Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PLAN DA PROGRAMACIÓN DO TEMPO NA CIDADE

421 views

Published on

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PLAN DA PROGRAMACIÓN DO TEMPO NA CIDADE

 1. 1. PLAN DA PROGRAMACIÓN DO TEMPO NA CIDADE
 2. 2. O CONCELLO DE VERÍN Lei 2/2007, do 28 de marzo do Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia Decreto 182/2008, do 31 de xullo
 3. 3. PLAN INNOVADOR REQUIRE DA VOSA COLABORACIÓN ÚLTIMOS CAMBIOS SOCIAIS MODIFICAN O MODELO DE VIDA DIFICULTADES DE CONCILIAR OS TEMPOS DE TRABALLO FAMILIAR E PERSOAL INCORPORACIÓN DA MULLER Ó MERCADO LABORAL NOVOS TIPOS DE UNIDADES FAMILIARES PROLONGACIÓN DA ESPERANZA DE VIDA NOVAS TECNOLOXÍAS
 4. 4. TEMPO DAS PERSOAS REDUCIDO TEMPO DAS PERSOAS LECER TEMPO PERSOAL TEMPO DE TRABALLO COIDADO DAS PERSOAS TRABALLO DOMÉSTICO TRABALLO REMUNERADO
 5. 5. TRABALLAR OS NOVOS USOS DO TEMPO IMPLICA TER EN CONTA: MARCO LEXISLATIVO PERSPECTIVA DE XÉNERO EQUIDADE E PARIDADE NOVAS TECNOLOXÍAS SAÚDE EDUCACIÓN E VÍNCULOS FAMILIARES ESCOLAS ACTIVIDADES FORA DO HORARIO LECTIVO MERCADO LABORAL HORARIOS DO COMERCIO E ÁMBITO EMPRESARIAL
 6. 6. MARCO LEXISLATIVO PLAN CONCILIA LEI DE IGUALDADE
 7. 7. PERSPECTIVA DE XÉNERO ENQUISA POBOACIÓN ACTIVA DO INE A metade dos pais con emprego confía o coidado dos nenos/as menores de 15 anos a nai (50,13%). Só 11 de cada 100 mulleres con traballo remunerado fai o mesmos co marido. (11,7%) Hai 2,8 millóns de persoas coidadoras das que 1,8 millóns son mulleres . En España o tempo que as mulleres adican o traballo doméstico non remunerado triplica o tempo que adican os homes.
 8. 8. EQUIDADE E PARIEDADE NON TER TEMPO PROPIO IMPLICA DISCRIMINACIÓN NON POSIBILIDADES DE RELACIONARSE, FORMARSE, RECICLARSE, CONVIVIR VAN ENCONTRA DAS IGUALDADES DE OPORTUNIDADE
 9. 9. ACCESO MAÍS XERALIZADO NOVAS TECNOLOXÍAS GRAN AVANCE MAIOR FLEXIBILIDADE TELETRABALLO MAÍS DEPENDENTES LOCALIZABLES 24 HORAS AXUDEN A UN MAIOR DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO Correo electrónico así aforrase en desplazamentos, viaxes
 10. 10. SAÚDE DATOS DE ESTRÉS E ANSIEDADE SON PREOCUPANTES Dende o punto de vista sanitário, debe destacarse que condutas saudables, como a práctica de exercicio físico no tempo libre ou durmir un número suficiente de horas, vense limitadas pola carga e as dificultades que supón compaxinar a vida laboral e familiar. Aprazamento e renuncia a maternidad/paternidade por falta de conciliación familiar e laboral.
 11. 11. EDUCACIÓN E VINCULOS FAMILIARES 1 ANOS DE VIDA DECISIVOS NO DESENVOLVEMENTO PSICOSOCIAL E EMOCIONAL FRACASO ESCOLAR EMBARAZOS NON DESEXADOS CONSUMO SUBSTANCIAS TÓXICAS OBESIDADE INFANTIL IIMPRENSCIDIBLE TEMPO PARA OS FILLOS
 12. 12. ESCOLAS E ACTIVIDADES FÓRA DO HORARIO LECTIVO FIN DA XORNADA ESCOLAR FIN DA XORNADA LABORAL
 13. 13. PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN QUE SE ESTÁ A LEVAR ACABO NO CONCELLO DE VERÍN ÉRGETE ACTIVIDADES LÚDICO CREATIVAS OBRADOIRO MATEMÁTICA DIVERTIDA OBRADOIRO DE EXPRESIÓN ACTIVIDADES CLUB DE LECTURA OBRADOIRO DE PRENSA OBRADOIROS DE HABILIDADES SOCIAIS TALLER DE TECNICAS PARA APRENDER A APRENDER UNHA NOITE NA BIBLIOTECA PROGRAMA DE VERÁN “LUDODEPORTE” ACTIVIDADES OFERTADAS NA PISCINA CLIMATIZADA OBRADOIRO HABILIDADES SOCIAIS
 14. 14. MERCADO LABORAL XORNADA INTENSIVA XORNADA PARTIDA MAÍS HABITUAL HORARIOS DO SIGLO PASADO CANDO SEMPRE HABÍA ALGUÉN NA CASA
 15. 15. HORARIOS DO COMERCIO ADAPTARSE PROGRESIVAMENTE ÓS NOVOS USOS SOCIAIS ADECUAR OS HORARIOS DE APERTURA E DISPOÑIBILIDADE DOS CONSUMIDORES NON QUERE DECIR QUE O COMERCIO TEÑA QUE ABRIR TODO O ANO, SE NON QUE SE TRATA DE DAR OS SERVIZOS AS PERSOAS DO MUNICIPIO CON HORÁRIOS ADAPTADOS PARA TODOS.
 16. 16. AMBITO EMPRESARIAL DÁSELLE MAÍS VALOR A PRESENCIA QUE A EFICACIA NON SE TEN EN CONTA O TRABALLO POR OBXECTIVOS EN ESPAÑA TRABÁLLASE UNHA MEDIA DE 200 HORAS ANUAIS MAÍS QUE NO RESTO DOS PAÍSES DE EUROPA É, O PAIS EUROPEO NO QUE MAÍS HORAS SE TRABALLA PERO QUE CONTA COA PRODUTIVIDADE MAÍS BAIXA OS HORARIOS ESPAÑOIS SON MALOS PARA A ECONOMÍA, A SAUDE E A FAMILIA REDUCEN A PRODUTIVIDADE, AUMENTAN OS ACIDENTES E O EXTRES”GRANDES VÍCTIMAS COTIÁS” SON AS MULLERES É OS NENOS/AS
 17. 17. PENSAR MAÍS ALÁ DOS HORARIOS Estas son algunhas das razóns e feitos polas que creemos que hai que pensar maís alá dos horarios, hai que pensar no tempo das persoas. As administracións teñen a olbrigación de que, na medida do posible, adiantarse as necesidades das persoas e, nestos momentos sabemos que o tempo (o seu uso e xestión) está mal distribuído.
 18. 18. ARMONIZAR TEMPO DO MUNICIPIO TEMPO LABORAL TEMPO PERSOAL TEMPO FAMILIAR
 19. 19. EIXES S OBRE OS QUE XIRA O PLAN <ul><li>Coñecemento e análise da realidade.
 20. 20. Experimentar e impulsar novas prácticas.
 21. 21. Interlocución e colaboración co conxunto de axentes implicados.
 22. 22. Xerar debate e sensibilizar a sociedade.
 23. 23. Polo alcance de todos, publicacións, estudos e lexislación existente entre outros recursos que se irán incrementando progresivamente. </li></ul>
 24. 24. ¿Que entendemos POR BOA PRACTICA ? Entendemos por boa práctica calquera actuación impulsada por unha administración local e/o empresa, que houbera meiorado de forma significativa unha situación insatisfactoria entorno ó uso do tempo.
 25. 25. EXPERIENCIAS DE BOAS PRÁCTICAS BENEFICIOS EXTRASALIARIAIS MEDIDAS DE FLEXIBILIDADE DE TEMPO E ESPAZO MEDIDAS DE SOPORTE PROFESIONAL SERVIZOS FAMILIARES NA EMPRESA
 26. 26.   ACTIVIDADES DE VERÁN PARA FILLOS/AS Ludoteca de verán durante a época de vacacións escolares para os fillos/as de traballadores/as.
 27. 27. MEDIDA DE FLEXIBILIDADE HORARIA Realizar un sistema de bancos de horas ou bancos do tempo: Cada persoa ten un banco de horas nominativo donde se contabilizan as horas en positivo ou negativo, que se transformarán en tempo libre. Ten unha limitación (tanto en positivo como en negativo) e mensualmente revisase. Este sistema permite que as persoas que necesitan dispor de horas libres por cuestións persoais, as poidan sacar do seu banco de horas.
 28. 28. MEDIDA PARA OS COLEXIOS Actividades de promoción da coeducación e dos valores respecto a perspectiva de xénero, dirixidas a nenos de seis e sete anos e entre dez e once anos respectivamente lévase acabo no ámbito escolar e o obxectivo é fomentar a reflexión sobre a corresponsabilidade entre homes e mulleres e difundir o rol, a traxectoria e a importancia da Muller a través da historia. Consiguese a través de xogos e diferentes dinámicas acerca os nenos/as a reflexión sobre temas de xénero e usos do tempo.
 29. 29. EXPERIENCIAS DE BOAS PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓNS A NIVEL DE RECURSOS HUMANOS INTERNOS As administracións locais teñen que ser un exemplo a seguir na implantación de políticas e medidas para armonizar o tempo dentro das suas organizacións. Como por exemplo adaptación do calendário de actividades de verán o período exacto das vacacións escolares. Os resultaos son de dobre servizo por um lado educativo e por outra axuda a meyorar a conciliación das famílias.
 30. 30. BENEFICIOS Compromisos de tódalas persoas traballadoras coa entidade. Persoas máis motivadas. Evitase ou diminuese o absentismo Empregado ten a posibilidade de ter días libres Aumento da reputación Mellora do clima laboral Incrmento da productividade
 31. 31. MAíS BENEFICIOS Aumento das relacións interpersoais Maior competitividade Retención do talento Responsabilidade social corporativa Conciliar o tempo de traballo co familiar e persoal Aumento de tempo social e persoal
 32. 32. MAíS BENEFICIOS Dereito das persoas a desenvolver as súas capacidades de coidado das persoas e seu entorno doméstico. Aumento do benestar cotiá e cohesión social Uso do tempo de maneira maís paritaria Non aprazamento e renuncia a maternidade/paternidade por falta de conciliación familiar e laboral. Adicación de tempo os fillos por parte dos país e nais para realizar correctamente a labor educadora e socializadora.
 33. 33. CONCLUSIÓNS As políticas públicas dos novos usos do tempo son políticas de proximidade porque buscan dar resposta os problemas cotidians das persoas. Pretenden conseguir unha nova organización social, con novos valores e novos servizos, coa finalidade de aumentar a calidade de vida das persoas. Facilitan a cohesión social e territorial a pariedade e a equiedad en basarse no tempo das persoas.

×