öLçme sunu

195 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

öLçme sunu

 1. 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEHabibe UYSALBÖTE 3/B2010215038Öğr.Gör : Tijen AKADA2012-2013 Bahar1
 2. 2. Hedefler Ve KazanımlarBu sunumun sonunda öğrenciler;1. Ölçmenin tanımını yapabilecek,2. Ölçme türlerini sayabilecek,3. Hata türlerini sayabilecek,4. Değerlendirme kavramının tanımını yapabilecek,5. Değerlendirme türlerini sayabilecek.2
 3. 3. Ön Bilgiler Ölçüm: Ölçme iĢlemi sonunda elde edilen sayı veyasemboldür. Ölçüt: Ölçme sonuçlarının karĢılaĢtırılmasında esasalınan ve ilgili karar süreci boyunca değiĢmeyenniceliklerdir. Ölçme Kuralı: Ölçme iĢleminde ölçülen özelliğin nekadarlık miktarına ne kadar puan verileceğininbelirlenmesidir.3
 4. 4. ÖLÇME Genel tanımıyla ölçme; bireylerin ya da nesnelerin belirliözelliklere sahip olup olmadığını sahipse sahip oluĢderecesinin belirlenerek sonuçlarının sembollerle ifadeedilmesidir. Öğretmenlerin öğrencilerin baĢarı notlarını belirlemek içinyaptığı testlerden, marketten aldığımız domatesintartılması gibi birçok iĢlem ölçmenin içinde yer alır.4
 5. 5. Ölçme Türleri (1/4)ÖLÇME TÜRLERĠDOĞRUDANÖLÇMETÜRETĠLMĠġÖLÇMEDOLAYLIÖLÇME5
 6. 6. Doğrudan Ölçme Ölçme konusu olan değiĢkenlerin değerlerinin arayabaĢka bir değiĢken almadan doğrudan gözlenerekölçülmesi. Örneğin; sınıfta erkek öğrenci sayısın 20 bulunması, çiftkollu terazide 1 kg elmanın ölçülmesi.Ölçme Türleri (2/4)6
 7. 7. Ölçme Türleri (3/4)Dolaylı Ölçme Bir değiĢkenin bir baĢka değiĢken yardımıylaölçülmesidir. Örneğin; zeka doğrudan ölçülemez ve IQ testi yardımıylaölçülebilir. Ayrıca yaylı kantarda 1 kg elmanın ölçülmesi.7
 8. 8. Ölçme Türleri (4/4)TüretilmiĢ Ölçme Ölçmek istediğimiz özellik üzerinde herhangi bir iĢlemyapmadan bu özellikle ilgili baĢka değiĢkenler üzerindematematiksel iĢlemler yapılan ölçümlerdir. Örneğin; dönem sonu ders notu bulunurken vizenin%40’nın finalin %60’nın alınarak gerçek notunbelirlenmesi.8
 9. 9. Ölçmede Hata (1/5) Ölçme iĢlemlerinin en az hata ile gerçekleĢtirilmesi ölçmesonucunun amaca en doğru hizmet etmesi için önemlidir. Ölçmede hata kaynakları Ģunlardır; Ölçmeci Ölçme aracı Ölçme ortamı Ölçülen özellik9
 10. 10. Ölçmede Hata (2/5)HATA TÜRLERĠSABĠTHATASĠSTEMATĠKHATARASGELEHATA10
 11. 11. Ölçmede Hata (3/5)Sabit Hata Her bir ölçümde aynı yönde etki yapan ve miktarıdeğiĢmeyen hatalardır. Örneğin bir öğretmenin tüm öğrencilere 10 puan fazlavermesi.11
 12. 12. Ölçmede Hata (4/5)Sistematik Hata Ölçülen büyüklüğe, ölçmeciye ve ölçme koĢullarına göremiktarı farklılık gösteren hatalardır. Örneğin bir öğretmenin sevdiği öğrencilere 5 puan fazlavermesi.12
 13. 13. Ölçmede Hata (5/5)Rasgele Hata Kaynakları bilinmeyen ve ölçme sonuçlarına geliĢigüzelkarıĢan hatalardır. Bu tür hataların sebebi bilinmediği içingeçerliliği düĢürür. Örneğin; bir öğretmenin sınıfta fazla gürültü olmasısebebiyle sınav puanlarını yanlıĢ toplaması.13
 14. 14. DEĞERLENDĠRME(1/8) Eğitimde ölçme iĢleminden sonra elde edilenölçümlerden bir anlam çıkartmak için değerlendirmeiĢlemi gerçekleĢtirilir. Değerlendirme, ölçme sonuçlarının ölçütlekarĢılaĢtırılarak, ölçülen nitelik hakkında kararverilmesidir.14
 15. 15.  Değerlendirme sürecinde kullanılan ölçüte göredeğerlendirme; Mutlak değerlendirme Bağıl değerlendirmeolarak ikiye ayrılır.DEĞERLENDĠRME(2/8)15
 16. 16. Mutlak Değerlendirme Ölçütün ölçülen grubun özelliklerin den (sınıf ortalaması,sınıf genel baĢarı durumu vb.) bağımsız olarak öncedenbelirlenmesi durumudur. Örneğin; lisede bir dersten geçebilmek için 45 ve üstüpuan almak gerekir.DEĞERLENDĠRME(3/8)16
 17. 17. Bağıl Değerlendirme Ölme sonuçlarının karĢılaĢtırıldığı ölçüt grup normlarına(ortalama, standart puan vb.) dayalı olduğunda yapılanbir değerlendirmedir. Örneğin; derslerden geçmek için sınıf ortalamasınınüstünde bir puan yapmak gerekir.DEĞERLENDĠRME(4/8)17
 18. 18.  Diğer bir değerlendirme türleri ise kullanım amacına bağlıolan değerlendirmelerdir. Bunlar; Tanıma ve YerleĢtirmeye Dönük Değerlendirme Biçimlendirme ve YetiĢtirmeye Dönük Değerlendirme Değer Biçmeye Dönük DeğerlendirmeDEĞERLENDĠRME(5/8)18
 19. 19. Tanıma ve YerleĢtirmeye Dönük Değerlendirme Bir ders, kurs ya da ünitenin önkoĢulu niteliğindeki giriĢdavranıĢlara sahip olma derecesini belirlemek için yapılandeğerlendirmelerdir. Örneğin; Lisans YerleĢtirme SınavI (LYS), Kamu PersoneliSeçme Sınavı (KPSS)DEĞERLENDĠRME(6/8)19
 20. 20. Biçimlendirme ve YetiĢtirmeye Dönük Değerlendirme Öğretim sürecinde, her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerinive güçlüklerini belirleme, eksikliklerini gidermedir. Ünitenindaha iyi öğrenilmesi için her bir öğrenciye dönüt vardır. BiliĢim teknolojileri dersinin 7. basamağındaki ‘HesaplarımıKarıĢtırıyorum’ ünitesinin sonunda gerçekleĢtirilen ünitetesti.DEĞERLENDĠRME(7/8)20
 21. 21. Değer Biçmeye Dönük Değerlendirme Genellikle öğrencilerin belirlenen hedefleri kazanıpkazanmadığını yani geçip kalması konusunda yapılandeğerlendirmedir. Bu tür değerlendirmeden elde edilen sonuçlar verilenöğretim hizmetinin yeterliliği konusunda bilgi vermeyi,öğrencinin gelecekteki baĢarısı hakkında tahmin etmeyisağlayabilir.DEĞERLENDĠRME(8/8)21
 22. 22. Ölçme ve değerlendirme arasındaki iliĢkiyi özetlersek; Ölçme yapılmadan değerlendirme yapılamaz. Ölçme miktar belirtme, değerlendirme ise miktarınyeterliliğine kara vermedir. Ölçme gözleme dayanırken, değerlendirme yoruma veyargıya dayalıdır. Ölçme iĢleminde ölçülen değiĢkene verilen sayısal değerlerdeğerlendirmede kullanılan ölçütle anlam kazanır.22
 23. 23. Sıra geldi PERFORMANS SORULARINA.Önce hangi sorulardan baĢlamak istersiniz?KPSSKaynakKitapSorularıÇıkmıĢKPSSSoruları23

×