Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

بازی شطرنج با قواعد منچ

458 views

Published on

معضل اصلی این ارائه استفاده از متن باز با رویکرد انحصاری است، متأسفانه حرکت به سوی آسمان با دست و پای بسته ممکن نیست. درست است که دنیای آزاد و دنیای انحصاری مزایا و معایب خودشان را دارند ولی حرکت آزادانه با دست پای بسته نه تنها امکان‌پذیر نیست بلکه مخرب است و حالتی به وجود می‌آید که نه می‌توان آن را آزاد و نه می‌توان آن را انحصاری نامید و تنها یک الگو مخرب و آسیب‌پذیر را به وجود می آورد.این مقاله در اصل پیش زمینه فکری برای شروع یک کسب و کار متن باز می‌باشد و اشتباهاتی که ممکن است در اجرا و تفکر آزاد رخ دهد و منجر به شکست شوند را بیان می کند. هر چند ذکر همه مسایل در یک مقاله بعید است ولی امید است کلیاتی را برای دادن پیش زمینه فکری مناسب ارایه دهد. همچنین درباره دلایل شکل نگرفتن شرکت های متن باز بزرگ و معضلات و مشکلات آن‌ها در ایران می‌پردازد.
هیچ چیزی مطلق نیست، دنیای پایه ی احتمالی دارد. ایده‌لوژی متن‌ باز و انحصاری کامل و انحصاری مجانی و کپی لفت یا نرم‌افزار آزاد یا چیزها دیگر باید در زمان و بستر مناسب خودشان اعمال شوند. در شرایط آشفتگی زیاد، ممکن است یک سیستم انحصاری جامعه را نجات دهد و در شرایطی دیگر این دنیای آزاد است که نجات بخش است ولی آن چیزی در طول زمان زیاد باقی می‌ماند ایدولوژی بر مبنای حرکت به سوی آزادی است. پس لزومی ندارد ما با تعصب رویکرد خودمان را انتخاب کنیم، شرایط محیطی بر جامعه نرم افزاری خود عامل تعیین کننده در انتخاب رویکرد است.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

بازی شطرنج با قواعد منچ

 1. 1. ‫تعالی‬ ‫بسمه‬ ‫چ‬‫من‬‫عد‬‫ا‬‫و‬‫ق‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬‫ن‬‫ر‬‫ط‬‫ش‬‫ی‬‫ی‬‫ی‬‫از‬‫ب‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آزادی‬ ‫روز‬ ‫جشنواره‬ ‫شاطریان‬ ‫مبین‬
 2. 2. ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کنار‬‫در‬ ‫باز‬ ‫متن‬
 3. 3. ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫باز‬ ‫متن‬
 4. 4. ‫باز‬ ‫متن‬ ●‫آزادی‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫قدرت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ●.‫برود‬ ‫پیش‬ ‫انفرادی‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫گروهی‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫لزوم‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ●‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مجوز‬
 5. 5. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫درآمد‬ ● Revenue Red hat : 1.79B Dollar (2015) ● Number of employees : 7,300 (2015) ● Revenue Canonical : 65.7 M Dollar (2013) ● Number of employees : 700+
 6. 6. ‫من‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫های‬ ‫پروژه‬
 7. 7. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫ی‬ ‫پروژه‬ ‫آموزش‬
 8. 8. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫شناسایی‬ ‫نیازسنجی‬
 9. 9. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫پردازی‬ ‫ایده‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫جوامع‬
 10. 10. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬
 11. 11. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫سازی‬ ‫سفارشی‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫محصولت‬
 12. 12. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫پشتیبانی‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫محصولت‬
 13. 13. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬
 14. 14. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫مستندسازی‬
 15. 15. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬
 16. 16. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫دونیت‬
 17. 17. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫انحصاری‬ ‫تفکر‬
 18. 18. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫شکست‬ ●‫هدف‬ ‫نبودن‬ ‫معلوم‬ ●‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫طرح‬ ‫نداشتن‬ ●‫دیگران‬ ‫کارهای‬ ‫نداشتن‬ ‫قبول‬ ●‫سازی‬ ‫مستند‬ ‫عدم‬ ●‫باز‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫انحصاری‬ ‫تفکر‬
 19. 19. ‫گیتس‬ ‫بیل‬ ‫سرگشاده‬ ‫نامه‬ ● February 3, 1976 ● AN OPEN LETTER TO HOBBYISTS
 20. 20. ‫سال‬ ‫در‬ ‫ماکروسافت‬۲۰۱۵
 21. 21. ‫انحصار‬ ‫بقای‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫انحصاری‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫اینکه‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫که‬‫کنند‬‫ایجاد‬ ‫انحصاری‬ ‫هستند‬ ‫بلد‬ ‫ببرند‬ ‫لذت‬
 22. 22. ‫باشیم‬ ‫آزاد‬ Email : Mobinest@gmail.com

×