Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫برآزادی‬ ‫گذری‬
‫فتوحی‬ ‫سبا‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
‫مقدمه‬
‫رایاگن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬
‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شرایط‬
‫تاریخچه‬
‫اکربردی‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬...
‫مقدمه‬
*‫آزادی‬ ‫امروزه‬‫توجه‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬‫همگان‬
*‫مفهوم‬‫آزادی‬‫مورد‬ ‫در‬‫نرم‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫افز...
‫رایاگن؟؟؟‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬
Free Software
‫رایگان‬/‫هزینه‬ ‫بدون‬/‫آزاد‬/‫دسترس‬ ‫در‬/‫محدودیت‬ ‫بدون‬
*‫آزادی‬‫دادن‬ ‫بهبود‬ ...
‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شرایط‬:
‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫تعریف‬ ‫طبق‬ ‫شرایط‬ ‫این‬‫آزاد‬ ‫افزارهای‬(Free Software
Foundation)‫از‬ ‫عب...
‫تاریخچه‬
‫استالمن‬ ‫ریچارد‬
*‫آزمایشگاه‬‫رایانه‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬‫تی‬‫آی‬‫ام‬
*‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬(GNU)‫ژانویه‬...
‫تاریخچه‬
‫ریموند‬ ‫اریک‬
*‫ای‬‫مقاله‬‫و‬ ‫جامع‬ ‫کلیسای‬ ‫نام‬ ‫با‬‫بازار‬(‫سال‬1997)
*‫بررسی‬‫آنها‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ...
‫هایی‬ ‫مثال‬‫نرم‬ ‫از‬‌‫اکربردی‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬
•‫لینوکس‬(‫گنو‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫هستة‬/‫اندروید‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬)
•‫دا...
‫مؤسسات‬ ‫از‬ ‫شماری‬‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫حامی‬
*‫نرم‬ ‫بنیاد‬‌‫آزاد‬ ‫افزارهای‬(Free Software Foundation:)
-‫ناسودبر‬ ‫س...
‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫حامی‬ ‫مؤسسات‬ ‫از‬ ‫شماری‬
*‫سازمان‬‫پروژه‬‫گنو‬ ‫ی‬:
-‫درسال‬1984
-‫هدف‬:‫به‬ ‫شبیه‬ ‫آزاد‬ ‫و‬ ‫ک...
‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫حامی‬ ‫مؤسسات‬ ‫از‬ ‫شماری‬
*‫پروژه‬ ‫سازمان‬‫گنو‬ ‫ی‬:
‫از‬ ‫مردم‬ ‫استفادة‬ ‫مختلف‬ ‫دالیل‬‫سیستم‬...
‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫اکربران‬
‫از‬ ‫استفاده‬‫آن‬
‫توسعه‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫آن‬ ‫دادن‬
‫اصالح‬ ‫احتمالی‬ ‫خطاهای‬ ...
‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مجوزهای‬
1.‫داشتن‬‫پروانه‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬‫کپی‬ ‫ی‬‫لفت‬
*‫؟‬ ‫لفت‬ ‫کپی‬ ‫یا‬ ‫ر...
‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مجوزهای‬
1.‫داشتن‬‫پروانه‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬‫لفت‬ ‫کپی‬ ‫ی‬
‫نرم‬‫افزارهای‬‫لفت‬ ‫ک...
‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مجوزهای‬
2.‫پروانه‬‫کتابخانه‬ ‫های‬‫ای‬
*‫مسئله‬‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫دادن‬ ‫پیوند‬
*...
‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مجوزهای‬
3.‫دارای‬‫دامنه‬‫عمومی‬ ‫ی‬(Public Domain)
*‫بر‬‫دامنه‬ ‫روی‬‫منتشر‬ ‫...
‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مجوزهای‬
4.‫سهل‬‫گیرانه‬(BSD-style()permissive)
*‫پروانه‬‫های‬‫بی‬‫اس‬‫دی‬
*‫دا...
‫مدل‬‫تجاری‬
‫پاسخ‬ ‫آیا‬‫هزینه‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫که‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬‫این‬ ‫تولید‬ ‫ی‬
‫نرم‬‫می‬ ‫تأمین‬ ‫چگونه‬ ‫افزارها‬‫...
‫آزاد‬‫متن‬ ‫یا‬‫باز؟‬
*‫کد‬‫منبع‬(source code)‫قابل‬ ‫همگان‬ ‫برای‬ ‫آن‬‫دسترسی‬:
-‫اهداف‬ ‫از‬‫نرم‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫اصلی...
‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬‫باز؟‬
‫عبارتند‬ ‫شرایط‬‫از‬:
•‫باشد‬ ‫مجدد‬ ‫توزیع‬ ‫قابل‬ ‫باید‬ ‫افزار‬‫نرم‬(‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫چه‬...
‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬‫باز؟‬
‫اشتباه‬
‫نرم‬‫افزارهای‬‫متن‬‫پروانه‬ ‫از‬ ‫باز‬‫ی‬GNU GPL‫نمی‬ ‫استفاده‬‫کنند‬
‫نرم‬‫افزارهای‬‫اس...
‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬‫باز؟‬
‫نرم‬ ‫شلکگیری‬ ‫دلیل‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫باز‬:
*‫تمام‬‫جنبش‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫دهندگ...
‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬‫باز؟‬
‫اکربران‬ ‫دالیل‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫افزار‬‫متن‬‫باز‬:
•‫نرم‬ ‫اینگونه‬ ‫بر‬ ‫بهتر‬ ‫کنترل...
‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬‫باز؟‬
‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬ ‫تفاوت‬ ‫یک‬‫باز‬‫بودن‬:
‫نرم‬‫افزار‬‫متن‬ ‫آزاد‬‫نرم‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫ا...
‫انیمیشن‬
‫آخر‬ ‫الکم‬
*‫اندیشة‬‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫جنبش‬
‫کاربران‬‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ‫داشتن‬ ‫مستحق‬‫جامعه‬
‫همچنین‬‫جامعة‬ ‫س...
‫منابع‬
• http://forum.iranphp.org
• http://www.gnu.org/
• http://javabyab.com/
• https:// wikipedia.org/
• https://fa.wik...
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
گذری بر آزادی
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

گذری بر آزادی

395 views

Published on

نرم‌افزارهای آزاد امروزه از مباحث داغ دنیای کامپیوتر و برنامه‌نویسی است، این محبوبیت را تا حدی می‌توان مرهون وجود پیچیدگی و ابهام در همان ابتدای کار یعنی همان واژه‌ی آزاد دانست. عبارت نرم‌افزار آزاد به خوبی می‌تواند مفهوم نهفته در عبارت را آشکار کند، حال آنکه اصل این واژه – free software – در برخورد اول مخصوصاً برای غیرانگلیسی زبانان می¬تواند گمراه کننده باشد و مفهومی دیگر را در ذهن تداعی کند. دراین مقاله سعی شده به زبانی ساده به این ابهام و رفع آن پرداخته شود. همچنین گذری کوتاه بر تاریخچه‌ی شکل‌گیری این عبارت می‌تواند به راحتیِ درک این مطلب کمک کند، پس از آن دسته‌بندی‌های اینگونه نرم‌افزارها و اشاره به شرکت‌های پیشرو لازم به نظر می‌رسد. در انتها نیز پرداختن به مباحثی مشابه نرم‌افزارهای آزاد نیز به شناخت بیشتر این نرم‌افزارها یاری خواهد رساند.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

گذری بر آزادی

 1. 1. ‫برآزادی‬ ‫گذری‬ ‫فتوحی‬ ‫سبا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬
 2. 2. ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬ ‫رایاگن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شرایط‬ ‫تاریخچه‬ ‫اکربردی‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫حامی‬ ‫مؤسسات‬ ‫از‬ ‫شماری‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫اکربران‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مجوزهای‬ ‫تجاری‬ ‫مدل‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬ ‫انیمیشن‬ ‫آخر‬ ‫الکم‬ ‫منابع‬
 3. 3. ‫مقدمه‬ *‫آزادی‬ ‫امروزه‬‫توجه‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬‫همگان‬ *‫مفهوم‬‫آزادی‬‫مورد‬ ‫در‬‫نرم‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫آنها‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫بلکه‬ ‫نبوده‬ ‫جدید‬ ‫موضوعی‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫و‬ ‫سازندگان‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫پیش‬ ‫ها‬ ‫است‬ ‫کاربران‬ *‫سازمان‬ ‫تشکیل‬ ‫هدف‬‫ها‬:‫همه‬ ‫در‬ ‫آزادی‬ ‫ایجاد‬‫زمینه‬ ‫ی‬‫نرم‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ها‬- ‫و‬ ‫دوباره‬ ‫انتشار‬ ،‫توسعه‬ ،‫استفاده‬ ‫آزادی‬ ‫را‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫افزارها‬... *‫انگیزه‬‫سازمانها‬ ‫تشکیل‬ ‫ی‬:‫آرمان‬‫گرایی‬‫و‬ ‫آزادی‬ ‫انتشار‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تعاون‬ *‫آزادی‬‫مرز‬ ‫بدون‬‫؟؟؟‬
 4. 4. ‫رایاگن؟؟؟‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬ Free Software ‫رایگان‬/‫هزینه‬ ‫بدون‬/‫آزاد‬/‫دسترس‬ ‫در‬/‫محدودیت‬ ‫بدون‬ *‫آزادی‬‫دادن‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ،‫بررسی‬ ،‫توزیع‬ ،‫کپی‬ ،‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫افزار‬‫نرم‬ *‫پرداخت‬ ‫شده‬ ‫مشتق‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫در‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫یا‬‫به‬‫رایگان‬ ‫صورت‬
 5. 5. ‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شرایط‬: ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫تعریف‬ ‫طبق‬ ‫شرایط‬ ‫این‬‫آزاد‬ ‫افزارهای‬(Free Software Foundation)‫از‬ ‫عبارتند‬: 0)‫کاربران‬‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اجازه‬ ‫باید‬ ‫کنند‬ ‫اجرا‬ ‫منظوری‬ ‫و‬ ‫قصد‬. 1)‫کاربران‬‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اجازه‬ ‫باید‬ ‫دهند‬ ‫تغییر‬. 2)‫کاربران‬‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اجازه‬ ‫باید‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫دیگران‬ ‫اختیار‬. 3)‫اگر‬‫را‬ ‫آن‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اجازه‬ ‫باید‬ ،‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کاربری‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫دیگران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬ ً‫ا‬‫مجدد‬. *‫فوق‬ ‫شرایط‬ ‫رعایت‬ ‫برای‬ ‫مجوزهایی‬ ‫آزاد‬ ‫نرمافزار‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫میشود‬ ‫صادر‬.
 6. 6. ‫تاریخچه‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ *‫آزمایشگاه‬‫رایانه‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬‫تی‬‫آی‬‫ام‬ *‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬(GNU)‫ژانویه‬1984 *‫بنیاد‬‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬198۵ *‫در‬‫سال‬1989‫همگانی‬ ‫نامه‬‫اجازه‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫اولین‬ ،‫گنو‬ ‫ال‬ ‫پی‬ ‫جی‬ *‫پروانه‬ ‫عرضة‬‫سال‬ ‫در‬ ‫دی‬‫اس‬‫بی‬1988 *‫پروانه‬ ،‫سی‬‫اس‬‫آی‬ ‫پروانه‬ ،‫آپاچی‬ ‫پروانه‬ ،‫تی‬‫آی‬‫ام‬ ‫پروانه‬ ‫و‬ ‫موزیال‬ ‫همگانی‬...
 7. 7. ‫تاریخچه‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ *‫ای‬‫مقاله‬‫و‬ ‫جامع‬ ‫کلیسای‬ ‫نام‬ ‫با‬‫بازار‬(‫سال‬1997) *‫بررسی‬‫آنها‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫اصول‬ *‫اینترنتی‬ ‫مرورگر‬ ‫منبع‬ ‫کدهای‬‫ارتباطات‬ ‫شرکت‬ ‫اسکیپ‬‫نت‬ ‫مرورگر‬ ‫توسعه‬ ‫اساس‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫فایرفاکس‬‫تاندربرد‬
 8. 8. ‫هایی‬ ‫مثال‬‫نرم‬ ‫از‬‌‫اکربردی‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ •‫لینوکس‬(‫گنو‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫هستة‬/‫اندروید‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬) •‫داروین‬(‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫هستة‬OS X‫و‬iOS) •‫دی‬‫اس‬‫بی‬‫اپن‬ ،‫دی‬‫اس‬‫بی‬‫فری‬ ‫مانند‬ ‫دی‬‫اس‬‫بی‬ ‫خانواده‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬,،‫دی‬‫اس‬‫بی‬‫نت‬ ‫دی‬‫اس‬‫بی‬‫فلی‬‫دراگون‬ •‫کلنگ‬ ‫کامپایلر‬ ،‫سی‬ ‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫کتابخانة‬ ،‫سی‬‫سی‬‫جی‬ ‫کامپایلر‬ •‫مانند‬ ‫ای‬‫رابطه‬ ‫های‬‫داده‬‫پایگاه‬:mysql‫بی‬‫دی‬ ‫برکلی‬ ،‫کیوال‬‫اس‬ ‫گر‬‫پست‬ ، •‫پی‬‫اچ‬‫پی‬ ‫و‬ ‫پرل‬ ،‫پایتون‬ ،‫روبی‬ ،‫ال‬‫سی‬‫تی‬ ‫مانند‬ ‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫های‬‫زبان‬ •‫فایرفاکس‬ ‫وب‬ ‫مرورگر‬(Firefox)‫کرومیوم‬ ‫و‬ •‫آفیس‬ ‫ُپن‬‫ا‬ ‫و‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫اداری‬ ‫مجموعه‬ •‫ای‬‫دی‬‫کی‬ ‫میزکار‬(KDE)‫ئی‬‫دی‬‫اکس‬‫ال‬ ،(LXDE)‫ئی‬‫سی‬‫اف‬‫اکس‬ ،(XFCE)‫گنوم‬ ‫و‬ ، (Gnome) •‫پرشین‬‫زی‬ ‫و‬ ،‫تک‬ ‫فارسی‬ ،‫التک‬ ،‫تک‬ ‫مانند‬ ‫چینی‬ ‫حروف‬ ‫های‬‫برنامه‬ •‫جومال‬ ‫مانند‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬!(Joomla)‫پی‬‫اچ‬‫پی‬ ،-‫نیوک‬(PHP-Nuke)‫زیکوال‬ ، (Zikula)‫مامبو‬ ،(mambo)‫وردپرس‬ ،(wordpress)‫دروپال‬ ،(drupal) •‫انجمن‬ ‫ساخت‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬(Forum)‫بی‬‫بی‬‫پی‬‫اچ‬‫پی‬ ‫مانند‬(phpbb)‫اف‬‫ام‬‫اس‬ ،(smf)‫یاب‬ ، (YaBB)‫فروم‬ ‫و‬(phorum) •‫ایمکس‬ ‫و‬ ‫ویم‬ ‫متن‬ ‫ویرایشگرهای‬
 9. 9. ‫مؤسسات‬ ‫از‬ ‫شماری‬‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫حامی‬ *‫نرم‬ ‫بنیاد‬‌‫آزاد‬ ‫افزارهای‬(Free Software Foundation:) -‫ناسودبر‬ ‫سازمان‬ -‫ماه‬‫سال‬ ‫اکتبر‬198۵‫میالدی‬ -‫توسط‬‫ریچارد‬‫استالمن‬ -‫ازجنبش‬ ‫حمایت‬‫گنو‬ ‫پروژة‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ -‫سازمانی‬‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ترویج‬ ‫و‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ -‫تعریف‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬‫نرم‬ ‫شرایط‬ ‫و‬‫آزاد‬ ‫افزارهای‬
 10. 10. ‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫حامی‬ ‫مؤسسات‬ ‫از‬ ‫شماری‬ *‫سازمان‬‫پروژه‬‫گنو‬ ‫ی‬: -‫درسال‬1984 -‫هدف‬:‫به‬ ‫شبیه‬ ‫آزاد‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫عاملی‬‫سیستم‬ ‫ایجاد‬‫یونیکس‬ -‫وسیله‬‫به‬‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ -GNU‫مخفف‬«GNU's Not Unix» -‫گنو‬/‫لینوکس‬‫از‬ ‫استفاده‬‫لینوکس‬ ‫مرکزی‬ ‫هسته‬ -‫هرد‬ ‫گنو‬‫پایدار‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫تا‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ -‫گنو‬‫پروانه‬ ‫دارای‬‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫آن‬ ‫ی‬‫های‬‫پروانه‬ ‫ها‬GNU GPL(GNU General Public License)‫که‬ ‫هستند‬ ‫ترین‬‫پراستفاده‬‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫های‬‫پروانه‬‫هستند‬ ‫آزاد‬
 11. 11. ‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫حامی‬ ‫مؤسسات‬ ‫از‬ ‫شماری‬ *‫پروژه‬ ‫سازمان‬‫گنو‬ ‫ی‬: ‫از‬ ‫مردم‬ ‫استفادة‬ ‫مختلف‬ ‫دالیل‬‫سیستم‬‌‫عامل‬‌‫آزاد‬ ‫های‬ ‫گنو‬ ‫همانند‬/‫لینوکس‬: ‫دالیل‬‫اکربردی‬‫سیستم‬ ‫قدرتمندی‬ ‫اعتمادی‬ ‫قابل‬ ‫به‬‫به‬ ‫قادر‬ ‫سادگی‬‫افزارند‬‫نرم‬ ‫تغییردادن‬
 12. 12. ‫آزاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫اکربران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫آن‬ ‫توسعه‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫آن‬ ‫دادن‬ ‫اصالح‬ ‫احتمالی‬ ‫خطاهای‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫آن‬ ‫انتشار‬ ‫امکان‬‫ها‬ ‫نسخه‬‫اصالح‬ ‫ی‬‫شده‬‫خود‬ ‫ی‬ *‫الزم‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬‫انتشار‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نسخه‬‫اصالح‬ ‫های‬‫می‬ ‫همه‬ ‫شده‬‫مجوز‬ ‫تحت‬ ‫بایست‬‫های‬(‫پروانه‬- ‫های‬)‫صادر‬‫نرم‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫صاحبان‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫شده‬‫افزار‬‫باشد‬ ‫ها‬
 13. 13. ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مجوزهای‬ 1.‫داشتن‬‫پروانه‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬‫کپی‬ ‫ی‬‫لفت‬ *‫؟‬ ‫لفت‬ ‫کپی‬ ‫یا‬ ‫رایت‬ ‫کپی‬!! *‫نوعی‬‫انگلیسی‬ ‫واژگان‬ ‫با‬ ‫بازی‬ *‫واژه‬‫ی‬left‫واژه‬ ‫مقابل‬ ‫در‬‫ی‬right Copyleft; All Wrongs Reserved
 14. 14. ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مجوزهای‬ 1.‫داشتن‬‫پروانه‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬‫لفت‬ ‫کپی‬ ‫ی‬ ‫نرم‬‫افزارهای‬‫لفت‬ ‫کپی‬ ‫دارای‬ ‫آزاد‬: *‫مشتقات‬‫نرم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬‫آزاد‬ ‫افزار‬ *‫مثال‬:‫جی‬‫پی‬‫ال‬ ‫نرم‬‫لفت‬ ‫کپی‬ ‫بدون‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫افزار‬: *‫تاکیدی‬‫ندارند‬ ‫خود‬ ‫مشتقات‬ ‫بودن‬ ‫انحصاری‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬ ‫بر‬ *«‫سهل‬‫گیرانه‬»‫یا‬permissive *‫مثال‬:‫پروانه‬‫ی‬‫ام‬‫آی‬‫تی‬‫پروانه‬ ‫و‬‫ی‬‫بی‬‫اس‬‫دی‬
 15. 15. ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مجوزهای‬ 2.‫پروانه‬‫کتابخانه‬ ‫های‬‫ای‬ *‫مسئله‬‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫دادن‬ ‫پیوند‬ *‫های‬‫کتابخانه‬‫پروانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬‫نرم‬ ‫توسط‬ ،‫اشتراکی‬ ‫استفاده‬ ‫مشابه‬ ‫غیر‬‫پیوند‬ ،‫کنند‬‫می‬‫زده‬‫شوند‬ *‫پروانه‬ ‫ال‬‫پی‬‫جی‬ ‫محدودیت‬‫ال‬‫پی‬‫جی‬‫ال‬
 16. 16. ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مجوزهای‬ 3.‫دارای‬‫دامنه‬‫عمومی‬ ‫ی‬(Public Domain) *‫بر‬‫دامنه‬ ‫روی‬‫منتشر‬ ‫عمومی‬ ‫ی‬‫می‬‫شوند‬ *‫دارای‬‫نیستند‬ ‫رایت‬ ‫کپی‬
 17. 17. ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مجوزهای‬ 4.‫سهل‬‫گیرانه‬(BSD-style()permissive) *‫پروانه‬‫های‬‫بی‬‫اس‬‫دی‬ *‫دارای‬‫نیستند‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫قوانین‬(copy free) *‫انتشار‬‫رایت‬ ‫کپی‬ ‫دارای‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫گارانتی‬ ‫کردن‬ ‫رد‬ ‫برای‬ *‫صورت‬ ‫به‬‫متن‬ ‫یا‬ ‫انحصاری‬‫بسته‬ *‫انگیزه‬‫ی‬‫نرم‬ ‫نبودن‬ ‫آزاد‬‫افزارها‬
 18. 18. ‫مدل‬‫تجاری‬ ‫پاسخ‬ ‫آیا‬‫هزینه‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫که‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬‫این‬ ‫تولید‬ ‫ی‬ ‫نرم‬‫می‬ ‫تأمین‬ ‫چگونه‬ ‫افزارها‬‫نظر‬ ‫به‬ ‫واضح‬ ‫شود‬‫می‬‫رسد؟‬!! *‫مدل‬‫های‬‫نرم‬ ‫تجاری‬‫بر‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫بر‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫مجتمع‬ ،‫مجوزها‬ ،‫آموزش‬ ،‫کاربردها‬،‫ها‬‫شخصی‬‫سازی‬ ‫و‬...‫استوار‬‫هستند‬ *‫نرم‬‫افزارهای‬‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬‫اینترنت‬ ‫گسترش‬‫و‬ ‫شبکه‬‫وب‬ ‫جهانی‬ ‫ی‬‫و‬‫شرکت‬‫دات‬ ‫های‬‫کام‬(dot-com)‫دارد‬ *‫زیست‬‫نرم‬ ‫افتصادی‬‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫چون‬ ‫هایی‬ IBM, Red Hat, Sun Microsystems‫مشخص‬‫می‬‫شود‬ *‫از‬ ‫تضرر‬ ‫عدم‬‫مالی‬ ‫لحاظ‬‫سوددهی‬ ‫بلکه‬
 19. 19. ‫آزاد‬‫متن‬ ‫یا‬‫باز؟‬ *‫کد‬‫منبع‬(source code)‫قابل‬ ‫همگان‬ ‫برای‬ ‫آن‬‫دسترسی‬: -‫اهداف‬ ‫از‬‫نرم‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫اصلی‬‫افزارهای‬‫متن‬‫باز‬ -‫نرم‬ ‫اهداف‬ ‫تمام‬ ‫انعکاس‬ ‫عدم‬‫متن‬ ‫افزار‬‫باز‬(OSS) *‫شرایط‬ ‫و‬ ‫تعاریف‬: ‫دیداگه‬ ‫از‬‫متن‬ ‫پیشاگمان‬ ‫مؤسسة‬‫باز‬(the Open Source Initiative) ‫سازمانی‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫همانند‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫متن‬ ‫ی‬‫باز‬
 20. 20. ‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬‫باز؟‬ ‫عبارتند‬ ‫شرایط‬‫از‬: •‫باشد‬ ‫مجدد‬ ‫توزیع‬ ‫قابل‬ ‫باید‬ ‫افزار‬‫نرم‬(‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫چه‬ ،‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫چه‬ ‫پول‬ ‫مبلغی‬) •‫منتشر‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫بتوان‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫شامل‬ ‫باید‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کرد‬. •‫شود‬ ‫قائل‬ ‫تبعیض‬ ‫خاصی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نباید‬ ‫مجوز‬. •‫کند‬ ‫محدود‬ ‫خاص‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نباید‬ ‫مجوز‬. •‫باشد‬ ‫خاص‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مختص‬ ‫نباید‬ ‫مجوز‬. •‫را‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫نباید‬ ‫مجوز‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫محدود‬.‫دیسک‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫چند‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫آنها‬ ‫بازبودن‬‫متن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اصراری‬ ‫نباید‬ ‫مجوز‬ ،‫شدند‬ ‫منتشر‬. •‫کند‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫نباید‬ ‫مجوز‬. *‫درواقع‬‫نرم‬ ‫برای‬ ‫صادرشده‬ ‫مجوزهای‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫تولیدکننداگن‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫باز‬ ‫کنند‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫شرایط‬ ‫باید‬.
 21. 21. ‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬‫باز؟‬ ‫اشتباه‬ ‫نرم‬‫افزارهای‬‫متن‬‫پروانه‬ ‫از‬ ‫باز‬‫ی‬GNU GPL‫نمی‬ ‫استفاده‬‫کنند‬ ‫نرم‬‫افزارهای‬‫استفاده‬ ‫پروانه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫آزاد‬‫می‬‫کنند‬ ‫نرم‬ ‫پس‬‫افزارهای‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬‫به‬ ‫بسیاری‬ ‫شباهت‬ ‫باز‬‫دارند‬ ‫یکدیگر‬
 22. 22. ‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬‫باز؟‬ ‫نرم‬ ‫شلکگیری‬ ‫دلیل‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫باز‬: *‫تمام‬‫جنبش‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫دهندگان‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫موافق‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬‫نبودند‬ *‫در‬1998‫کمپین‬ ‫تا‬ ‫شدند‬ ‫جدا‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫جامعة‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫دیگری‬”‫باز‬‫متن‬“‫آغاز‬ ‫را‬‫کنند‬ *‫اصطالح‬‫عبارت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تفاهم‬ ‫سوء‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ”‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬“ ‫جایگزینی‬libre software‫یا‬software libre ‫واژه‬‫ی‬‫متن‬‫در‬ ‫باز‬‫سال‬1997
 23. 23. ‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬‫باز؟‬ ‫اکربران‬ ‫دالیل‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫افزار‬‫متن‬‫باز‬: •‫نرم‬ ‫اینگونه‬ ‫بر‬ ‫بهتر‬ ‫کنترل‬ ‫داشتن‬‫افزارها‬ •‫آن‬ ‫به‬ ‫کدها‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬‫برنامه‬ ‫کند‬- ‫شوند‬ ‫بهتری‬ ‫نویسان‬. •‫سیاست‬‫نرم‬ ‫توزیع‬ ‫های‬‫متن‬ ‫افزارهای‬‫باز‬ •‫نرم‬ ‫اینگونه‬ ‫پایداری‬‫امنیتی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫افزارها‬
 24. 24. ‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬‫باز؟‬ ‫متن‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬ ‫تفاوت‬ ‫یک‬‫باز‬‫بودن‬: ‫نرم‬‫افزار‬‫متن‬ ‫آزاد‬‫نرم‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫افزار‬‫آزاد‬ ً‫ا‬‫لزوم‬ ‫باز‬‫نیست‬ ‫چرا‬‫آزادی‬ ‫سایر‬ ‫رعایت‬ ‫برای‬ ‫لزومی‬ ‫که‬‫را‬ ‫ها‬‫ندارد‬ ‫ی‬‫پایه‬‫دو‬ ‫این‬‫است‬ ‫متفاوتی‬ ‫اساسا‬ ‫های‬‫ارزش‬ ‫بر‬: ‫باز‬‫متن‬ ‫توسعه‬ ‫روش‬ ‫یک‬‫است‬ ‫روشی‬‫افزاری‬‫نرم‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬”‫بهتر‬“‫کاربردی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫یک‬‫اجتماعی‬ ‫جنبش‬‫است‬‫امری‬‫اخالقی‬ ‫افزار‬‫نرم‬‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫غیر‬‫اجتماعی‬ ‫مشکل‬
 25. 25. ‫انیمیشن‬
 26. 26. ‫آخر‬ ‫الکم‬ *‫اندیشة‬‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫جنبش‬ ‫کاربران‬‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ‫داشتن‬ ‫مستحق‬‫جامعه‬ ‫همچنین‬‫جامعة‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬‫خود‬ *‫واژه‬ ‫بودن‬ ‫مهم‬‫ی‬‫آزاد‬ ‫و‬ ‫آزادی‬‫جامعه‬ ‫و‬ ‫فرد‬ ‫برای‬ ‫اشتراک‬‫همکاری‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ *‫سوددهی‬ ‫بلکه‬ ‫مالی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫تضرر‬ ‫عدم‬ *‫احساس‬‫نرم‬ ‫سازنداگن‬ ‫و‬ ‫اکربران‬ ‫مسئولیت‬‫در‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫تعاریف‬ ‫قبال‬‫آزاد‬ ‫افزارهای‬
 27. 27. ‫منابع‬ • http://forum.iranphp.org • http://www.gnu.org/ • http://javabyab.com/ • https:// wikipedia.org/ • https://fa.wikiquote.org/wiki/ • https://jxself.org/what-is-copyleft/ • http://opensource.com/ • http://www.linfo.org/open_source/ • http://www.fsf.org/
 28. 28. ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬

×