Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4th Naval Systems Seminar Program

1,359 views

Published on

4th Naval Systems Seminar - Ocober, 17-18th. 2011, Middle East Technical University, Ankara

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

4th Naval Systems Seminar Program

  1. 1. 4. DENĠZ SĠSTEMLERĠ SEMĠNERĠ 17-18 Ekim 2011 4th Naval Systems Seminar October, 17 and 18 , 2011 PROGRAM BĠRĠNCĠ GÜN <FIRST DAY>08:00 - 09:00 Kayıt <Registration>09:00 - 10:15 AçılıĢ KonuĢmaları <Opening Speeches> A.Zafer BETONER, Organizasyon ODTÜ Prof.Dr. Ġrem Dikmen, Rektör DanıĢmanı Murad BAYAR, SSM MüsteĢarı10:15 - 10:40 SSM – Deniz Projeleri <Naval Projects> - Mustafa ġEKER, Daire BaĢkanı10:40 - 11:00 UKN, UKTI-DSO11:00 - 11:30 Çay Kahve Molası – Coffee Break sponsored by11:30 - 12:00 ASELSAN – TÜRKĠYE’de Deniz Elektronik Sistem Teknolojileri - Suat Bengür, Program Direktörü12:00 - 12:30 HAVELSAN – Serdar Müldür, Deniz SavaĢ Sistemleri Grup BaĢkanı12:30 - 13:40 Öğle Tatili - Lunch Break /// KEMAL KURDAġ SALONU < KEMAL KURDAġ HALL> OTURUM BAġKANI <CHAIRMAN>: Zafer SELÇUK, ASELSAN13:40 - 14:10 ASELSAN – Akustik Sistem Teknolojileri (Sualtı Akustik Sistem Faaliyetleri Kapsamında HIZIR Torpido Tespit Dizini Sinyal ĠĢleme Algoritma GeliĢtirme ve Gerçekleme ÇalıĢmaları by Tevfik Bahadır SARIKAYA< Sonar Sistem Mühendisliği Müdürlüğü Uzman Mühendis>, Serkan Ceylan<Yazılım Mühendisliği Müdürlüğü Tasarım Lideri> and Burcu Saygel, Mühendis Yazılım Müh.liği Md.lüğü14:20 - 14:50 HAVELSAN – Havelsan Deniz Projeleri – Ercüment DOKANAKLIOĞLU15:00 - 15:30 NAVANTĠA - LHD JCI Design and Construction Approach by Alberto PAZOS DIAZ-BLANCO15:30 - 16:00 Çay Kahve Molası - Coffee Break sponsored by16:00 - 16:30 BAE SYSTEMS – Review of the requirements of a modern combat ship,using The Global Combat Ship concept as an example to demonstrate how partnerships between countries, navies and industry can prove effective to deliver affordable cutting-edge naval capability by Chris CLAYTON16:40 - 17:10 ASELSAN – Elektronik Harp ve Radar Teknolojileri (Deniz Platformlarında Elektronik Harp Sistemleri ve Ġlgili Teknolojiler)‖ by Ġbrahim Tekin, Radar ED Sistemi Program Müdürü17:20 - 17:50 HAVELSAN – Havelsan’ın Özgün Sualtı Komuta Kontrol Sistemleri by E.Anıl EVĠRGEN, Software Engineering Group18:00 KAPANIġ- Close of the Day /// A SALONU <HALL A> OTURUM BAġKANI <Chaired by> Turgut KOÇAK13:40 - 14:10 STM – Askeri Gemi ĠnĢa SanayileĢmesinde Bir BaĢarı Öyküsü – CuNĠFE Bağlantı Elemanları & Askeri Gemi ĠnĢa Proje Yönetimindeki Riskler – Mehmet AYSEL, Uzman Sistem Mühendisi 1
  2. 2. 14:20 - 14:50 EMC – The Challengesto Global Security in the Twenty First Century by Ait Marshal Sir Christopher Coville & Information Management, Information Assurance and the challenges of the 21st Century facing the Global Defence Market by Stephen Chadwick15:00 - 15:30 JOHNSON CONTROL - York Navy Systems by Frederic Mackowiak,Carl Bookless and Erdinç Akdı15:30 - 16:00 Çay Kahve Molası - Coffee Break sponsored by16:00 - 16:30 TAI – Deniz Karakol Uçak Modifikasyonları by Serdar TaĢbilek, TUSAġ Program Müdürü16:40 - 17:10 FIGES – Su Altı Patlama Analizleri: Deneyimler,Kazanımlar by Utku Cemal Ünlü <Yapısal Analizler ve Tasarım Ekibi Yöneticisi> & Denizcilik Projelerinde Ġleri Mühendislik Uygulamaları by Ufuk Küten, Uzman Mühendis17:20 – 17:50 EUROGUARCO & EVONIK – Innovative InsulatingMaterials for Marine Applications & Marine Insulation: State-of-the-Art Systems for Turkish Navy and Industry by Mrs. Ciğdem Kır and Mr. Massimiliano Ghirlanda Euroguarco SpA18:00 KAPANIġ- Close of the Day /// B SALONU <HALL B> OTURUM BAġKANI <Chaired by> Atilla ÇĠFTCĠGÜZELĠ, SNR Holding - Ġcra Komitesi BaĢkanı13:40 - 14:10 ĠSTANBUL TERSANESĠ – Dünyadaki Denizaltı Kurtarma Gemileri ve SNR-MOSHIP by Sena Nomak, MSc. Askeri Projeler Koordinatörü / Naval Projects Coordinator14:20 - 14:50 TRELLEBORG – Considerations fort he resillent mounting systems in marine defence vessels by William J. Mortel, FIMMM Engineering and Technology Director15:00 - 15:30 ROLLS-ROYCE - Propulsion Systems for a modern multi-role patrol15:30 - 16:00 Çay Kahve Molası - Coffee Break sponsored by16:00 - 16:30 NAVANTIA - LCM-1E Main Capabilities by Arturo Martinez16:40 - 17:10 ELKON-IMTECH - E-propulsion for Naval Vessels by Mert Ünlüsan, Manager Sales&Marketing17:20 - 17:50 AKRO MÜHENDĠSLĠK Naval Ship Antenna Design Analysis18:00 KAPANIġ - Close of the Day /// C SALONU <HALL C> WORKSHOP13:40 – 14:10 Rohde-Schwarz14:20 – 14:50 Rohde-Schwarz /// D SALONU <HALL D> OTURUM BAġKANI <Chaired by> Yavuz Kaan KÖKSAL TUBĠTAK-BĠLGEM13:40 - 14:10 TUBĠTAK – BĠLGEM - HF Telsiz Sistemlerinde Simgeli Halka Ağı Protokolü by Taner KurtuluĢ <Tübitak-Bilgem Uzman AraĢtırmacı>14:20 - 14:50 TUBĠTAK – BĠLGEM - HF-Tasarsız Ağlarda Rotalama by Makbule Gülçin <Tübitak-Bilgem AraĢtırmacı>15:00 - 15:30 TUBĠTAK – BĠLGEM - HF Telsiz Sitemlerinde Otomatik Link Kurulumu ve Hız Seçimi by Ġlker Nadi Bozkurt <Tübitak-Bilgem Uzman AraĢtırmacı> 2
  3. 3. 15:30 - 16:00 Çay Kahve Molası - Coffee Break sponsored by16:00 - 16:30 TUBĠTAK – BĠLGEM - TÜBĠTAK UEKAE Elektro-optik Serbest Uzay HaberleĢme Sistemleri by Dr. Onur Keskin, Tübitak-Bilgem Uzman AraĢtırmacı16:40 - 17:10 TÜBĠTAK-BĠLGEM - FMCW Radar Hedef Ġzleme Sistemi by Dr. Alper Yıldırım, Tübitak-Bilgem BaĢuzman AraĢtırmacı17:20 - 17:50 TÜBĠTAK BĠLGEM – Denizaltı DalıĢ Simülatörü - Sevgi Akgün, Tübitak-Bilgem BaĢuzman AraĢtırmacı18:00 KAPANIġ - Close of the day /// PROGRAM - ĠKĠNCĠ GÜN <SECOND DAY>09:00 - 09:30 SSM MEBS D.BĢk.lığı (Systems Projects) Mete ARSLAN, Daire BaĢkanı09:30 – 09:50 AFCEA - Ulusal ve Uluslararası Alanda Kamu, Üniversite ve Sanayii Arasında ĠĢbirliği sağlamada bir Fırsat by Kamil Zafer Selçuk, Col., TUN(Ret.),Secretary, AFCEA Turkey Chapter09:50 - 10:10 Misafir KonuĢmacı Spanish Navy - Operational Capabilities of Spanish LHD JCI10:10 – 10:30 Misafir KonuĢmacı IHS Janes- Expanding the intelligence horizons: Integrating threat recognition and strategic intelligence into Naval Combat Systems /// KEMAL KURDAġ SALONU < KEMAL KURDAġ HALL> O. BġK.LARI <CHAIRMEN> Bülent EMDĠ, Bekir EVĠN - HAVELSAN10:30 - 11:00 HAVELSAN - HAVELSAN ve Havadan Deniz Karakol by Erkut Sinan Ayla< Meltem Project Manager>11:00 - 11:30 Çay Kahve Molası - Coffee Break sponsored by11:30 - 12:00 ASELSAN - HaberleĢme Sistem Teknolojileri (―Deniz HaberleĢme Çözümleri‖ by Erol ETĠ, Deniz HaberleĢme Sistemleri Program Müdürü and Günce GÜRSEL, Deniz HaberleĢme Sistemleri Sistem Mühendisliği Müdürü)12:00 - 13:40 Öğle Tatili - Lunch Break13:40 - 14:10 LMCO - One World-Class Team Focused on Flawless Performance and Customer Success by Tito P. Dua, Director International Business Development14:20 - 14:50 Meteksan Savunma Sanayi - Deniz Harp Oyunu ve Açılımları by H.Orkun Zorba, Phd – Software, Information Technologies and Simulation Group Manager>15:00 - 15:30 YALTES - SavaĢ Yönetim Sistemlerinde Sayısal Radar ve TV Video dağıtımı & TACTICOS Tabanlı SavaĢ Yönetim Sistemlerine YaĢam Döngüsü Boyunca Destek by Fikrettin Emanet, Deniz Komuta ve Kontrol Sistemleri Direktörü15:30 - 16:00 Çay Kahve Molası - Coffee Break sponsored by16:00 - 16:30 HAVELSAN - Deniz Platformlarında Yeniden Kullanım ve Ürün Ailesi Konsepti - HAVELSAN’ın Uygulamaları by Nejat Gökbakar, Business Development16:40 - 17:10 ASELSAN - Elektro-Optik ve Seyrüsefer Sistem Teknolojileri (―Deniz Ataletsel Seyrüsefer Sistemlerindeki GeliĢmeler‖ by Dr. Murat EREN, Seyrüsefer ve Güdüm Sistemleri Tasarım Müdürü / Deniz Elektro-Optik Sistemleri by Volkan AKALIN, Deniz Elektrooptik Sistemleri Program ® Müdürlüğü Proje Lideri & VATOZ Sensör Yönetim Yazılımı‖ by Ömer KÖKSAL, Görüntü ĠĢleme Müdürlüğü Kıdemli Tasarım Lideri 3
  4. 4. 17:20 KAPANIġ - Close of the Seminar /// A SALONU <HALL A> OTURUM BAġKANI <Chaired by> Cihangir DURAN, MSS – SAS Teklnoloji AraĢtırma Lideri10:30 - 11:00 MSS - Deniz Kuvvetleri için Hayati Öneme Sahip Eğitim Tesisi: Yara Savunma Eğitim Simülatörü by Göksenin Tümer, Project Manager11:00 - 11:30 Çay Kahve Molası - Coffee Break sponsored by11:30 - 12:00 SAAB - Saab Naval Capability Focus on Electronic Warfare by Gareth Morris Senior Marketing Executive12:00 - 13:40 Öğle Tatili - Lunch Break13:40 - 14:10 Rohde&Schwarz - Modern Communication Technologies by Orhan Çalık, Genel Müdür14:20 - 14:50 MBDA - The United Kingdoms Maritime Complex Weapons Programmes by Mark Sheehan15:00 -15:30 OTO MELERA - Vulcano extended and long range guided ammunitions (76mm, 127mm and 155mm) by Andrea Montobbio, Area Manager Europe15:30 - 16:00 Çay Kahve Molası - Coffee Break sponsored by16:00 - 16:30 GATE Elektronik - Ġnsansız Sualtı Araçları ve ÇalıĢma Prensipleri by Arda ġengeç16:40 - 17:10 Meteksan Savunma Sanayi - Milimetre Dalga Radar Teknolojisi ve Deniz Platformlarında Olası Kullanım Alanları by Uğur Oğuz, Radar Systems Program Director17:20 KAPANIġ - Close of the Seminar /// B SALONU <HALL B> OTURUM BAġKANI <CHAIRMAN>: Dinçer BAYER10:30 - 11:00 AMI INT. - Unmanned Maritime Systems—Unmanned Surface Vessels—State of Technology and State of the Market by Bob Nugent, Vp forAdvisory Services11:00 - 11:30 Çay Kahve Molası - Coffee Break sponsored by11:30 - 12:00 KAREL - Yönelim Tespit Sistemi GeliĢtirilmesi ve Uygulamaları12:00 - 13:40 Öğle Tatili - Lunch Break13:40 - 14:10 BAE Systems L&A - Mk45 Upgrade, Mod 4, and Long Range Land Attack Projectile: Modernization Options for the Turkish Navy by Chris A.King, Director, International Business Development14:20 - 14:50 ODTU-BĠLTĠR - TaĢınabilir Ġnsansız Sualtı Araçları by Prof.Dr. Kemal Leblebicioğlu15:00 - 15:30 PĠRĠREĠS ÜNĠV. - Harp Gemilerinin Yakıt Tüketimi Gemi Eni Artıtırılarak Azaltılabilinir mi? by Nermin TEKOĞUL15:30 - 16:00 Çay Kahve Molası - Coffee Break sponsored by 16:00 –16:00 - 16:30 TÜDEV - Ship Failure Management System (S2FMS ) by Prof.Dr. Reza Zıaratı16:40 - 17:10 YILDIZ TEKNĠK - Gemi ĠnĢaatında CFD Uygulamaları by AraĢ.Gör. Yavuz Hakan Özdemir & ArĢ.Gör.Ali Doğrul17:20 KAPANIġ - Close of the Seminar /// 4
  5. 5. C SALONU <HALL C> WORKSHOP10:30 – 11:00 Rohde-Schwarz11:00 - 11:30 Çay Kahve Molası - Coffee Break sponsored by11:30 – 12:00 Rohde-Schwarz /// D SALONU <HALL D> OTURUM BAġKANI <Chaired by> Hilal ÜNAL TÜRKAN, OSTĠM OSSA10:30 - 11:00 OSTĠM OSSA - Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi by Hilal Ünal Türkan11:00 – 11:30 Çay Kahve Molası - Coffee Break sponsored by11:30 – 12:00 ESBAġ – TÜRKĠYEDE YATIRIM OLANAKLARI ve ÖNDE GELEN YATIRIM ALANI: Ege Serbest Bölgesi – Murat ÖZGÜRTAġ, Pazarlama Müdürü17:20 KAPANIġ - Close of the Seminar ///Salon Koordinatörü – Hall Coordinator: Erdoğan YILDIZ (0537 581 2476)Seminer Organizasyonu – Seminar Organization: A.Zafer Betoner (0533 629 6075nss@navalsystemsseminar.com) www.denizsistemlerisemineri.com 5

×