Successfully reported this slideshow.

آزادی و محرمانگی در رایانش همراه

1

Share

1 of 13
1 of 13

آزادی و محرمانگی در رایانش همراه

1

Share

Download to read offline

امروزه تلفن‌های همراه نقش مهم و روزافزونی در رایانش ایفا می‌کنند. از این رو، نگرانی‌ها در باب آزادی و محرمانگی در این گونه از رایانش نیز افزایش یافته است. تلفن‌های همراه هوشمند امروزی، در واقع رایانه‌هایی کامل با سخت‌افزارهایی قوی و سیستم‌عامل‌هایی کامل هستند که اجازهٔ به‌روز رسانی، تغییرات نرم‌افزاری و نصب کاره‌های گوناگون را می‌دهند. این دستگاه‌ها عموماً برای ارتباطات شخصی استفاده شده و اطّلاعات شخصی بسیاری روی آن‌هاست. هم‌چنین اغلب شامل قطعات سخت‌افزاری‌ای چون دوربین، میکروفون، مکان‌یاب و… می‌شوند که از دیدگاه امنیت و محرمانگی، حسّاس هستند.

در این ارائه، سعی داریم وضعیت امروزی طرّاحی سخت‌افزاری تلفن‌ها را بررسی کرده و توصیه‌هایی در دو سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده برای تلفن‌های همراه داشته باشیم.

سرفصل‌ها:

سخت‌افزار تلفن‌های همراه
نرم‌افزار تلفن‌های همراه
سطوح امنیت در تلفن‌های همراه
وضیعت مودم‌ها
امن‌سازی سیستم‌عامل
توصیه‌ها به کاربران

امروزه تلفن‌های همراه نقش مهم و روزافزونی در رایانش ایفا می‌کنند. از این رو، نگرانی‌ها در باب آزادی و محرمانگی در این گونه از رایانش نیز افزایش یافته است. تلفن‌های همراه هوشمند امروزی، در واقع رایانه‌هایی کامل با سخت‌افزارهایی قوی و سیستم‌عامل‌هایی کامل هستند که اجازهٔ به‌روز رسانی، تغییرات نرم‌افزاری و نصب کاره‌های گوناگون را می‌دهند. این دستگاه‌ها عموماً برای ارتباطات شخصی استفاده شده و اطّلاعات شخصی بسیاری روی آن‌هاست. هم‌چنین اغلب شامل قطعات سخت‌افزاری‌ای چون دوربین، میکروفون، مکان‌یاب و… می‌شوند که از دیدگاه امنیت و محرمانگی، حسّاس هستند.

در این ارائه، سعی داریم وضعیت امروزی طرّاحی سخت‌افزاری تلفن‌ها را بررسی کرده و توصیه‌هایی در دو سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده برای تلفن‌های همراه داشته باشیم.

سرفصل‌ها:

سخت‌افزار تلفن‌های همراه
نرم‌افزار تلفن‌های همراه
سطوح امنیت در تلفن‌های همراه
وضیعت مودم‌ها
امن‌سازی سیستم‌عامل
توصیه‌ها به کاربران

More Related Content

More from جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

آزادی و محرمانگی در رایانش همراه

 1. 1. ‫همراه‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫محرمانگی‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫بهزادی‬ ‫دانیال‬ dani.behzi@ubuntu.com
 2. 2. 2 2 ‫امنیت؟‬ ‫چرا‬ ●‫همراه‬ ‫همواره‬ ‫ه‬ٔ ‫رایان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تلفن‬ ●‫زیاد‬ ‫شخصی‬ ‫طلّعات‬ّ ‫ا‬ ‫وجود‬ ●‫بال‬ ‫ارتباطی‬ ‫امکانات‬ ‫دارای‬ ●‫فراوان‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫دارای‬ ●‫و‬ ‫دوربین‬ ،‫اثرانگشت‬ ،‫مکان‬ ‫حسگرهای‬ ‫دارای‬…
 3. 3. 3 3 ‫اندرویدی‬ ‫های‬‫تلفن‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ●‫مودم‬ ●‫ای‬‫تراشه‬ ‫ه‬ٔ ‫سامان‬)Soc( ●‫اصلی‬ ‫ه‬ٔ ‫حافظ‬)RAM( ●‫جانبی‬ ‫ه‬ٔ ‫حافظ‬)Storage( ●‫قطعات‬ ‫مجتمع‬ ‫مدارهای‬( ) ●‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬
 4. 4. 4 4 ‫اندرویدی‬ ‫های‬‫تلفن‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ●‫رام‬‫بوت‬ –‫اندازی‬‫راه‬ ‫ه‬ٔ ‫بارکنند‬ ●‫عامل‬‫سیستم‬ ●‫مودم‬ –‫مودم‬ ‫ه‬ٔ ‫سامان‬ ●‫مجتمع‬ ‫مدارهای‬ –‫ویرها‬‫فیرم‬
 5. 5. 5 5 ‫اندرویدی‬ ‫های‬‫تلفن‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫سطوح‬ ●‫امن‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫راحی‬ّ ‫ط‬ ●‫امن‬ ‫ورهای‬‫فیرم‬ ●‫امن‬ ‫مودم‬ ‫ه‬ٔ ‫سامان‬ ●‫ب‬‫امن‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫ه‬ٔ ‫ارکنند‬ ●‫امن‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫عامل‬‫سیستم‬
 6. 6. 6 6 ‫ها‬‫مودم‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬
 7. 7. 7 7 ‫ها‬‫مودم‬ ‫آل‬‫ایده‬ ‫وضعیت‬
 8. 8. 8 8 ‫عامل‬‫سیستم‬ ‫های‬‫لیه‬ ●‫کرنل‬ –‫لینوکس‬✔ ●‫افزار‬‫سخت‬ ‫انتزاع‬ ‫ه‬ٔ ‫لی‬)HAL( –‫افزاری‬‫سخت‬ ‫اندازهای‬‫راه‬ ●‫افزاری‬‫نرم‬ ‫چارچوب‬ ●‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬
 9. 9. 9 9 ‫افزار‬‫سخت‬ ‫انتزاع‬ ‫ه‬ٔ‫لی‬ ‫سازی‬‫امن‬ ●‫آزاد‬ ‫اندازهای‬‫راه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ●‫انحصاری‬ ‫اندازهای‬‫راه‬ ‫برداشتن‬ ●‫ناکارآمد‬ ‫قطعات‬ ‫بررسی‬ ●‫قطعات‬ ‫معکوس‬ ‫مهندسی‬ ●‫قطعات‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫انداز‬‫راه‬ ‫تولید‬
 10. 10. 10 10 ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬‫امن‬ ●‫افزاری‬‫نرم‬ ‫چارچوب‬ ‫بررسی‬ ●‫انحصاری‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫برداشتن‬ ●‫ها‬‫بسته‬ ‫اهمیت‬ ‫بررسی‬ ●‫مشابه‬ ‫آزاد‬ ‫ه‬ٔ ‫بست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ●‫جایگزین‬ ‫آزاد‬ ‫ه‬ٔ ‫بست‬ ‫نوشتن‬
 11. 11. 11 11 ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫سازی‬‫امن‬ ●:‫کارخواه‬ ‫سمت‬ –‫انحصاری‬ ‫های‬‫کاره‬ ‫حذف‬ –‫افزارها‬‫نرم‬ ‫اهمیت‬ ‫بررسی‬ –‫آزاد‬ ‫های‬‫کاره‬ ‫با‬ ‫جایگزینی‬ –‫موجود‬ ‫فروشگاه‬ ‫حذف‬ –‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫مخزن‬ ‫ارائه‬
 12. 12. 12 12 ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫ها‬‫توصیه‬ ‫ا‬CyanogenMod ‫ا‬Storage Encryption ‫ا‬Ring ‫ا‬GPG, OTR ‫ا‬Orbot ●‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ●‫ها‬‫افزاره‬ ‫ه‬ٔ ‫حافظ‬ ‫رمزنگاری‬ ●‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬p2p ●‫رمزگذاری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬e2e ●‫تور‬ ‫ه‬ٔ ‫شبک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ●‫پرواز‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 13. 13. ‫کر‬ّ ‫تش‬ ‫با‬

×