Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1ºa rubrica póster 1ª aval (4)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

1ºa rubrica póster 1ª aval (4)

  1. 1. 1 punto (0,25) 2 puntos (0,5) 3 puntos (0,75) 4 puntos (1 punto) Non coida a presentación nin revisou o texto Coida a presentación pero non revisou o texto Coida a presentación pero non aproveita todos os recursos posibles. O texto está revisado Presentación moi coidada aproveitando todos os recursos posibles e revisión do texto Nada creativo/a e pobre na maioría dos aspectos. Non utiliza ningún dos recursos propios das lendas É pouco creativo/a e un ou dos aspectos propios das lendas non aparecen ou son pobres. A lenda amosa creatividade e imaxinación, pero falla nalgún dos aspectos propios. A lenda amosa creatividade e imaxinación cos elementos propios deste tipo de texto: localización nun espazo da comarca, tempo indeterminado, presencia de elementos máxicos. Non sabe traballar con ningún dos recursos TIC que se necesitan nesta tarefa Comeza a traballar cos recursos TIC pero non sabe rematar a tarefa Aínda que sabe traballar cos recursos TIC, non amosa ningunha iniciativa Sabe traballar con todos os recursos TIC e amosa unha grande iniciativa Emprega máis de 3 castelanismos Emprega entre 2 ou 3 castelanismos Emprega entre 1 ou 2 castelanismos Non emprega ningún castelanismo Non emprega conectores e as oracións son gramaticalmente incorrectas Non emprega conectores pero só 2 ou 3 oracións son gramaticalmente incorrectas Emprega conectores e ten 2 ou 3 oracións gramaticlamente incorrectas Emprega conectores e todas as oracións son gramaticalmente correctas Traballo moi defciente neste aspecto (máis de 4 erros) Bastante frouxo (entre 2 ou 3 erros) Algúns erros ortográficos (1 ou 2) Traballo correcto: non hai erros Pobreza léxica e emprego de recursos da lingua oral Emprega o rexistro adecuado pero o seu léxico é repetitivo. Ten só certa variedade léxica e emprega o rexistro adecuado Emprega o rexistro axeitado e ten variedade léxica Non aporta nada ao traballo en equipo Aínda que colabora co compañeiro non admite unha visión distinta á súa Colabora co compañeiro pero limítase a realizar unicamente a súa parte Traballa en equipo, admite outras opinións e axuda aos compañeiros Non todas as lendas teñen imaxes relacionadas con elas Todas as lendas teñen imaxes pero non sempre se relacionan con elas Están as imaxes pero non o vídeo e/ou o mapa Inclúe imaxes en todas as lendas, o vídeo e o mapa
  2. 2. Non hai un esquema previo da lenda. Hai un esquema previo pero non o segue sempre. Hai un esquema previo que se sextosegue e no que están presentes case todos os elementos característicos deste tipo de textos. Elaborou o esquema previo da lenda no que están todos os elementos característicos destes textos. Presentación Recursos literarios Recursos TIC Participación Segue as instrucións Realiza esquema Grao de autonomía e rapidez Conectores e gramaticalidade Riqueza léxica e adecuación Normas ortográficas

×