Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bilgisayar TeknolojileriÖğretim Yöntemleri1
İçindekiler1. Bilgisayar Teknolojileri Öğretim Yöntemleri Giriş……………… (1-5)2. Anlatım Yöntemi …………………………………………………………… (6-2...
• Günümüz eğitim anlayışında öğretimsürecinde özellikle çağdaş öğretim yaklaşımlarıtercih edilmektedir.• Geleneksel eğitim...
• Öğretim yöntemi bir dersin planlanmasında“Nasıl?” sorusuna cevap aramak içinkullanılmaktadır. (5)• Bir derste ulaşılmak ...
Çağdaş Eğitim AnlayışındaYöntemlerBütün duyulara hitap eder.Öğrenci merkezlidir.Öğrenci aktiftir.Yaparak yaşayarak öğrenme...
6Öğretim Yöntem ve TeknikleriAnlatım YöntemiSoru-Cevap YöntemiGösterip Yaptırma YöntemiDrama YöntemiÖrnek Olay Yöntemiİşbi...
Anlatım (Takrir/Düz anlatım/Sunu)Yöntemi7
Anlatım (Takrir/Düz anlatım/Sunu)Yöntemi (1/6)• Öğretmenlerin en çok kullandıkları en eskiöğretim yöntemlerinden anlatım y...
Anlatım yöntemini kullanan bir öğretmenAnlatım (Takrir/Düz anlatım/Sunu)Yöntemi (2/6)9
• Dersinde anlatım yöntemini kullanan biröğretmenin 3 bölümü vardır.Anlatım YöntemiÖğrencilerin konuyadikkatinin çekilmesi...
• Bu yöntemin daha çok dersin başındaöğrenciyi güdülemede, karmaşık ve ayrıntılı birkonunun açıklanmasında, konununözetlen...
• Daha çok sunuş yoluyla öğretim stratejisindeve bilgi düzeyindeki davranışlarınkazandırılmasında etkili olan bir yöntemdi...
• Sadece düz anlatım yöntemiyle dersişlendiğinde öğrencinin dikkati kısa sürededağılabilir ve motivasyonu düşebilir• Düz a...
ÖğrenmeYöntemleriHatırlama/KullanmaOkuduklarımız %10İşittiklerimiz %20Gördüklerimiz %30Görüp/İşittiklerimiz %50Söyledikler...
Anlatım Yöntemi Etkili Kullanımİçin Rehber İlkeler• Öğretmen anlatımda basit, kısa ve tam cümlelerkullanılmalıdır. Kullanı...
Anlatım Yöntemi Kullanılan Örnekler• Öğretmenin veri tabanı dersinde “Veri tabanınedir?” konusunda hazırladığı slaytları s...
Anlatım Yönteminin YararlarıBilgileri kalabalık gruplara sunmak açısındanyararlıdır.Kısa zamanda daha çok bilgi sunulabili...
Anlatım Yönteminin Sınırlılıkları (1/4)Konuyu dikkatle dinleyemeyen ve takipedemeyen öğrenciler çok kolay bir şekildederst...
19Anlatım Yönteminin Sınırlılıkları (2/4)Öğretmen merkezlidir.Dinleyiciler oldukça pasiftir.Bazen laf kalabalığından dolay...
Anlatım Yönteminin Sınırlılıkları (3/4)Öğrencilerin geçmiş yaşantılarından örneklerkullanmaları yok denecek kadar azdır.Bu...
Anlatım Yönteminin Sınırlılıkları (4/4)Öğrencinin dikkati kısa sürede dağılabilir vemotivasyonu düşebilir.Dinlemenin tek b...
Soru- Cevap Yöntemi22
• Bu yöntem Sokrates Yöntemi olarak da bilinir.Sokrates: “Ben bir çobana sorusorarak hipotenüsün ne olduğunuöğretebilirim....
• Öğrencilere düşünme ve konuşmaalışkanlıkları kazandırmayı amaçlar.• Bu yöntem öğrencinin konuyu anlayıpanlamadığını kont...
• Öğrencilere kişisel yorum yapabilme,düşüncelerini anlatabilme, eleştirilerdebulunabilme, başkalarının düşünce öneri veel...
• Genel olarak 2 tip soru vardır:• 1.Tek doğru yanıtı ya da en doğru yanıtı olansorular ( Bilgisayar ekranındaki bütün yaz...
• Sorular dersin amaçlarına hizmet etmelidir.• Dersin başında bilgi düzeyinde ve basit sorular,dersin sonuna doğru ise üst...
• Öğrencilere yorum yapabilecekleri açık uçlusorular sorulmalıdır. Kısa cevaplı sorulardankaçınılmalıdır.• Öğrencilere adı...
• Öğretmenin dikkat edeceği en önemli unsur;doğru cevapları anında pekiştirmek, yanlış veyetersiz cevaplar karşısında ipuc...
• Bilgisayar dersinde işletim sistemlerini anlatanbir öğretmenin rastgele bir öğrenciyikaldırarak işletim sistemlerine örn...
Soru-Cevap Yönteminin YararlarıKonunun anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etme vekonuyu pekiştirme olanağı sağlar.Düşüncele...
Soru-Cevap Yönteminin SınırlılıklarıBelirli tip öğrenmeyi ölçmek için soruhazırlamak güçtür.Yanlış cevaplar sık olursa zam...
Gösterip YaptırmaYöntemi33
Gösterip Yaptırma Yöntemi (1/3)• Bu yöntem belirli olgu ya da olaylara ilişkinilkeleri açıklamak, bir işlemin uygulanmasın...
• Böylece öğrenci işin/uygulamanın yapılışsürecini, tekniğini gözlemler, bir başka değişleöğrenci kendisine gösterilen bec...
• Yaparak yaşayarak öğrenme sağlayan buyöntemle, daha çok bilişsel alanın uygulamabasamağı etkilidir ve devinsel alandaki(...
Gösterip Yaptırma Yönteminin EtkiliOlabilmesi İçin Rehber İlkeler (1/2)• Gösteri için bir plan hazırlanmalıdır. Bu plandai...
• Beceriler basamak basamak aşamalı birşekilde yapılmalıdır. Hareketler birbirinebağlanmalıdır.• Dönüt sağlamak için göste...
• Bilgisayar, daktilo vb. kullanımını öğrenme.• Araba kullanma, tamir etme.• Makinelerin çalışma prensiplerini öğrenme.39G...
Gösterip Yaptırma Yönteminin Yararlarıİlgi ve dikkat çekicidir.Anında dönüt ve düzeltme olanağı sunar.Öğretim sürecinde öğ...
Gösterip Yaptırma Yönteminin SınırlılıklarıKalabalık sınıflarda uygulamak zordur.Görsel ve işitsel kısımlar birlikte olmaz...
Drama Yöntemi42
Drama ( Yaratıcı Drama) Yöntemi (1/2)• Öğrencilerin hangi durumlarda nasıldavranmaları gerektiğini yaşayarak öğrendiklerib...
• Dramada yer alan bir öğrenci, problem çözmeve iletişim kurma yeteneğini geliştirir.• Doğal drama ve biçimsel drama olara...
Doğal Drama (1/2)• Yaratıcı drama olarak da adı geçen doğaldrama, bir olayı ya da durumu, doğaçlamayoluyla, oyunlar gelişt...
• Yaratıcılığı geliştiren, empati kurmayı sağlayan,eleştirel düşünme yeteneği kazandıran, birlikteçalışma alışkanlığı kaza...
• Daha çok yetişkin bireyler içindir. Bu türdeoyunlar daha ciddi ve planlıdır.Biçimsel Drama (1/2)47
Drama Yönteminin UygulanmasındaRehber İlkeler• Eğitimde drama çalışmalarının asla bir oyuncueğitimi olarak ele alınmaması ...
• Öğrencilerinin, ailesinden şiddet görenarkadaşlarını anlayabilmelerini sağlamayıamaçlayan öğretmenin, tahtaya kaldırdığı...
Drama Yönteminin Yararları (1/2)Öğrenciler rol oynama içinde kendi duygu vedüşüncelerini daha rahat ifade etme imkânıbulab...
Drama Yönteminin Yararları (2/2)Tutum ve kavram geliştirmede, sosyal durumlarıanaliz etmede, toplumsal problemlerin çeşitl...
Drama Yönteminin SınırlılıklarıKalabalık sınıflarda uygulanırken sorunlaryaşanabilir.Öğrencilerin temel iletişim beceriler...
Örnek Olay ÖğretimYöntemi53
Örnek Olay Öğretim Yöntemi (1/9)• Örnek olay yöntemi gerçek hayata dayalıöyküler etrafında düzenlenmiş öğretimetkinlikleri...
• Örnek olay yönteminde hem bir konuyla ilgilihedeflere ulaşma hem de bir probleminçözülmesi amaçlanabilir.• Bu yöntemle ö...
• Üst düzey bilişsel becerileringerçekleştirilmesinde bu yöntemebaşvurulur.Bu nedenle çok kalabalık sınıflardave belli bir...
Örnek Olay Öğretim Yöntemi (4/9)Örnek olay yönteminin uygulanışı şöyledir:• Örnek olayın hazırlanması: Örnek olaylaranlaml...
Örnek Olay Öğretim Yöntemi (5/9)• Örnek olayın sunulması:Örnek olay yazılı olarakvideo, tepegöz, ya dadrama yolu ileöğrenc...
Örnek Olay Öğretim Yöntemi (6/9)• Örnek olayın tartışılması: Tartışma sırasındaörnek olayın analiz edilmesi gerekmektedir....
Örnek Olay Öğretim Yöntemi (7/9)• Tartışmanın sonuçlandırılması: Bu aşamadatartışma sonucunda elde edilen düşünceler,çözüm...
Örnek Olay Öğretim Yöntemi (8/9)• Tek çözüm yolu olan örnek olaylar sınıfagetirilmemelidir. Çünkü öğrencilerdenalternatif ...
62ProblemGerçeğe YakınGerçek Anlama – Analiz Etme – Çözüm – Çözüm Önerisi ileÖnerisi birlikte örnekolayın yenidenyazılması...
Örnek Olay Yönteminin Yararları veSınırlılıkları(1/2)YararlarıÖğrencilerin gelecek hayatlarında karşılaşabilecekleri probl...
Örnek Olay Yönteminin Yararları veSınırlılıkları(2/2)SınırlılıklarıÖrnek olay yazmak zordur.Planlaması ve Uygulaması becer...
İşbirlikli Öğrenme Yöntemi65
İşbirlikli Öğrenme Yöntemi“ İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek vemotor değildir; atom enerjisi veya maddidünya ile ilg...
67
İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (1/6)• Öğrencilerin sınıfortamında küçük karmagruplar oluşturarak, ortakbir amaç doğrultusunda,...
İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (2/6)• Öğrenci merkezli olupsosyal becerileringeliştirilmesini sağlar.Bilen öğrenci , ortakgrup...
İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (3/6)70Ben yoktur biz vardır. Birey yoktur grup vardır.Öğrencilerin başarı yada başarısızlıklar...
İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (4/6)71İşbirliğine dayalıöğrenmede, grubun herbir üyesinin başarısı içinolumlu bağlılık, birlik...
İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (5/6)• İşbirliğine dayalı öğrenmede bireyselfarklılıklar önemsenir ve dikkate alınır. Farklıyet...
İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (6/6)Öğretmenin Rolü• Grup üyeleri ve hedeflerine uygun olarak öğretimmateryallerini seçer,• Öğ...
İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Yararlarıve Sınırlılıkları (1/2)YararlarıDolaylı güdü ve duygu durumu yaşanır.Öğrencilere biliş...
İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Yararlarıve Sınırlılıkları (2/2)SınırlılıklarıSömürülme etkisi: Çalışmanın bir kişinin üzerine ...
İşbirlikli Öğrenme Grupları ile GelenekselÖğrenme Gruplarının Özellikleriİşbirlikli Öğrenme GruplarıOlumlu Bağlılık vardır...
İşbirlikli Öğrenme YöntemiÖrnekÖrnek 1: Kazlar en doğru yere en kısa sürede, en az firevererek göç eden kuşlar olarak bili...
Beyin Fırtınası Düşünme Tekniği78
Beyin Fırtınası Düşünme Tekniği (1/5)• Beyin fırtınası, bir sorun çözme yolu ve birtartışma çeşididir. Bu teknik, katılımc...
Beyin Fırtınası Düşünme Tekniği (2/5)• Beyin fırtınası bir cümleyle; bireylerin yaratıcıdüşüncelerini harekete geçirerek ç...
• Beyin fırtınası, bir problem çözme yöntemiolarak ilk kez Alex F. Osberne tarafından 1939yılında reklam endüstrisinde kul...
Öğrencilerin yaratıcılığınıve problem çözmebecerilerini geliştirmekisteyen bir öğretmen,öğretim sürecinde beyinfırtınası u...
Beyin Fırtınası Düşünme Tekniği (5/5)• Beyin fırtınasında dört önemli nokta vardır.– Fikirlerin söylendiği sırada eleştiri...
Beyin Fırtınası Düşünme TekniğiÖzellikleri• Öğrenci merkezlidir.• Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerineolanak sağlar.•...
Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkili KullanımRehberiBir tartışma çeşidi olduğundan çember tipi oturum beyin fırtınası için id...
Beyin Fırtınası Düşünme TekniğiYararları ve Sınırlılıkları (1/2)YararlarıBir problem çözme yolu olduğu için öğrencilere so...
Beyin Fırtınası Düşünme TekniğiYararları ve Sınırlılıkları (2/2)SınırlılıklarıZaman alıcıdır.Hedeften sapılabilir ve konu ...
Beyin Fırtınası Düşünme TekniğiÖrnekÖrnek 1: “ Nasıl bir dünya hayalediyorsunuz?”sorusunu öğrencilerine yöneltenbir öğretm...
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği89
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği (1/4)• İnsanların farklı yönleri görmesi, çok yönlüdüşünmesi, analiz etmesi ve bunlarınsonucu...
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği (2/4)• Farklı renkteki şapkalarbaşka bir durumdadüşünemeyeceğimiz vesöyleyemeyeceğimizşeyleri...
• Altı şapkalı düşünme tekniği bir konununharitasını çıkararak farklı yönlerini görmeyisağlar, bilinçli düşünmeyi öğretir ...
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği (4/4)• Edward De BononunAltı Şapkalı DüşünmeTekniğinin temelinde,düşüncelerimizi altıfarklı b...
Altı Şapkalı Düşünme TekniğiBeyaz Şapka• Saflığı, netliği,tartışmasız olarak kabul edilenbilgileri temsil eder.• Beyaz ren...
Altı Şapkalı Düşünme TekniğiKırmızı Şapka• Tutkuları, duyguları, sezgileritemsil eder.• Kırmızı şapka, duygu sezgi veheyec...
Altı Şapkalı Düşünme TekniğiSiyah Şapka• Olumsuzlukları, riskleri, o kararınalınması durumundaki tehlikeleritemsil eder.• ...
Altı Şapkalı Düşünme TekniğiSarı Şapka• Olumlulukları, avantajları, o kararınalınması durumunda sağlanacakyararları ve fır...
Altı Şapkalı Düşünme TekniğiYeşil Şapka• Yaratıcılığı üretkenliği kararın alınmasıdurumunda daha nelerinyapılabileceğini t...
Altı Şapkalı Düşünme TekniğiMavi Şapka• Serinkanlı bir biçimde kararvermeyi temsil eder.• Mavi şapka düşünce sürecinigözde...
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği100Beyaz Şapka: Açık ve tarafsızdır. ( Nesnel )Kırmızı Şapka: Duygusaldır. ( Öznel )Siyah Şapk...
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Yararlarıve Sınırlılıkları (1/2)YararlarıÜst düzey düşünme becerileri ve davranışlar kazandır...
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Yararlarıve Sınırlılıkları (2/2)102SınırlılıklarıKişi kendisine ters gelen bir düşünceyi söyl...
Altı Şapkalı Düşünme TekniğiÖrnek(1/2)Örnek 1 : KPSS’ye hazırlanmak için dershaneye gitmeye kararverecek bir öğrenci altı ...
Altı Şapkalı Düşünme TekniğiÖrnek(2/2)Örnek 2: Araba almaya karar veren bir kişi altı şapka tekniğini şuşekilde kullanmışt...
Balık Kılçığı Düşünme Tekniği105
Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (1/10)•“Ishikawa diyagramı”olarak da bilinen balıkkılçığı yöntemi 1943’teKauro Ishikawataraf...
Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (2/10)Detaylı bir sebep-sonuç diyagramı balık kılçığışeklindendir, bu yüzden “balık kılçığıd...
Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (3/10)“Balık kılçığı” yöntemi, örgütsel problemlerinçözümünde, sorunları analitik bir yaklaş...
Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (4/10)• Belli bir sonuca neden olan temel faktörleribulmaya ve bunların etkilerini belirleme...
Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (5/10)• Yöntem beyin fırtınası tekniği kullanılaraketkinleştirilir.110
Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (6/10)111
Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (7/10)112
Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (8/10)113
Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (6/8)114
Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (9/10)Yöntemin yararları:Sorunların üzerine giden aktif bir yönetimigeliştirir.Diyagramın ...
Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (10/10)Yöntemin yararlarıVerilerin toplanmasını ve konuya bilimselyaklaşmayı sağlar.Konuya...
Münazara Tartışma Tekniği117
Münazara Tartışma Tekniği (1/7)• Münazara tekniği, karşıt iki görüşü savunan ikigrubun bir jüri önünde belirli kurallarçer...
Münazara Tartışma Tekniği (2/7)• Münazara için genellikle üçer ya da dörderkişilik iki grup kurulmalıdır. Gruplardan biris...
Münazara Tartışma Tekniği (3/7)•Münazara sonucunda fikrini en iyi şekildesavunan grup birinci ilan edilir. Ama bu durumras...
Münazara Tartışma Tekniği121
Münazara Tartışma Tekniği122
Münazara Tartışma Tekniği (4/7)•Öğretmenler, Bilişim Teknolojileri dersindeözellikle teknolojinin çeşitli yönlerinden sağl...
Münazara Tartışma Tekniği (5/7)124Münazara Tartışma Tekniğinin Faydaları
Münazara Tartışma Tekniği (6/7) Demokratik bir yöntemdir. Öğrenciler tartışarak öğrenirler. Öğrencilerde konuşma, soru ...
Münazara Tartışma Tekniği (7/7) Belli bir soruna tek başlarınagetirebilecekleri çözümlerden çok dahafarklı çözümlerin old...
Philips 66 Tartışma Tekniği (1/6)127Philips 66 Tartışma Tekniği
Philips 66 Tartışma Tekniği (1/6)•Philips 66 Tekniği, öğrencilerin verilen birkonuyu gruplar halinde ve kısa sürede tartış...
Philips 66 Tartışma Tekniği129
Philips 66 Tartışma Tekniği (2/6)Donald Phillips tarafından geliştirilen bu etkinlik,tartışma becerilerinin inşa edilmesin...
Philips 66 Tartışma Tekniği (3/6)•Tekniğin kullanılmasının amacı, öğrencileri kısasürede aktif hale getirmek ve konuyla il...
Philips 66 Tartışma Tekniği (4/6)YARARLARI: Öğrenci merkezlidir. Öğrencilere kazandırdığı enönemli beceriler dinleme ve ö...
Philips 66 Tartışma Tekniği (5/6)YARARLARI: Öğrencilerin ilgi alanlarının belirlenmesi sağlanır. Eleştirel düşünmeyi sağ...
Philips 66 Tartışma Tekniği (6/6) SINIRLILIKLARI: Yavaş bir yöntemdir. İyi hazırlanmadığında ya da amacından saptığında...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları135
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(1/23)• Oyun, belli bir amaca yönelik olan veya olmayan,kurallı ya da kuralsız gerçekl...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(2/23)Çocuk İçin Oyun Neden Gereklidir?Oyun, çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır .Oyu...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(3/23)Çocuk İçin Oyun Neden Gereklidir?Oyun, çocukların en doğal anlaşma ortamıdır.O...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(4/23)• Oyunlar, eğitimde öğrencilerin yüksekmotivasyon sağlayacağı, yaşayarak öğrenec...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(5/23)• Eğitsel Oyunlar kullanılırken dersle bağlantısıkurulacak bir çocuk oyunu uyarl...
Ders İçeriğiOyunKarakteristiğiGİRDİ ÇIKTIKararDavranışGeri BildirimBilgi Alma ÖĞRENMEİŞLEMOYUN TABANLI ÖĞRENME MODELİEğits...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(7/23)Eğlenerek Öğrenme• Eğitsel oyunun yapılma amacı çocuklarınoyunlar aracılığıyla z...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(8/23)Eğlenerek Öğrenmeİşte eğitsel oyunun bu amacını yerinegetirebilmesi için gerçek ...
Bilgisayar OyunlarıMalone’a (1981) göre bilgisayaroyunları dört temel unsurdan oluşmalıdır:• Eğlence• Merak• Güçlük• Kontr...
• Eğlence, öğrencinin üzerinde büyük bir ilgiuyandırdığı kadar, etkili ve kalıcıöğrenmeye de sebep olur.• Merak, yeni bilg...
• Güçlük, oyunun her zorlu etap veyaseviyelerinin içerisinde bulunur.• Kontrol ise, oyuncularınkarar verme ve seçim yapmas...
Bilgisayar OyunlarıEğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(12/23)• Çocukların büyük bir bölümü eğlence amaçlı boşzaman geçirm...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(13/23)• Bilgisayar oyunlarının tarihçesinebaktığımızda ilk bilgisayar oyunlarının 197...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(14/23)• Bilgisayar oyunları, öğrencilerin dikkat vemotivasyonunu yükselten ders deste...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(15/23) Eğlenerek Öğrenme Problem Çözme Kritik Düşünme Kavram Öğretimi Strateji G...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(16/23) Dikkat dağıtmama Bireysel ve grup çalışmalarına uygunluk Tasarım olarak ye...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(17/23)Bilgisayar Oyunlarının Zararları152Şiddet;Yapılan bazı araştırmalar şiddet içer...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(15/16)153
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(18/23)Bilgisayar Oyunlarının Zararları154Şiddet;İnsanları şiddete iten birçok faktör ...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(15/16)Bilgisayar Oyunlarının Zararları155
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(19/23)Bilgisayar Oyunlarının Zararları156Modelleme(Bandura, 1986)– Özellikle çocuklar...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(20/23)Bilgisayar Oyunlarının Zararları157Bağımlılık:MMORPG’lerle ilgili birtakımhikay...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(21/23)Bilgisayar Oyunlarının Zararları158Tutum;Sayısal oyunlaraçok zaman harcayançocu...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(22/23)Bilgisayar Oyunlarının Yararları159 El-göz koordinasyonu Problem çözme Çoklu...
Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(23/23)Örnek Bilgisayar OyunlarıTIKLA160
Kaynakça(1/4)1. İstikrar Yayınları Öğretim Yöntem veTeknikleri Kitabı 2013 baskı2. İhtiyaç Yayınları Öğretim Yöntem veTekn...
6. Cenkhoca.org Örnek Olay Yöntemi-2 pdf7. Yrd.Doç.Dr. Tuncay SEVİNDİK Yıldız TeknikÜniversitesi Özel Öğretim Yöntemleri D...
1639.Türkiye’deki Öğrencilerin Bilgisayar OyunuOynama Alışkanlıları ve Oyun Tercihleri:ODTÜ ve Gazi Üniversitesi Öğrencile...
10-Türkiyede İnternet Konferansı/TOBB, ETÜ-22Aralık 2006• Dr. Hakan TÜZÜN• Öğretim Görevlisi• Hacettepe Üniversitesi, BÖTE...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

öğRetim yöntemleri

400 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

öğRetim yöntemleri

 1. 1. Bilgisayar TeknolojileriÖğretim Yöntemleri1
 2. 2. İçindekiler1. Bilgisayar Teknolojileri Öğretim Yöntemleri Giriş……………… (1-5)2. Anlatım Yöntemi …………………………………………………………… (6-21)3. Soru-Cevap Yöntemi………………………………………………………… (22-32)4. Gösterip Yaptırma Yöntemi………………………………………………..(33-42)5. Drama Yöntemi………………………………………………………………….(43-52)6. Örnek Olay Yöntemi……………………………………………………………(53-64)7. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi…………………………………………………(65-77)8. Beyin Fırtınası Düşünme Tekniği…………………………………………(78-88)9. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği……………………………………………(89-104)10. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği………………………………………....(105-116)11. Münazara-Tartışma Tekniği…………………………………………….(117-126)12. Philips 66 Tartışma Tekniği……………………………………………..(127-134)13. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları………………………………..(135-160)14. Kaynakça………………………………………………………………………..(161-164)2
 3. 3. • Günümüz eğitim anlayışında öğretimsürecinde özellikle çağdaş öğretim yaklaşımlarıtercih edilmektedir.• Geleneksel eğitim anlayışında kullanılanyöntemler, çağdaş eğitim anlayışındakullanılmaz denmez öğrencinin aktif katılımıkatılımını sağlayan yöntemlerle beraberkullanılmalıdır. (4)Bilgisayar Teknolojileri ÖğretimYöntemleri (1/2)3
 4. 4. • Öğretim yöntemi bir dersin planlanmasında“Nasıl?” sorusuna cevap aramak içinkullanılmaktadır. (5)• Bir derste ulaşılmak istenen birden fazla kazanımolabilir. Bu durumda ders içerisinde sadece biryöntem kullanmak yeterli olmayabilir. Bununyerine ders süresince ve uygun yerde farklıöğrenim yöntemlerini işe koşmak gerekir. (4)Bilgisayar Teknolojileri ÖğretimYöntemleri (2/2)4
 5. 5. Çağdaş Eğitim AnlayışındaYöntemlerBütün duyulara hitap eder.Öğrenci merkezlidir.Öğrenci aktiftir.Yaparak yaşayarak öğrenme ve öğrenmeyiöğrenme önemlidir.Öğrencinin bütünsel açıdan gelişimiönemsenir.Öğrenmeler daha kalıcıdır.Araştırma inceleme ağırlıklıdır.Üst düzey zihinsel beceriler kazandırmakamaçlanır.Üst düzey düşünme becerileri önplandadır.Öğretim ortamında iletişim ve etkileşimçok yönlüdür..Demokratik ortam yaratılır.Geleneksel EğitimAnlayışında YöntemlerGenellikle işitme temelli öğrenmeler sözkonusudur.Öğretmen merkezlidir.Öğrenci pasiftir.Ezber ağırlıklı öğretim söz konusudur.Daha çok bilişsel alanın bilgi ve kavramabasamağına yönelik uygulamalar vardır.İletişim ve etkileşim azdır, genellikle tekyönlüdür.5(3)
 6. 6. 6Öğretim Yöntem ve TeknikleriAnlatım YöntemiSoru-Cevap YöntemiGösterip Yaptırma YöntemiDrama YöntemiÖrnek Olay Yöntemiİşbirlikli Öğrenme YöntemiBeyin Fırtınası Düşünme TekniğiAltı Şapkalı Düşünme TekniğiBalık Kılçığı Düşünme TekniğiMünazara-Tartışma TekniğiPhilips 66 Tartışma TekniğiEğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları
 7. 7. Anlatım (Takrir/Düz anlatım/Sunu)Yöntemi7
 8. 8. Anlatım (Takrir/Düz anlatım/Sunu)Yöntemi (1/6)• Öğretmenlerin en çok kullandıkları en eskiöğretim yöntemlerinden anlatım yöntemi; olayolgu ve ilkelerin sözel olarak öğretmentarafından yeterince aktif olmayanpozisyondaki öğrencilere aktarılması şeklindekullanılır. (1)8
 9. 9. Anlatım yöntemini kullanan bir öğretmenAnlatım (Takrir/Düz anlatım/Sunu)Yöntemi (2/6)9
 10. 10. • Dersinde anlatım yöntemini kullanan biröğretmenin 3 bölümü vardır.Anlatım YöntemiÖğrencilerin konuyadikkatinin çekilmesiKonunun anatemalarını vebirbirleriylebağlantılarını kuranözet kısmıBilgileri belli birdüzen içerisindeorganize bir şekildesunumuAnlatım (Takrir/Düz anlatım/Sunu)Yöntemi (3/6)10(2)
 11. 11. • Bu yöntemin daha çok dersin başındaöğrenciyi güdülemede, karmaşık ve ayrıntılı birkonunun açıklanmasında, konununözetlenmesinde kullanılması önerilir. (4)Anlatım (Takrir/Düz anlatım/Sunu)Yöntemi (4/6)11
 12. 12. • Daha çok sunuş yoluyla öğretim stratejisindeve bilgi düzeyindeki davranışlarınkazandırılmasında etkili olan bir yöntemdir.• Görmeye dayalı bilgilerin ve psikomotordavranışların bu yöntemle kazanılması çokzordur. (1)Anlatım (Takrir/Düzanlatım/Sunu)Yöntemi (5/6)12
 13. 13. • Sadece düz anlatım yöntemiyle dersişlendiğinde öğrencinin dikkati kısa sürededağılabilir ve motivasyonu düşebilir• Düz anlatım yöntemi ile birlikte öğrencininderse etkin katılımını sağlayan tekniklerinkullanılması ve eğitsel değeri olan anı, espri,fıkraların anlatılması önerilmektedir. (5)Anlatım (Takrir/Düzanlatım/Sunu)Yöntemi (6/6)13
 14. 14. ÖğrenmeYöntemleriHatırlama/KullanmaOkuduklarımız %10İşittiklerimiz %20Gördüklerimiz %30Görüp/İşittiklerimiz %50Söylediklerimiz %70Söyleyip/Yaptıklarımız %90Öğrenmenin hatırda kalıcılık yüzdeleri (2)14
 15. 15. Anlatım Yöntemi Etkili Kullanımİçin Rehber İlkeler• Öğretmen anlatımda basit, kısa ve tam cümlelerkullanılmalıdır. Kullanılan dil öğrenci seviyesindeolmalıdır.• Öğretmen anlatımını çeşitli araç gereçlerledesteklemelidir. Tahtayı iyi kullanmalıdır.• Jest ve mimiklerle anlatımı destekleyerek sözsüziletişim unsurlarına da yer vermelidir.(1)15
 16. 16. Anlatım Yöntemi Kullanılan Örnekler• Öğretmenin veri tabanı dersinde “Veri tabanınedir?” konusunda hazırladığı slaytları sunarakgerekli açıklamaları yapması.• Son günlerde hızla yayılan bilinçsizce bilgisayarkullanma konusunda öğretmenin bilgilersunması, gazete haberlerini öğrencilereokuması ve bilinçlenme konusunda önerilerdebulunması.16
 17. 17. Anlatım Yönteminin YararlarıBilgileri kalabalık gruplara sunmak açısındanyararlıdır.Kısa zamanda daha çok bilgi sunulabilir.Konu, düzenli bir biçimde sunulabilir.Öğretmen merkezli olduğu ve sunu sırasındaöğretmenin sürpriz bir bilgi ile karsılaşmayacağı içinöğretmenin kendine güvenini artırır.Uygulanması kolay ve ekonomiktir17
 18. 18. Anlatım Yönteminin Sınırlılıkları (1/4)Konuyu dikkatle dinleyemeyen ve takipedemeyen öğrenciler çok kolay bir şekildedersten koparlar.Görmeye dayalı bilgilerin ve psikomotordavranışların bu metodla öğretilmesi çokzordur.18
 19. 19. 19Anlatım Yönteminin Sınırlılıkları (2/4)Öğretmen merkezlidir.Dinleyiciler oldukça pasiftir.Bazen laf kalabalığından dolayı ana konudanuzaklaşma durumu ortaya çıkabilir.
 20. 20. Anlatım Yönteminin Sınırlılıkları (3/4)Öğrencilerin geçmiş yaşantılarından örneklerkullanmaları yok denecek kadar azdır.Bu metod büyük ölçüde kitabî bilgileredayandığından, öğrencileri araştırma ve incelemeyapma yerine, kalıp bilgileri ezberlemeye sevkeder.20
 21. 21. Anlatım Yönteminin Sınırlılıkları (4/4)Öğrencinin dikkati kısa sürede dağılabilir vemotivasyonu düşebilir.Dinlemenin tek başına öğrenmedeki etkisi (%20)dikkate alındığında; sadece anlatma yöntemi ileders işlenmesi durumunda, öğrenme düşükdüzeyde gerçekleşebilir.21(1)
 22. 22. Soru- Cevap Yöntemi22
 23. 23. • Bu yöntem Sokrates Yöntemi olarak da bilinir.Sokrates: “Ben bir çobana sorusorarak hipotenüsün ne olduğunuöğretebilirim.” sözü ile bu yönteminilk kullanıcısı olmuştur. (1)Soru- Cevap Yöntemi (1/4)23
 24. 24. • Öğrencilere düşünme ve konuşmaalışkanlıkları kazandırmayı amaçlar.• Bu yöntem öğrencinin konuyu anlayıpanlamadığını kontrol eder. Öğrenilenlerinpekiştirilmesini sağlar. (1)Soru- Cevap Yöntemi (2/4)24
 25. 25. • Öğrencilere kişisel yorum yapabilme,düşüncelerini anlatabilme, eleştirilerdebulunabilme, başkalarının düşünce öneri veeleştirilerine saygı gösterebilme becerilerikazandırma amacıyla kullanılabilir. (5)Soru- Cevap Yöntemi (3/4)25
 26. 26. • Genel olarak 2 tip soru vardır:• 1.Tek doğru yanıtı ya da en doğru yanıtı olansorular ( Bilgisayar ekranındaki bütün yazı vegrafiğin oluşturulmasında işlemci ileekran arasında görev yapan dönüştürücülere nead verilir? )• 2.Pek çok doğru yanıtı olabilen açık uçlu sorular( Teknolojinin gelişmesi bizi nasıl etkiler?) (1)Soru- Cevap Yöntemi (4/4)26
 27. 27. • Sorular dersin amaçlarına hizmet etmelidir.• Dersin başında bilgi düzeyinde ve basit sorular,dersin sonuna doğru ise üst düzey sorularsorulmalıdır.• Sorular tüm sınıfa sorulmalı, ceza ya da disiplinaracı olarak kullanılmamalıdır.Soru-Cevap Yöntemi Etkili Kullanımİçin Rehber İlkeler (1/3)27
 28. 28. • Öğrencilere yorum yapabilecekleri açık uçlusorular sorulmalıdır. Kısa cevaplı sorulardankaçınılmalıdır.• Öğrencilere adıyla hitap edilmelidir.• Öğrencilere cevapları düşünmeleri veyorumlamaları için yeterli süre verilmelidir.Soru-Cevap Yöntemi Etkili Kullanımİçin Rehber İlkeler (2/3)28
 29. 29. • Öğretmenin dikkat edeceği en önemli unsur;doğru cevapları anında pekiştirmek, yanlış veyetersiz cevaplar karşısında ipucu, dönüt,düzeltme yapmaktır.• İpuçlarına rağmen öğrenci hala cevapveremiyor ise farklı bir yöntem ile dersedevam edilmelidir. (1)Soru-Cevap Yöntemi Etkili Kullanımİçin Rehber İlkeler (3/3)29
 30. 30. • Bilgisayar dersinde işletim sistemlerini anlatanbir öğretmenin rastgele bir öğrenciyikaldırarak işletim sistemlerine örnek vermesiniistemesi.• Sınıfta “2100 yılında teknolojide nasıldeğişikler olabilir?” diye soran bir öğretmeninöğrencilerinden gönüllüler önce olmak üzerecevap alması.30Soru-Cevap Yöntemi İle İlgili Örnekler
 31. 31. Soru-Cevap Yönteminin YararlarıKonunun anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etme vekonuyu pekiştirme olanağı sağlar.Düşüncelerini anlatabilme becerisi kazandırır.Başkalarının düşüncelerine saygı gösterme alışkanlığıkazandırır.Öğrenme güçlüklerini tanıma olanağı sağlar.Hatırlama, yargılama, karar verme, yaratıcı düşünmebecerileri kazandırır. 31
 32. 32. Soru-Cevap Yönteminin SınırlılıklarıBelirli tip öğrenmeyi ölçmek için soruhazırlamak güçtür.Yanlış cevaplar sık olursa zaman kaybına nedenolur.Doğru cevap verememe kendine güveni azaltır. 32
 33. 33. Gösterip YaptırmaYöntemi33
 34. 34. Gösterip Yaptırma Yöntemi (1/3)• Bu yöntem belirli olgu ya da olaylara ilişkinilkeleri açıklamak, bir işlemin uygulanmasını,bir araç gerecin çalıştırılmasını ayrıntılarıylagösterip açıklamak, sonra da öğrencilerealıştırma ve uygulama yaptırarak öğretmeyeçalışmak şeklinde uygulanan bir yöntemdir.34
 35. 35. • Böylece öğrenci işin/uygulamanın yapılışsürecini, tekniğini gözlemler, bir başka değişleöğrenci kendisine gösterilen becerinin nasılyapılacağını basamaklar halinde aşama aşamagörür ve öğrenir.• Bu yöntem öğrencinin aktif katılımını sağladığıiçin öğrenci merkezli olarak değerlendirilebilir.Gösterip Yaptırma Yöntemi (2/3)35(1)
 36. 36. • Yaparak yaşayarak öğrenme sağlayan buyöntemle, daha çok bilişsel alanın uygulamabasamağı etkilidir ve devinsel alandaki(psikomotor becerilerin) kazandırılmasıamaçlanır. (1)Gösterip Yaptırma Yöntemi (3/3)36
 37. 37. Gösterip Yaptırma Yönteminin EtkiliOlabilmesi İçin Rehber İlkeler (1/2)• Gösteri için bir plan hazırlanmalıdır. Bu plandaişlem basamakları ayrıntılı bir şekilde elealınmalıdır.• Gösteri tüm sınıfın görebileceği bir yerdeyapılmalıdır.37
 38. 38. • Beceriler basamak basamak aşamalı birşekilde yapılmalıdır. Hareketler birbirinebağlanmalıdır.• Dönüt sağlamak için gösteri sırasındasorulardan yararlanılmalıdır. (1)38Gösterip Yaptırma Yönteminin EtkiliOlabilmesi İçin Rehber İlkeler (2/2)
 39. 39. • Bilgisayar, daktilo vb. kullanımını öğrenme.• Araba kullanma, tamir etme.• Makinelerin çalışma prensiplerini öğrenme.39Gösterip Yaptırma YöntemininKullanıldığı Durumlar
 40. 40. Gösterip Yaptırma Yönteminin Yararlarıİlgi ve dikkat çekicidir.Anında dönüt ve düzeltme olanağı sunar.Öğretim sürecinde öğrencilerin birden fazladuyu organına hitap eder.Yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sunar.Psikomotor becerilerin kazanılmasında en etkiliyöntemdir. 40
 41. 41. Gösterip Yaptırma Yönteminin SınırlılıklarıKalabalık sınıflarda uygulamak zordur.Görsel ve işitsel kısımlar birlikte olmazsaöğrenciler karıştırabilirler.Anlama gerçekleşmezse taklit etmekten ilerigidemez.41
 42. 42. Drama Yöntemi42
 43. 43. Drama ( Yaratıcı Drama) Yöntemi (1/2)• Öğrencilerin hangi durumlarda nasıldavranmaları gerektiğini yaşayarak öğrendikleribir uygulamadır. (1)43
 44. 44. • Dramada yer alan bir öğrenci, problem çözmeve iletişim kurma yeteneğini geliştirir.• Doğal drama ve biçimsel drama olarak ikiyeayrılır.Drama ( Yaratıcı Drama) Yöntemi (2/2)44DRAMADoğalDramaBiçimselDrama
 45. 45. Doğal Drama (1/2)• Yaratıcı drama olarak da adı geçen doğaldrama, bir olayı ya da durumu, doğaçlamayoluyla, oyunlar geliştirerek, eski bilişselörüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmayayönelik etkinliklerdir. (1)45
 46. 46. • Yaratıcılığı geliştiren, empati kurmayı sağlayan,eleştirel düşünme yeteneği kazandıran, birlikteçalışma alışkanlığı kazandıran, sosyalleşmeyekatkı sağlayan, kendini ifade edebilme,kendine güven duyma ve karar vermebecerileri geliştiren yaratıcı drama tekniğiöğrenci merkezli bir tekniktir. (2)Doğal Drama (2/2)46
 47. 47. • Daha çok yetişkin bireyler içindir. Bu türdeoyunlar daha ciddi ve planlıdır.Biçimsel Drama (1/2)47
 48. 48. Drama Yönteminin UygulanmasındaRehber İlkeler• Eğitimde drama çalışmalarının asla bir oyuncueğitimi olarak ele alınmaması gerekir.• Katılımda gönüllülük esastır.• Öğrencilere oyunun amacı açıklanmalıdır.• Drama gruba yöneliktir ve grup dinamiklerinegöre hareket edilmelidir. (1)48
 49. 49. • Öğrencilerinin, ailesinden şiddet görenarkadaşlarını anlayabilmelerini sağlamayıamaçlayan öğretmenin, tahtaya kaldırdığı dörtöğrenciden şimdi oluşturacakları bir senaryoyucanlandırmalarını istemesi.49Drama Yönteminin Kullanıldığı ÖrnekDurum
 50. 50. Drama Yönteminin Yararları (1/2)Öğrenciler rol oynama içinde kendi duygu vedüşüncelerini daha rahat ifade etme imkânıbulabilirler.Başkaları ile daha rahat ilişki kurma becerilerigeliştirirler.Öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri gelişir.50
 51. 51. Drama Yönteminin Yararları (2/2)Tutum ve kavram geliştirmede, sosyal durumlarıanaliz etmede, toplumsal problemlerin çeşitliboyutlarını görüp çözüm geliştirmede, liderlik veyöneticilik özelliklerini ortaya çıkarmada yararlıdır.Öğrencileri belli konularda araştırma yapmaya veişbirliği içinde çalışmaya sevk eder.51
 52. 52. Drama Yönteminin SınırlılıklarıKalabalık sınıflarda uygulanırken sorunlaryaşanabilir.Öğrencilerin temel iletişim becerileriningelişmiş olması gerekir.52
 53. 53. Örnek Olay ÖğretimYöntemi53
 54. 54. Örnek Olay Öğretim Yöntemi (1/9)• Örnek olay yöntemi gerçek hayata dayalıöyküler etrafında düzenlenmiş öğretimetkinliklerini ifade etmektedir.• İlk defa 1920 yılında Harvard Üniversitesi’ndeişletme yönetimi derslerinde kullanılmayabaşlamıştır. (6)54
 55. 55. • Örnek olay yönteminde hem bir konuyla ilgilihedeflere ulaşma hem de bir probleminçözülmesi amaçlanabilir.• Bu yöntemle öğrenciler bilgi ve becerilerinigerçek bir durumda kullanma fırsatı yakalar.55Örnek Olay Öğretim Yöntemi (2/9)
 56. 56. • Üst düzey bilişsel becerileringerçekleştirilmesinde bu yöntemebaşvurulur.Bu nedenle çok kalabalık sınıflardave belli bir olgunluğa ulaşmamış öğrencilerdekullanılması tavsiyeedilmemektedir.[Sönmez,1999]• Psiko-motor özellikler kazandırmaz.56Örnek Olay Öğretim Yöntemi (3/9)
 57. 57. Örnek Olay Öğretim Yöntemi (4/9)Örnek olay yönteminin uygulanışı şöyledir:• Örnek olayın hazırlanması: Örnek olaylaranlamlı, gerçeğe dayalı, öğrencinin gelişimdüzeyine uygun, dersin amaçlarıyla tutarlıolmalıdır. Örnek olayın istenilen yöndeilerlemesi için yönlendirici sorularhazırlanmalıdır.57
 58. 58. Örnek Olay Öğretim Yöntemi (5/9)• Örnek olayın sunulması:Örnek olay yazılı olarakvideo, tepegöz, ya dadrama yolu ileöğrencileresunulmalıdır.58
 59. 59. Örnek Olay Öğretim Yöntemi (6/9)• Örnek olayın tartışılması: Tartışma sırasındaörnek olayın analiz edilmesi gerekmektedir.Örnek olayın verimli biçimde tartışılması içinöğrencilerin önkoşul öğrenmelerigerçekleştirmiş olmaları önemlidir.59
 60. 60. Örnek Olay Öğretim Yöntemi (7/9)• Tartışmanın sonuçlandırılması: Bu aşamadatartışma sonucunda elde edilen düşünceler,çözümler, değerlendirmeler paylaşılır. Eldeedilen sonuçların nerede ve nasılkullanılabileceği üzerinde durulur.60
 61. 61. Örnek Olay Öğretim Yöntemi (8/9)• Tek çözüm yolu olan örnek olaylar sınıfagetirilmemelidir. Çünkü öğrencilerdenalternatif çözümler üretmeleri beklenir.• Örnek olayı sınıfa öğretmende öğrencidegetirebilir.(2)61
 62. 62. 62ProblemGerçeğe YakınGerçek Anlama – Analiz Etme – Çözüm – Çözüm Önerisi ileÖnerisi birlikte örnekolayın yenidenyazılmasıÖrnek Olay Öğretim Yöntemi (9/9)
 63. 63. Örnek Olay Yönteminin Yararları veSınırlılıkları(1/2)YararlarıÖğrencilerin gelecek hayatlarında karşılaşabilecekleri problemlere hazırlık yapmalarınısağlar.Üst düzey düşünme becerileri ve davranışlar kazandırır.Kişisel sorunları kişisel olmayan bir yaklaşımla çözme alışkanlığı kazandırır.(empati)Toplumsal sorunların ele alınması ile sosyal beceriler geliştirilir.Öğrenciler olayları gerçek yaşamdan alınan olgularla yüz yüze gelerek öğrenirler.63
 64. 64. Örnek Olay Yönteminin Yararları veSınırlılıkları(2/2)SınırlılıklarıÖrnek olay yazmak zordur.Planlaması ve Uygulaması beceri gerektirir.Kalabalık sınıflarda uygulanışı sıkıntılıdır.Ekonomik değildir.(zaman)Psiko-motor beceriler kazandırmada yetersizdir.64
 65. 65. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi65
 66. 66. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi“ İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek vemotor değildir; atom enerjisi veya maddidünya ile ilgili herhangi bir şey de değildir.İnsanın en büyük buluşu anlaşarak, ekiphalinde uyum içinde çalışabilmesidir.”B.Jenning66
 67. 67. 67
 68. 68. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (1/6)• Öğrencilerin sınıfortamında küçük karmagruplar oluşturarak, ortakbir amaç doğrultusunda,akademik bir konudabirbirlerininöğrenmelerine yardımcıoldukları, her bir grupüyesinin diğer üyelerinöğrenmelerinden kendisikadar sorumlu olduğuöğrenme-öğretmeyaklaşımıdır.(1)68
 69. 69. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (2/6)• Öğrenci merkezli olupsosyal becerileringeliştirilmesini sağlar.Bilen öğrenci , ortakgrup ödevineulaşabilmek içinbilmeyene öğretir. Grupiçerisinde rekabetyoktur ancak gruplararasında rekabet olabilirde olmayabilir de.69
 70. 70. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (3/6)70Ben yoktur biz vardır. Birey yoktur grup vardır.Öğrencilerin başarı yada başarısızlıkları gruba bağlıdır.
 71. 71. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (4/6)71İşbirliğine dayalıöğrenmede, grubun herbir üyesinin başarısı içinolumlu bağlılık, birlikteöğrenme , yardımlaşma,öğrendiklerinipaylaşma,cesaretlendirme,olumlu yönde teşvikönemlidir.(1)
 72. 72. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (5/6)• İşbirliğine dayalı öğrenmede bireyselfarklılıklar önemsenir ve dikkate alınır. Farklıyetenekteki öğrenciler kendi yeteneklerinegöre sorumluluk üstlenir ve grup ürününehizmet eder .• Önemli olan bireysel başarıdan çok grupbaşarısıdır. Aslında böylelikle bireysel öğrenmeve başarı da artacaktır. (2)72
 73. 73. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (6/6)Öğretmenin Rolü• Grup üyeleri ve hedeflerine uygun olarak öğretimmateryallerini seçer,• Öğretimin hedeflerini belirler• Öğrencileri gruplara yerleştirir,• Gruptaki üye sayısını heterojen bir yapı olmakkaydıyla belirler,• Sınıf içi işbirliğine dayalı organizasyonu sağlar,• Değerlendirme ölçütlerini belirler,• Grup çalışmalarının etkili olarak işlemesinisağlar.(7)73
 74. 74. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Yararlarıve Sınırlılıkları (1/2)YararlarıDolaylı güdü ve duygu durumu yaşanır.Öğrencilere bilişsel alanların yanında duyuşsal ve sosyal becerilerkazandırılır.Öğrencilerin görev paylaşma, dinleme, eleştirel düşünme, hoşgörülü olmave başkalarına saygılı olma becerileri gelişir. Demokratik yaşam becerilerikazandırılır.Öğrencilere empati kurma becerileri kazandırır.Derse katılımı artırır, disiplin sorunlarını azaltır. Ödev ve düzeltmelerinöğrenciler tarafından yapılmasını sağlar.74
 75. 75. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Yararlarıve Sınırlılıkları (2/2)SınırlılıklarıSömürülme etkisi: Çalışmanın bir kişinin üzerine kalmatehlikesi vardır. Bu kişi de çalışmaları bırakabilir.Hızlı ve yüksek düzeyde becerilere sahip öğrenciler sıkılabilir.Çalışmaların değerlendirilmesi zordur.İyi seviyedeki öğrenciler alt seviyedeki öğrencilerinkendilerine yetişmelerini yadırgayabilirler.75
 76. 76. İşbirlikli Öğrenme Grupları ile GelenekselÖğrenme Gruplarının Özellikleriİşbirlikli Öğrenme GruplarıOlumlu Bağlılık vardırGrup heterojendirBireysel sorumluluk vardır.Birlikte öğrenme söz konusudur.Paylaşılmış liderlik vardırÖğretmen,süreci izler ve yönlendirir.Başarı ortaktır.Sosyal becerilerin geliştirilmesi önemlidir.Geleneksel Öğrenme GruplarıBağlılık yoktur.Grup HomojendirBireysel sorumluluk yokturSadece görev önemlidir.Lider belirlenirÖğretmen, süreci yönetir.Başarı bireysel kutlanır.Sosyal becerilerin geliştirilmesi önceliklehedeflenmez.76
 77. 77. İşbirlikli Öğrenme YöntemiÖrnekÖrnek 1: Kazlar en doğru yere en kısa sürede, en az firevererek göç eden kuşlar olarak bilinirler.Bilimbunların uçuş tarzını şöyle ifade ediyor . Her kuşkanatlarını çırparken kendisini izleyen diğer kuşuyukarı kaldıran bir güç oluşturur. Bir kuş sürüsü “V”biçiminde uçarken tek bir kuşun uçabileceğinden enaz %71 oranında daha uzun bir uçuş mesafesi kateder…(2)77
 78. 78. Beyin Fırtınası Düşünme Tekniği78
 79. 79. Beyin Fırtınası Düşünme Tekniği (1/5)• Beyin fırtınası, bir sorun çözme yolu ve birtartışma çeşididir. Bu teknik, katılımcılarınhayal güçlerini ve buna dayalı olanyaratıcılıklarını kullanmalarını gerektirir. (2)79
 80. 80. Beyin Fırtınası Düşünme Tekniği (2/5)• Beyin fırtınası bir cümleyle; bireylerin yaratıcıdüşüncelerini harekete geçirerek çok sayıdafikri, bir grup insandan kısa sürede toplamakolarak özetlenebilir.(2)80
 81. 81. • Beyin fırtınası, bir problem çözme yöntemiolarak ilk kez Alex F. Osberne tarafından 1939yılında reklam endüstrisinde kullanıldığıdüşünülmektedir.*Mckeachie,1999, akt:Erciyeş,2007+• Yöntemin uygulamasında fikirlerin grup üyeleritarafından açıklanması ya da savunulmasıbeklenmez.[ Demirel, 2008 ].81Beyin Fırtınası Düşünme Tekniği (3/5)
 82. 82. Öğrencilerin yaratıcılığınıve problem çözmebecerilerini geliştirmekisteyen bir öğretmen,öğretim sürecinde beyinfırtınası uygulamasınaöncelik verilmelidir.82Beyin Fırtınası Düşünme Tekniği (4/5)
 83. 83. Beyin Fırtınası Düşünme Tekniği (5/5)• Beyin fırtınasında dört önemli nokta vardır.– Fikirlerin söylendiği sırada eleştirilmemesi,yönlendirme yapılmaması(eleştiri kapı dışına çıkarılır.)– Hayal gücünü ve yaratıcılığı destekleyen rahat birortam oluşturulması.(Sınırsız düşünme desteklenir.)– Görüşlerin dile getirilmesi ve çok görüşünüretilmesinin sağlanması.( Nicelik önemlidir.)– Görüşlerin gruplandırılıp analiz edilerek sonundadeğerlendirme yapılması( Ürün elde etme ve gelişimdeğerlendirme ile sağlanır.)*Şahin, Ç. (2005) +83
 84. 84. Beyin Fırtınası Düşünme TekniğiÖzellikleri• Öğrenci merkezlidir.• Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerineolanak sağlar.• Bir tartışma çeşididir.• Bir problem çözme yoludur.• Hayal gücüne dayalı yaratıcı görüşlerinüretilmesini sağlar.84
 85. 85. Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkili KullanımRehberiBir tartışma çeşidi olduğundan çember tipi oturum beyin fırtınası için idealdir.Ne kadar saçmada olsa hiçbir düşünce eleştirilmemeli, alay edilmemelidir.Düşünceler mantık süzgecinden geçirilmeden, özgürce yapılmalıdır.Öğretmen sürekli olarak sınıfı fikir üretmeleri konusunda güdülemelidir.Görüş ve öneriler söylendikten sonra not edilmelidir.Bu teknikte fikirlerin önce sayısı sonra kalitesi önemlidir.Öğretmen sınıfta oluşabilecek olumsuz havayı ortadan kaldırmak ve konudan sapmayıengellemekle sorumludur.Tekniğin sonunda fikirler analiz edilir ve sonuca ulaşılır.Toplantının amacı süresi ve sorunun ne olduğu belirtilmeli,tanımlanmalıdır.85
 86. 86. Beyin Fırtınası Düşünme TekniğiYararları ve Sınırlılıkları (1/2)YararlarıBir problem çözme yolu olduğu için öğrencilere sorun çözme becerileri kazandırır.Hayal gücüne dayalı yaratıcı görüşlerin üretilmesini sağlar, böylelikle yaratıcıdüşünmeyi geliştirir.Bir tartışma çeşidi olduğu için öğrencilere kendini ifade etmeyi ve fikirlerle alayetmemeyi öğretir. Çünkü saçma sapan, uçuk kaçık görüşlerin üretilmesini desağlar.86
 87. 87. Beyin Fırtınası Düşünme TekniğiYararları ve Sınırlılıkları (2/2)SınırlılıklarıZaman alıcıdır.Hedeften sapılabilir ve konu dağılabilir.Değerlendirme uzun sürebilir.Her zaman bir sonuca ulaşılamayabilir, bir ürün elde edilemeyebilir.87
 88. 88. Beyin Fırtınası Düşünme TekniğiÖrnekÖrnek 1: “ Nasıl bir dünya hayalediyorsunuz?”sorusunu öğrencilerine yöneltenbir öğretmenin, öğrencilerinden kısa bir zamandiliminde, orijinal fikirler üretmelerini,ürettikleri fikirleri sınıfça tartışıpdeğerlendirerek ortak karar almalarınıistemesi….88
 89. 89. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği89
 90. 90. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği (1/4)• İnsanların farklı yönleri görmesi, çok yönlüdüşünmesi, analiz etmesi ve bunlarınsonucunda kararlar vermesi altı şapkalıdüşünme ile kazandırılabilir.• Tek yönlü düşünme ve ben bilirim şeklindekidavranışlar, düşünmeyi etkileyen ana engeldirve uygulamadaki çoğu düşünme hatalarının dasorumlusudur. [ De Bono, E.(1997)]90
 91. 91. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği (2/4)• Farklı renkteki şapkalarbaşka bir durumdadüşünemeyeceğimiz vesöyleyemeyeceğimizşeyleri düşünmemizi vesöylememizi sağlar. Birkonuya altı değişik açıdanbakmaya olanak sağladığıiçin tek bir noktaya takılıpkalmayı engeller. Böylecesistematik düşünmeyeteneğini değiştirir.91
 92. 92. • Altı şapkalı düşünme tekniği bir konununharitasını çıkararak farklı yönlerini görmeyisağlar, bilinçli düşünmeyi öğretir ve düşünmeetkinliğini belli bir düzene sokar.92Altı Şapkalı Düşünme Tekniği (3/4)
 93. 93. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği (4/4)• Edward De BononunAltı Şapkalı DüşünmeTekniğinin temelinde,düşüncelerimizi altıfarklı bakışı simgeleyenfarklı renklerdekişapkaları takarak ortayakoymak veyaratıcılığımızıgeliştirmek yatmaktadır.(2)93De Bono tarafından geliştirilen altışapka tekniği renklerin insan psikolojisiüzerindeki etkilerini temel alır.
 94. 94. Altı Şapkalı Düşünme TekniğiBeyaz Şapka• Saflığı, netliği,tartışmasız olarak kabul edilenbilgileri temsil eder.• Beyaz renk bilgi ile ilgilidir. Beyaz şapka dikkatielde olan bilgiler ve eksik bilgiler üzerindetoplamak için kullanılır.Beyaz şapkayı takınca şu sorular sorulabilir:1. Elimizde ne gibi bilgiler var?2. Daha hangi bilgiler gerekiyor?3. Gerekli bilgileri nasıl elde ederiz?94
 95. 95. Altı Şapkalı Düşünme TekniğiKırmızı Şapka• Tutkuları, duyguları, sezgileritemsil eder.• Kırmızı şapka, duygu sezgi veheyecanla ilgilidir. Bir şeydenniçin hoşlanıldığı ya dahoşlanılmadığı bilinmeyebilir.Oysa birey, kırmızı şapkatakıldığında hiçbir açıklamayapılmaksızın duyguları vesezgileri söyleme fırsatıbulur.95
 96. 96. Altı Şapkalı Düşünme TekniğiSiyah Şapka• Olumsuzlukları, riskleri, o kararınalınması durumundaki tehlikeleritemsil eder.• Siyah şapka bir bakımaşapkaların en yararlı olanıdır.Siyah şapka tehlikelere dikkatçeker. Bu şapka zararlıuygulamaların yapılmasını önler.Riskleri ve alınacak kararlarınneden işe yaramayacağınıgösterir.96
 97. 97. Altı Şapkalı Düşünme TekniğiSarı Şapka• Olumlulukları, avantajları, o kararınalınması durumunda sağlanacakyararları ve fırsatları temsil eder.• Sarı renk, güneş ışığını veiyimserliği çağrıştırır. Sarı şapkatakıldığında alınacak kararın değerive yararı belirlenir.Kararın alınmasıhalinde ne gibi avantajlarsağlanacağı ve kararın bütünolumlu yönleri sıralanır.97
 98. 98. Altı Şapkalı Düşünme TekniğiYeşil Şapka• Yaratıcılığı üretkenliği kararın alınmasıdurumunda daha nelerinyapılabileceğini temsil eder.• Yeşil şapka enerji şapkasıdır. Yeşilşapka takıldığında öneriler ilerisürülür, yeni görüş ve öneriler ortayakonur. Karar konusuna ilişkindeğişiklikler, yaratıcı ve yeni fikirler vebugüne kadar düşünülmemişseçenekler ortaya atılır.98
 99. 99. Altı Şapkalı Düşünme TekniğiMavi Şapka• Serinkanlı bir biçimde kararvermeyi temsil eder.• Mavi şapka düşünce sürecinigözden geçirmek ve karar vermekiçin kullanılır. Mavi denizin,gökyüzünün, serinkanlılığınrengidir. Bütün tartışılanlarüzerinde düşünülür ve artık kararverilir.99
 100. 100. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği100Beyaz Şapka: Açık ve tarafsızdır. ( Nesnel )Kırmızı Şapka: Duygusaldır. ( Öznel )Siyah Şapka: Karamsardır. ( Eleştirel )Sarı Şapka: İyimserdir, avantajlarını vefaydalarını bilir. ( Olumlu )Yeşil Şapka: Yaratıcıdır. ( Özgün )Mavi Şapka: Değerlendirici ve Karar vericidir.( Kontrolcü )
 101. 101. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Yararlarıve Sınırlılıkları (1/2)YararlarıÜst düzey düşünme becerileri ve davranışlar kazandırır.Düşüncelerin sistemli olarak düzenlenmesi sağlanır.Çok boyutlu ve değişik açılardan düşünme ve olaylara bakabilme yeteneğigeliştirir.Alternatif düşünme becerisi kazandırır.101
 102. 102. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Yararlarıve Sınırlılıkları (2/2)102SınırlılıklarıKişi kendisine ters gelen bir düşünceyi söylemek zorundakalabilir.Kalabalık öğrenci gruplarında uygulanması güçtür.
 103. 103. Altı Şapkalı Düşünme TekniğiÖrnek(1/2)Örnek 1 : KPSS’ye hazırlanmak için dershaneye gitmeye kararverecek bir öğrenci altı şapka tekniğini şu şekilde kullanmıştır.103Beyaz Şapka: Ücret 1.600 TL, sınıflar 24 kişilikKırmızı Şapka: Yeni bilgiler öğreneceğim ve arkadaşlar edineceğim içinmutluyum.Siyah Şapka: Ücret fazla eğitimi de iyi değilse emeklerim boşa gider.Sarı Şapka: Evime yakın, taksit yapıyorlar, yayınları güzel.Yeşil Şapka: Farklı kaynaklarla da çalışarak kendime yeni notlaroluştururum.Mavi Şapka: Bu dershaneyi seçmem KPSS’ye hazırlık için doğru biradım olacak.
 104. 104. Altı Şapkalı Düşünme TekniğiÖrnek(2/2)Örnek 2: Araba almaya karar veren bir kişi altı şapka tekniğini şuşekilde kullanmıştır.104Beyaz Şapka 70 bin km, 1996 model. 25.000Kırmızı Şapka Ayaklarım yerden kesilecek araba sürmeyiçok seviyorum.Siyah Şapka Ya arabanın km’ si ile oynanmış ise. Eskiaraba, çok arıza yapmasın.Sarı Şapka İşlerimi daha kısa sürede hazırlarım.İstediğim kadar alışveriş yapabilir.Sabahları biraz daha geç uyanırım.Yeşil Şapka Arabaya bir bakım yaptırırım, 3.000 liradaha pahalıya satarım.Mavi Şapka Bu arabayı almasam iyi olacak.
 105. 105. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği105
 106. 106. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (1/10)•“Ishikawa diyagramı”olarak da bilinen balıkkılçığı yöntemi 1943’teKauro Ishikawatarafından geliştirilmiştir.106
 107. 107. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (2/10)Detaylı bir sebep-sonuç diyagramı balık kılçığışeklindendir, bu yüzden “balık kılçığıdiyagramı” olarak da adlandırılır.107
 108. 108. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (3/10)“Balık kılçığı” yöntemi, örgütsel problemlerinçözümünde, sorunları analitik bir yaklaşımlagöz önüne serme ve bu doğrultuda fikir üretmeamaçlarıyla kullanılır.108
 109. 109. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (4/10)• Belli bir sonuca neden olan temel faktörleribulmaya ve bunların etkilerini belirlemeyeyönelik bir analiz ve karar verme tekniğidir.109
 110. 110. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (5/10)• Yöntem beyin fırtınası tekniği kullanılaraketkinleştirilir.110
 111. 111. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (6/10)111
 112. 112. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (7/10)112
 113. 113. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (8/10)113
 114. 114. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (6/8)114
 115. 115. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (9/10)Yöntemin yararları:Sorunların üzerine giden aktif bir yönetimigeliştirir.Diyagramın hazırlanması iletişimi güçlendirir. Herkesin dikkatini bir noktaya toplamasınısağlar.Başlı başına eğitici bir çalışmadır, herkesinbilgisini geliştirir.115
 116. 116. Balık Kılçığı Düşünme Tekniği (10/10)Yöntemin yararlarıVerilerin toplanmasını ve konuya bilimselyaklaşmayı sağlar.Konuya hakimiyeti sınamak için oldukça iyibir tekniktir.Tüm sorunlara uygulanabilir.116
 117. 117. Münazara Tartışma Tekniği117
 118. 118. Münazara Tartışma Tekniği (1/7)• Münazara tekniği, karşıt iki görüşü savunan ikigrubun bir jüri önünde belirli kurallarçerçevesinde fikirlerini savunmaları esasınadayanmaktadır.118
 119. 119. Münazara Tartışma Tekniği (2/7)• Münazara için genellikle üçer ya da dörderkişilik iki grup kurulmalıdır. Gruplardan birisiişlenecek konuyu olumlu, diğeri ise olumsuzyönden savunmalıdır. Yani, bir grup "tez", diğergrup ise "antitez" grubu olarak belirlenmelidir.119
 120. 120. Münazara Tartışma Tekniği (3/7)•Münazara sonucunda fikrini en iyi şekildesavunan grup birinci ilan edilir. Ama bu durumrastgele değil değerlendirme ölçütleridoğrultasında yapılmalıdır. Münazara sonundaöğretmen de dersle ilgili bir değerlendirmeyapılmalıdır.120
 121. 121. Münazara Tartışma Tekniği121
 122. 122. Münazara Tartışma Tekniği122
 123. 123. Münazara Tartışma Tekniği (4/7)•Öğretmenler, Bilişim Teknolojileri dersindeözellikle teknolojinin çeşitli yönlerinden sağladığıavantaj ve dezavantajların daha net görülmesiiçin bu tekniğe başvurabilirler.123
 124. 124. Münazara Tartışma Tekniği (5/7)124Münazara Tartışma Tekniğinin Faydaları
 125. 125. Münazara Tartışma Tekniği (6/7) Demokratik bir yöntemdir. Öğrenciler tartışarak öğrenirler. Öğrencilerde konuşma, soru sorma,sorulan soruları hemen cevaplamayetenekleri geliştirilir. Gruba ait olma duygusu gelişir.125Münazara Tartışma Tekniğinin Faydaları
 126. 126. Münazara Tartışma Tekniği (7/7) Belli bir soruna tek başlarınagetirebilecekleri çözümlerden çok dahafarklı çözümlerin olduğunu görürler. Öğrenciler kendi görüş ve düşünceleriniaçıkça ortaya koyma imkanına kavuşur. Kendi düşünceleri yanında diğerarkadaşlarının da düşüncelerini öğrenmeimkânı bulurlar. 126Münazara Tartışma Tekniğinin Faydaları
 127. 127. Philips 66 Tartışma Tekniği (1/6)127Philips 66 Tartışma Tekniği
 128. 128. Philips 66 Tartışma Tekniği (1/6)•Philips 66 Tekniği, öğrencilerin verilen birkonuyu gruplar halinde ve kısa sürede tartışmasıtemeline dayanan bir tekniktir.•Öğretmen 6 kişilik gruplar oluşturur ve hergruba tartışma süresi olarak 6 dakika verilir.128
 129. 129. Philips 66 Tartışma Tekniği129
 130. 130. Philips 66 Tartışma Tekniği (2/6)Donald Phillips tarafından geliştirilen bu etkinlik,tartışma becerilerinin inşa edilmesinde kullanılan diğertartışma etkinliklerine göre ön koşul niteliği taşıyan,pratik, yönlendirme gerektirmeyen, rol alma, liderlik,sorumluluk üstlenme, karşısındakileri dinleme ve görüşkazanma gibi önemli sosyal becerilerin öğrenildiğioldukça kullanışlı bir yöntemdir.130
 131. 131. Philips 66 Tartışma Tekniği (3/6)•Tekniğin kullanılmasının amacı, öğrencileri kısasürede aktif hale getirmek ve konuyla ilgili birfikir sahibi olmalarını sağlamaktır.131
 132. 132. Philips 66 Tartışma Tekniği (4/6)YARARLARI: Öğrenci merkezlidir. Öğrencilere kazandırdığı enönemli beceriler dinleme ve özetleme becerileridir. Öğrencilere hızlı karar verme yeteneği kazandırır. Öğrenilenlerin daha kalıcı olmalarını sağlar. Öğrencilerin dinleme ve konuşma yeteneklerinigeliştirir. 132
 133. 133. Philips 66 Tartışma Tekniği (5/6)YARARLARI: Öğrencilerin ilgi alanlarının belirlenmesi sağlanır. Eleştirel düşünmeyi sağlar. Öğrencilerin konuya farklı açılardan bakmalarınısağlar. Öğrencilerin bazı yeteneklerinin ortaya çıkmasınasebep olabilir. 133
 134. 134. Philips 66 Tartışma Tekniği (6/6) SINIRLILIKLARI: Yavaş bir yöntemdir. İyi hazırlanmadığında ya da amacından saptığındazaman boşa geçmiş olur. Bazı öğrencilerin tartışmayı yönlendirmesine yolaçabilir. Bazı öğrenciler tartışmaya katılmak istemeyebilir. Çok kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.134
 135. 135. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları135
 136. 136. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(1/23)• Oyun, belli bir amaca yönelik olan veya olmayan,kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen, her durumdaçocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel,bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan,gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkinöğrenme süreci olarak ifade edilir.136
 137. 137. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(2/23)Çocuk İçin Oyun Neden Gereklidir?Oyun, çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır .Oyun çocuğun özgürlüğüdür.Oyun, çocuğun yaratma ortamıdır.137
 138. 138. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(3/23)Çocuk İçin Oyun Neden Gereklidir?Oyun, çocukların en doğal anlaşma ortamıdır.Oyunun, çocuk için eğitici bir işlevi vardır.Oyun, çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanmasıiçin, sevgiden sonragelen ikinci en önemli ruhsal besinidir.138
 139. 139. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(4/23)• Oyunlar, eğitimde öğrencilerin yüksekmotivasyon sağlayacağı, yaşayarak öğreneceği,yaptıklarından haz duyacağı ortamlarınoluşturulması için kullanılmaya başlanmıştır veEğitsel Oyunlar olarak adlandırılan bir öğretimtekniği olarak karşımıza çıkmıştır.139
 140. 140. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(5/23)• Eğitsel Oyunlar kullanılırken dersle bağlantısıkurulacak bir çocuk oyunu uyarlamasıyapılabileceği gibi öğrencilerin keyif aldıklarıeğitim amaçlı hazırlanmış olan bilgisayaroyunlarından faydalanılabilir.140
 141. 141. Ders İçeriğiOyunKarakteristiğiGİRDİ ÇIKTIKararDavranışGeri BildirimBilgi Alma ÖĞRENMEİŞLEMOYUN TABANLI ÖĞRENME MODELİEğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(6/23)141
 142. 142. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(7/23)Eğlenerek Öğrenme• Eğitsel oyunun yapılma amacı çocuklarınoyunlar aracılığıyla zihinsel faaliyetlerininartırmak ve bu sayede eğitimi daha etkin halegetirmektir.142
 143. 143. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(8/23)Eğlenerek Öğrenmeİşte eğitsel oyunun bu amacını yerinegetirebilmesi için gerçek bir oyun gibiöğrencileri eğlendirmesi gerekmektedir. Fakatbu eğlendirme konuyu etkin öğretmehedefinden daha fazla olmamalıdır kiöğrencinin dikkati dağılmasın.143
 144. 144. Bilgisayar OyunlarıMalone’a (1981) göre bilgisayaroyunları dört temel unsurdan oluşmalıdır:• Eğlence• Merak• Güçlük• KontrolEğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(9/23)144
 145. 145. • Eğlence, öğrencinin üzerinde büyük bir ilgiuyandırdığı kadar, etkili ve kalıcıöğrenmeye de sebep olur.• Merak, yeni bilgilerin ya da belirgin olmayansonuçların tanışılmasıylasürdürülen bir dürtüdür.Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(10/23)Bilgisayar Oyunları145
 146. 146. • Güçlük, oyunun her zorlu etap veyaseviyelerinin içerisinde bulunur.• Kontrol ise, oyuncularınkarar verme ve seçim yapmasüreçlerinde sahipoldukları yetkilerdir.Bilgisayar OyunlarıEğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(11/23)146
 147. 147. Bilgisayar OyunlarıEğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(12/23)• Çocukların büyük bir bölümü eğlence amaçlı boşzaman geçirme aktivitesi olarak bilgisayaroyunlarını görmektedirler.• Bilgisayar oyunlarının bu özelliklerine rağmen,literatürde pek çok oyun tabanlı öğrenme ortamlarıile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.147
 148. 148. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(13/23)• Bilgisayar oyunlarının tarihçesinebaktığımızda ilk bilgisayar oyunlarının 1970’liyılların sonları ile 1980’li yılların başlarındaoldukları görülmektedir.148
 149. 149. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(14/23)• Bilgisayar oyunları, öğrencilerin dikkat vemotivasyonunu yükselten ders destekleyici birmateryal olarak da kullanılabilmektedirler. Bunedenle Bilişim Teknolojileri derslerinde EğitselOyunlar – Bilgisayar Oyunları etkili birer öğretimtekniği olarak kullanılabilirler.149
 150. 150. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(15/23) Eğlenerek Öğrenme Problem Çözme Kritik Düşünme Kavram Öğretimi Strateji Geliştirme Olgunlaşma Hedefe yönelik olmaBilgisayar Oyunlarında Olması GerekenÖzellikler150
 151. 151. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(16/23) Dikkat dağıtmama Bireysel ve grup çalışmalarına uygunluk Tasarım olarak yeterlilik İçeriğe uygunluk Öğrenci seviyesine uygun kullanım Alıştırmaların özellikleri Güncellenme özelliği151Bilgisayar Oyunlarında Olması GerekenÖzellikler
 152. 152. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(17/23)Bilgisayar Oyunlarının Zararları152Şiddet;Yapılan bazı araştırmalar şiddet içeren oyunların bu türoyunları oynayanları daha saldırgan yapabileceğiniiddia ediyor. Bazı karşıt görüşler ise oyunların kişilerisaldırgan yapmadığını, zaten saldırgan olan kişilerin butür oyunları tercih ettiğini belirtiyorlar.
 153. 153. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(15/16)153
 154. 154. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(18/23)Bilgisayar Oyunlarının Zararları154Şiddet;İnsanları şiddete iten birçok faktör olabilir, yalnızlığaitilmek gibi. Bu yüzden şiddetin sadece bir tek olgudankaynaklandığını iddia etmek güç.
 155. 155. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(15/16)Bilgisayar Oyunlarının Zararları155
 156. 156. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(19/23)Bilgisayar Oyunlarının Zararları156Modelleme(Bandura, 1986)– Özellikle çocuklarınözendikleri birkarakterin ya daidolün hareketlerinitaklit etmesi ihtimaliyetişkinlerenazaran çok dahafazla.
 157. 157. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(20/23)Bilgisayar Oyunlarının Zararları157Bağımlılık:MMORPG’lerle ilgili birtakımhikayeler mevcut, örneğinEverquest oynarken açlıktan ölen ya daoynarken kendisini rahatsız etmesin diyeçocuklarını dolaba kilitleyen babalar gibi. Buhikayelerin bazılarında dolaptaunutulan çocuklar açlıktan ölüyorlar.bununla birlikte bunların birçoğununşehir hikayeleri olduğunugörüyoruz.
 158. 158. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(21/23)Bilgisayar Oyunlarının Zararları158Tutum;Sayısal oyunlaraçok zaman harcayançocuklareğitimlerinin deeğlenceli olmasınıistiyorlar.
 159. 159. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(22/23)Bilgisayar Oyunlarının Yararları159 El-göz koordinasyonu Problem çözme Çoklu görev Zeka Mantık Uzaysal Strateji
 160. 160. Eğitsel Oyunlar- Bilgisayar Oyunları(23/23)Örnek Bilgisayar OyunlarıTIKLA160
 161. 161. Kaynakça(1/4)1. İstikrar Yayınları Öğretim Yöntem veTeknikleri Kitabı 2013 baskı2. İhtiyaç Yayınları Öğretim Yöntem veTeknikleri Kitabı 2012 baskı3. Uzman Kariyer Öğretim Yöntem veTeknikleri Kitabı 2010 baskı4. Prof.Dr.F. Dilek Gözütok Öğretim İlke veYöntemleri kitabı 2007 baskı5.Özel Öğretim Yöntemleri-II Ders Kitabı161
 162. 162. 6. Cenkhoca.org Örnek Olay Yöntemi-2 pdf7. Yrd.Doç.Dr. Tuncay SEVİNDİK Yıldız TeknikÜniversitesi Özel Öğretim Yöntemleri DersNotları (2010)8. Özel Öğretim ve Yöntemleri Ders Kitabı-Yrd.Doc.Dr Sami ŞAHİN162Kaynakça(2/4)
 163. 163. 1639.Türkiye’deki Öğrencilerin Bilgisayar OyunuOynama Alışkanlıları ve Oyun Tercihleri:ODTÜ ve Gazi Üniversitesi Öğrencileri ArasıKarşılaştırmalı Bir Çalışma/20 Mayıs 2004• Pınar Onay Durdu, ODTÜ• Dr. Aslıhan Hotomaroğlu, Gazi Üniversitesi• Y.Doç.Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜKaynakça(3/4)
 164. 164. 10-Türkiyede İnternet Konferansı/TOBB, ETÜ-22Aralık 2006• Dr. Hakan TÜZÜN• Öğretim Görevlisi• Hacettepe Üniversitesi, BÖTE• http://www.odevarsivi.com/dosya.asp?islem=gor&dosya_no=147366• http://simge.metu.edu.trconferencescok_kullanicili_oyunlarla_ogrenme.pdf• http://www.tebd.gazi.edu.trarsiv2008_cilt6sayi_3523-544.pdf• http://www.bilgisayaralimi.com/retmen-bilisim-69/162-emde-bilgisayarden-kullanmal.html• http://www.dersimiz.com/egitsel_oyunlar/oyun.asp?id=1142&%C4%B0lk%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%B6%C4%9Frencileri%20i%C3%A7in%20e%C4%9Fitim%20oyunlar%C4%B1%20haz%C4%B1rlamadaki%20temel%20prensipler%20ve%20kurallar 164Kaynakça(4/4)

×