Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Epäasiallinen käyttäytyminen; häirintä ja
”kiusaaminen”
Työntekijä
kokee
joutuneensa
häirinnän,
epäasiallisen
kohtelun /
"...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Epäasiallisen käyttäytymisen käsittely työpaikoilla

1,247 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Epäasiallisen käyttäytymisen käsittely työpaikoilla

  1. 1. Epäasiallinen käyttäytyminen; häirintä ja ”kiusaaminen” Työntekijä kokee joutuneensa häirinnän, epäasiallisen kohtelun / "kiusaa- misen" kohteeksi Työntekijä laatii kuvauksen kokemuksistaan ja ottaa yhteyttä esimieheensä, tarvittaessa työterveyshuoltoon sekä luottamusmieheen ja työsuojelu- valtuutettuun tai ao:n puheen- johtajaan tai Tehyn aluetoimistoon Esimiehellä on velvollisuus huolehtia työntekijöiden työterveydestä - esimies kutsuu koolle asianosaiset -työntekijällä on oikeus ottaa mukaan luottamusmies / henkilöstöedustaja- työsuojeluvaltuutettu on puolueeton ja edustaa koko työyhteisöä, ei edusta yksittäistä työntekijää - lisäksi mukana työterveyshuolto - noudatetaan työpaikan yhteisiä pelisääntöjä / varhaisen puuttumisen mallia, jos ovat käytettävissä - laaditaan kirjallinen, osallistujien hyväksymä muistio tai nauhoite-> mahdollisuus laatia vastine, ellei muistio ole palaverin kulun mukainen Ellei esimies toimi em. tavalla, työntekijä ilmoittaa tilanteesta luottamusmiehelle, joka käynnistää neuvottelut ta:n kanssa ko. palaverin koollekutsumiseksi ja tilanteen ratkaisemiseksi. Ellei luottamusmiestä ole, työntekijä ilmoittaa tilanteesta työterveys-huollolle tai työsuojeluvaltuutetulle tai ao:n puheenjohtajalle, joka käynnistää neuvottelut ta:n kanssa ko. palaverin koolle kutsumiseksi ja tilanteen ratkaisemiseksi. Esimies ja työntekijä käyvät työajalla työterveydenhuollon työkyvyn arviointipäätökseen perustuvan tyky- keskustelun, jossa päätetään kuntoutustoimenpite istä, työpisteen vaihdosta jne. -> päätösten toimeenpano. 29.1.2015 1 Työoloihin tai työturvallisuu- teen liittyvä ongelma on saatettava työnantajan tai työnantajan edustajan tietoon, muuten työnantaja ei voi ottaa asiaan kantaa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi! Työntekijä voi itse harkita ja esittää ta:lle työpisteensä vaihtoa! Työterveys- huolto arvioi työntekijän työkyvyn ja mahdollisen sairausloman tarpeen => Z- koodin ohjeet Työsuojelutoimi-kunta / työyhteisö laatii yhteiset peli-säännöt tai varhaisen puuttumisen mallin työpai- kalle. Asiasta tiedotetaan koko työyhteisölle. Työnantajan vastuu Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 1) rikkoo työturvallisuus-määräyksiä tai 2) aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä, on tuomittava työ-turvallisuusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Rikoslaki 47 luku , 1 § (21.4.1995/578) Työturvallisuusrikos, Työturvallisuuslaki 8 luku, 63 § Työturvallisuusrikkomus Työntekijällä on oikeus tehdä häirintään ja epäasialliseen käytökseen liittyvä asiakasaloitteinen yhteydenotto (myös nimettömänä) aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajille. TEHYn tehtävänä on tiedottaa, miten työpaikalla ko. tilanteissa toimitaan! Vastuu työntekijän fyysisestä ja psyykkisestä työhyvinvoinnista on työnantajalla. Vastuuta työhyvinvoinnista ei voi siirtää esim. työterveyshuollolle tai työsuojeluvaltuutetulle. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö toimii ennen kaikkea asiantuntijana työsuojelu- ja työturvallisuusasioissa. Työhyvinvointia kehitetään ja tehdään työ-yhteisön arjessa, jokaisessa työyhteisössä. Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu koko henkilöstölle ja asia hoidetaan aina paikallisesti. Lisätietoa työsuojelusta: - Epäasiallisen käyttäytymisen toimintaohjeet www.tehy.fi , Tehyn julkisivut www.tehy.fi , Intra-sivut jäsenille (Työsuojelusivut), Tehyn Toimijat – sivustot (suljetut) - Aluehallintovirastot www.avi.fi ; 5 aluehallintovirastoa, joissa kussakin työsuo-jelun vastuualueet * Työsuojeluhallinto http://www.tyosuojelu.fi/fi/ - Työsuojelun tietopankki http://fi.osha.europa.eu/ - Työturvallisuuskeskus www.ttk.fi , Työterveyslaitos www.ttl.fi , Työsuojelurahasto www.tsr.fi - Suomen Sovittelufoorumi http://www.sovittelu.com/sovittelu/osaalueet_tyoyhteiso.htm - TJS- Opintokeskus / Reilu Peli www.tjs-opintokeskus.fi Asiamies Irmeli Vuoriluoto, asiamies Marja Haapa-aho

×