Laaja alaiset vastuutehtävät 2011

1,015 views

Published on

Hoitotyön laaja-alaisten vastuutehtävien määrittely ja hallinnollisten menettelyjen kehittäminen

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,015
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
372
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laaja alaiset vastuutehtävät 2011

 1. 1. HOITOTYÖN LAAJA-ALAISTENVASTUUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELYJA HALLINNOLLISTENMENETTELYJEN KEHITTÄMINENTiina Nurmela TtT, yliopettaja,E-mail: tiina.nurmela@turkuamk.fiAnne Isotalo VTM, johtava ylihoitajaE-mail: anne.isotalo@tyks.fiPäivi Nygren, TtM, hallintoylihoitajE-mail: paivi.nygren@tyks.fi19.5.2011www.turkuamk.fi18.3.2011
 2. 2. Kehittämistehtävän tausta Laajoihin vastuutehtäviin liittyvät käsitteetymmärretään eri tavoin Valtakunnallisesti laajuus ja toimintatavatepäselviä Kattavaa selvitystä laaja-alaisistavastuutehtävistä ei ole VSSHP:ssä tehty, muttakuitenkin näistä tehtävistä vastuulisäämaksetaan Toimintaa halutaan tehostaa järkevällätyönjaolla18.3.2011
 3. 3. Selvitys- ja kehittämistyön tavoitteet• selkiyttää laajoihin hoitotyön vastuutehtäviin liittyvääkäsitteistöä, sisältöjä ja toteutukseen liittyviä asioita• kartoittaa hoitotyön laajojen vastuutehtävien,erityisesti eri hoitajavastaanottojen,tehtävänsiirtojen, työnjaon, tehtävänkuvienlaajentamisen ja toimintakäytäntöjen tilanneVSSHP:ssä ja Suomen erikoissairaanhoitopiireissä• Selkiyttää, rationalisoida ja tehdä läpinäkyväksihoitotyön laajoja vastuutehtäviä ja laatiakäytännön menettelyohjeistus hallinnointia vartensekä varmistaa strategian toteutuminen18.3.2011
 4. 4. TyöskentelyprosessiHankkeen suunnittelu- Työryhmä VSSHP:ssä- SelvityshenkilöTilanteen selvitys: vastuutehtävät paikallisesti,valtakunnallisestija palkkausjärjestelytToimenpiteiden suunnitteluToimintaohjeiden luominenToiminnan arvioinnin suunnittelu ja arviointi18.3.2011
 5. 5. KÄSITTEET• Hoitajavastaanotto pitkäaikaissairaille tai äkillisestisairastuneille tarkoitettu sairaanhoitajan tai terveydenhoitajanvastaanotto (Hukkanen &Vallimies-Patomäki 2005)• Työnjako– koko työyhteisön toiminnan kehittämistä siten, ettätoiminta ja tehtävät järjestetään hoidon kokonaisuuden jaeri ammattiryhmien välisen osaamisen näkökulmastatarkoituksenmukaisella tavalla• Tehtävänkuvan laajentaminen– tietyn henkilöstöryhmän toimenkuvan uudistaminentehtäväaluetta laajentamalla ja osaamista kehittämällä• Tehtävän siirto– tietylle henkilöstöryhmälle kuuluneiden tehtäviensisällyttämistä myös toisen henkilöstöryhmän tehtäviin(Hukkanen &Vallimies-Patomäki 2005) 18.3.2011
 6. 6. Laaja-alaiset hoitotyön vastuutehtävät= tehtävänkuvan syventämisentailaajentamisen (voi sisältää tehtävän siirtoja)pohjalta syntynyttä henkilön tehtäväaluettaja siihenliittyvää osaamista, johon henkilöllä onmyös valtuutus.18.3.2011
 7. 7. AmmattinimikeVastuutehtäviä suorittavienmääräf %Sairaanhoitaja 362 66,7Fysioterapeutti 50 10Laboratoriohoitaja 22 4Mielenterveyshoitaja 17 3,1Kätilö 13 2,4Toimintaterapeutti 12 2,2Apulaisosastonhoitaja 10 2Röntgenhoitaja 10 2Osastonhoitaja 5 1Lääkintävahtimestari 5 1Jalkahoitaja 5 1Jalkaterapeutti 2 0,4Muut 4,2Yhteensä 534 100 %Laajoja vastuutehtäviä suorittavien ammatit- jakautuvat 20 eri toimialueelle VSSHP:ssä18.3.2011
 8. 8. Laajat hoitotyön vastuutehtävätHoitotyön laajatvastuutehtävätTehtävänlaajentuminensisällöllisenhoitotyöhönsyventymisen kauttaTehtävänlaajentuminenmuiltaammattiryhmiltätehdyn siirtämisenkauttaMuut laajat tehtävätesim. koordinointi,hallinnolliset,laadunvalvonta- jalaitehuollon tehtävät18.3.2011
 9. 9. Laajojen vastuutehtävien nimikkeistö• nimitykset pohjautuvat eri perustoihin:– tautien nimiin (esim. diabetes-, astma-, masennus-, rintasyöpä-)– oireisiin (esim. kipu-, muisti-,jne.)– ruumiinosien tai elinten nimiin (sydän-)– toimenpiteisiin ja hoitoihin (esim. dialyysi-)– toimenpiteen seurauksena syntyneeseen uuteen elimistöntoimintatapaan (avanne-)– hoidossa käytettävään välineeseen (esim. endoproteesi) taihoitomenetelmään (esim. HBO),– tutkimusmenetelmään (ultraääni-)– työtehtävän luonteeseen (triage)– lääketieteen alaan (neurologia, hematologia)– muihin (esimiestehtävät, jne)Kyseistä vastaanottoa pitävä voi käyttää esimerkiksinimikettä avannehoitaja, UÄ-hoitaja, kipuhoitaja taidiabeteshoitaja18.3.2011
 10. 10. Tehtävien siirrot• Lääkäreiltä ja sihteereiltä sairaanhoitajalleTutkimusten tekeminen (esim. uä, muistitestit, jne.)• Tutkimustulosten arviointi ja muutosten teko hoidossa (esim.verinäytekontrollit, lääkitysten muutos)• Kontrollikäyntien itsenäinen toteuttaminen (esim. tekonivelpotilaidenkontrollit)• Valmistelu-, opetus- ja ohjaustehtävät• Muut tehtävät (jonon hoito, laskut,)• Fyysikolta röntgenhoitajalle (esim. laadunvalvonta)• Jalkaterapeutilta perushoitajalle (jalkojenhoitoa)• Osastonhoitajalta sairaanhoitajalle/laboratoriohoitajalle (esim. toiminnan suunnittelu,työvuorot)18.3.2011
 11. 11. Hoitajavastaanotot VSSHP:ssäItsenäisiä hoitajavastaanottoja 240Hoitajat ottavat vastaan tai ohjaavat lyhyen ajanitsenäisesti potilaita muun terveydenhuollonammattilaisen vastaanoton yhteydessä 47+Vastaanoton omainen työ (esim. potilasohjausta) omaanmuuhun työhön liittyen 75+Puhelinvastaanotto 1218.3.2011
 12. 12. Hoitotyön laajojen vastuutehtävienkäytännöt• Vastaanottoaika yleensä 30-60 minuuttia, mutta vaihtelee– Vastaanottotoiminnan suurimmalla osalla 20-40% osuustyöajasta– n. 70 % vastaanottotoimintaa hoitavista tekee muutatyötä sairaalassa• Laskutus: yleensä kuntalaskutus tai potilas itse• Kirjaaminen– Potilastiedot kirjataan erikoisalalehdelle tai hoitokertomukseen(hoitotyön strukturoitu kirjaamisalusta)– Käyntitietojen kirjaaminen yleensä hoitokertomukseen18.3.2011
 13. 13. Valinta tehtävään ja valtuuttaminenValinta- kiinnostus ja halu tehtävään- koulutus tai kouluttautuminen- pitkä työkokemus- esimiehen arvio kyvyistä- hakumenettelyValtuuttaminen- suullinen määräys tai sopimus- työntekijäkohtainen kirjallinen määräys- ammattiryhmittäinen kirjallinen määräys- ei ole erillistä määräystä18.3.2011
 14. 14. Osaamisen varmistaminen– Työssä hankittu ja osoitettu osaaminen sekäkokemus- Useilla erikoistumisopinnot (30 op)esim. psykiatrian alueella sairaanhoitajalla voiolla 3v terapiakoulutus tai 5 v laaja erityiskoulutus– Työnantajan tilaama tai osoittama koulutus– Kahdella ammattijärjestön antamaerityispätevyys18.3.2011
 15. 15. Motivointi, ammattitaidon ylläpitoja sisällöllinen tuki• Motivointi:palkka, työ itsessään, urakehitys, koulutus,benchmarking, kehityskeskustelutAmmattitaidon ylläpito:– työntekijän omaehtoinen kouluttautuminen,työnantajan sisäinen koulutus, työnantajankustantama ulkoinen koulutus, työnohjaus,mentorointi, muut keinot• Sisällöllinen tuki:– terveysportin käyttömahdollisuus, kirjalliset hoito-ohjeet tai hoitosuositukset, kirjalliset potilasohjeet,internet-hakumahdollisuudet, suunnitelmallinentäydennyskoulutus, muu tukijärjestelmä18.3.2011
 16. 16. Hallinnolliset menettelyterikoissairaanhoitopiireissä• Vastauksia kyselyyn tuli 6 erikoissairaanhoito-piiristä jaHUS-alueelta neljästä sairaalasta (yhteensä 10)• 6 vastaajan mukaan heidän sairaanhoitopiirissään olilähiaikoina laajennettu tai muutettu ammattiryhmientehtäväjakoja• Nimikkeet pohjautuva eri perustoihin• Eniten tehtäväsiirtoja sairaanhoitajille, fysioterapeuteilleja röntgenhoitajille• Hoitajavastaanottoja ei ole tietoisesti lisätty, muttasairaanhoitajien tehtävänkuvia on laajennettu jaselkeytetty (erityisesti lääkehoidon vastuiden laajennus)18.3.2011
 17. 17. Menettelytavat ja ohjeistukset• Kolmessa erikoissairaanhoitopiirissä oli laadittuohjeistuksia ja lomakkeita (HUS, Keski-Suomensairaanhoitopiiri, Carea)• Nimittäminen tehtäviin yleensä suullisella sopimuksella taimääräyksellä, usein ei erityistä määräystä• Työssä hankittu osaaminen ja koulutus perusteenatehtäviin valinnalle• Yhteistä linjausta ei ammattijärjestöjen antamanpätevyyden huomioimisesta ole• Ei yhtenäistä valvonta- tai palautteenkeruujärjestelmää• Palautteen keruu: normaalin toiminnan seurannandokumentit, potilaspalaute (tyytyväisyys, valitukset),kehityskeskustelut, työn vaativuuden arviointi,päivittäinen toimintojen seuranta• Kokemukset hyviä laajoista vastuutehtävistä18.3.2011
 18. 18. VSSHP:n määrittelytjahoitotyön laajoihinvastuutehtäviin liittyvätuudet hallinnollisetmenettelytavat18.3.2011
 19. 19. Hoitotyön laajat vastuutehtävät VSSHPTyöryhmä työrukkasena määrittelytyössä:- määritteli ja sopi hoitotyön tehtävien edellytykset ja sisällöt,vaatimukset osaamisen varmistamisesta, sopimus- jalupamenettelyn sekä toimintaa tukevan kirjallisenohjeistuksen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.Hoitotyön laajat vastuutehtävät:- Tehtäväkuvan laajentaminen- Itsenäinen hoitajavastaanottotoiminta- TehtäväsiirtoTyöryhmän toiminta jatkuu18.3.2011
 20. 20. Konkreettiset kehittämistoimetVSSHP:ssä• Selvityksen jälkeen käsitteiden määrittelyVSSHP:ssä  omat määritelmät• Tarkistettu laajojen hoitotyön vastuutehtävienmäärä VSSHP:ssä 439.• Vastuutehtävissä toimivien osaamisenvaatimukset: työkokemus, koulutus, lupa• Kirjallinen määräys tehtäviin (5 vuodeksi)• Seuranta- ja arviointijärjestelmänkehittäminen• Muut kehittämistoimet: koulutussuunnitelma18.3.2011
 21. 21. Peruskoulutus jamuodollinen pätevyys(Laki terveydenhuollonammattihenkilöistä559/1994)Työkokemus3 vuotta erikoisalallatai yksikössäLisäkoulutus:Tehtävään annettutoimipaikka- taitäydennyskoulutus taiammatilliset lisä- taierikoistumisopinnot 30 op.Luvat ja ohjeetToimivalta jamääräyksetYhteistoimintamenettelyja sopimuksetDelegoivan tahon vastuu:Osaamisen varmistaminenja vastuusen kehittämisestä sekätyönjohdollinen jahallinnollinen vastuuDelegoitu tehtävä jasiitä vastuullinen :Ammattitaidon rajojentunnistaminenja vastuu omasta työstäAmmattitaitoTehtäväsiirtoLaajennettutehtäväkuvaItsenäinenhoitajavastaanotto18.3.2011
 22. 22. TULEVAISUUS?• Hoitotyön laajojen vastuutehtävien määrä tuleejatkossa lisääntymään esim. sairaanhoitajien rajattulääkkeenmääräämisoikeus, terveyden edistämisenvelvoite (Terveydenhuoltolaki 2011),• Avohoitosuuntautumisen lisääntyminen• Terveydenhuoltohenkilöstön lisääntyvä tarve väestönikärakenteen muuttuessa• Toiminnan tehostamisen ja osaamisen tasonnostamisen vaade – uudenlaiset vaatimukset• Terveydenhuollon kustannusten kurissa pitäminen• Haasteet koulutukselle!!!18.3.2011

×