Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟

چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟

Download to read offline

هنگامی که برنامه‌ای در دسته نرم‌افزارهای آزاد قرار گیرد، بدان معناست که ۴ اصل آزادی را در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد تا بتوانند فعالیت‌هایی را که برنامه انجام می‌دهد، کنترل کنند. در بیشتر مواقع، همین برای اخلاقی بودن توزیع و گسترش برنامه، کفایت می‌کند، اما نه همیشه. مشکلاتی وجود دارد که تحت شرایطی خاص می‌توانند، پدیدار شوند. این مقاله، مشکلات نامحسوس، زمانی که ارتقای برنامه آزاد نیازمند استفاده از برنامه‌ای غیرآزاد است را شرح می‌دهد.

اگر استفاده از برنامه آزاد، ناگزیر، وابسته برنامه دیگری که غیرآزاد است، باشد، می‌گوییم برنامه آزاد «به تله افتاده است». کد برنامه آزاد است و قادر هستید هر بخش از آن را در برنامه آزاد دیگری به خوبی و به صورت اخلاقی، استفاده کنید. اما نباید آن برنامه «تله‌ای» را اجرا کنید، زیرا مستلزم تسلیم آزادی‌تان به دیگر برنامه غیرآزاد است.

هنگامی که برنامه‌ای در دسته نرم‌افزارهای آزاد قرار گیرد، بدان معناست که ۴ اصل آزادی را در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد تا بتوانند فعالیت‌هایی را که برنامه انجام می‌دهد، کنترل کنند. در بیشتر مواقع، همین برای اخلاقی بودن توزیع و گسترش برنامه، کفایت می‌کند، اما نه همیشه. مشکلاتی وجود دارد که تحت شرایطی خاص می‌توانند، پدیدار شوند. این مقاله، مشکلات نامحسوس، زمانی که ارتقای برنامه آزاد نیازمند استفاده از برنامه‌ای غیرآزاد است را شرح می‌دهد.

اگر استفاده از برنامه آزاد، ناگزیر، وابسته برنامه دیگری که غیرآزاد است، باشد، می‌گوییم برنامه آزاد «به تله افتاده است». کد برنامه آزاد است و قادر هستید هر بخش از آن را در برنامه آزاد دیگری به خوبی و به صورت اخلاقی، استفاده کنید. اما نباید آن برنامه «تله‌ای» را اجرا کنید، زیرا مستلزم تسلیم آزادی‌تان به دیگر برنامه غیرآزاد است.

More Related Content

More from جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

چه هنگام نرم‌افزار آزاد به دام غیرآزاد می‌افتد؟

 1. 1. ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫نرمافزار‬ ‫هنگام‬ ‫چه‬‫به‬ ‫آزاد‬ ‫نرمافزار‬ ‫هنگام‬ ‫چه‬ ‫میافتد‬ ‫غیرآزاد‬ ‫دام‬‫میافتد‬ ‫غیرآزاد‬ ‫دام‬ ‫نرمافزار‬ ‫آزادی‬ ‫ز‬ ‫رو‬ ‫جشن‬‫نرمافزار‬ ‫آزادی‬ ‫ز‬ ‫رو‬ ‫جشن‬ ۸۸‫ماه‬ ‫مهر‬‫ماه‬ ‫مهر‬۱۳۹۵۱۳۹۵ ‫شریف‬ ‫دانشگاه‬‫شریف‬ ‫دانشگاه‬ ‫دماوندی‬ ‫محمد‬ :‫توسط‬‫دماوندی‬ ‫محمد‬ :‫توسط‬
 2. 2. ‫تست‬ ‫قرار‬ ‫طلب‬ ‫از‬ ‫بیقراریت‬ ‫جمله‬ ‫آیدت‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫شو‬ ‫بیقرار‬ ‫طالب‬
 3. 3. ‫هستم؟‬ ‫اینجا‬ ‫چرا‬‫هستم؟‬ ‫اینجا‬ ‫چرا‬ ●‫جدید‬ ‫نکات‬ ‫یادگیری‬‫جدید‬ ‫نکات‬ ‫یادگیری‬ ●‫فراگرفتهام‬ ‫آنچه‬ ‫آزمایش‬‫فراگرفتهام‬ ‫آنچه‬ ‫آزمایش‬ ●‫خود‬ ‫دانش‬ ‫آزمودن‬‫خود‬ ‫دانش‬ ‫آزمودن‬ http://damavandi.wshttp://damavandi.ws twitter.com/mdf092twitter.com/mdf092 telegram.me/mdf092telegram.me/mdf092
 4. 4. ‫مفهوم‬ ‫چند‬ ‫بررسی‬‫مفهوم‬ ‫چند‬ ‫بررسی‬ ●‫که‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫نرمافزاری‬‫که‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫نرمافزاری‬۴۴‫رعایت‬ ‫را‬ ‫پایهای‬ ‫اصول‬‫رعایت‬ ‫را‬ ‫پایهای‬ ‫اصول‬ :‫کاربر‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫کند‬:‫کاربر‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫کند‬ –‫برنامه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫کنترلکننده‬‫برنامه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫کنترلکننده‬ –‫پردازش‬ ‫مالک‬‫پردازش‬ ‫مالک‬ –‫دادهها‬ ‫مالک‬‫دادهها‬ ‫مالک‬
 5. 5. ‫میکند‬ ‫کفایت‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫آیا‬‫میکند‬ ‫کفایت‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫آیا‬ ‫همیشه‬ ‫نه‬‫همیشه‬ ‫نه‬ ‫ِی؟‬‫ک‬‫ِی؟‬‫ک‬ ‫جا؟‬ُ‫ک‬‫جا؟‬ُ‫ک‬ ‫چطور؟‬‫چطور؟‬
 6. 6. ‫ارتقای‬ ،‫آزاد‬ ‫نرمافزار‬ ‫نیازمند‬ ‫غیرآزاد‬ ‫نرمافزار‬
 7. 7. ‫کرد؟‬ ‫باید‬ ‫چه‬ ‫پس‬‫کرد؟‬ ‫باید‬ ‫چه‬ ‫پس‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫نسازیم‬ ‫آزاد‬ ‫برنامهای‬ ‫آگاهانه‬ ‫افتد‬ ‫دام‬ ‫خواسته/ناخواسته‬ ‫تفکر‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫آزادی‬ ‫برنامههای‬ ‫جوییم‬ ‫دوری‬ ‫و‬ ‫بشناسیم‬ ‫را‬ ‫غیرآزاد‬
 8. 8. (‫)وابستگی‬ ‫تله‬ ‫انواع‬(‫)وابستگی‬ ‫تله‬ ‫انواع‬ ●(‫)صریح‬ ‫همزمانی‬ ‫تله‬(‫)صریح‬ ‫همزمانی‬ ‫تله‬ ●(‫)ضمنی‬ ‫زمان‬ ‫تله‬(‫)ضمنی‬ ‫زمان‬ ‫تله‬
 9. 9. ‫همزمان‬ ‫تله‬‫همزمان‬ ‫تله‬ ‫بستره‬ ‫آزاد‬ ‫برنامه‬ ‫کردن‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫باید‬ ‫غیرآزاد‬
 10. 10. ‫فصل‬‫فصل‬۳۳‫قسمت‬ –‫قسمت‬ –۲۳۲۳
 11. 11. ‫جاوا‬ ‫تله‬‫جاوا‬ ‫تله‬ ‫میشود‬ ‫خارج‬ ‫تله‬ ‫از‬ ‫جاوا‬ ‫برنامههای‬ ‫تمامی‬ ‫زمانی‬ ‫فقط‬‫میشود‬ ‫خارج‬ ‫تله‬ ‫از‬ ‫جاوا‬ ‫برنامههای‬ ‫تمامی‬ ‫زمانی‬ ‫فقط‬ ‫نسخه‬ ‫که‬‫نسخه‬ ‫که‬‫عیاری‬ ‫تمام‬ ‫آزاد‬‫عیاری‬ ‫تمام‬ ‫آزاد‬‫دسترس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬‫دسترس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬‫استالمن‬ ‫ریچارد‬
 12. 12. ‫زمان‬ ‫تله‬‫زمان‬ ‫تله‬ ●‫دیگر‬ ‫نسخه‬ ‫به‬ ‫نسخهای‬ ‫از‬ ‫ارتقا‬ ‫هنگام‬‫دیگر‬ ‫نسخه‬ ‫به‬ ‫نسخهای‬ ‫از‬ ‫ارتقا‬ ‫هنگام‬ ●‫اصول‬ ‫رعایت‬ ‫عدم‬‫اصول‬ ‫رعایت‬ ‫عدم‬۴۴‫نرمافزار‬ ‫آزادی‬ ‫گانه‬‫نرمافزار‬ ‫آزادی‬ ‫گانه‬
 13. 13. ‫نرمافزار‬ ‫جایگزین‬ ‫خدمت‬‫نرمافزار‬ ‫جایگزین‬ ‫خدمت‬ Service as a Software SubstituteService as a Software Substitute ●‫نامحسوس‬ ‫تله‬‫نامحسوس‬ ‫تله‬ ●‫جاسوسافزار‬‫جاسوسافزار‬ ●‫کد‬ ‫مالکیت‬ ‫عدم‬‫کد‬ ‫مالکیت‬ ‫عدم‬ ●‫پردازش‬ ‫مالکیت‬ ‫عدم‬‫پردازش‬ ‫مالکیت‬ ‫عدم‬ ●‫دادهها‬ ‫مالکیت‬ ‫عدم‬‫دادهها‬ ‫مالکیت‬ ‫عدم‬
 14. 14. ‫راهکار‬‫راهکار‬ ●‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نرمافزار‬ ‫شناخت‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نرمافزار‬ ‫شناخت‬ ●‫آن‬ ‫سوابق‬ ‫بررسی‬‫آن‬ ‫سوابق‬ ‫بررسی‬ ●‫آن‬ ‫سازندگان‬ ‫بررسی‬‫آن‬ ‫سازندگان‬ ‫بررسی‬ ●‫جست‬ ‫دوری‬‫جست‬ ‫دوری‬
 15. 15. ‫بیپایان‬ ‫سپاس‬‫بیپایان‬ ‫سپاس‬ ‫ننامید‬ ‫هکر‬ ‫را‬ ‫خرابکاران‬ ‫لطفا‬‫ننامید‬ ‫هکر‬ ‫را‬ ‫خرابکاران‬ ‫لطفا‬ ‫ببرید‬ ‫لذت‬ ‫هک‬ ‫از‬‫ببرید‬ ‫لذت‬ ‫هک‬ ‫از‬ ‫پایان‬‫پایان‬

×