Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tekim Akademi Eğitimleri - 2012

663 views

Published on

http://www.tekimakademi.net

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tekim Akademi Eğitimleri - 2012

 1. 1. www.tekim.com.tr www.tekimakademi.netEğitim HizmetleriEğitim ProgramlarıYenileşim (İnovasyon), ArGe ve Mühendislik EğitimleriSistem Mühendisliği EğitimleriProje Yönetimi EğitimleriKurumsal Yönetim EğitimleriEğitim DestekleriEğitim Altyapısı Kurulum ve İşletme DesteğiSeminer DesteğiSınav DesteğiDanışmanlık ve Rehberlik
 2. 2. Bütünleşik Kurumsal Eğitim ÇözümleriEğitim Yaklaşımı Eğitim HizmetleriÖğrenilen bilginin üreten bilgiye TEKİM Akademi, TEKİM Teknolojik vedönüşmesi süreci; Kurumsal İşbirliği Merkezi tarafından  yeni bilgi edinme, sunulan, çeşitli düzeylerdeki profesyo-  gerçek problemlerle uğraşma, nel eğitim hizmetlerini içermektedir.  daha önce öğrendiklerini yeni bağlamda kullanma, Eğitim Programları  yeni bilgiyi anlama, gösterimle Eğitim programları aşağıdaki başlıklar pekiştirme ve doğrulama, altında gruplanmış olup, her bir prog-  yeni bilgiyi uygulama, günlük ramda, çeşitli alt bilgi alanlarında, giriş uğraşılara entegre etme düzeyi, gelişmiş düzey ve ileri düzeygibi etkileşimli birçok döngüyü eğitim paketleri mevcuttur.içermektedir.  Yenileşim (İnovasyon), ArGe ve Mühendislik Eğitimleri  Sistem Mühendisliği Eğitimleri  Proje Yönetimi Eğitimleri  Kurumsal Yönetim Eğitimleri Eğitimler uygulama ağırlıklı yüz yüze eğitimler olup, genelde kurum ve ku- ruluşlara özel eğitimler şeklindeTEKİM Akademi’nin eğitim programla- düzenlenmektedir. Bu çerçevederı ve destekleyici eğitim hizmetleri, bu mevcut eğitim programlarına, kurumsüreci kolaylaştıran bütünleşik kurum- ve kuruluşların ya da üçüncü taraflarınsal eğitim çözümlerini içermektedir. mevcut eğitim programları dahil edile- rek özelleştirilmiş eğitim paketleriGereksinimlere göre belirlenecek oluşturulabilmektedir.çözüm paketleri ile yararlanıcılara,öğrenme sürecini en etkin ve verimli TEKİM Akademi’nin güncel eğitim programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.tekimakademi.net/guncel-egitimler/ ad-bir biçimde gerçekleştirme olanağı resinden erişebilirsiniz.sunulmaktadır.© TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği MerkeziMustafa Kemal Mahallesi 2131.Sokak 27/22 Çankaya, 06510 AnkaraArmada İş Merkezi Eskişehir Yolu No:6 Kat:12 Söğütözü, 06520 Ankara
 3. 3. www.tekim.com.tr www.tekimakademi.netTEKİM Destekleri Danışmanlık ve Rehberlik DestekleriAşağıdaki hizmetler, Tekim Akademi İsteyen kurumsal yararlanıcılara,eğitimlerini desteklemek ve kurumsal projeye, iş süreçlerine, fonksiyonelyararlanıcıların eğitim programlarının birime, bir çalışma ekibine ya da işlet-etkinliğini artırmak amacıyla TEKİM ta- meye özel danışmanlık ve uygulamarafından ayrıca sağlanabilir. rehberliği hizmeti sağlanmaktadır.Seminer Desteği Altyapı Kurulum ve İşletme Desteğiİsteyen kurumsal yararlanıcılara, ilgili İsteyen kurum ve kuruluşlara, kurum-eğitimleri desteklemek amacıyla, sal öğrenme ortamı ya da sanal öğren-yönetici seminerleri hazırlanmaktadır. me ortamı (ELE/VLE) kurma desteğiHızlandırılmış eğitim niteliğindeki bu sağlanmaktadır. Bu ortamlar kurum veseminerlerde, personeli eğitime katı- kuruluşların kendi bünyelerindeki BTlan yöneticiler, eğitim kapsamı, anlatı- altyapısı üzerine kurulabileceği gi-lan konular ve gerçekleştirilen uygula- bi, tüm kurumsal yararlanıcılar için,malar hakkında bilgilendirilmektedir. bulut teknolojisiyle yazılım (SaaS) ya da platform (PaaS) hizmeti olarak daSınav Desteği sunulabilmektedir.İstenirse, eğitim alan kurum ya da ku-ruluş bünyesinde, yüz yüze eğitim ya Ayrıca, yapılacak lisans antlaşmalarıda seminer sonrası sınav gerçekleştir- çerçevesinde, TEKİM Akademi içeriği-me ve sınav değerlendirme hizmeti nin bu tür yerel ortamlarda kullanımasağlanmaktadır. açılması mümkün olmaktadır.Birden fazla eğitime katılan yararlanı-cılar için başarı her düzeyde ayrı ayrıbelirlenerek, yararlanıcı kurum ve ku-ruluşların eğitim ve kariyer yönetimprogramlarına doğrudan desteksağlanmaktadır. Tel: 312-2956301 Faks: 312-2956200 ePosta: info@tekim.com.tr www.tekim.com.tr- www.tekimakademi.net
 4. 4. Kurum ve Kuruluşlara Özel EğitimlerKurum ve kuruluşlara özel eğitimler, TEKİM Akademi’nin eğitim programlarıportföyündeki alanlarda, içeriğinde gereksinim duyulan özelleştirmeler yapıla-rak hazırlanan eğitimlerdir. Kurum ve kuruluşlara özel eğitimler, 8 ya da dahafazla katılımcı için eğitim gereksinimi duyan; insan kaynakları kariyer yönetimsistemi kapsamında gerçekleştirdiği personel eğitimlerinde etkinliği ve verimlili-ği artırmak isteyen kurum ya da kuruluşlar için en uygun çözümdür. Bu eğitimleraşağıdaki şekilde özelleştirilebilir.  Eğitim, kurum ya da kuruluş geneli, bir bölüm/birim ya da bir proje için özelleştirilebilir.  Yalnız konu anlatımları değil, uygulamalar ve olay analizleri de gereksinimler doğrultusunda özelleştirilebilir.  Eğitimin kapsamı ve derinliği, katılımcı profiline göre ayarlanabilir.  Eğitim notları ve diğer eğitim materyali, eğitime uygun olarak özelleştirilebilir.  Eğitim süresi ve programı istendiği şekilde düzenlenebilir.  Eğitim kurum ya da kuruluşun kendi tesislerinde ya da tercih edilen bir dış mekanda gerçekleştirilebilir.  İstenirse eğitim sonunda, katılımcılar için bir değerlendirme sınavı uygulanabilir.© TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği MerkeziMustafa Kemal Mahallesi 2131.Sokak 27/22 Çankaya, 06510 AnkaraArmada İş Merkezi Eskişehir Yolu No:6 Kat:12 Söğütözü, 06520 Ankara
 5. 5. www.tekim.com.tr www.tekimakademi.netBu kapsamdaki eğitim programları ve örnek eğitim başlıkları aşağıda verilmiştir. Yenilik, ArGe ve Mühendislik  Proje Yönetimi  İnovasyon (Yenileşim) Yönetimi  Portföy, Program, Proje Yönetimi  Teknoloji Yönetimi  Bütünleşik Ürün-Süreç Geliştirme  Yeni Ürün Geliştirme  İş Dağılım Ağacı ve İş Tanımlama  Mühendislik ve Proje Ekipleri için  Kazanılmış Değer Analizi ve Birlikte Çalışma Teknikleri ve Yönetimi Araçları  Bilgi Sistemleri Tedarik Projeleri  ArGe ve Mühendislik Yönetimi Yönetimi Sistem Mühendisliği  Kurumsal Yönetim  Sistem Mühendisliğine Giriş  Stratejik Yönetim  Uygulamalı Temel Sistem  Model Tabanlı İş Süreçleri Yönetimi Mühendisliği ve Otomasyonu  Model Tabanlı Sistem Mühendisliği  E-Kurumda Bilgi Yönetimi ve  Gereksinim Mühendisliği Yönetim Bilgi Sistemleri  Arayüz Yönetimi  Test ve Değerlendirme Eğitim programları altında belirtilen eğitim konu başlık-  Teknik Risk Yönetimi ları örnek olarak verilmiş olup, eğitimlerin konusu ve  Konfigürasyon Yönetimi içeriği gereksinimler doğrultusunda özelleştirilebilir. Tel: 312-2956301 Faks: 312-2956200 ePosta: info@tekim.com.tr www.tekim.com.tr- www.tekimakademi.net
 6. 6. Örnek Eğitim İçerikleri Sistem Mühendisliğine Giriş  Temel Kavramlar  Sistem mühendisliğinin kapsamı, önemi, gelişimi  Sistem ömür devri ve sistem geliştirme modelleri  Sistem ömür devri süreçleri  Sistem mühendisliği bilgi alanları  Standartlar ve rehberler çerçevesi  Sistem Mühendisliği Çalışmaları  Gereksinim tanımlama  Sistem tasarımı ve gerçekleştirme  Teknik yönetimSistem Mühendisliği  Mühendislik özel uzmanlık alanlarıSistem mühendisliği eğitimlerinin amacı; entegrasyonu  Bilgi ve iletişim teknolojileri (bilişim, telekomünikasyon, haberleşme, Uygulamalı Temel Sistem Mühendisliği elektronik, vb.), otomotiv, savunma, havacılık ve uzay gibi, ileri teknolojili  Gereksinim Tanımlama  Kapsam, tanımlar, temel kavramlar ve süreç ilişkileri yeni ürün (sistem, donanım ve yazılım)  Paydaş gereksinimleri tanımlama geliştiren sanayi kuruluşlarında;  Kavramsal tanımlama  Sistem gereksinimleri tanımlama  Bu sanayilerle, özellikle tedarik ve proje işbirliği süreçleri üzerinden ilişkili kamu  Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirme kurum ve kuruluşlarında;  Kapsam, tanımlar, temel kavramlar ve süreç ilişkileri  Alternatif çözüm analizleri  İlgili üniversite ve araştırma  Sistem mimari tasarımı kurumlarında,  Modelleme, simülasyon, prototipleme  Ayrıntılı tasarım ve gerçekleştirmearaştırma ve teknoloji geliştirme, yeni ürün  Entegrasyon ve doğrulamageliştirme, üretim ve ürün desteği ile proje  Aktarım/Konuşlandırma ve geçerli kılmayönetimi, çalışmalarında görev alan uzman-  Teknik Yönetimların, sistem mühendisliği alanındaki bilgile-  Kapsam, tanımlar, temel kavramlar ve süreç ilişkileririni geliştirmelerine ve uygulamalarla pekiş-  Teknik planlama  İzleme, değerlendirme ve kontroltirmelerine destek olmaktır.  Karar yönetimi  Arayüz yönetimiYanda, kurum ve kuruluşlara özel olarak dü-  Teknik risk yönetimi  Konfigürasyon yönetimizenlenen sistem mühendisliği eğitimleri için  Teknik veri yönetimiSistem Mühendisliğine Giriş ve Uygulamalı  Mühendislik özel uzmanlık alanları entegrasyonuTemel Sistem Mühendisliği eğitim içerikleriörnek olarak verilmiştir.© TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği MerkeziMustafa Kemal Mahallesi 2131.Sokak 27/22 Çankaya, 06510 AnkaraArmada İş Merkezi Eskişehir Yolu No:6 Kat:12 Söğütözü, 06520 Ankara
 7. 7. www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net Teknoloji Yönetimine Giriş  Temel Kavramlar  Teknolojinin Stratejik Yönetimi  Stratejik Yönetim ve Teknoloji Yönetim Süreci  Teknoloji Geliştirme Yaklaşımları  Modülerlik ve Örgütsel Düzenleme  Teknoloji Yönetiminde Kullanılan Yaklaşımlar  Teknoloji Taksonomisi Oluşturma  Teknoloji Önceliklendirme  Teknoloji Olgunluk/Yetkinlik/Hazırlık Analizleri  Teknoloji ÖngörüsüTeknoloji Yönetimi  Teknoloji Yol HaritasıTeknoloji yönetimi, bilgi, süreç, yöntem ve  Teknoloji Eylem Planlarıaraçları, ürün yol haritaları oluşturmaktan,  Teknoloji Yönetiminin İş Süreçleri İle İlişkisiinsan kaynakları ve yetkinlik planlamasına,  Teknoloji Yönetimi ve Proje Yönetimi  Teknoloji Yönetimi ve Yeni Ürün GeliştirmeArGe proje alanlarının belirlenmesinden,  Teknoloji Yönetimi ve Sistem Mühendisliğiyeni ürün geliştirmede teknolojik risk analiz-  Teknoloji Yönetimi ve Mühendislik Yönetim Süreçlerilerine kadar geniş bir yönetim yelpazesini  ArGe ve Teknoloji Yönetimi  Teknoloji Yönetimi ve Yenilik Yönetimikapsamaktadır.Teknoloji Yönetimi eğitimlerinin amacı, bu Kurumsal Teknoloji Yönetimiyelpaze içinde, teknoloji, ürün ve pazar ara-  Temel Kavramlarsındaki kavramsal ilişkilerin kurularak, etkinbir teknoloji yönetimi için gereken temel  Sektörel Ölçekte Teknoloji Yönetimialtyapının katılımcılara kazandırılmasıdır.  İşletme Ölçeğinde Teknoloji Yönetimi  Teknoloji Ürün Pazar İlişkisiYanda, kurum ve kuruluşlara özel olarak dü-  Teknoloji Taksonomisi Oluşturma  Teknoloji Taksonomisi - Faaliyet Alanızenlenen teknoloji yönetimi eğitimleri için İlişkilendirmeTeknoloji Yönetimine Giriş ve Kurumsal Tek-  Teknoloji Geliştirme Stratejilerinin Belirlenmesinoloji Yönetimi eğitim içerikleri örnek olarak  Proje Ölçeğinde Teknoloji Yönetimiverilmiştir.  Teknoloji Yönetiminin Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği ile İlişkisi  Teknoloji Hazırlık Değerlendirmesi Uygulamaları  Sistem Teknoloji Kırılımının Oluşturulması  Kritik Teknolojilerin Belirlenmesi  Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinin Eşgüdümü  Teknoloji Olgunlaşma Planlarının Hazırlanması  Teknolojik Risklerin Yönetimi Tel: 312-2956301 Faks: 312-2956200 ePosta: info@tekim.com.tr www.tekim.com.tr- www.tekimakademi.net
 8. 8. Örnek Eğitim İçerikleri  İş süreçleri yönetimine giriş  Temel kavramlar  Stratejik ve operasyonel düzeyde iş süreçlerine bakış  İş süreçleri yaşam çevrimi  İş süreçlerinin bilgi teknolojileri (BT) ile desteklenmesi  İş süreci analizi  Amaç ve beklenen çıktılar  Analiz yöntemleri ve destekleyici araçlar  Analiz bulgularının model tabanlı belgelenmesi  İş süreci tanımlama  Amaç ve beklenen çıktılar  İş süreci modelleme yöntemleri ve destekleyici araçlar  İş süreçlerinin model tabanlı belgelenmesiModel Tabanlı İş Süreçleri Yönetimi  İş ürünlerinin tanımlanması ve belgelenmesive Otomasyonu  Süreçte işlem görecek verilerin tanımlanması ve belgelenmesiYeni ürün geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin  İş kurallarının tanımlanması ve belgelenmesiönemli olduğu rekabetçi sektörlerde faaliyet  Süreçleri işletecek rollerin tanımlanması ve belgelenmesigösteren firmalarda, işlev temelli yönetim-  İş süreci modellerinin doğrulanması ve geçerli kılınması  İş süreçleri kütüphanelerinin oluşturulması veden daha esnek, etkin ve verimli bir model yayınlanmasıolan süreç temelli yönetim modeli ön plana  İş süreci otomasyonuçıkmaktadır. Gelişen bilgi teknolojileri ile  İş süreci otomasyon yöntemleri ve destekleyici araçlarbirlikte, geleneksel iş süreçleri yönetimi  İş süreci otomasyon gereksinimlerinin tanımlanması veyaklaşımı yerini hızla “model tabanlı” iş model tabanlı belgelenmesi  Diğer sistem ve uygulamalarla entegrasyon noktalarınınsüreçleri yönetimi ve otomasyonu belirlenmesi ve arayüzlerin tanımlanmasıyaklaşımına bırakmaktadır.  Otomasyon yöntem ve araçlarının seçilmesi  İş sürecinde işlem görecek verilerin, iş kurallarının ve rollerin otomasyon ortamında tanımlanmasıBu eğitimin amacı; katılımcılara, modern  Süreç adımlarının “süreç uygulamalarına” dönüştürül-işletmelerde uygulanan model tabanlı iş mesi, entegrasyonu ve testi  Süreç uygulamalarının geçerli kılınmasısüreçleri yönetimi ve otomasyonu  Süreç uygulamasının kullanıma alınmasıyaklaşımının, iş süreçleri yaşam çevrimi  İş süreci uygulamalarının kullanılması ve yönetimiçerçevesinde anlatılmasıdır.  İş süreci uygulamalarının kullanılması  Uygulama performansının izlenmesi ve raporlanmasıKurum ve kuruluşlar için özelleştirilebilen bu  İş süreci uygulamalarının işletme, bakım ve idamesieğitim için örnek içerik yanda verilmiştir.  İş sürecinin iyileştirilmesi  Süreç performansının değerlendirilmesi  Süreç iyileştirme faaliyetleri  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması  İş süreçlerinin kullanımdan kaldırılması© TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği MerkeziMustafa Kemal Mahallesi 2131.Sokak 27/22 Çankaya, 06510 AnkaraArmada İş Merkezi Eskişehir Yolu No:6 Kat:12 Söğütözü, 06520 Ankara
 9. 9. www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net İnovasyon (Yenileşim) Yönetimi  Yenileşim ile ilgili kavramlar  Temel kavramlar  Stratejik yönetim  Operasyonel yönetim  Yenilik yönetimi  Yenilik çeşitleri  Ürün yeniliği  Süreç yeniliği  Pazarlama yeniliği  Organizasyonel yenilikİnovasyon (Yenileşim) Yönetimi  Yenileşim ikliminin oluşturulması ve yönlendirilmesi  LiderlikYenileşim yeteneğinin, gelişmiş ekonomileri  Stratejinin yönetimitanımlayan en önemli göstergelerden biriolduğu, genel kabul gören bir husustur. An-  Yeniliklerin arkasındaki itici güçlerin yönetimi  Entelektüel sermayecak yenilik faaliyetlerinin kapsamı ve yöneti-  Bilgi yönetimimi konusuna sistematik bir yaklaşım göster-  Yenileşim yeteneğinin sürekli iyileştirilmesimeyen işletmelerin uygulamada bir yarar  Süreçlerle yönetimsağlamadıkları da bir gerçektir. İnovasyon  Yenilik süreci (Jenerik)(Yenileşim) Yönetimi eğitiminin amacı katı-  Sonuçların ölçümülımcılara, yenileşim ile ilgili temel kavramla-rın, yenileşim yönetiminde kullanılan siste- Mühendislik ve Proje Ekipleri için Birlikte Çalışmamatik yaklaşımların ve yenilik faaliyetlerinin Teknikleri ve Araçlarıgerçekleştirilmesinde kullanılan yöntem ve  Temel Kavramlararaçların kapsamlı bir şekilde anlatılmasıdır.  Entelektüel (beşeri) sermaye  Yenilikçilik ve yaratıcılık  Birlikte çalışmaDiğer yandan; entelektüel (beşeri) sermaye,yenilikçilik, yaratıcılık, ekip özelliği ve per-  Yaratıcı düşünme ve fikir sentezlemeformans ilişkisi, birlikte fikir üretme, sentez-  Beyin fırtınası  Zihin haritası (Mind map)leme ve ortak çözüm üretme tekniklerinin  Kavram Haritası (Concept Map)ele alındığı Mühendislik ve Proje Ekipleri  Değerlendirme ve karar vermeiçin Birlikte Çalışma Teknikleri ve Araçları  Sıralama ve notlandırma (NGT)eğitimi de, genel konuları tamamlayıcı bir  Kriterlere dayalı değerlendirmeeğitim olarak sunulmaktadır.Kurum ve kuruluşlar için özelleştirilebilen bueğitimler için örnek içerikler yandaverilmiştir. Tel: 312-2956301 Faks: 312-2956200 ePosta: info@tekim.com.tr www.tekim.com.tr- www.tekimakademi.net
 10. 10. © TEKİM Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2131. Sok. 27/22, 06510, AnkaraArmada İş Merkezi, Eskişehir Yolu No:6 Kat:12, 06520, Söğütözü, Ankara Tel: 312-2956301 Faks: 312-2956200 - E-Posta: info@tekim.com.tr www.tekim.com.trwww.tekimakademi.net – www.euniversite.com.tr – www.teknoport.com.tr

×