Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

آشنایی با دانش آزاد

385 views

Published on

دانش آزاد روشی است که همهٔ افراد در آن می‌توانند مشارکت داشته باشند. مشارکت در دانش آزاد به این معناست که مردم هم تولیدکنندهٔ دانش هستند (دانشمند، مخترع، هنرمند، مکتشف و …)، هم مصرف‌کنندهٔ آن، هم آموزش دهنده و هم حامی. کسب دانش و گسترش آن در این روش همگانی است.

در این ارائه سعی می‌شود روش دانش آزاد شرح داده شود.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

آشنایی با دانش آزاد

 1. 1. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫بنیاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ – ‫علیجانی‬ ‫سعید‬۹‫مهر‬۱۳۹۴ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬۱۳۹۴‫تهران‬
 2. 2. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ۱‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تعریف‬ . ۲.‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفاهیم‬ ۳‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫های‬‫.ویژگی‬ ۴‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫هدف‬ .
 3. 3. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫مقدمه‬ ‫دانش‬ ‫های‬‫زمینه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫انحصار‬ ‫فراوان‬ ‫های‬‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫رشد‬ ‫عوامل‬ ‫دادن‬ ‫بسط‬ = ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫ایده‬ ‫انحصاری‬ ‫شیوه‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ‫روشی‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬
 4. 4. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تعریف‬ ‫آزاد‬ ‫مشارکتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫دانش‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫همه‬ ‫شدن‬ ‫مند‬‫بهره‬
 5. 5. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تعریف‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫داوطلبانه‬ ‫مشارکت‬ ‫جامعه‬ :‫دانش‬ ‫تولیدکننده‬ ‫جامعه‬ :‫دانش‬ ‫کننده‬‫مصرف‬ ‫جامعه‬ :‫دهنده‬‫آموزش‬ ‫جامعه‬ :‫حامی‬
 6. 6. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تعریف‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫پروژه‬ ‫ترین‬‫شاخص‬ :‫پدیا‬‫ویکی‬
 7. 7. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفاهیم‬ ‫حمایت‬ ‫جامعه‬ ‫آموزش‬
 8. 8. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫حمایت‬ :‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفاهیم‬ ‫نیست‬ ‫حکومتی‬ ‫یا‬ ‫گروه‬ ،‫شخص‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫وابسطه‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬
 9. 9. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫حمایت‬ :‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفاهیم‬ ‫شرکت‬ ‫هیچ‬ ‫حمایت‬ ‫جامعه‬ :‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫پشتیبان‬ ‫تجاری‬ ‫روش‬ ≠ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫امکان‬
 10. 10. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫حمایت‬ :‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفاهیم‬ ‫دانش‬ ‫ماندن‬ ‫زندد‬‫مردم‬ ‫دانش‬ ‫تولیدکنندگان‬‫هواداران‬ ‫حمایت‬
 11. 11. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫حمایت‬ :‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفاهیم‬ ‫جامعه‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫آزاد‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫حمایتی‬ ‫روش‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫جامعه‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تجاری‬ ‫های‬‫شرکت‬
 12. 12. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫جامعه‬ :‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفاهیم‬ ‫تولیدکنندگان‬ :‫دانش‬ ‫صاحبان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫مندان‬‫علهقه‬ ‫کنندگان‬‫مصرف‬ :‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیازمندان‬
 13. 13. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫جامعه‬ :‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفاهیم‬ ‫دانش‬ ‫تولیدکننده‬ ‫علمی‬ ‫کار‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫داانش‬ ‫دانش‬ ‫کننده‬‫مصرف‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آموزش‬
 14. 14. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫جامعه‬ :‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفاهیم‬ ‫فرد‬‫فرد‬ ‫ازاد‬ ‫دانش‬ ‫کننده‬‫مصرف‬ ‫هم‬ ،‫هستند‬ ‫دانش‬ ‫تولیدکننده‬ ‫هم‬ ‫افراد‬
 15. 15. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫جامعه‬ :‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفاهیم‬  ‫دانش‬ ‫گسترش‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫روابط‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫مند‬‫بهره‬
 16. 16. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آموزش‬ :‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفاهیم‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫جامعه‬ ‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫هستند‬ ‫دهنده‬‫آموزش‬ ‫افراد‬
 17. 17. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫های‬‫ویژگی‬  ‫دانش‬ ‫آزاد‬ ‫انتشار‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫مشارکت‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫آزاد‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫آموزش‬
 18. 18. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ .‫است‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫دارای‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬
 19. 19. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫هدف‬ ‫همه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫محدودیتی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫بگیرد‬ ‫هقرار‬
 20. 20. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫هدف‬ ‫یادگیری‬ ‫هزینه‬ ‫آوردن‬ ‫پایین‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫مشارکتی‬ ‫روش‬‫رهقابتی‬ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫آموزش‬ ‫امکان‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬
 21. 21. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫هدف‬ ‫جامعه‬‫بر‬ ‫کشورها‬‫و‬ ‫ها‬‫شرکت‬ ‫کنترل‬ ‫شدن‬ ‫برداشته‬ ‫جامعه‬ ‫توسط‬ ‫آزاد‬ ‫محتوای‬ ‫نشر‬
 22. 22. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫هدف‬ ‫ها‬‫زمینه‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفاهیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مشابه‬ •‫آزاد‬ ‫افزار‬‫سخت‬ :‫مثال‬
 23. 23. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫هدف‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫آموزش‬ ‫اجتماعی‬ ‫روابط‬ ‫اقتصاد‬ ‫جامعه‬ ‫تحیل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
 24. 24. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫بنیاد‬ ‫جامعه‬‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مفهوم‬ ‫گسترش‬ ‫منسجم‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫بستری‬ ‫ایجاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫توضیح‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫مستندات‬ ‫ایجاد‬ ‫جامعه‬‫در‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫راهکارهای‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬
 25. 25. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫علیجانی‬ ‫سعید‬ ‫بنیــــــــاد‬ ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تهراان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ۱۳۹۴/۷/۹ ‫هقدردانی‬ ‫و‬ ‫تشکر‬ :‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬ .‫کردید‬ ‫توجه‬ ‫ارائه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شما‬
 26. 26. ‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫بنیاد‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ wiki.lfkf.orgwiki.lfkf.org ‫علیجانی‬ ‫سعید‬

×