGay base bead . 3> vas; mesh- edjed base bead nigkat;tMnwmvaeTAnwgRbEvgRtUvkaredaydgáab;. Plastering Work 64
 65. 65. Civil Engineering Department NPIC 4> tMeLIg mesh flang tMrg;CamYynwgExSbnÞab;EdleyIg)anpÞat; nige)aHP¢ab; bead eday EdkeKal roofing nail 5> tMeLIgsMNaj;EdkCamYynwg EdkeKaleRsabsgá½sI b¤kwbP¢ab;edIm,IbegáItCaRsTab;RT bnþbnÞab;. 6> RKbRCugedaydkyk corner bead ecjedIm,IeFVICayrvagépÞCBa¢aMgmanlkçN³s¥at. Plastering Work 65
 66. 66. Civil Engineering Department NPIC 7> rujkMe)arbUkBIeRkameLIgelIedaysøabRBaedIm,Ibgáb;y:agENnnUv lath eTAkñúgRsTab; TI1enH. 8> qáÚtCacg¥ÚredkenAelIépÞ eRbInUv]bkrN_eFVIedayxøÜnÉgenH CabMENkén paint-straining screen . 9> epSImRsTab; Scratch coat enHmunnwgbUknUvRsTab;TI2 ehAfaRsTab; brown coats Plastering Work 66
 67. 67. Civil Engineering Department NPIC 10> eRbInUvkþavIEvgedIm,IbUknUvRsTab; brown coat enHenAelIépÞrabesμI. 11> GñkGacbEnßmBN’eTAkñúgl,ay stucco edIm,IlabBN’sMrab;RsTab; Finish coat Rbsin ebIcaM)ac;. 12> bUknUvRsTab;cugeRkay edayrkSakMras; 3mm sMrab;RsTab; finish coat Plastering Work 67

×