Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

آزادی و محرمانگی در رایانش همراه

امروزه تلفن‌های همراه نقش مهم و روزافزونی در رایانش ایفا می‌کنند. از این رو، نگرانی‌ها در باب آزادی و محرمانگی در این گونه از رایانش نیز افزایش یافته است. تلفن‌های همراه هوشمند امروزی، در واقع رایانه‌هایی کامل با سخت‌افزارهایی قوی و سیستم‌عامل‌هایی کامل هستند که اجازهٔ به‌روز رسانی، تغییرات نرم‌افزاری و نصب کاره‌های گوناگون را می‌دهند. این دستگاه‌ها عموماً برای ارتباطات شخصی استفاده شده و اطّلاعات شخصی بسیاری روی آن‌هاست. هم‌چنین اغلب شامل قطعات سخت‌افزاری‌ای چون دوربین، میکروفون، مکان‌یاب و… می‌شوند که از دیدگاه امنیت و محرمانگی، حسّاس هستند.

در این ارائه، سعی داریم وضعیت امروزی طرّاحی سخت‌افزاری تلفن‌ها را بررسی کرده و توصیه‌هایی در دو سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده برای تلفن‌های همراه داشته باشیم.

سرفصل‌ها:

سخت‌افزار تلفن‌های همراه
نرم‌افزار تلفن‌های همراه
سطوح امنیت در تلفن‌های همراه
وضیعت مودم‌ها
امن‌سازی سیستم‌عامل
توصیه‌ها به کاربران

 • Login to see the comments

آزادی و محرمانگی در رایانش همراه

 1. 1. ‫همراه‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫محرمانگی‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫بهزادی‬ ‫دانیال‬ dani.behzi@ubuntu.com
 2. 2. 2 2 ‫امنیت؟‬ ‫چرا‬ ●‫همراه‬ ‫همواره‬ ‫ه‬ٔ ‫رایان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تلفن‬ ●‫زیاد‬ ‫شخصی‬ ‫طلّعات‬ّ ‫ا‬ ‫وجود‬ ●‫بال‬ ‫ارتباطی‬ ‫امکانات‬ ‫دارای‬ ●‫فراوان‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫دارای‬ ●‫و‬ ‫دوربین‬ ،‫اثرانگشت‬ ،‫مکان‬ ‫حسگرهای‬ ‫دارای‬…
 3. 3. 3 3 ‫اندرویدی‬ ‫های‬‫تلفن‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ●‫مودم‬ ●‫ای‬‫تراشه‬ ‫ه‬ٔ ‫سامان‬)Soc( ●‫اصلی‬ ‫ه‬ٔ ‫حافظ‬)RAM( ●‫جانبی‬ ‫ه‬ٔ ‫حافظ‬)Storage( ●‫قطعات‬ ‫مجتمع‬ ‫مدارهای‬( ) ●‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬
 4. 4. 4 4 ‫اندرویدی‬ ‫های‬‫تلفن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ●‫رام‬‫بوت‬ –‫اندازی‬‫راه‬ ‫ه‬ٔ ‫بارکنند‬ ●‫عامل‬‫سیستم‬ ●‫مودم‬ –‫مودم‬ ‫ه‬ٔ ‫سامان‬ ●‫مجتمع‬ ‫مدارهای‬ –‫ویرها‬‫فیرم‬
 5. 5. 5 5 ‫اندرویدی‬ ‫های‬‫تلفن‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫سطوح‬ ●‫امن‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫راحی‬ّ ‫ط‬ ●‫امن‬ ‫ورهای‬‫فیرم‬ ●‫امن‬ ‫مودم‬ ‫ه‬ٔ ‫سامان‬ ●‫ب‬‫امن‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫ه‬ٔ ‫ارکنند‬ ●‫امن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫عامل‬‫سیستم‬
 6. 6. 6 6 ‫ها‬‫مودم‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬
 7. 7. 7 7 ‫ها‬‫مودم‬ ‫آل‬‫ایده‬ ‫وضعیت‬
 8. 8. 8 8 ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫های‬‫لیه‬ ●‫کرنل‬ –‫لینوکس‬✔ ●‫افزار‬‫سخت‬ ‫انتزاع‬ ‫ه‬ٔ ‫لی‬)HAL( –‫افزاری‬‫سخت‬ ‫اندازهای‬‫راه‬ ●‫افزاری‬‫نرم‬ ‫چارچوب‬ ●‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬
 9. 9. 9 9 ‫افزار‬‫سخت‬ ‫انتزاع‬ ‫ه‬ٔ‫لی‬ ‫سازی‬‫امن‬ ●‫آزاد‬ ‫اندازهای‬‫راه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ●‫انحصاری‬ ‫اندازهای‬‫راه‬ ‫برداشتن‬ ●‫ناکارآمد‬ ‫قطعات‬ ‫بررسی‬ ●‫قطعات‬ ‫معکوس‬ ‫مهندسی‬ ●‫قطعات‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫انداز‬‫راه‬ ‫تولید‬
 10. 10. 10 10 ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬‫امن‬ ●‫افزاری‬‫نرم‬ ‫چارچوب‬ ‫بررسی‬ ●‫انحصاری‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫برداشتن‬ ●‫ها‬‫بسته‬ ‫اهمیت‬ ‫بررسی‬ ●‫مشابه‬ ‫آزاد‬ ‫ه‬ٔ ‫بست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ●‫جایگزین‬ ‫آزاد‬ ‫ه‬ٔ ‫بست‬ ‫نوشتن‬
 11. 11. 11 11 ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫سازی‬‫امن‬ ●:‫کارخواه‬ ‫سمت‬ –‫انحصاری‬ ‫های‬‫کاره‬ ‫حذف‬ –‫افزارها‬‫نرم‬ ‫اهمیت‬ ‫بررسی‬ –‫آزاد‬ ‫های‬‫کاره‬ ‫با‬ ‫جایگزینی‬ –‫موجود‬ ‫فروشگاه‬ ‫حذف‬ –‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫مخزن‬ ‫ارائه‬
 12. 12. 12 12 ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫ها‬‫توصیه‬ ‫ا‬CyanogenMod ‫ا‬Storage Encryption ‫ا‬Ring ‫ا‬GPG, OTR ‫ا‬Orbot ●‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ●‫ها‬‫افزاره‬ ‫ه‬ٔ ‫حافظ‬ ‫رمزنگاری‬ ●‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬p2p ●‫رمزگذاری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬e2e ●‫تور‬ ‫ه‬ٔ ‫شبک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ●‫پرواز‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 13. 13. ‫کر‬ّ ‫تش‬ ‫با‬

×