เสนอสอนม.3

Teetach Muangkhote
Teetach Muangkhoteนักศึกษา at คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
By

   BIOLOGY
Nutrient :






      Carbohydrate
  Lipid,Protein


  Vitamin,Mineral,Water
Carbohydrate


 Blood glucose Glycogen storage in Liver and Muscle
Lipid


    Subcutaneous tissue
Protein
Albumin

C,
H, O       H
:O=2:1
     monomer


monosaccharide
 MonosaccharideCnH2nOn   ≤n≤7
      H:O≠2:1     deoxyribose C5H10O4
      Monosaccharide          C
    triose ,u 3C tetrose   C , pentose
  C , hexose   C    heptose  7C
Pentose   ribose  deoxyribose C5H10O4  DNA
 C5H10O5  RNA
Glucose  Galactose  Fructose
 Oligosaccharide Monosaccharide -
 covalent bound      glycosidic bond
 Maltose glucose +   Sucrose glucose   Lactose glucose
 glucose        fructose      galactose      
        C12H22O11
•  Polysaccharide
  Monosaccharide 11 Up
amylopectin  amylase
 Glycogen
       amylopectin
 Chitin  exoskeleton
arthropod
Cellulose
glycogen  amylase
cellulose



                
   reducing sugar
                  glycogen
sucrose
         hydrolysis



  C, H, O, N
  polymer
   carboxyl,

  essential amino acid




   non- essential amino
  acid



  :
:
  steroid
    :hemoglobin, hemocyanin, myoglobin
  O2
  : antibody
•      actin, myosin  tubulin
  cilia  flagellum
: cytoskeleton keratin
histone
histone),

  Biuret test –  Xanthoproteic test -
  NaOH + CuSO4  HNO5


polymer

     C, H,
O   H:O≠2:1
เสนอสอนม.3
Fatty acid   Unsaturated fatty
          acid)     Saturatedfattyacid)
           H         H
 C
       cholesterol
            oil)         fat)
Glyceride         dehydration  ester
bond        Glyceride
    triglyceride
       oil)

        fat)
 Cholesterol


 cholesterol


 UV,

    steroid hormone testosterone,
 aldosterone
 progesterone,
Cholesterol
     lipoprotein
            HDL
cholesterol        LDL
cholesterol

      DNA
   RNA

pentose,


phosphodiester
bond
    nitrogenous base
   N
   Purine   C2       Guanine G Adenine A
   Pyrimidine  C 1       Cytosine C Uracil U
   Thymine T
 DNA    A T C G
 RNA    AU CG
–

hydrogen bond


    metabolism


    AD EK


        B
  C
B1
B2
B3
B6
B12
C
เสนอสอนม.3
เสนอสอนม.3
-  -
-
-
-
  -  -
A
  -
-
  -


-
  -
-

  -
-
chloroplast ,   lysosome ,
central vacuole , cell wall   centriole
        ,tonoplast
Nucleus
•        nucleus
  membrane
  prokaryotic cell
•        nucleus
  membrane
 eukaryotic cell  nucleus ,
  cytoskeleton , centriole
Structure     Prokaryote      Eukatyote
Nuclear Envelope
Organelle
                     E em system
                      ndom brane
                     Endosym biosis organelle
       (D A
        N)   DA
           N          DAN
                     Histone
                            C atin
                             hrom
                     netw ork
      DA
       N     2
           Structural D A
                 N    C atin
                      hrom
           Plasm D A
              id N
Ribosom size
    al       70S         80S
                       , ,      ,
Nuclear envelope          Cell
membrane
      Nucleopre
         RNA
,Protein  Ribosome


membrane   2
Nucleoius
      rRNA

 Ribosome
 Ribosome
 Chromatin network
    DNA
  DNA      Histone protein
cell wall
        plasmodesmata
      cellulose
    diatom
  silica
cell membrane

   semipermeable membrane
Carbohydrate
Phospholipid bilayer
   Protein
        membrane
Phospholipid bilayer

          polar head
          hydrophilic

           non-polar
   tail
   hydrophobic

  Cholesterol
    Phospholipid

  membrane
•Ribosome
 Cytoskeleton


 Microtubule
     tubulin
 spindle fiber, cilia,
 flagellum, basal body
    centriole

  spindle fiber
Intermediate filament

keratin
Microfilament
               actin
           cytoplasm cyclosis

pseudopodia
        cytokinesis
Centriole
•      Spindle fiber

  centriole 2
  centrosome
endoplasmic reticulum ER
         rough endoplasmic reticulum:
 RER
    ribosome



           peptide hormone

      antibody
smooth endoplasmic reticulum: SER


•           phospholipid, steroid
               cholesterol

  steroid hormone
•
   SER           Steroid
      RER       insulin
•
Golgi body Golgi complex, Golgi apparatus


    exocytosis
Lysosome
               vesicle
        Golgi body

•                food vacuole


•                 lysosome
•              organelle
  autolysis
เสนอสอนม.3
Peroxisome
    lysosome     catalase
    H2O2
H2O  O2Peroxisome
vacuole
    vesicle
• food vacuole


 Lysosome
• contractile vacuole

• sap vacuole

           sap vacuole
    central vacuole       sap vacuole
    cell sap      central vacuole
    tonoplast
เสนอสอนม.3
Plastid
              3
• chloroplast  Plastid

• Chromoplast  Plastid

• Leucoplast  Plastid
•   mitochondria    chloroplast
  prokaryotic cell

• 9+2    20        cilia  flagellum
• 9+0    27        basal body
 (kinetosome)     centriole
•   active transport
•  active transport
เสนอสอนม.3
Diffusion
Simple Diffusion
Facilitated Diffusion

               carrier
protein
Osmosis

• isotonic solution

• hypertonic solution plasmolysis

• hypotonic solution
 hemolysis
Dialysis
Imbibitions
Active transport

                   carrier
protein        mitochondria
         Na - K pump
Exocytosis
•           Vesicle

           peptide hormone,
  antibody
Phagocytosis cell eating

pseudopodium
gap junction
plasmodesmata
sexual
reproduction
zygote
2.Conjugation  DNA
asexual reproduc tion

binary fission
multiple fission

cytoplasm
endospore
sporulation
      multiple fission

endospore
parthenogenesis
     n
budding
  cnidarians
fragmentation
cloning
A = reptile  mammal

B = mammal
            amphibian
                A
เสนอสอนม.3
เสนอสอนม.3
เสนอสอนม.3
A       B         Yolk


chorion

amnion      amniotic fluid
      PH
allantoisYolk sac
เสนอสอนม.3
zygote


• cleavage      morula


             zygote
• blastulation     blastula
 blastocoel
• gastrulation     gastrula
 blastocoels  gastrocoel
• organogenesis
 organ system
เสนอสอนม.3
เสนอสอนม.3
ecdysozoa
      arthropod
Metamorphosis
            crustacean      amphibian
 ametamorphosis

2. gradual metamorphosis     nymph


 incomplete metamorphosis      niad


4. complete metamorphosis      larva
    pupa


     –    –     –
เสนอสอนม.3
metamorphosis
         Thyroxine


•                -
  autolysis
•                  -

•                    -

•                    -
spermatogenesis

spermatogonia
เสนอสอนม.3
เสนอสอนม.3
cytoplasm        head
              Golgi body
       ,    middle piece
mitochondria              tail
   flagellum
semniferous
        tubule
                   Leydig
cell  interstitial cell of Leydig

I.   semniferous tubule,
II.   rete testis,
III.  vas efferents
IV.   epididymis ,
V.   vas deferens urethra

• seminal vesicle
•         prostate gland   PH

•          cowper’s gland
•       oogenesis
•         primary oocyte
  meiosis      prophase i
เสนอสอนม.3
FSH      primary oocyte
 meiosis I     secondary oocyte
metaphase ii   first polar body
LH                       secondary
 oocyte    meiosis ii            egg cell,
        ovum    secondary polar body
follicular cell                   corpus
    luteum       progesterone    estrogen
         progesterone
  estrogen  FSH   LH

  HCG  humen chorionic gonadotropin
                     LH
             copus luteum
1.FSH   meiosis   primary oocyte
       follicle     estrogen
2.LH             copus
luteum       progesterone
estrogen
FSH  LH  Gn gonadotropin
               GnRH
3.progesterone     copus luteum
         HCG
4.estrogen     follicle     –
    FSH
copus luteum           –
HCG

female secondary charactestics

          FSH
          LH
• 5.oxytocin

         , progesterone
   estrogen
         prolactin
Organogeosis

        Fetus
placenta
    endometrium       chorion
                HCG ,
progesterone ,estrogen

    umbilical    vein
•

  estrogen + progesterone  :

   progesterone         :

•
     vas deferens        oviduct
•  fraternal  dizygotic twin
identical  monozygotic twin
. IVT-ET  in vitro fertilization – embryonic transfer
ICSI ( intracytoplasmic sperm injection )
GIFT  gamete intra fallopian transfer
ZIFT zygote intra fallopian transfer  zygote
•  ecosystem)
Ecosystem
  structure)
     Abiotic component)

⁻
Biotic component)

    Producer)
1.
2.


3. chemotroph
  anaerobic bacteria
      SO4)
  H2S
•      consumer)

  heterotrophicorganism)
•         Primary consumers)

  (Herbivores)
          secondary
    consumer)
       carnivore
•
     tertiary consumers)


       omnivore)

•
Scavenger)
Parasite)
     Host)




        Protozoa)
  Nematode)
เสนอสอนม.3
เสนอสอนม.3
  Tapeworm)
      -
เสนอสอนม.3
  Fluke)
•
•
•


•

•
เสนอสอนม.3
เสนอสอนม.3
เสนอสอนม.3
1 of 159

Recommended

11membranes4 by
11membranes411membranes4
11membranes4Fisiopatologia Bicocca
345 views77 slides
Take part in research to combat atherosclerosis by
Take part in research to combat atherosclerosisTake part in research to combat atherosclerosis
Take part in research to combat atherosclerosisXplore Health
479 views21 slides
Cell presentation by
Cell presentationCell presentation
Cell presentationsofhiapauline1
168 views47 slides
Chapter3b by
Chapter3bChapter3b
Chapter3bBrad Hanson
282 views4 slides
Bio.. mcq.. by
Bio.. mcq..Bio.. mcq..
Bio.. mcq..Anand Messy
2.8K views20 slides
Circulatory system ch3 by
Circulatory system ch3Circulatory system ch3
Circulatory system ch3Mohd Ikmal
534 views8 slides

More Related Content

What's hot

Clathrin coated vesicle by
Clathrin coated vesicleClathrin coated vesicle
Clathrin coated vesicleMansi Prajapati
2.5K views11 slides
Epiontis immune monitoring and companion diagnostics 2013 by
Epiontis immune monitoring and companion diagnostics 2013Epiontis immune monitoring and companion diagnostics 2013
Epiontis immune monitoring and companion diagnostics 2013TOKBSL
1.5K views41 slides
Cell membrane by
Cell membraneCell membrane
Cell membraneRaghu Veer
1.6K views76 slides
Cell membrane and transport by
Cell membrane and transportCell membrane and transport
Cell membrane and transportrunfaster89
4.7K views45 slides
plasma membrane and its receptors in full detail biochemistry by
plasma membrane and its receptors in full detail biochemistryplasma membrane and its receptors in full detail biochemistry
plasma membrane and its receptors in full detail biochemistryFrazAhmadMazari
71 views61 slides
STPM Form 6 Biology Cell membrane by
STPM Form 6 Biology Cell membraneSTPM Form 6 Biology Cell membrane
STPM Form 6 Biology Cell membraneSook Yen Wong
14.2K views53 slides

What's hot(7)

Epiontis immune monitoring and companion diagnostics 2013 by TOKBSL
Epiontis immune monitoring and companion diagnostics 2013Epiontis immune monitoring and companion diagnostics 2013
Epiontis immune monitoring and companion diagnostics 2013
TOKBSL1.5K views
Cell membrane by Raghu Veer
Cell membraneCell membrane
Cell membrane
Raghu Veer1.6K views
Cell membrane and transport by runfaster89
Cell membrane and transportCell membrane and transport
Cell membrane and transport
runfaster894.7K views
plasma membrane and its receptors in full detail biochemistry by FrazAhmadMazari
plasma membrane and its receptors in full detail biochemistryplasma membrane and its receptors in full detail biochemistry
plasma membrane and its receptors in full detail biochemistry
FrazAhmadMazari71 views
STPM Form 6 Biology Cell membrane by Sook Yen Wong
STPM Form 6 Biology Cell membraneSTPM Form 6 Biology Cell membrane
STPM Form 6 Biology Cell membrane
Sook Yen Wong14.2K views

Viewers also liked

Innovation in telecommunication by
Innovation in telecommunicationInnovation in telecommunication
Innovation in telecommunicationbrahmaredy
583 views19 slides
Muscles ppt aw by
Muscles ppt awMuscles ppt aw
Muscles ppt awryanm9
11.1K views20 slides
The History Of The Chastity Belt by
The History Of The Chastity BeltThe History Of The Chastity Belt
The History Of The Chastity BeltJohnshorty
37.6K views19 slides
Blu Ray Disc Seminar by
Blu Ray Disc SeminarBlu Ray Disc Seminar
Blu Ray Disc SeminarRajesh Kumar
9.2K views30 slides
Digestive system of humen by
Digestive system of humenDigestive system of humen
Digestive system of humenManoj Mathew
2.2K views15 slides
My slide share's presentations are used and cited by
My slide share's presentations are used and citedMy slide share's presentations are used and cited
My slide share's presentations are used and citedAhmed-Refat Refat
1.1K views48 slides

Viewers also liked(20)

Innovation in telecommunication by brahmaredy
Innovation in telecommunicationInnovation in telecommunication
Innovation in telecommunication
brahmaredy583 views
Muscles ppt aw by ryanm9
Muscles ppt awMuscles ppt aw
Muscles ppt aw
ryanm911.1K views
The History Of The Chastity Belt by Johnshorty
The History Of The Chastity BeltThe History Of The Chastity Belt
The History Of The Chastity Belt
Johnshorty37.6K views
Blu Ray Disc Seminar by Rajesh Kumar
Blu Ray Disc SeminarBlu Ray Disc Seminar
Blu Ray Disc Seminar
Rajesh Kumar9.2K views
Digestive system of humen by Manoj Mathew
Digestive system of humenDigestive system of humen
Digestive system of humen
Manoj Mathew2.2K views
My slide share's presentations are used and cited by Ahmed-Refat Refat
My slide share's presentations are used and citedMy slide share's presentations are used and cited
My slide share's presentations are used and cited
Ahmed-Refat Refat1.1K views
Scientific Method Variables (Teach) by Moira Whitehouse
Scientific Method Variables (Teach)Scientific Method Variables (Teach)
Scientific Method Variables (Teach)
Moira Whitehouse38.7K views
Blu Ray Disc Ppt By Dhruv[2] by gueste6332b
Blu Ray Disc Ppt By Dhruv[2]Blu Ray Disc Ppt By Dhruv[2]
Blu Ray Disc Ppt By Dhruv[2]
gueste6332b39.7K views
Innovetion(business solution) by Godavari Adal
Innovetion(business solution)Innovetion(business solution)
Innovetion(business solution)
Godavari Adal552 views
Boston Scientific final slide included by Airen Washington
Boston Scientific final slide includedBoston Scientific final slide included
Boston Scientific final slide included
Airen Washington909 views
Top 10 Slide Tips by kpedrot2
Top 10 Slide TipsTop 10 Slide Tips
Top 10 Slide Tips
kpedrot2295 views
Signal and telicommunication/sanjeet-1308143 by sanjeet kumar
Signal and telicommunication/sanjeet-1308143Signal and telicommunication/sanjeet-1308143
Signal and telicommunication/sanjeet-1308143
sanjeet kumar942 views
Miscellaneous ants by Chiro Nuri
Miscellaneous antsMiscellaneous ants
Miscellaneous ants
Chiro Nuri866 views
Tourism Transport and Travel Management by Tanvir Ahmad Saem
Tourism Transport and Travel ManagementTourism Transport and Travel Management
Tourism Transport and Travel Management
Tanvir Ahmad Saem4.1K views
Respiratory tract infections by velspharmd
Respiratory tract infectionsRespiratory tract infections
Respiratory tract infections
velspharmd120.2K views
Projected teaching aids by SARASPREET
Projected teaching aidsProjected teaching aids
Projected teaching aids
SARASPREET115.6K views
Show ant-colony-optimization-for-solving-the-traveling-salesman-problem by jayatra
Show ant-colony-optimization-for-solving-the-traveling-salesman-problemShow ant-colony-optimization-for-solving-the-traveling-salesman-problem
Show ant-colony-optimization-for-solving-the-traveling-salesman-problem
jayatra9.7K views
The importance of scientific literacy by Test Generator
The importance of scientific literacyThe importance of scientific literacy
The importance of scientific literacy
Test Generator 2.4K views

Similar to เสนอสอนม.3

Cell organelles by
Cell organellesCell organelles
Cell organellesdrsimim
10.5K views70 slides
Prokaryotic & eukaryotic cells 3 by
Prokaryotic & eukaryotic cells 3Prokaryotic & eukaryotic cells 3
Prokaryotic & eukaryotic cells 3Ana-Orchid Vitor-Busa
2.2K views47 slides
The Physiological role of cell organelles.pptx by
The Physiological role of cell organelles.pptxThe Physiological role of cell organelles.pptx
The Physiological role of cell organelles.pptxDr. Irtaza Rehman
55 views53 slides
Plasma membrane (1).pptx by
Plasma membrane (1).pptxPlasma membrane (1).pptx
Plasma membrane (1).pptxDr.Aviram Singh
16 views32 slides
Cell organelle presentation by
Cell organelle presentationCell organelle presentation
Cell organelle presentationjamesbono76
9.2K views55 slides
Review Lecture MAJEC Unit 1 (PMC).pptx by
Review Lecture MAJEC Unit 1 (PMC).pptxReview Lecture MAJEC Unit 1 (PMC).pptx
Review Lecture MAJEC Unit 1 (PMC).pptxAbrar80
10 views34 slides

Similar to เสนอสอนม.3(20)

Cell organelles by drsimim
Cell organellesCell organelles
Cell organelles
drsimim10.5K views
The Physiological role of cell organelles.pptx by Dr. Irtaza Rehman
The Physiological role of cell organelles.pptxThe Physiological role of cell organelles.pptx
The Physiological role of cell organelles.pptx
Cell organelle presentation by jamesbono76
Cell organelle presentationCell organelle presentation
Cell organelle presentation
jamesbono769.2K views
Review Lecture MAJEC Unit 1 (PMC).pptx by Abrar80
Review Lecture MAJEC Unit 1 (PMC).pptxReview Lecture MAJEC Unit 1 (PMC).pptx
Review Lecture MAJEC Unit 1 (PMC).pptx
Abrar8010 views
2.2.3 cytoplasm UEC Senior 1 Biology 独中高一生物 by Yee Sing Ong
2.2.3 cytoplasm UEC Senior 1 Biology 独中高一生物2.2.3 cytoplasm UEC Senior 1 Biology 独中高一生物
2.2.3 cytoplasm UEC Senior 1 Biology 独中高一生物
Yee Sing Ong805 views
CELL BIOLOGY by YESANNA
CELL BIOLOGYCELL BIOLOGY
CELL BIOLOGY
YESANNA70K views
Cell membrane physiology and pharmacology by Dr Shahid Saache
Cell membrane physiology and pharmacology Cell membrane physiology and pharmacology
Cell membrane physiology and pharmacology
Dr Shahid Saache11.4K views
Cell organelles by IIDC
Cell organellesCell organelles
Cell organelles
IIDC2.5K views
Cell organelles by IIDC
Cell organellesCell organelles
Cell organelles
IIDC665 views
Sub 1[2].2 form 5 a by cikgushaik
Sub 1[2].2  form 5 aSub 1[2].2  form 5 a
Sub 1[2].2 form 5 a
cikgushaik865 views
DNA microarray.ppt by thanhnsl
DNA microarray.pptDNA microarray.ppt
DNA microarray.ppt
thanhnsl6 views
Morphoofbacteria 110725164319-phpapp01 by Lucas Ampaire
Morphoofbacteria 110725164319-phpapp01Morphoofbacteria 110725164319-phpapp01
Morphoofbacteria 110725164319-phpapp01
Lucas Ampaire1.5K views

เสนอสอนม.3