Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

18 12 2012_synenteyxi_typoy

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
ppt_application instructions
ppt_application instructions
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 30 Ad

More Related Content

Similar to 18 12 2012_synenteyxi_typoy (20)

Advertisement

18 12 2012_synenteyxi_typoy

 1. 1. Ανάδειξη του Σεχνολογικοφ Ιδρφματοσ Ιονίων Νήςων ωσ Διεθνοφσ Πόλου Εκπαίδευςησ και Καινοτομίασ Καθηγητήσ Ναπολζων Μαραβζγιασ Πρόεδροσ Δ.Ε. ΣΕΙ Ιονίων Νήςων
 2. 2. Βαςικά ςτοιχεία • Προχπολογιςμόσ: 4.318.702 € • Χρονικι διάρκεια: 01 Μαΐου 2011 – 30 Απριλίου 2014 • Ζναρξθ υλοποίθςθσ: Ιοφλιοσ 2011 (18 μήνεσ μζχρι ςήμερα) • Δομι: 30 εξειδικευμζνεσ προτάςεισ (ςτο πλαίςιο 6 δράςεων) • Γεωγραφικι εφαρμογι: Κεφαλονιά, Ζάκυνθοσ, Λευκάδα www.teiion.gr
 3. 3. Στόχοι (Ι) • Ανάδειξθ του Ιδρφματοσ ςε πόλο εκπαίδευςθσ, ζρευνασ και καινοτόμου δράςθσ Συνεργαςίεσ με ελλθνικά και ξζνα AEI Υποςτθρικτικζσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ Σφνδεςθ Τμθμάτων με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ • Προϊκθςθ τθσ τοπικήσ ανάπτυξθσ και οικονομίασ Διάχυςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου προσ τισ τοπικζσ κοινωνίεσ Ενίςχυςθ και ανάδειξθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των νθςιϊν Προϊκθςθ καινοτόμων επιχειρθματικϊν δράςεων www.teiion.gr
 4. 4. Στόχοι (ΙΙ) Μειονζκτημα Πολυνθςιωτικι διαςπορά Πλεονζκτημα Εκμετάλλευςθ του πολιτιςμικοφ και περιβαλλοντικοφ πλοφτου των Ιονίων Νιςων www.teiion.gr
 5. 5. Διάρκρωςθ των δράςεων ΔΡΑ΢Η 3 κερινά προγράμματα ΔΡΑ΢Η 2 ςπουδϊν ΔΡΑ΢Η 4 επιςτθμονικά διάχυςθ προσ τθν προγράμματα τοπικι κοινωνία ςπουδϊν ΔΡΑ΢Η 6 ΔΡΑ΢Η 1 θεματικά ΔΡΑ΢Η 5 θλεκτρονικι πεδία ψθφιακό ςχολείο διαςφνδεςθ ζρευνασ www.teiion.gr
 6. 6. Πορεία Τλοποίηςησ Προγράμματοσ Ανάδειξη του Σεχνολογικοφ Ιδρφματοσ Ιονίων Νήςων ωσ Διεθνοφσ Πόλου Εκπαίδευςησ και Καινοτομίασ www.teiion.gr
 7. 7. Θερινά Σχολεία Διά βίου μάθηςη ςτην πράξη • 10 Θερινά Σχολεία ςτα τρία νθςιά (2011-2012) • Μζχρι ςιμερα, ςυμμετοχι 275 επιςτθμόνων και επαγγελματιϊν • Συνεργαςία με 30 εκπαιδευτικοφσ και ερευνθτικοφσ φορείσ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ • Οφζλθ: – Αξιοποίθςθ επιςτημονικοφ ζργου του Ιδρφματοσ – Ενίςχυςη δεςμϊν με τοπικι κοινωνία των Επτανιςων – Προϊθηςη ςυνεργαςιϊν με ελλθνικά και ξζνα Πανεπιςτιμια • Σφγχρονθ κεματολογία www.teiion.gr
 8. 8. Δράςεισ για τθν τοπικι οικονομία Ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριςτικών των νηςιών • Ανάδειξθ τοπικϊν παραγωγικϊν, περιβαλλοντικϊν, εκπαιδευτικϊν πλεονεκτημάτων των νθςιϊν • Προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων ςτθν εγχϊρια και διεκνι αγορά • Συποποίηςη και ταυτοποίηςη των επτανθςιακϊν τοπικϊν οίνων • Προςτικζμενθ αξία των αιθζριων ελαίων των επτανθςιακϊν αρωματικϊν φυτϊν • Θ Φοιτητική Ζωή ςε ζνα Πολυνθςιωτικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα www.teiion.gr
 9. 9. Δράςεισ για τθν τοπικι κοινωνία Ανάδειξη του πολιτιςτικοφ πλοφτου των νηςιών • Διά βίου εκπαίδευςθ για ςυντήρηςη και επιςκευή μουςικϊν οργάνων • Ενιαίο ψηφιακό αρχείο για τθ διάςωςθ του μουςικοφ πλοφτου των Επτανιςων • Εκπαιδευτικι πλατφόρμα για τθν ανάδειξη ζργων αρχιτεκτονικισ, ηωγραφικισ και ςτισ εκκλθςίεσ των νθςιϊν • Διάδοςθ τθσ παραδοςιακισ επτανηςιακήσ διατροφήσ www.teiion.gr
 10. 10. Δράςεισ για τθν τοπικι κοινωνία Ανάδειξη τησ περιβαλλοντικήσ κληρονομιάσ των νηςιών • Καταγραφι τθσ φυςικήσ κληρονομιάσ των Ιονίων Νιςων ςε θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων • Αποτίμθςθ τθσ ποιότθτασ των φυςικϊν υδάτων ςτθ Ηάκυνκο • Εκπαίδευςθ τοπικισ κοινωνίασ για αντιμετϊπιςθ αλλόχθονων χωροκατακτητικϊν φυτικϊν ειδϊν • Διαχείριςθ αποβλήτων αγροτικοφ και βιομθχανικοφ τομζα • Εκπαίδευςθ για διαχείριςθ τθσ παράκτιασ και νθςιωτικισ ορνιθοπανίδασ www.teiion.gr
 11. 11. Κζντρο Καλλιτεχνικισ Δθμιουργίασ Κωνςταντίνοσ Παρθζνησ • Κζντρο Καλλιτεχνικισ Δθμιουργίασ και Εκπαίδευςθσ ςτθν Πεςςάδα Κεφαλονιάσ – Διάχυςθ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ Ιονίων Νιςων – Προςζλκυςθ Καλλιτεχνϊν – Αναβίωςθ εικαςτικισ δθμιουργίασ ςτθ περιοχι • Ψθφιακι τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ τθσ οικίασ Παρκζνθ www.teiion.gr
 12. 12. Οικία Βαλςαμάκθ-Παρκζνθ προ ςειςμοφ Οικία Βαλςαμάκθ-Παρκζνθ μετά τον ςειςμό
 13. 13. Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ Μια γζφυρα για την πολυνηςιωτικότητα ΢ε εξζλιξη: • Οργάνωςθ θλεκτρονικϊν υποδομϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαιδευτικήσ διαδικαςίασ και διοίκηςησ. Ωφελοφμενοι: – Σφνολο ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ – Τοπικζσ κοινωνίεσ • Υλοποίθςθ Ψηφιακοφ ΢χολείου (ςε ςχζςθ με το περιβάλλον και τθν αειφορία). Ωφελοφμενοι: – Μακθτζσ τθσ α’ και β’ βάκμιασ Εκπαίδευςθσ (διαδραςτικι μάκθςθ) – Εκπαιδευτικό προςωπικό (εξοικείωςθ με νζεσ δυνατότθτεσ διδαςκαλίασ) www.teiion.gr
 14. 14. Πολυνθςιωτικό Πρόγραμμα Η «ατμομηχανή» τησ αναβάθμιςησ του ΤΕΙ Ιονίων Νήςων Σο ΣΕΙ Ιονίων Νήςων με αριθμοφσ • 9 χρόνια λειτουργίασ • 8 Τμιματα (Κεφαλονιά, Ηάκυνκοσ, Λευκάδα) • 37 Εργαςτιρια • ≈ 4500 φοιτθτζσ • 9μελήσ Διοικοφςα Επιτροπι (Απρίλιοσ 2010) www.teiion.gr
 15. 15. Κατά τα τελευταία δυόμιςι χρόνια… • Αναδιοργάνωςθ του τρόπου διοίκηςησ του Ιδρφματοσ • Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα οικονομικήσ διαχείριςησ • Αναβάκμιςθ εργαςτηρίων και εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ • Σφνδεςθ με τθν τοπική κοινωνία • Ζκδοςθ Διεκνοφσ Επιςτθμονικοφ Περιοδικοφ Οδυςςζασ www.teiion.gr
 16. 16. Ανάπτυξθ Κτιριακϊν Υποδομϊν Απόκτηςη ιδιόκτητων εγκαταςτάςεων • Ολοκλιρωςθ νζων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ςτθ Ηάκυνκο • Παραχϊρθςθ Κζντρου Νεότθτασ του Διμου Λευκάδασ • Ολοκλιρωςθ μεταλλικοφ κτιρίου ςτο Αργοςτόλι • Φοιτθτικζσ Εςτίεσ – περιβάλλοντεσ χϊροι www.teiion.gr
 17. 17. Συνεργαςίεσ με εκπαιδευτικά ιδρφματα Εξωςτρζφεια – Διεθνοποίηςη • Συνεργαςίεσ ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων • Διοργάνωςθ διεκνϊν ςυνεδρίων • Συμμετοχι ςτο Διεκνζσ Δίκτυο Αριςτείασ Νθςιωτικϊν Περιοχϊν (RETI) • Συνεργαςία με ερευνθτικοφσ φορείσ (Εκνικό Αςτεροςκοπείο, Εκνικό Θαλάςςιο Πάρκο, Δθμόκριτοσ κ.ά.) www.teiion.gr
 18. 18. Σφνδεςθ με τθν τοπικι κοινωνία και τουσ αποδιμουσ • Επιτροπι Στιριξθσ ΤΕΙ Ιονίων Νιςων – Δθμιουργία Δικτφου Φίλων • Μεγάλοσ αρικμόσ εκδθλϊςεων ςε ςυνεργαςία με παραγωγικοφσ, επαγγελματικοφσ και πολιτιςτικοφσ φορείσ • Συμμετοχι του Ιδρφματοσ ςε αναπτυξιακζσ ςυμπράξεισ • Σφνδεςθ με τουσ Απόδθμουσ Επτανιςιουσ www.teiion.gr
 19. 19. Σα προγράμματα του ΣΕΙ Ιονίων Νήςων www.teiion.gr
 20. 20. Βαςικά ςτοιχεία • Διαχείριςθ προγραμμάτων: ΕΛΚΕ - Ειδικόσ Λογαριαςμόσ • 21 ερευνθτικά, τεχνολογικά και αναπτυξιακά προγράμματα • Συνολικόσ προχπολογιςμόσ: ≈ 8.100.000 € (ποςό υπερδιπλάςιο από τον προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ) • Χρθματοδότθςθ: ΕΣΠΑ 2007-2013: 14 Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 7 www.teiion.gr
 21. 21. Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθηςη»  Ανάδειξθ του Τεχνολογικοφ Ιδρφματοσ Ιονίων Νιςων ωσ Διεκνοφσ Πόλου Εκπαίδευςθσ και Καινοτομίασ  Δομι Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ (ΔΑΣΤΑ)  Γραφείο Διαςφνδεςθσ  Πρακτικι Άςκθςθ  Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ (ΜΚΕ)  Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΜΟΔΙΠ)  Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα  Ερευνθτικά Προγράμματα «Αρχιμιδθσ ΙΙΙ» και «Θαλισ» Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή ΢φγκλιςη»  Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ και Εξυπθρζτθςθ  Υπθρεςίεσ Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρφθμιςη 2007-2013  Ανάπτυξθ Οδικοφ Χάρτθ για τθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ των Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν
 22. 22. Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηςη (Lifelong Learning Programme)  Erasmus  Leonardo da Vinci (H Χθμεία είναι παντοφ)  Comenius (Δίκτυο θ Χθμεία είναι παντοφ) Προγράμματα Ευρωπαϊκήσ Εδαφικήσ ΢υνεργαςίασ (Interreg IV)  DEMSNIISI (Δίκτυο Περιβαλλοντικϊν - Μετεωρολογικϊν Στακμϊν)  NATPRO (Αποκατάςταςθ περιοχϊν NATURA που ζχουν πλθγεί από φυςικζσ καταςτροφζσ)  MED 2007-2013 (Βιολογικι ελαιοκαλλιζργεια) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE  Δράςεισ για τθ διατιρθςθ των καλαςςοπουλιϊν www.teiion.gr
 23. 23. Δομι Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ ΔΑΣΤΑ Γραφείο Πρακτικι ΜΚΕ Διαςφνδεςθσ Άςκθςθ Στόχοσ:  Πλθροφόρθςθ για επιςτθμονικι και επαγγελματικι ςταδιοδρομία  Διαςφνδεςθ με τθν αγορά εργαςίασ  Προϊκθςθ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ • Συνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 1.580.000 € • Απευκφνεται ςε φοιτθτζσ, επιχειριςεισ, παραγωγικοφσ φορείσ, επιμελθτιρια Γνϊςη Αγορά Εργαςίασ www.teiion.gr
 24. 24. Δίκτυο Μετεωρολογικϊν Στακμϊν ςτα Ιόνια Νθςιά και τθ Νότια Ιταλία (DEMSIISI) • Εγκατάςταςθ 11 Μετεωρολογικϊν – Περιβαλλοντικϊν ΢ταθμϊν ςτα νθςιά του Ιονίου και τθν Απουλία • Συνεργαςία με το Πανεπιςτιμιο του Salento, τθν Περιφζρεια Ιονίων Νιςων και τθν Περιφζρεια του Lecce, με το ΤΕΙ Ιονίων Νιςων ωσ Επικεφαλισ Εταίρο • Οφζλθ: - Ζρευνα - Τοπικοί Φορείσ - Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ - Πλθκυςμόσ Νθςιϊν • Προχπολογιςμόσ: 760.000 € www.teiion.gr
 25. 25. Στρατθγικά ςχζδια αποκατάςταςθσ, προςταςίασ και ανάδειξθσ του οικοτουριςμοφ ςε περιοχζσ NATURA που ζχουν πλθγεί από φυςικζσ καταςτροφζσ (NATPRO) • Δράςεισ:  Αξιολόγθςθ των μεταπυρικϊν επιπτϊςεων ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ  Σχεδιαςμόσ κοινοφ εργαλείου διαχείριςθσ και υποςτιριξθσ των φορζων των προςτατευόμενων περιοχϊν του δικτφου Natura 2000  Ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου μθχανιςμοφ για τθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ και τθν παρακολοφκθςθ και τον ζγκαιρο εντοπιςμό εκδθλοφμενθσ πυρκαγιάσ  Ευαιςκθτοποίθςθ και τουριςτικι προβολι των περιοχϊν • Συνεργαςία με ιδρφματα και τοπικοφσ φορείσ ςτθν Ιταλία • Αφορά τισ περιοχζσ: Καϊάφα, Δυτικζσ και ΒΑ ακτζσ τθσ Ηακφνκου, Yγρότοπουσ Στροφυλιάσ και Κοτυχίου, Torre Guaceto, Litorale Brindisino • Συνολικόσ προχπολογιςμόσ: 1.574.800 € (236.700 € για το ΤΕΙ Ιονίων Νιςων) www.teiion.gr
 26. 26. Υλοποίθςθ Δράςεων Διατιρθςθσ για τα Θαλαςςοποφλια και Αναγνϊριςθ Θαλάςςιων Σθμαντικϊν Περιοχϊν για τα Πουλιά τθσ Ελλάδασ • Επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ επιλεγμζνων αποικιϊν του Αιγαιόγλαρου και του Θαλαςςοκόρακα • Τοποκζτθςθ πομπϊν ςτα καλαςςοποφλια με ςκοπό να διαπιςτωκεί το εφροσ του πεδίου κίνθςισ τουσ • Ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςε κφρια νθςιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγουσ • Προχπολογιςμόσ: 196.000 €

×