Advertisement

Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació en línea: eines i estratègies

Lecturer at UOC
Mar. 18, 2015
Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació en línea: eines i estratègies
Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació en línea: eines i estratègies
Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació en línea: eines i estratègies
Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació en línea: eines i estratègies
Upcoming SlideShare
Presentació tfmPresentació tfm
Loading in ... 3
1 of 4
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació en línea: eines i estratègies

  1. Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació en línea: eines i estratègies Cristina Fuertes, Teresa Romeu Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Universitat Oberta de Catalunya La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació als processos d'aprenentatge en xarxa propicia l'escenari per repensar els sistemes i els procediments de l'avaluació, passant d'un docent que transmet les qualificacions als estudiants cap a un sistema obert en que docents i estudiants s'involucren en el procés d'aprenentatge i desenvolupen habilitats d'avaluació a través de la xarxa. Partint dels plantejaments teòrics de l'avaluació en entorns virtuals ens aproparem a l'e- avaluació, terme que prové de e-assessment1 , on de manera pràctica abordarem les possibilitats que ofereixen les TIC per a dissenyar i presentar activitats d'avaluació en entorns virtuals d'aprenentatge en l'àmbit de l'educació superior. La varietat d’aplicacions d’ e-avaluació existents i la innovació i eficàcia mostren que el potencial de l’e-avaluació millora significativament els processos d’aprenentatge i els resultats dels estudiants en un ampli ventall de disciplines.2 L’experiència que es presenta es situa en l’assignatura "Avaluació en línia: eines i estratègies" de 6 crèdits ECTS que, té com a finalitat principal aproximar-se a l'avaluació en els entorns virtuals d'aprenentatge de l'educació superior facilitant als participants les eines i les estratègies docents bàsiques d'e-avaluació per a desenvolupar la tasca de la docència en línia. Aquesta aproximació possibilita posar en pràctica les possibles aplicacions de les TIC per a l'avaluació dels aprenentatges. L'assignatura d'Avaluació en línia: eines i estratègies s'inscriu en l'itinerari de Docència en línia del Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning). Els objectius prioritaris de l’assignatura són: • Conèixer les possibilitats de l'avaluació en línia pel docent en el marc de l'aprenentatge en xarxa. 1 Qualsevol procés electrònic d'avaluació en què s'utilitzen les TIC per a presentar i fer activitats i tasques d'avaluació i registrar-ne les respostes, tant des de la perspectiva dels aprenents, dels tutors, de les institucions com del públic en general. Rodríguez Gómez, G. Introducció a l’e-avaluació. Mòduls UOC [Data de consulta: 22/10/2014] < http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00180222/index.html > 2 Roadmap for e-Assessment Report for JISC (Open University, 2006) [Data de consulta: 22/10/2014]< www.jisc.ac.uk/assessment.html >
  2. • Proporcionar eines i estratègies d'avaluació per l'acció docent en un entorn virtual d'aprenentatge. Aquests objectius s’assoleixen a través del desenvolupament d’un conjunt d’activitats que tenen com a finalitat compartir coneixements, experiències i reflexionar sobre la pràctica pedagògica en l’entorn virtual des de la vesant avaluativa. L’assignatura s’oferta al col·lectiu d’estudiants del Màster i també als docents col·laboradors de la nostra universitat que cursen el Màster. En aquest darrer cas les practiques i les reflexions que porten a terme en el marc de l’assignatura reverteixen directament en el dia a dia de la seva docència en xarxa en el marc de la UOC. L’assignatura els capacita per implementar estratègies docents en avaluació en línia en les assignatures en que imparteixen docència. L’e-avaluació és una activitat prou complexa com per requerir una acurada planificació i gestió d'eines i estratègies. En aquesta assignatura les TIC s'utilitzen intensivament en els processos d'aprenentatge per a proporcionar un canvi en la cultura de l'avaluació. L’escenari formatiu plantejat permet evolucionar des de models d’avaluació més tradicionals, centrats en la transmissió de coneixement, cap a models d'avaluació més participatius per part de tots els actors implicats en el procés d’aprenentatge. L'ús d'eines i estratègies d’e-avaluació en línia possibiliten promoure un seguiment del procés d’aprenentatge més acurat on el feedback esdevé el fil conductor de l’avaluació, ja sigui a través de la retroalimentació del professorat, l'avaluació per parells o la pròpia autoavaluació. Els estudiants que cursen l’assignatura tenen el repte de participar i avaluar el procés d'aprenentatge dels seus companys a més del seu propi procés. Mitjançant tres pràctiques d’avaluació (PAC) els estudiants experimenten a partir de les seves pròpies situacions professionals i a través de l’anàlisi, la reflexió, la creació i la participació obtenen una nova visió de l'avaluació en línia continua al llarg del semestre. En la primera PAC s’introdueix als estudiants en el marc teòric de l’e-avaluació fent-ho a través d’una aproximació a l’e-avaluació, entesa com qualsevol procés d'avaluació en què s'utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a presentar i fer activitats i tasques d'avaluació, registrar-ne les respostes i valorar-les des de diverses perspectives3- Aquesta PAC consta de dues activitats: Un debat virtual sobre l’e- avaluació que es desenvolupa en un espai específic de l’aula (Debat) on els estudiants discuteixen sobre el concepte d’e-avaluació. Les idees exposades en el debat es sintetitzen al final del debat com a conclusions en format de vídeo emprant l’eina Langblog. En aquest sentit el vídeo és un format potencialment poderós per a l'e- learning i ajuda als estudiants a escollir els participants amb els que volen agrupar-se en la segona part de la PAC. La segona part de la pràctica comporta la constitució de grups de treball dins l’aula per afrontar el treball de les següents PACs. El treball en grups, de tres o quatre participants, possibilita acordar i definir les regles del grup, expressades en un entorn col·laboratiu (espai wiki de grup), espai que és emprat com a eina de treball col·laboratiu en la següent pràctica. Des d’aquest moment, els estudiants comencen a 3 Joint Information Systems Committee (JISC, 2007),. Effective Practice with e-Assessment. An overview of technologies, policies and practice in further and higher education. [Data de consulta: 22/10/2014]. < http://www.jisc.ac.uk/media/documents/themes/elearning/effpraceassess.pdf >
  3. treballar en grups reduïts fins a la darrera pràctica, fet que potencia l’anàlisi i reflexió col·laborativa. A la PAC2, treballen en grups emprant els espais de grups virtuals que es creen a l’entorn. L’enfoc d’aquesta pràctica es porta a terme a partir de l’anàlisi de casos i de recursos sobre eines i estratègies. Els participants analitzen casos pràctics d'e-avaluació sobre competències TIC i e-portafoli i alhora investiguen sobre els recursos existents per l’e-avaluació. L’e-portfoli, com a instrument d’avaluació centrat en l’aprenent permet la reflexió i posa en joc el pensament crític, la creativitat, les habilitats emocionals i socials i la cooperació. Cada grup de treball desenvoluparà activitats d'anàlisi i crearà nous recursos per a l'e-avaluació utilitzant eines com mapes mentals, anàlisi DAFO, e-rúbriques, e-portafoli, formularis .... El conjunt d’activitats realitzades en el si del grup de treball es publiquen a l’aula per tal de fer-ho extensiu a la resta dels estudiants i així coneguin i participin del treball desenvolupat. A la darrera pràctica, PAC3, cada participant redissenya una pràctica d’aprenentatge ja existent amb el propòsit de millorar-la i fer-la evolucionar des del punt de vista de l’e- avaluació. En funció del bagatge com a docent presencial o virtual selecciona i presenta la pràctica a redissenyar (classes presencials, semipresencials, en línia, ...). En el procés de redisseny l’estudiant millora l'avaluació i la retroalimentació utilitzant el potencial de les eines i estratègies d'e-avaluació. Aquesta pràctica és presentada a la wiki de l’aula i és avaluada per altres estudiants a través de la co-avaluació. Per tancar el procés, els estudiants fan la seva pròpia autoavaluació de tot el procés d'aprenentatge del semestre mitjançant formularis en línia i presenten un darrer vídeo personal que conté auto- reflexions del seu procés d'aprenentatge al llarg del semestre. Finalment, és important remarcar que la retroalimentació és clau durant tot el procés d'aprenentatge, de manera que després de finalitzar cadascuna de les activitats que fan els estudiants reben retroalimentació individual i grupal. Aquesta retroalimentació pot ser donada per part del professor o des dels altres estudiants en funció dels objectius de la pràctica. El paper que adquireix el docent és de facilitador, resolent les qüestions de forma ràpida i donant suport i retroalimentació a cada una de les activitats que es fan ja siguin individuals o en grup. Així mateix, al llarg del semestre estimula l’autoavaluació i la co- avaluació entre els participants per tal de que, com a futurs docents, esdevinguin bons autoavaluadors. Les estratègies clau que es posen de manifest per assolir l’èxit són la planificació, el context del participants, el disseny i desenvolupament d’activitats on la comunicació i interacció és freqüent i constant. Les valoracions que fan els estudiants en finalitzar cada semestre són un altre element molt important per fer evolucionar l’assignatura donat que aborda ítems de satisfacció i propostes de millora.
  4. L’assignatura es va iniciar fa sis semestres i les dades i documents recollits evidencien com l'e-avaluació està canviant la manera en com es porta a terme l’e-avaluació en les nostres organitzacions educatives.
Advertisement